1. HABERLER

 2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

 3. 11. Sınıf Coğrafya 6. Bölüm Coğrafi Konumumuzun Getirdiği Kültürel ve Ekonomik Zenginlikler Ölçme ve Değerlendirme
11. Sınıf Coğrafya 6. Bölüm Coğrafi Konumumuzun Getirdiği Kültürel ve Ekonomik Zenginlikler Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Coğrafya 6. Bölüm Coğrafi Konumumuzun Getirdiği Kültürel ve Ekonomik Zenginlikler Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya 6. Bölüm Coğrafi Konumumuzun Getirdiği Kültürel ve Ekonomik Zenginlikler Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözümleri Sayfa 127, 128, 129 ve 130 cevaplarını yayınlayacağız.

6. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI SAYFA 127-128-129-130
AÇIK UÇLU SORULAR

1. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar geçen süreçte, Türkiye’de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarında nasıl bir değişiklik olmuştur? Açıklayınız.

—Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışan nüfusun en fazla olduğu ekonomik faaliyet kolu tarımdır. Ancak günümüzde tarım sektöründe çalışanların nüfusu oranı azalırken sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların arttığı görülür. Bu durum Türkiye’nin hızla sanayileşme ve kalkınma yolunda olmasının doğal sonucudur. Ayrıca sanayi ve hizmet sektörünün gelişimi kırsal kesimden kentlere doğru göçe neden olmuştur. Bu durumda tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasına neden olmuştur

2. Yer şekilleri Türkiye ekonomisini nasıl etkilemektedir? Örnekler vererek açıklayınız.

Türkiye’de Ekonomi
 
Bir bölgede ekonomi, doğal ortamın etkileri altında doğmuş ve gelişmiştir. Türkiye’de ekonominin gelişmesini etkileyen coğrafi etmenler şunlardır.
 
Coğrafi Konum
 
Türkiye enlemine bağlı olarak ılıman kuşakta yer alır. 4 mevsim belirgin olarak görülür. Bu durum tarımsal ürün çeşitliliğini artırıp, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. Kıtalar arasındaki konuma bağlı olarak endüstrileşmiş Batı Avrupa ülkeleriyle petrol üreten Orta Doğu ülkeleri arasında en kısa kara, deniz ve hava ulaşımı Türkiye üzerinden yapılır. Bu durum ticari faaliyetleri olumlu etkiler.
 
Yer şekilleri
 
Türkiye’nin ortalama yüksekliğinin fazla olması, yüzölçümünüm % 60’ını 750 m’nin üstündeki toprakların oluşturması, dağlık bir ülke olması nedeniyle, ekonomik faaliyetler genellikle olumsuz etkilenmiştir. Yüksek yerlerde tarımsal faaliyetlerin sınırlanıp, hayvancılık faaliyetlerinin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Kıyılarında denizel iklimlerin görülmesi alçak kıyı ovalarında ürün çeşidini artırmış, ekonomiyi olumlu etkilemiştir. Yüksekliğin fazlalığı ve arazinin dağlık olması ulaşımı yer yer olumsuz etkilemiştir.
 
İklim
 
Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanan Türkiye’de iklim koşullarının önemi fazladır. Tarımsal üretim büyük ölçüde yağışlara bağlıdır. Akdeniz ikliminin etkisiyle sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminde tarım yapabilmek için sulamaya gereksinim vardır. Sulamanın yapılmadığı bölgelerde tarımsal üretim iklim koşullarına bağlı olarak değişir. Kışların ılık geçtiği kıyı kesimlerinde don olayları çok enderdir. Sıcaklığın çok düşük değerlere indiği iç ve doğu bölgelerde don olayları uzun sürer. Buna bağlı olarak tarımsal ürün çeşitliliği ve tarım yapabilme süresi kıyıdan iç kesimlere, batıdan doğuya doğru azalır. Kış ılıklığı isteyen ürünler ancak kıyılarda yetiştirilir.
 
Nüfus ve Yerleşme
 
Genç nüfus oranı fazla olan Türkiye’de hızlı kentleşmeye bağlı olarak kırsal nüfus oranı azalmakta, tarım topraklarının miras yoluyla parçalanıp küçülmesi, makineli tarımın yaygınlaşması ve ileri tarım tekniklerinin uygulanmaya başlaması nedeniyle, artan nüfusun gereksinimini karşılayacak ölçüde tarımda verim artışları olmuştur. Genç nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi, tarım dışı sektörlerde çalışan nüfusun artmasına ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine yol açmıştır.
 
Türkiye’de Tarım
 
Türkiye’de Tarımı Etkileyen Etmenler
 
Dağlık ve engebeli arazi yapısı tarım topraklarının dağınık ve küçük olmasına yol açmıştır. Bu nedenle, küçük işletmeler şeklinde tarımsal faaliyetler daha yoğundur. Topraktan alınan verimin artırılabilmesi için toprağın dinlenmeye bırakılması (nadas) gerekmektedir.

BOŞLUK DOLDURMA: 
Aşağıda boş bırakılan yerleri kutucuklardaki uygun kelimelerle doldurunuz.

devletçi, hizmet, tarım, milliyetçi, aşar vergisi, halkçı

1. 2000 yılı nüfus verilerine göre çalışan nüfusumuzun % 46.9’u hizmet sektöründe çalışmaktadır.
2. 1980 – 2009 yılları arası, tarım sektöründe çalışan nüfus oranında düşüş gözlenmiştir.
3. İzmir İktisat Kongresi’nde devletçi ve liberal bir politika benimsenmiştir.
4. 1933–1938 arası dönemde, bir önceki dönemde uygulanan ekonomi politikalarının başarısızlığından dolayı
milliyetçi bir politikaya dönüş yapılmıştır.
5. Atatürk, tarım ve hayvancılığın önündeki birtakım engelleri kaldırıcı adımları yürürlüğe koymuş ve
1925’te aşar vergisi kaldırmıştır.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
1. Arazi yetenek sınışamasına göre ilk dört sınıftaki araziler hangi amaçla kullanılmalıdır?

