1. HABERLER

  2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

  3. 11. Sınıf Coğrafya 7. Bölüm Doğal Kaynaklar ve Çevre Ölçme ve Değerlendirme
11. Sınıf Coğrafya 7. Bölüm Doğal Kaynaklar ve Çevre Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Coğrafya 7. Bölüm Doğal Kaynaklar ve Çevre Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya 7. Bölüm Doğal Kaynaklar ve Çevre Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözümleri Sayfa 223 cevaplarını yayınlayacağız.

7. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU ve CEVAPLARI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Yenilenemeyen enerji kaynakları nelerdir?
Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin, mazot, LPG, plastik, naftalin, boya, teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi binlerce yılda oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesi ile hızla azalırken atıkları ile hava su ve toprak kirliliğine yol açar. Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde CO2 ve CO bileşiklerinin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir.
2. Atmosferdeki hangi gazların seviyesindeki artış küresel ısınmaya neden olur?
Sera gazlarındaki artış küresel ısınmaya sebep olur. Bu gazlar sırasıyla şöyledir,
-Karbon dioksit (CO2)
- Metan (CH4)
- Nitrik oksit (N2O)
- Hidroflorokarbon (HFC)
- Hidrokarbur perflor (PFC)
- Kükürt heksaflorit (SF6)
3. Termik enerji nedir ?
Katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda (kömür, petrol, gaz) var olan kimyasal enerjiye termik enerji denir.
4. Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir ?
Termik santralde kömürün kullanımı çok yüksek miktarlarda kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), karbonmonoksit (CO), Ozon (O3), hidrokarbonlar, partiküler madde (PM) ve kül oluşturmaktadır. Bu atıklar, çevre sağlığına çok çeşitli biçimlerde etki eder.
Bacalardan atılan kükürt ve azot oksitler, hakim rüzgarlarla ortalama 2 - 7 gün içerisinde atmosfere taşınırlar. Bu zaman süresi içinde bu kirleticiler, atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfürik asit ve nitrik asiti oluştururlar. Bunlar da yeryüzüne yağmur ve kar ile ulaşır. Böylece baca gazları ikinci kez ve daha geniş bir bölgeye etki etmiş olurlar. Bölgenin arazi yapısı ve hava koşullarına bağlı olarak, etki yüzlerce kilometreye kadar yayılabilmektedir. Asit yağmuru denilen bu olgu yalnızca canlılar için değil, taş yapıtlar ve eski sanat eserleri için de önemli bir tehlike oluşturmaktadırlar.
5. Açık işletmelerden kömür çıkarılmasının çevresel etkileri nelerdir?
Genellikle, açık ocak işletmeciliğinin yol açtığı arazi bozulmaları,
yeraltı işletmeciliği ve cevher zenginleştirmeye oranla çok daha fazladır.
Kömür üretimi, yıkanması ve kullanımı süresince yapılan işlemler hava, toprak ve su kaynaklarını dolayısı ile çevreyi ve bu çevrede yaşayan canlıları etkiler.
Çevreye verdiği zararlar şunlardır;
-Görüş alanının, azalması, pisokoljik rahatsızlık, sağlığa zarar
-Suyun kirlenmesi, suya zararlı maddelerin karışması
-İş güçlüğü, meslek hastalığı
-Arazi kaybı.
6. Doğal kaynakların aşırı kullanımları sonucu ortaya çıkan sorunlar nelerdir? Bir örnek vererek açıklayınız.
