1. HABERLER

  2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

  3. 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 21-23-24-27-29-30 Cevabı
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 21-23-24-27-29-30 Cevabı

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 21-23-24-27-29-30 Cevabı

2017–2018 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 21-23-24-27-29-30 Cevabı haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 21-23-24-27-29-30 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

Hazırlık

1. Edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Tartışınız.

Edebi eserlerde psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi bilimlere ait unsurlara rastlanabilir. İnsanın ruh dünyasını işleyen ögeler psikoloji biliminin, insan ve toplum irdelemeleri sosyolojinin, edebiyatın içinde bulunduğu dönemi yansıtması tarihin edebiyatta rolü olduğunu gösterir. Ayrıca her edebi metin belli bir zamanda olmasa bile bir mekanda geçer ve dolayısıyla coğrafya biliminden de edebiyatta oldukça yararlanılır.
 
Felsefe bir bilim olarak kabul edilmemektedir, ancak edebiyatta felsefi birtakım fikir ve düşüncelerin işlendiği de olur. Edebiyat bilim teknikle de oldukça iç içedir. Teknolojideki gelişmeler edebi teknikleri ve insan yaşayışını değiştirir ve bu değişiklikler eserlerde can bulur.

2. Aşağıdaki metinleri edebiyat ile bilim dalları arasındaki ilişki açısından değerlendiriniz.

Bu metinlerde edebiyatın psikoloji, felsefe ve sosyoloji ile olan ilişkisi ele alınmıştır. İlk metinde sosyolojik olarak yaşanan olayların ikinci kısımda ise fikirlerin son kısımda da insan psikolojisinin edebiyat içerisinde nasıl işlendiği örneklendirilmiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyatın Bilimle İlişkisi adlı metne göre edebiyatın hangi bilim dallarıyla ilişki içinde olduğunu belirtiniz.

Edebiyat-Sosyoloji:
Sosyoloji, insanların toplum içindeki davranışlarını zaman ve mekâna bağlı olarak gözlemleme yoluyla araştıran, objektif so­nuçlara ulaşmaya çalışan, yani sosyal olayları inceleyen bir bi­lim dalıdır. Bu bilim dalının ilgi alanı sosyal çevredir. Edebî metinler de bu sosyal çevreden ortaya çıkar. Sosyal çevrede ya­şanan olaylar, güzellikler, olumsuzluklar vb. edebî metinlerde farklı düzeylerde kendine yer bulur. Sosyal hayatı düzenleyen ilişkiler edebî metinlerde, kişiler aracılığıyla dile getirilir. Kişilere bağlı olarak sosyal olaylar neden ve sonuçlarıyla irdelenir. İşte tüm bunlar, edebî metinlerin, sosyal yaşamla ilgili önemli bilgi­ler aktardığını ortaya koymaktadır. Bu bilgiler de sosyolojinin alanına girmektedir. Bu yüzden sosyologlar, kişilerin toplum içindeki yaşantılarını, davranışlarını anlatan bu edebî metinler­den sık sık yararlanma yoluna giderler.
 
Edebiyat-Psikoloji
Edebî eserlerde psikolojik yansımaları bulmak mümkündür. Her insanın, duyguları, düşünceleri, bir psikolojisi olduğu gibi, yazarların da vardır. İşte yazarlar, eserlerini yazarken o anki psi­kolojik durumlarını belli oranda eserlerine yansıtırlar. Ancak bu­nun birebir yansıma olduğu söylenemez. Yazar, duygu ve dü­şüncelerini, psikolojisini olduğu gibi aktarmaz. Onu dönüştüre­rek, değiştirerek, edebî metindeki kişilerde hissettirerek aktarır. Bu da yazarın psikolojik bilgilere de sahip olduğunu gösterir.
 
Edebiyat-Felsefe
İnsanların en önemli özelliği düşünme yeteneğidir. Sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, işlerini başarılı bir şekilde yapabilme­leri için düşünmeye, düşünceye ihtiyaçları vardır. İşte bir yaza­rın da edebî metin ortaya koymasında onun düşünceleri ön plana çıkar.
 