A. Yerleşim alanı
B. Turizm alanı
C. Ormanlık alan
D. Tarım alanı
E. Sanayi alanı

2. Akarsu ağızlarında oluşan delta alanlarımız hangi amaçla kullanılmalıdır?
A. Tarım

B. Yerleşim
C. Sanayi
D. Turizm
E. Ulaşım

3. İklim koşulları aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisini en az etkiler?
A. Turizm
B. Gıda ve besin sanayisi
C. Madencilik
D. Ulaşım
E. Tarım

4. “1960 yılında siyasi bunalımla birlikte yeni bir anayasa hazırlanarak uzun vadeli bir ekonomik planın yapılması çalışmalarına yeniden başlanmıştır.”
Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşağıdaki kuruluşlardan hangisini kurmuştur?
A. Devlet İstatistik Enstitüsü
B. Devlet Planlama Teşkilatı
C. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
D. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
E. Etibank

5. Sanayi ve hizmet kuruluşlarının büyük bir kısmının İstanbul – Kocaeli illeri arasında toplanmış olmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmamıştır?
A.Yatırımların dengeli dağılımını sağlayacak ekonomi politikalarının izlenmemesi
B. Enerji kaynaklarının çeşitli ve fazla olması
C. Yetişmiş iş gücünün büyük bir bölümünün burada istihdam edilmesi
D. Hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşım imkânlarının gelişmiş olması
E. Bölgedeki pazarlama imkânlarının sunduğu avantajlara sahip olması

6. Buğday halkımızın temel besin maddelerinden biridir. Büyüme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde kuraklık gereken buğdayın, yetişme koşulları düşünüldüğünde aşağıdaki yerlerden hangisinde üretim yapılamaz?
A. Akdeniz kıyı kesimi
B. Ergene Havzası
C. Konya Ovası
D. Iğdır Ovası
E. Karadeniz kıyı kesimi

7. “İklim, tarım ürünlerinin yetişme alanını belirleyen en önemli faktördür.”
Buna göre aşağıdaki ürün, yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A. Gediz Ovası – Tütün B. Çukurova – Mısır
C. Amik Ovası – Çay D. Konya Ovası – Buğday
E. Ergene Havzası – Ayçiçeği

8. Ülkemizdeki ilk şeker fabrikasının Tekirdağ’da kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ham madde
B. Sermaye
C. Su kaynakları
D. Ulaşım
E. Komşu ülkelere ihracat kolaylığı

birincil-enerji-kaynaklari.jpg9. Yandaki grafikte ülkemizdeki birincil enerji kaynaklarının üretimi yer almaktadır.
Buna göre ülkemizde elektrik üretiminde en çok hangi enerji kaynakları tercih edilmelidir?

A. Taş kömürü – Linyit
B. Linyit – Hidrolik
C. Petrol – Doğal gaz
D. Linyit – Doğal gaz
E. Taş kömürü – Petrol

 

DOĞRU-YANLIŞ:
Türkiye’deki sanayi kolları ve dağılışlarıyla ilgili, Türkiye’de tarım ve hayvancılığı şekillendiren faktörlerin
etkilerini ifade eden aşağıdaki cümleleri okuyarak bilgiler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfine ait kutucuğu “X” işaretiyle işaretleyiniz.

 • (D) Tarım ve hayvancılığı etkileyen en önemli faktörler arazi yapısı (yeryüzü şekilleri) ve uygun iklim şartlarıdır.
 • (D) Türkiye topraklarının coğrafi açıdan çeşitlilik göstermesinden dolayı tarım ve hayvancılık faaliyetleri için oldukça uygun arazilerimiz mevcuttur.
 • (Y) Toprağın eğim yönünde (eğime paralel) sürülmesi doğru bir yöntemdir.
 • (Y) Modern sulama yöntemleriyle hem suyu daha etkin kullanmış hem de ürünlerin daha çabuk büyümesini sağlayarak tarımsal verimliliği artırmış oluruz.
 • (D) Ülkemizde kâğıt ve selüloz sanayi anlamında ilk kurulan fabrika Ankara kâğıt fabrikasıdır.
 • (D) Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde doğal gazın payı giderek azalmaktadır.
 • (Y) Türkiye’de son yıllarda devletin sanayideki payı özel sektöre göre giderek artmaktadır.
 • (D) İstanbul ve İzmit ülkemizin en büyük sanayi bölgelerini oluşturmaktadır.
 • (Y) Demir çelik sanayisi Batı Karadeniz’de de gelişmiştir. Burada demir-çelik sanayinin kurulması Zonguldak'taki maden kömürünün varlığı ile açıklanabilir.
 • (Y) Yurdumuzda genel bir ifadeyle sanayi faaliyetleri doğudan batıya doğru azalmaktadır.
 • (D) Türkiye’de sanayinin geliştiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya gibi büyük şehirlerin Cumhuriyet önceside sanayileri gelişmiş durumdaydı.

EŞLEŞTİRME:
Aşağıdaki madenler ve bu madenlerin çıkarıldıkları yerleri ön bilgilerinizden yararlanarak örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

 • Bakır - Kastamonu
 • Linyit - Manisa
 • Taş kömürü - Zonguldak
 • Volfram - Bursa
 • Doğal gaz - Kırklareli
 • Bor - Balıkesir

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.