1. HABERLER

 2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

 3. 11. Sınıf Coğrafya 10. Bölüm Doğal Kaynaklar Ölçme ve Değerlendirme
11. Sınıf Coğrafya 10. Bölüm Doğal Kaynaklar Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Coğrafya 10. Bölüm Doğal Kaynaklar Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya 10. Bölüm Doğal Kaynaklar Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözümleri Sayfa 220, 221, 222 ve 223 cevaplarını yayınlayacağız.

10. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 
AÇIK UÇLU SORULAR
1. Nükleer enerjinin olumlu yönleri ve riskleri nelerdir? Açıklayınız.

Nükleer Santrallerin Önemi ve Zararları
Nükleer santrallerde Atom çekirdekleri parçalanarak enerji sağlanır.Atomun çıkardığ ısı enerjisi yüksektir,ama çıkardığı radyasyon ancak özel binalarda veya kurşun mezarlarda saklanır ve uzun yıllar radyasyon yayar.
1970'li yıllarda yaşanan petrol darboğazında nükleer enerjiyle kurtulunmuş ama saklanması da çok pahalı olduğundan talep azalmıştır.
Ayrıca santraldeki ufak bir sızıntı milyonlarca canlının radyasyona maruz kalmasına sebep olacaktır.Örneğin;1986 yılında Rusya'da Çernobil Nükleet Santrali'ndeki sızıntıdan 3milyon insan radyasyona maruz kalmış,radyasyon,Karadeniz kıyılarına kadar ulaşmıştır.
Türkiye'de de 1976'dan beri Akkuyu'da nükller santral kurulması gündeme gelmiştir ama çevre örgütlerinin baskılarıyla ertelenmiştir.Ayrıca 25km açığından geçen Ecemiş Fayı'da burayı tehdit etmektedir.

2. Doğal kaynakların farklı kullanımında etkili olan faktörleri örnekler vererek açıklayınız.

I. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANI­MINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖR­LER
 
A. DOĞAL KAYNAĞIN POTANSİYELİ
 
İnsanların doğal kaynaklardan faydalanmasında bu kaynakların potansiyeli önemli bir etkendir. Doğal kay­nağın potansiyelini ise rezervi ve verimliliği belirler. Ör­neğin, bir madenin işletmeye açılabilmesinde, rezervi­nin uzun yıllar işletilebilir olması durumunda, o maden yatağı ekonomik değer kazanır.
 
B. KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNO­LOJİLER
 
insanlığın ilk tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar olan süreçte buluşlarla birlikte teknolojik geliş­meler artmıştır. Bu durum birçok alanda olduğu gibi doğal kaynakların kullanımını da etkilemiştir. Örneğin, çok eski dönemlerde saban ve basit araçlarla işlenen toprak, günümüzde traktör ve çeşitli ekipmanlarla iş­lenmektedir. Doğal kaynakların kullanımında kullanı­lan yöntem ve teknolojiler ülkelerin gelişmişlik düzeyi­ne göre değişir. Gelişmişülkelerde mevcut doğal kay­naklardan en yüksek verimi almayı amaçlayan yöntem­ler uygulanırken, gelişmemişülkelerde doğal kaynakların kullanımında düşük teknolojiyle düşük verim sağ­lanmaktadır
 
C. İNSANLARIN İHTİYAÇLARI
 
insanın beslenme, barınma ve giyinme gibi temel ihti­yaçları, doğal kaynakların kullanımını artıran başlıca nedenlerdir. Bu ihtiyaçlar tarihin eski dönemlerden be­ri farklı doğal kaynakların kullanılmasıyla günümüzde de devam etmektedir. Örneğin, paleolitik dönemde in­sanlar barınak olarak ağaç kovuklarını ve mağaralı ter­cih ederken; günümüzde demir, ahşap ve toprak gibi doğal kaynaklar kullanılarak farklı konut tipleri yapıl­maktadır.

1. “Elektrik enerjisinin insanoğlu tarafından kullanılmaya başlanmasından günümüze kadar geçen sürede elektrik üreten santrallerde genellikle kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar kullanılmaktadır.” Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur?
A. Dünyadaki mevcut ulaşım araçlarına ancak 10 yıl yetecek kadar petrol kaldığından araçlarda oto gaz
kullanımı artmaktadır.
B. Elektrik üretiminde genellikle fosil yakıtlar kullanıldığından rüzgâr, güneş gibi kaynaklar önemini yitirmiştir.
C. Fosil yakıtlar tükenmeyen - yenilenebilir enerji kaynakları olduklarından bu kaynakların kullanılması-
nın herhangi bir mahsuru yoktur.
D. Özellikle ülkemizde kömür yatakları bitmek üzere olduğu için konutlarda doğal gaz kullanımı hızla yaygı nlaşmaktadır.
E. Enerji ihtiyacının genellikle fosil yakıtlardan karşılanması ile atmosferde büyük miktarda karbon gazı
birikmiştir.

