1. HABERLER

  2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

  3. 11. Sınıf Coğrafya 6. Bölüm Ülkeleri Tanıyalım Ölçme ve Değerlendirme
11. Sınıf Coğrafya 6. Bölüm Ülkeleri Tanıyalım Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Coğrafya 6. Bölüm Ülkeleri Tanıyalım Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya 6. Bölüm Ülkeleri Tanıyalım Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözümleri Sayfa 187 ve 188 cevaplarını yayınlayacağız.

6. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU ve CEVAPLARI

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Hollanda'nın ekonomik yönden gelişmiş olması tarımı nasıl etkilemiştir?
Tarımda modern yöntemler kullanılmaktadır.Tarımda çalışan kişi sayısı az,makineleşme fazla ve verim yüksektir.Sınırlı olan arazisine rağmen tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerinden biridir.Tarım konusunda bu ülkede yapılan bilimsel çalışmalara önem verilmesi tarımsal faaliyetlerin dahada gelişmesini sağlamıştır.Ayrıca gelişmiş ülke olması tarımda verilen teşviklerin oranının yüksek olmasını ve ürettiği ürünlerin uluslararası alanda saygınlık kazanmasını ve bu ürünlere olan talebin artmasını sağlamıştır.
2. Küresel düzeydeki örgütlerin dünya barışına katkısını örnekler vererek belirtiniz.
Dünyada mevcut savaşların önlenmesi ekonomiden kaynaklı sıkıntıların ülkeler bazında yol açtığı sorunların diğer ülkeler ile ilişkileri etkileyerek daha da olumsuz sonuçlar doğurmasını engellemek,dünyadaki mevcut enerji kaynaklarının paylaşımında ortak bir paydanın bulunabilmesi özellikle bu kaynakların paylaşımında suçu olmayan sivil halkın daha az etkilenmesi amacıyla bu örgütler devreye girerler.
 
Ekonomik anlamda IMF (Uluslar arası para fonu)’nin ekonomik anlamda zor ülkelere verdiği destekler,Yine sıcak çatışma bölgeleri içerisinde sivil halkın daha az zarar görmesi için birleşmiş milletler ve Nato’nun yapmış olduğu müdehaleler.Aden Körfezine korsanlara karşı ve Afganistan’daki mevcut karışıklıklar için gönderilen Nato kuvvetlerinin gönderilmesi,Bosna’ya gecikmelide olsa yapılan müdehale örnek verilebilir.
3. Japonya'nın dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olmasının nedenleri nelerdir?
Bilime ve teknolojiye verilen önem,
çalışkanlık,
milli ve manevi değerlerini korumaları,
2. Dünya savaşından sonra en yeni teknoloji ile kurdukları fabrikaları ile eski teknoloji ile kurulmuş fabrikalarla rekabette öne geçmeleri,
eğitime verilen önem,
yüksek disiplin anlayışı,
üretimde verimlilik,
modern sanayiyi kuracak ağır sanayi yatırımlarına önem verilmesi,
4. Japonya’nın nüfusunun kıyı bölgelerde yoğunluk göstermesinin nedenlerini açıklayınız.
Topraklarının %70'ten fazlasının yerleşime elverişli olmayan dağlık alanlardan oluşması nüfusun ova, alçak düzlükler ve kıyılarda toplanmasına yol açmıştır.Ayrıca sanayi tesisleri de kıyılarda yer almaktadır.
5. Sanayi Devrimi’nin ilk kez İngiltere'de görülmesinin sebeplerini açıklayınız.
Nüfus kırdan kente doğru göç etmiş, şehir nüfusu artmış, kırsal nüfus azalmıştır. Tarımda çalışanların oranı azalmış, sanayi de çalışanların oranı artmıştır. Köylüler, sanayi şehirlerine (Manchester, Liverpool ve Pennine Dağları kenarındaki maden yatakları) göç etmişlerdir.
6. Karadeniz Ekonomik iş birliği Teşkilatının kuruluş gerekçesini belirterek bu kuruluşun ülkemiz için
önemini söyleyiniz.
Türkiye için önemi ülkemizin Karadeniz kıyılarının güvenliği ekonomik zenginliğinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve bölge siyasetinde etkin ülke olması açısından önemlidir.
7. Sanayi Devrimi’nde lokomotif olarak gösterilebilecek ham maddeler nelerdir?
Demir, kömür, petrol, pamuk
8. Küresel düzeydeki örgütlerin ortaya çıkmasında hangi olaylar etkili olmuştur?
1.ve 2.dünya savaşının sonrasında ortaya çıkan acı tablo maddi manevi kayıplar ,şehirlerin yerlebir olması çok sayıda sivilin ölmesi psikolojik yıkım dünya ülkeleri içerisinde benzer durumların ortaya çıkmamasını amaçlayan sorunları daha uzlaşmacı çözmeyi hedefleyen siyasi, askeri, ekonomik örgütlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur...
9.Gelecekte hangi alanda faaliyet gösteren küresel örgütler yaygınlaşacaktır? Neden?
Yine dünya sorunlarının çözülmesi üzerine mevcut askeri ve ekonomik oluşumların yanında küresel ısınmaya yönelik,çevre kirliliği üzerine ,doğal kaynakların paylaşımı,Su kaynakları üzerine benzer kuruluşlar kurulabilir.
10.NAFTA ile AB'nin kuruluş gerekçesi ile faaliyetleri arasındaki benzerlikler nelerdir?
Kuruluş gerekçeleri bulundukları bölge içerisindeki ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin ve gelişmişliğin desteklenmesi için ülkelerin birbirlerine sağladıkları kolaylıkları içerir.
 