Doğal kaynaklardan kömür, petrol gibi fosil yakıtların aşırı tüketimi dünyamızda küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Su kaynaklarının aşırı tüketilmesi pek çok bölgede kuraklığa sebep olmaktadır. Ormanların aşırı kesimi sonucunda toprak hava ve su dengesi hızla bozulmaktadır.
Yağmur ormanlarını örnek verecek olursak, tahrip edilen yağmur ormanları dünyamızda şu sorunları ortaya çıkartmaktadır.
-Küresel ısınma ve iklim değişikliği
-Biyotik türlerin yok olması
-Erozyonun artması
-Kuraklık
-Tarımsal verimsizlik
-Yerel halkın etkilendiği sel ve taşkınların artması
-Halkın sosyal kültürel ekonomik zarar görmesi.
7. Doğal kaynakların kullanımında etkili olan faktörler nelerdir?
- Doğal kaynağın potansiyeli; Kaynak rezervi işletilebilirliği ve verimliliği
- Kullanılan yöntem ve teknolojiler; Tarımda kulanılan yöntem ve teknolojiler hızla gelişmekte buna bağlı olarak daha çok alan daha etkili şekilde kullanılabilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile bağıntı olarak değişmektedir. Bu gün Hollanda tarım alanları sınırlı olmasına rağmen bütün avrupanın tarımsal ihtiyacının büyük kısmını karşılayabilmektedir. Ülkemizin çok geniş tarım arazileri olmasına rağmenHolandanın çok gerisindedir.
- İnsanların ihtiyaçları; İhtiyaçlar geçmişten günümüze değişim göstermektedir. Demir çok eski zamanlardan beri kullanılırken, bor madeni günümüzde kaydedilen teknolojik gelişmelerle önem kazanmıştır.
8. İnsanın ihtiyaçlarına göre doğal kaynak kullanımı nasıl bir özellik gösterir? Örnek vererek açıklayınız.
Zamanla farklılaşan insan ihtiyaçları doğal kaynakların kullanımını etkilemektedir. Örneğin petrol motorların icdından sonra önem kazanmış ve günümüzün en stratejik kaynaklarından biri haline gelmiştir. Geçmişte petrol çok fazla kullanılmıyordu hiç kimsede petrol çıkartmaya çalışmıyordu. At arabaları kulanılıyor dolayısyla atlar çok daha önemliydi.
9. Doğal kaynakların hatalı kullanımının çevresel etkilerini örnek vererek açıklayınız.
Su kaynaklarının hatalı kulanımı sonucu pek çok canlı ve insan zarar görmektedir. Nehirlerin yatakları değiştirilerek yapılan sulamalar sonucunda balık yuvaları tahrip olup balık türleri yok olmaktadır. Balıkcılıkla geçinen pek çok insan başka iş aramak zorunda kalmaktadır.
Özbekistan ve Kazakistan arasında yer alan Aral gölünün kuruması buna en güzel örnektir. Sovyet rejimi döneminde pamuk tarlalarını sulamak için yapılan barajlar ve aşırı sulama ile gölü besleyen iki nehrin yatakları değiştirilmiştir. Dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral hızla çöle dönmüş ve büyük bir çevre felaketi yaşanmıştır.
10. Doğal kaynakların zaman içinde kullanım alanının ve değerinin değişmesinde insanın rolünü açıklayınız.
İnsan sürekli olarak yeni teknolojiler geliştirmekte ve hayatını daha kolaylaştırmak için değişik kaynakları kullanmaktadır. Geçmişte yakıt pillerinden yada hidrojen enerjisinden söz etmek mümkün değildi ama bu gün bu enerji ile çalışan pek çok araba ve tesis bulunmaktadır. Petrolün değeri de içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılmaya başlamasıyla artmıştır.
11. Sanayi Devrimi doğal kaynak kullanımındaki değişmede nasıl etkili olmuştur?
Sanayi devrimi ile birlikte gelen makineleşme doğal kaynakların daha kolay ve hızlı tüketilmesine sebep olmuştur. Traktör kullanımı ile daha geniş alanlarda tarım yapılır oldu. İş makineleri sayesinde daha büyük madenlerde daha çok ve çeşitli madenler çıkarılıp işlenebildi. Orman kıyımıda çok hızlı bir şekilde artarak yağmur ormanlarının büyük kısmı yok edildi. Kaynakların hızla tüketilmesine sebep olan sanayi devrimi bu gün içinde bulunduğumuz dünyada pek çok çevre sorununa sebep olmuştur.