Hemen her edebî metnin arka planında bir düşünce vardır. Eğer bu düşünce olmazsa metni yapısal olarak ortaya koymak, olayları kurgulamak, kişileri anlatmak mümkün değildir. Ancak bu düşünce bir felsefî metinde olduğu gibi, edebî metnin tama­mına yayılmaz. Edebiyat metninde felsefeyle ilgili bir konuya yüzeysel bir biçimde değinilir. Bu düşünce bir veya birkaç cümlede felsefe boyutunda, felsefeye özgü bir anlatımla dile getirilir. Zaten felsefî bir konuyu edebî metnin tamamında anlat­mak ya da konunun ağırlıklı olarak felsefi yönüne değinmek, edebî metnin değerine, işlevine gölge düşürür.
 
Sonuç olarak psikoloji, sosyoloji, felsefe insanı ele alır. Edebi­yat da insanı, insan yaşamını anlatır. Ancak bu bilim dalları in­sanın düşüncelerini soyut olarak irdeler, bu düşünceleri ele alırken soyut çıkarımlarda bulunur.

2. Metne göre edebiyatın amacını yitirmemesi neye bağlanmıştır? Açıklayınız.

Edebiyatın bilimle ve gerçekle bağını koparmasını bağlamaktadır.

3. Metne göre bilim ve dil arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bilimde yalnızca bir araç olan dil, edebiyatta ise hayati bir önem kazanır hatta bazen araç olmaktan çıkarak amacın ta kendisi olur. Edebiyat dili bilim dalından farklıdır. Bilim dili kesin net ifadelerden oluşurken edebi dil ise olabildiğine özgürdür.

4. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 

Metnin ana düşüncesi: Edebiyatın bilimle ilişkisi
Metnin yardımcı düşünceleri: Edebi dil ile bilimsel dilin farklılığı, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi, edebiyatın faydalandığı bilimlerden bazıları ile olan ilişkisi.

5. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Açık ileti: Edebiyatın bilimle olan ilişkisi
Örtük ileti : Edebiyatın bilimden ayrılan ve benzeşen yönleri

 

6. Jules Verne’in (Jul Vern), Ay’a Seyahat romanını Ay’a gidilmeden önce yazmasından hareketle edebiyat ile bilim arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Tüm icat ve buluşlar incelendiğinde görürüz ki hepsinin temelinde ya ihtiyaç, ya merak, ya da tesadüfi bulgular yatar. Bazense insan sonunda hiçbir şey elde etmeyi ummadan, bir beklentisi olmaksızın merak eder ve hayal kurar. İşte sanat, edebiyat burada başlar.
 
Edebiyat bilim dallarından ve bilim teknikteki gelişmelerden beslenir, bu bir gerçek. Ancak insanların özgürce hayal kurup bunu başkalarıyla paylaştığı eserler de bilime ilham kaynağı olabilir. Jules Vern’in durumunda yazdığının gerçekten bilime ilham mı oldu yoksa insanlar zaten Ay’a gitmeye kararlı mıydı bilmiyoruz, ancak örtüştüklerini görüyoruz. Sanat ve bilim ne kadar ayrı tutulsa da unutmayalım ki pek çok ortak noktaları olan kardeşlerdir.

7. Edebiyatın Bilimle İlişkisi adlı metni içerdiği bilgiler ve düşünceler arasındaki tutarlılık yönünden değerlendiriniz.

Metin içerdiği bilgiler ve sunduğu örnekler incelenip göz önünde bulundurulduğunda bence tutarlılık göstermektedir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

Hazırlık

1. Güzel sanatlar sözünden ne anladığınızı belirtiniz.

“Güzel sanatlar” (“beaux arts”) ifadesinin izine ilk kez 1800’lü yılların ilk yarısında rastlanmıştır. Mimaride tarihi ögeler taşıyan süslü detay içeren yapılar için de kullanıldığı bilinmektedir.
 
İnsanda coşku, heyecan ve estetik haz uyandıran sanatların tümüdür. Geleneksel ve akademik görsel sanatları, resmi, heykeli, tiyatroyu, baskıyı, müziği kapsar.
 
Sanat ve zanaat kelimelerinin etimolojileri incelendiğinde yapılan işte bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Beaux arts ifadesi de resim ve müzik gibi sanatları seramik, tekstil gibi zanaatlardan ayırmak için ortaya atılmış bir ifadedir.