Ekonomik yönden güçlenmek büyümek temel amaçtır.Faaliyet olarak gümrük birliğinin uygulanması ekonomik politikaların ortak paydalar doğrultusunda gelişmesi ve oluşturulması hedeflenir bu doğrultuda çalışmalar yapılır.Ekonominin yanında ortak güvenlik hedeflenir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun bir biçimde tamamlayınız.
1. Japonya elektrik, elektronik, optik alet ve makine ürünlerinin üretiminde dünya birincisi konumundadır.
2. Japonya kısmen karasal iklim etkisinde, genel olarak da muson iklim etkisindedir.
3. Birleşmiş milletler Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı, Genel Sekreterlik organlarında meydana gelmektedir.
4. Hindistan’nın büyük bölümünde muson iklimi etkilidir.
5. 14 Aralık 1960 yılında imzalanan Paris anlaşmasıyla OECD örgütü kurulmuştur.
6. NATO İkinci Dünya Savaşından sonra Rusya’nın yayılmacı politikalarına karşı kurulmuşolan siyasi ve askeri bir örgüttür.
7. Ortadoğu’da yaşanan sıcak çatışmanın temelinde petrol vardır.
8. Hollanda’da denizin doldurulması sonucu oluşan arazilere polder denir.
9. Sanayi devrimi ile birlikte dünyada petrol ve doğalgaz madenlerinin kullanımında artış görülmüştür.
10. Japonya levha sınırında yer aldığı için deprem riski yüksek olup jeotermal enerji potansiyeli yüksektir.
 
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
1. (D) İklimin elverişsiz olduğu yerlerde ilkel tarım yapılır. 
2. (D) Modern tarımın yapılabilmesi için bölgenin iklimi ve coğrafi özelliklerinin uygun şartlara sahip olması gerekmektedir.
3. (D) Birim hektardan en çok verimi almak için sadece iklimsel özelliklerin elverişliliği yeterli değildir. 
4. (Y) Modern tarımda makineleşme yüksek olduğu için iş gücünden yararlanılmaz. 
5. (D) Japonya Adalar Bölgesi volkanik olarak dünyanın en aktif bölgelerinden biridir. 
6. (Y) Japonya'nın dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olmasının sebebi çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmasıdır.
7. (D) İsrail ve İtalya Karadeniz ekonomik işbirliğinde gözlemci ülke sıfatıyla bulunmaktadır 
8. (D) AGİT küresel çapta faaliyet gösteren bir örgüttür.
9. (Y) Dünyadaki millî parklar en çok Afrika Kıtası’ndadır. 
10. (D) Sanayileşme ve şehirleşme arasında doğru ilişki vardır. 
11. (D) Azerbaycan, Brezilya, birleşik arap emirlikleri, Bahreyn OPEC’in kurucu ülkelerindendir.
 
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Bir ülkenin tarımsal verimliliği o ülkenin kalkınmışlık oranıyla büyük ölçüde paralellik gösterir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tarımsal verimliliğin en fazla olması beklenir?
A) Fransa B) Bosna Hersek C) Bulgaristan D) Romanya E) Kazakistan
 
2. Aşağıdakilerden hangisi Hollanda'nın tarımsal ürün ihracatında dünya üçüncüsü olmasının sebeplerinden biridir?
A) Çok geniş tarım alanlarına sahip olması
B) Nüfusun büyük kısmının tarımla uğraşması
C) Dünyadaki en verimli tarım alanlarına sahip olması
D) Modern tarım yöntemlerini kullanması
E) Ülke içinde tarımsal ürün tüketiminin çok yüksek olması
 
3. Aşağıdaki yargılardan hangisi Japonya için doğrudur?
A) Nüfus yoğunluğu düşüktür. B) Gelişmekte olan bir ülkedir.
C) Gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir. D) Önemli bir tarım ülkesidir.
E) Enerji üretiminin büyük bölümünü yerel kaynaklardan sağlamaktadır.
 
4.“1949 yılında kurulan bir savunma örgütüdür. Türkiye 18 şubat 1952'de örgüte üye olmuştur.”
Yukarıdaki bilgiye göre, söz konusu uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) BM B) AB C) AGıT D) NATO E) ıKÖ
 
5.Aşağıdakilerden hangisi, 9-14 Eylül 1960 tarihinde bir dizi konferans sonucunda kurulan petrol ihraç eden ülkeler örgütüne (OPEC) üye değildir?
A) Kuveyt B) ABD C) Cezayir D) İran E) Nijerya
Kurucu üyeleri; Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela'dır (1960). Kuruluşa, sonradan Katar (1961), Ubya (1962), Endonezya (1962), Birleşik Arap Emirlikleri (1967), Cezayir (1969), Ni­jerya (1971), Ekvator (1973-1992) ve Gabon (1975-1994) katılmışlardır.
6.“Örgütün amacı, üye ülkeler arasında ekonomik ilişkilerde sürekli bir iş birliği sağlamak ve ortak
bir kalkınma planı hazırlamaktır. Kuruluşundan beri Türkiye'nin de üye olduğu örgütün günümüzde 24 üyesi vardır.”
Bu bilgilere göre, söz konusu iş birliği ve kalkınma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) AB B) AGıT C) OECD D) BM E) EFTA
 
7.Uluslararası ödemelerini sağlamakta güçlük çeken ülkelere kredi vererek bu ülkelerin ekonomik
sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) IMF B) AB C) AGIT D) OPEC E) NATO

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.