1. HABERLER

  2. FELSEFE

  3. 11. Sınıf Meb Felsefe Sayfa 134-137 Cevapları
11. Sınıf Meb Felsefe Sayfa 134-137 Cevapları

11. Sınıf Meb Felsefe Sayfa 134-137 Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Sayfa 134, 135, 136, 137 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız

1. HusserFin fenomenolojisinde fenomenlerin özüne ulaşabilmek için daha önce edinilmiş
bilgilerden ve ön yargılardan uzaklaşmaya paranteze alma denir.
2. İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumlara hermeneuetik denir.
3. Akılla ya da deneyle doğrulanamayan bütün önermeleri anlamsız kabul eden felsefe akımına mantıkçı pozitivizm denir.
4. Duyulara konu olan, duyusal alanın nesnelerine Fenomen denir.

B- Aşağıda Romen rakamlarıyla verilen filozof isimlerini harf ile verilen felsefi kavram, akım ve eser isimleriyle eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazınız.

CevapI-d   II- e  III- b  IV- ç  V-A  VI-a

C- Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.

6. Kuhn’un düşüncelerinde geçen “paradigma” kavramı hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Paradigma belirli bir dönemde bilimsel topluluk tarafından bir başvuru merkezi halini alan kabuller olarak adlandırılabilir. Bilim insanları çalıştıkları alanlarda ortaya koydukları çalışmalarda, belirli bir yönteme dayanarak çalışmalarının geçerliliklerini ve güvenilirliklerini artırmayı hedeflerler. Bu dayanakları ‘geçerli paradigmaya’ olan atıflardır. Böylece paradigma bilimsel alanda turnusol kağıdı işlevi görür.

7. Aydınlanma düşüncesinin 20. yüzyıl felsefesine olan etkilerini değerlendiriniz.

Cevap: Aydınlanma çağı birçok kavramı kökten değiştirmiştir. Kapitalizmin güçlenmesi üretim ilişkilerinin rasyonelleşmesi, kırsal kesimlerden büyük şehirlere göç ve aile ilişkileri çağ ile birlikte değişime uğramıştır.  Reform ve Rönesans ile birlikte Aydınlanma Çağı öncesi yapılan keşifler ben bilincini daha da ön plana çıkardı. Bu da batılılar ve diğerleri gibi bir terimi bile ortaya çıkmasına neden oldu. Özgüveni yükselten Aydınlanma Çağı, Batı gelişiminin en önemli ayrıntısıdır.

N. Topçu, hareketi biyolojik bakımdan değil insanlara ve onların değişimine yönelik bir kavram olarak ele alır. İnsan, hareketlerini düşünerek ve isteyerek gerçekleştirir. Buna göre insan hareketlerinin nihai amacı nedir?

CevapHayat; doğumdan ölüme kadar devam eden süreç. Bu süreci de büyük oranda biz yönlendiriyoruz. Dış etmenler tabii ki etkin ancak seçimlerimizi biz belirliyoruz. Bu yüzden hayatın sorumluluğunu almayı öğrenmek zorundayız. Hayat, yaptığımız seçimlerin toplamıdır.

9. Bilimsel bir kuramın kesinliği ve doğruluğuna ilişkin mantıkçı pozitivizmin görüşlerine K. Popper’ın getirdiği eleştiriyi açıklayınız

Cevap: Karl R. Popper XX. yüzyılın önemli bir bilim felsefecisidir ve bu alandaki temel savı yanlışlamacılık kuramı olarak bilinmektedir. Fakat düşüncesinin bütün uzanımlarında kendini ele veren ve onun sistemini oluşturan ise esasında eleştirel akılcılık kuramıdır. Tarihselcilik eleştirisi de bunlarla sistematik bağlamda ilintili olarak toplum ve siyaset felsefesi konusundaki görüşlerini ihtiva etmektedir.