2. “Son 200–300 yılda dünyadaki bitki örtüsü (şora) önemli ölçüde azalmıştır. Birçok bitki türünün ise soyu tükenmiştir.” bu ifadeye göre bu duruma yol açan en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hayvanların bitkileri yemesi
B. İnsan faaliyetleri
C. İklim değişimleri
D. Meteor yağmurları
E. Volkanik patlamalar

3. İlk işletilen ve yararlanılan metalik maden aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bakır B. Demir C. Manganez D. Nikel E. Kurşun

4. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?
A. Rüzgâr B. Güneş C. Dalga D. Jeotermal E. Kömür

5. Amerika Birleşik Devletleri, 1800’lü yılların sonlarına kadar enerji ihtiyacını büyük bir oranda aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi ile karşılıyordu?
A. Petrol B. Orman C. Taş kömürü D. Doğal gaz E. Linyit

6. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan çevre sorunlarından biridir?
A. Artan ihtiyaçları karşılamak için doğal kaynakların daha çok tüketilmesi

B. Doğal çevreyle uyumlu bir sürdürülebilir kalkınmanın başlaması
C. Çevre sorunlarının kullanılan bilimsel yöntemlerle bitirilmiş olması
D. Artık fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılıyor olması
E. İnsanların bilinçli olmasından dolayı hava kirliliği gibi sorunların aşılmış olması

7. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın meydana getirdiği sorunlara örnek olamaz?
A. Kutuplardaki buz tabakalarının hızla erimesi ve su seviyelerinin yükselmesi
B. Yazların daha sıcak ve kurak geçmeye başladığı birçok ülkede orman yangınlarının artması
C. Fırtına, kuraklık ve sel gibi ekstrem doğa olaylarında artışların olması
D. Tarımsal ürünlerin hem çeşidinde hem de miktarında meydana gelen azalmalar
E. Yer altı su seviyesinin ve hidroelektrik güç potansiyelinin artması

8. “Ozon tabakasının seyrelmesi küresel bir çevre sorunudur.” Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakası nın seyrelmesinin bir sonucu değildir?
A. Tektonik hareketlerin artması
B. İklim değişikliği C. Bazı canlı türlerinin yok olması
D. Çölleşme E. Deniz ve okyanuslarda su seviyelerinin yükselmesi

DOĞRU-YANLIŞ:

“Ekolojik Döngüler ve Küresel Etkileri Açısından Çevre Sorunları” ile ilgili bölüme ait aşağıdaki yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfine ait kutucuğu işaretleyiniz.

 • (D) İnsan faaliyetlerinin sonucunda su, hava ve toprağın yapısında oluşabilecek değişimler canlı yaşamını olumlu yönde etkiler.
 • (D) Doğal döngülerde oluşabilecek bir değişimin yeryüzündeki yaşam üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.
 • (Y) Dünya ekonomisi karbon içeren fosil yakıtlar üzerine kuruludur.
 • (D) Orman alanlarının yakılması havadaki karbondioksit miktarını artırır.
 • (Y) Atmosferdeki karbondioksit miktarı insan müdahalesi olmadan artamaz.
 • (D) Artan nüfusa bağlı olarak dünyada inorganik gübre kullanımı her geçen yıl artmaktadır.
 • (Y) Barajlar suyun deniz, göl ve okyanuslara dökülmesini hızlandırır.
 • (D) İnsanların, hayvanların ve toprakta bulunan mikroorganizmaların yaptıkları solunum sonucunda havadaki karbondioksit ve sıcaklık sürekli olarak artmaktadır.
 • (D) İklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, çölleşme gibi ekolojik sorunlar tüm ulusları ilgilendirir.
 • (D) Yeryüzüne dönen kızıl ötesi ışınlar dünyamızın daha çok ısınmasına neden olur.

BOŞLUK DOLDURMA:

Aşağıda verilen ifadeleri kullanarak cümlelerdeki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.
karbon, azot, ağaçlar, canlılar, hava, güneş, sanayi devrimi, insan, gübre, sera gazları, fotosentez, su

1. İnsanların fosil yakıtları sanayi, enerji üretimi, ulaşım gibi amaçlar için kullanması atmosferdeki ..........
miktarını artırır.
2. Canlılar yaşamları için oksijen, karbondioksit ve azota ihtiyaç duyarlar.
3. Su, ......... ve toprağın yapısının büyük oranda değişmesi canlı yaşamını da etkiler.
4. Ekolojik döngülerdeki değişmenin en temel sebebi .......... 
5. Atmosfere bırakılan fazla karbonun büyük bir bölümünü ............ depolar.
6. .......... yapay olarak üretimi için fosil yakıtların kullanılması karbon döngüsünün de bozulmasına neden
olmaktadır.
7. Dünyadaki suların sürekli bir döngü içerisinde bulunmasının en temel sebebi ................. gelen enerjidir.
8. İnsanoğlunun yeryüzünü karayolları, fabrikalar, konutlar vb. ile kaplaması ............ yer altına hareketini
engeller.
9. Havadaki oksijenin yaklaşık %30'u karadaki bitkiler, %70’i ise deniz ve okyanuslardaki .....................
yapabilen bitkiler ve tek hücreli canlılar tarafından üretilir.
10. .......................... ile yaygınlaşan kömür ve petrol gibi fosil enerji kaynakların kullanımı, günümüzde
zirveye ulaşmıştır.
11. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, deodorant - sprey gibi ürünlerin kullanımının artması atmosfere
salınan ......................... etkisinin de artmasına yol açmıştır.

EŞLEŞTİRME:

Aşağıdaki cümleleri ve bu cümlelerle ilgili kavramları örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

 1. (e) Bitkilerin ve mikroorganizmaların fotosentez sırasında sürekli ürettikleri gazdır.  
 2. (a) Hava, su ve toprak arasındaki bazı maddelerin hareketine denir.     
 3. ( ) Karbon dioksitin litosferdeki doğal kaynağıdır. 
 4. (d) Bitkilerin ve mikroorganizmaların fotosentez sırasında sürekli tükettikleri gazdır.
 5. ( ) Güneşten gelen kısa dalga boylu ışınlarla ısınır ve aydınlanırlar.
 6. ( ) Karbon dioksit ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artışın atmosferdeki ısıyı da yükseltmesiyle ortaya çıkan soruna denir.
 7. (b) Azotun yeryüzündeki en büyük rezervidirler.

a) madde döngüsü, b) atmosfer ve canlılar  c) volkanlar d) karbon dioksit

e) oksijen f) atmosfer ve yeryüzü  g) küresel ısınma h) depremler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.