2. Aşağıdaki görsellerden yola çıkarak edebiyatın diğer güzel sanatlardan ayrılan yönleriyle ilgili neler söylenebilir? Tartışınız

Resimlere baktığımızda aradaki en büyük farkın kullanılan malzemede olduğu görülebilir. Resmin malzemesi fırça boya iken heykeltraşlığın malzemesi kaya ya da metal iken edebiyatın malzemesi ise dildir. Bu yönüyle diğer sanatlardan ayrıldığını söylemek mümkündür.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyat adlı metinde Metinde Geçen Kelime ve Kelime Grupları bölümünde verilenler dışında anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunların anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz, tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten kontrol ediniz.

2. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

Edebiyat ve Sanat kelimelerinin kendime göre düşündüğüm anlamları ile bilgimizi ufaktan tazeleyelim.
Edebiyat; Hayaller duygular düşüncelerimizi (şiir hikaye roman vb.türler) de olan şeylere ise edebiyat deriz.
Sanat insanlara güzel düşünceler uyandıran (resim heykel müzik vb.gruplara) etkilenmesini sağlayan duruma sanat diye ifade edebilirim.
 
Edebiyat sanatında bir dalıdır.
Edebiyatın malzemesi dildir, ve güzel sanata etkinliğide vardır.
 
Heykel, Resim, Mimarlık, Edebiyat vb.sanata girmektedir.
 
Örnekler
Resim; Mağara duvarlarına çizilmiş resimler bu bir belirtidir.
Mimarlık; Yaşadığımız mekana güzellik verebilmesi.
Edebiyat; Yazıda düşünme hayal kurma vb. bir sanattır malzemesi sadece dildir.

3. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönlerini belirtiniz.

Edebiyat milli bir sanat dalıdır, diğer sanat dalları evrenseldirEdebiyatın malzemesi dildir, diğer sanat dallarının malzemesi, boya, fırça, tuval, ses, nota,…. Gibi malzemelerdir.Edebiyatın ve diğer güzel sanatların amacı insanda hoşa gitme güzel duygular uyandırmadır.Hem güzel sanatlar hem de edebiyat soyut olanı ele alır.

4. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarından ayrılan yönlerini belirtiniz.

Amaçları bakımından farklıdır.
 
· İfade edişleri farklıdır.
· Gerçekliği ele alışları farklıdır.
Bir edebiyat eserin diğer bilim dallarından etkilenir olması o eserin bilimsel olduğuna dağir bir kanıt olmasıdır.

5. Edebiyat adlı metne göre güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın kullandığı malzeme, zaman içinde nasıl gelişmiştir?

Dil canlı bir varlıktır. Zamanla değişir gelişir ve gelişimi hiç durmaz. Günlük yeni kullanımlar teknolojik değişimlerden kaynaklı yeni terim ve kavramlar dilde hemen kendisine yer bulur. Böyle olunca da edebi eserlerde de kullanılırlar.

6. Edebiyat adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Açık ileti: Edebiyat nedir?
Örtük ileti: Edebiyatın diğer sanat dalları ile ilişkisi, diğer sanatlardan benzer ve farklı yönleri

7. Yahya Kemal Beyatlı’nın Süleymaniye’de Bayram Sabahı adlı şiirini okuyunuz. Okuduğunuz şiirden hareketle edebiyatın mimari, resim, musiki gibi sanat dalları ve coğrafya, tarih gibi bilim dalları ile ilişkisini değerlendiriniz.

Bu şiirde muhteşem mimariye sahip Süleymaniye Camii'nin şair de uyandırmış olduğu duyguları okuruz. Bu duygular tarih ve geçmiş ile iç içedir. Bununla beraber edebiyat müzik sanatına benzer. İkisi de fonetik işitsel sanatların birer koludur. Bunun yanında bir heykeltıraş nasıl yontarsa taşları bir edebiyatçı da sözcükleri o şekilde kullanır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

Hazırlık

1. İnsanların farklı edebî türlere ilgi duymasının nedenlerini tartışınız.