12. Geçmişten günümüze değeri ve kullanım özelliği değişen doğal kaynaklara örnek vererek bu değişikliğin neden yaşandığını açıklayınız.
Petrol M.Ö 3200'de Mezopotamyada asfalt ve harç , M.Ö 1700'de Çin de ısıtma aracı, 1815'te Prag' da sokak aydınlatmasında kullanılmıştır. Ancak petrol içten yanmalı benzin ve mazot kullanılan motorların bulunmasıyla (1895-1910) önem kazanmış günümüzde pek çok savaşın çıkış sebebi olarak görülmektedir. Amerikanın Irağı işgal etmesinin sebebi petroldür.
13. Doğal kaynakların tüketim hızları nelere bağlı olarak değişir? Örnek vererek açıklayınız.
Doğal kaynakların tüketim hızları insanların geliştirdikleri yeni teknolojilere ve gereksinimlerin çeşitlenip artmasına bağlı olarak değişir.
İnsan oğlu bazı doğal kaynakların tabiatın dengesini bozduğunun farkına vardı ve çevreye zarar vermeyecek farklı kaynakları kullanmanın yollarını aramaya başladı. Buna bağlı olarak bu gün çok fazla kulanılan fosil yakıtların daha az tüketilmesi planlanmaktadır.
14. Yağmur ormanlarının tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan çevresel sorunlar nelerdir? Açıklayınız.
- Karayolu inşaatı amaçlı tahribat
- Büyük otlaklar oluşturmak ve et üretmek için
- Kereste üretmek için
- Çeşitli maden işletimleri sırasında meydana gelen tahripler
- Hidroelektrik santral inşaatları sırasında yapılan tahripler
- Hızla gelişen turizim endüstrisinin neden olduğu tahriple
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
1. Çürüyen bitkilerin veya hayvan atıklarının yakılması ile elde edilen enerji kaynağına fosil yakıt verilir.
2. Nükleer güç santrallerinde uranyum ve toryum madenleri kullanılır.
3. Termik santrallerin bacalarından çevreye karbondioksit (Co2), karbonmonoksit (CO), azot oksitler (NOx),kükürt dioksit (SO2), metan (CH4) gibi zararlı gazlar yayılır.
4. Pulluk ve traktörün icadı ile tarım arazilerinde artış olmuştur.
5. Nil Nehri üzerinde Aswan barajı’nın kurulması sonucunda baraj kapağı açılması sonucu ani su taşkınlarıvb.sorunlar ortaya çıkmıştır.
6. Arazi planlamasının yapılacağı bölgede;ulaşım yollarına yakınlık, alt yapı, üst yapıya uygunluk, maliyet-fayda analizi​​​​​​​ vb.faktörler dikkate alınmalıdır.
 
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Uranyum gibi radyoaktif minerallerin atomları bölündüğü zaman (fizyon) ya da birleştiği zaman (füzyon) enerji açığa çıkaran radyoaktif minerallerden hangi enerji kaynağı elde edilir?
A) Biyoatık B) Doğal gaz C) Jeotermal D) Nükleer E) Hidroelektrik
 
2. Brezilya’daki yağmur ormanları Dünya ekolojisi için büyük önem taşıyor. Ormandaki milyarlarca
ağaç, atmosferdeki karbondioksidi emerek oksijen salıyor. Ülkede tahrip olan ormanlık alanların yaklaşık yüzde 70'inde büyükbaş hayvan yetiştirilmekte, soya üretimi ve ağaçların yasa dışı şekilde kesilmesi de tahribata sebep olmaktadır. Bu durum ekosistemlere büyük zarar vermektedir.
Buna göre yağmur ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Küresel ısınma artar B) Asit yağmurları artar
C) Kuraklık artar D) Erozyon artar E) Biyoçeşitlilik azalır

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.