10. R. Carnap’a göre metafizik önermeler neden sözde önermeler olarak kabul edilmektedir? Açıklayınız.

Cevap:Mantıkçı pozitivistlere göre metafiziksel önermeler anlamsızdır. Onlar için bir önermenin doğrulanabilir olması, o önermenin yanlış ya da doğru olduğunun ortaya konması demektir. Doğrulanabilir önerme, olgusal olarak üzerinde deney yapılmaya uygun önermedir. Metafiziksel önermelerde buna imkân yoktur, onun için anlamsızdır.

D- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. Varlığın yalnızca maddesel veya yalnızca ruhsal unsurlarla açıklanmasının yetersiz olacağını vurgulayarak varlığı açıklamada yeni bir epistemo- lojik yöntem sunan N. HartmannTn yeni ontoloji görüşü, aşağıdaki hangi akımlar üzerinden geliştirilmiştir?
A) İdealizm-Mantıkçı Pozitivizm
B) Mantıkçı Pozitivizm-Varoluşçuluk
C) Fenomenoloji-Varoluşçuluk
D) Fenomenoloji-Materyalizm
E) Materyalizm-İdealizm

CevapE

12. Türk düi ve düşünce yapısına yönelik çalışmalarıyla felsefenin gelişimine katkıda bulunan düşünür aşağıdaki- lerin hangisidir?
A) N. Hızır B) A. Sayılı C) H. Ali Yücel D) İ. Kuçuradi E) M. Türker Küyel

CevapE

13. I. İnsan, oluş içinde kendini sürekli yeniden sentezler.
II. İnsan ve tarih üzerine anlama ve yorumlamaya yönelik bir yöntem anlayışıdır.
III. İnsanın ufku, ön bilmenin sağladığı ve anlamaya yöneldiği şeyin ufkuyla kaynaşır.
IV Tüm bilgileri bütün olarak felsefe altında toplamak gerekir.
Bu ifadelerden Hermeneutik akımına ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız I B) I-II C) II-III D) II-IIMV E) HI-III-IV

CevapC

14. Bergson, “Bilincin Dolaysız Verileri Üzerine Deneme” adlı eserinde sezgiyi yöntem olarak belirlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi sezginin tanımına uygundur?
A) Sezgi, dolaylı kavranılandır.
B) Sezgi, bölünmez bir bütünsellik içerir.
C) Bilgi elde etmede görünüşün derinine inme yöntemidir.
D) Gerçeğin deney ve akıl olmadan doğrudan kavranmasıdır.
E) Düzenli bir düşünce olmaksızın edinilen bir düşünüştür.

CevapD

15. J. R Sartre’ın “Varoluşçuluk” adlı eserinde geçen “Ne olursa olsun, insanın yapacağı bir gelecek vardır; el değmemiş bir yarın onu bekler.” sözüyle varoluşçuluk görüşleri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan, özgür bir varlıktır.
B) İnsan, dünyaya bırakılmış bir varlıktır.
C) İnsan, kendini ve yaşamını seçer.
D) İnsanın yaşamı önceden belirlenmiştir.
E) Varoluş, özden önce gelir.

CevapD

16. Marx, Hegel’in öz bilincin insanı yabancılaştırdığı görüşünün izini sürer. İnsan, dış dünyayı gözlemlediği sırada kendisini maddi bir parça ya da araç olarak görebilir. Bu nedenle insan kendine yabancılaşır.
Mara’ın bahsedilen felsefi görüşü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Mekanik materyalizm
B) Diyalektik materyalizm
C) Transandantal idealizm
D) Diyalektik idealizm
E) Nesnel idealizm