İnsanların farklı beğenileri ve zevkleri vardır. Bu beğeniler ve zevkler çerçevesinde yaşamlarını sürdürürler. Herkesin karakteri farklı olduğundan doğal olarak beğenileri de farklıdır. Bu da insanların farklı edebi türlere ilgi duyması sonucunu doğurur. Bundan dolayı farklıdır.

2. Aşağıdaki metinden yola çıkarak farklı edebî türlerin ortaya çıkmasının nedenlerinin neler olabileceğini tartışınız.

İnsanlar duygularını geçmişten bugüne her zaman için ifade etme gereksinimi duymuşlardır. Bu gereksinimleri sonucu sanat dalları ortaya çıkmıştır. Bu sanat dallarından edebiyat ise kendi içinde insanların ihtiyaçlarına cevap verecek türler barındırmaya başlamıştır. Bu türlerin başında şiir roman tiyatro gelmektedir.

3. Aşağıdaki metinleri dil, biçim, içerik ve yazılış amaçları açısından karşılaştırınız.

1. metin

  • dil: Süslü benzetmelere dayalı
  • biçim: Serbest nazım biçimi
  • içerik: Yalnızlık ve aşk
  • yazılış amaç: Estetik duygu uyandırmak için.

2. metin

  • dil: Sade süssüz yalın bir dil kullanılmıştır.
  • biçim: Düz yazı.
  • içerik: Fen Bilgisi Eğitimi
  • yazılış amaç: Öğretici bilgi vermek için.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metin adlı yazıya göre metinlerin sınıflandırılmasında esas alınan ölçütleri belirleyiniz.

Metinleri; yazılış amaçları, hedef kitleleri, anlatım biçimleri, gerçeklikle ilişkileri bakımından gruplandırmak mümkündür.

2. Bilimsel, felsefi ve edebî metinlerle kişisel hayatı konu alan metinler arasında ne tür farklılıklar vardır? Açıklayınız.

Bilimsel , felsefi ve edebi metinler insan hayatının geneline ilişkin anlatımlarda bulunurken kişisel hayatı konu alan metinlerdeyse özel olarak bir ya da birden fazla şahısın hayatına dair ayrıntılara yer verir. Genellikle bu kişiler toplumda önde olan isim yapmış kişilerdir. Mesela felsefi metinler varlık, ahlak, estetik gibi genel konular üzerinde dururken insan hayatını konu edinen metinlerden anı, gezi yazısı gibi türler bir insanın yaşamını baştan sona anlatabilir ya da onun gezdiği yerleri kaleme alabilir.

3. Metin yazarı, kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur? Açıklayınız.

Bu noktada iki önemli kriter vardır. Metnin yazarı metnini bilgi vermek için mi yoksa estetik zevk uyandırmak için yazacağına karar vermelidir. Bilgi vermek içinse öğretici metinler deneme , makale, sohbet, nutuk, fıkra, eleştiri gibi türleri estetik zevk için yazacaksa o zamanda roman, hikaye, şiir.. gibi türleri tercih edecektir. Tabi ki bunlar kendi içerisinde ayrı kriterlere sahiptir. Mesela estetik zevk uyandırmak için sanatsal metin yazan bir anlatımı şiir diliyle ortaya koymak istiyorsa roman ve hikaye gibi türleri tercih edemez.

4. Metinde geçen “Her metnin kendine özgü sesi vardır.” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Her metnin kendine bir anlatımı vardır. Dili vardır. Öğretici metinlerden makalenin eğitici bilgi verici yanı varken aynı grup içerisinde bulunan deneme veya sohbet dili daha cana yakın ve sıcaktır. Yine sanatsal metinlerden şiir ile romanın dili kesinlikle birbirinden farklıdır. Şiir, imgesel ve sanatsal yanı daha baskınken roman anlatım daha betimleyici ve öyküleyicidir.

5. Metin adlı yazının ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz

Ana Düşünce Metni Oluşturan Unsurlar
 
Yardımcı Düşünce · Metni oluşturan yapı,
Hayatın akışını düzenleyen metinlerin birbirinden farklı olduğu,
Metinlerin hedef kitleye göre değiştiği,
Metinlerin gruplandırılması, 
Sanatsal ve öğretici metinleri olmak üzere 2 çeşit tasnifi var
Her metni kendine özgü anlatımı olduğu
 

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 31-35-39 Cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.