CevapB

17. Macit Gökberk’e göre özgün felsefe ortaya koyabilmek için belli bir birikime sahip olmanın yanında bu bilgi birikimini kullanacak zekâ ve bir aklı işletme alışkanlığı da olmalıdır. Bu aşamadan sonra felsefeyi ortaya koymuş büyük düşünürlerin eserlerine dayanarak onlarla birlikte düşünülmelidir. Birlikte düşünebilmek için de onların nasıl düşündüğünü kavramak gerekir. Bu, felsefenin yapıcı ve yaratıcı olmasını sağlayan biricik yöntemdir.
Felsefe yapmak ve öğrenmek için önerilen düşünce aşağıdakilerin hangisinde verümiştir?
A) Büyük filozofların bilgi dağarcığı üzerine düşünülmelidir.
B) Yeterli düzeyde bilgi birikimine sahip olunmalıdır.
C) Felsefe, yaratıcı yollardan üretilmelidir.
D) Büyük filozofların eserleri seçilerek okunmalıdır.
E) Düşünce, akıl ve sezgi aracılığıyla ortaya çıkarümalıdır.

CevapA

18. T. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısi”adlı eserinde yeni bir kuramın devrim niteliği taşıdığını belirtir. İnsanlar için o zamana kadar düzenlenmiş olan kuralların değişmesi anlamına gelen yeni kuram, bilinenlere basit bir ilave değildir. Yeni kuram ile ilgili anlatılan düşünce aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Olgusal olmayana eleştiri getirir.
B) Bilimsel kuramları tekrar eder.
C) Olayları tek bir durumla sınırlandırmaz.
D) Değişimden daha fazlasını ifade eder.
E) Düzenlenmesi bazen hızlı gerçekleşir.

CevapD

19. “İnsanlar, haksızlığa uğruyor.” sözü kullanılmadığı sürece insanların haksızlığa uğraması bir şey ifade etmez. Duruma ilişkin söylenen söz, duruma anlam kazandırır. Dil, insanın bilgisinin üzerinde böyle tesir eder.
Verilen örnekleri kapsayan düşünce aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Bir toplumdaki düşünce diğerinde karşıtını üretir.
B) Bilgi aktarılır, yorumlanır ve başka zihinde anlam bulur.
C) İnsan, başka insanlarda bilinçli algılar oluşturur.
D) İnsanlar, bulundukları düzende taşıdıkları anlamı sürdürür.
E) Bilgi, diğer bilinçleri uyararak onlarda sorumluluk yaratır.

CevapB

20. Kierkegaard’a göre insan var olur, özünü belirlemeye çabalar ve seçimler yapar. Bu düşünceye uygun çıkarım aşağıda- kilerden hangisi değildir?
A) Öz, hiçbir zaman hazır değildir.
B) İnsanın temel ihtiyacı kendini belirlemektir.
C) İnsanın özü, varoluşundan önce belirlenir.
D) İnsanın seçimler yapması özgür olmasından gelir.
E) İnsanın varoluşu, devamlı oluş içindedir.

CevapC

Bir Hint hikâyesine göre hayatında hiç fil görmemiş dört arkadaş hayvanat bahçesine gider. Fil hakkmdaki deneyimlerini birbirlerine anlatırlar.
Fili koklayan birinci adam, filin kötü kokan bir hayvan olduğunu,
Filin sesine kulak veren ikinci adam, korkunç özelliğini,
Filin görüntüsüne bakan üçüncü adam, renginin gri olduğunu,
Filin hortumunu tutan dördüncü adam, filin burnunun boruya benzediğini söyler.
Bakıcısı, filin hortumu zarar görürse yaşamının tehlikeye gireceğini söyler.
21. Metindeki farklı açıklamalardan aşağıdaki düşüncelerin hangisine ulaşılabilir?
A) Filin gerçek bilgisinin edinilmesinde tahminler önemlidir.
B) Fil ile ilgili bilgilerde uzlaşma sağlanmalıdır.
C) Fil hakkında edinilen bilgiler güvenilirdir.
D) Filin özüne ait bilgilere ulaşmak mümkündür.
E) Filin diğer varlıklardan farkı belirlenmelidir.

CevapD

22. Filin özüne ait bilgi aşağıdaki kişilerden hangisinin söylediklerinde yer almaktadır?
A) Birinci adam B) İkinci adam C) Üçüncü adam D) Dördüncü adam E) Fil bakıcısı

CevapE

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.