11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Future Jobs Cevapları Meb Yayınları (2023-2024)

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Future Jobs Cevapları Meb Yayınları (2023-2024)

11. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Future Jobs Sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

11. Sınıf Theme 1 − Future Jobs Sayfa 13 Cevapları

SPOTLIGHT

1- Look at the headlines. Discuss which ones are likely/not likely to happen in the future. (Başlıklara bakın. Gelecekte hangilerinin gerçekleşmesi muhtemel/olası olmadığını tartışın.)

1- No more wars. World peace achieved (Artık savaş yok. Dünya barışı sağlandı)
2- Japanese, the universal language (Evrensel dil Japonca)
3- All continents combined into single landmass (Tüm kıtalar tek kara kütlesinde birleştirildi)
4- Robots’ age: no need for human touch (Robotların yaşı: insan dokunuşuna gerek yok)
5- Borders disappeared (Sınırlar ortadan kalktı)
6- A new ice age occurred (Yeni bir buzul çağı yaşandı)

 1. No more wars. World peace achieved: Achieving world peace is a complex and long-term goal. While diplomatic efforts and international organizations work toward reducing conflicts, the complete absence of wars worldwide is challenging due to historical, political, and social factors. It's an aspirational goal but not likely to happen entirely in the near future.
  Daha fazla savaş olmaz. Dünya barışı sağlandı: Dünya barışını sağlamak karmaşık ve uzun vadeli bir hedeftir. Diplomatik çabalar ve uluslararası organizasyonlar çatışmaları azaltmaya çalışsa da, dünya genelinde savaşların tamamen ortadan kalkması, tarihsel, siyasi ve sosyal faktörler nedeniyle zordur. Bu bir hedef olabilir ancak yakın gelecekte tamamen gerçekleşmesi olası değildir.

 2. Japanese, the universal language: Language is deeply tied to culture and identity, and there are thousands of languages spoken globally. The idea of a single universal language replacing all others is improbable because language diversity is integral to human expression and communication.
  Japonca, evrensel dil: Dil, kültür ve kimlikle derinlemesine bağlantılıdır ve dünya genelinde binlerce dil konuşulmaktadır. Tüm diğer dillerin yerine geçecek tek evrensel bir dilin oluşması, dil çeşitliliği insan ifadesi ve iletişimi için ayrılmaz bir öneme sahip olduğu için olasılığı düşüktür.

 3. All continents combined into a single landmass: The concept of all continents forming a single landmass, like the supercontinent Pangaea, is grounded in plate tectonics. However, this process occurs over hundreds of millions of years, making it an extremely long-term geological event. It's not something that humans will witness in their lifetimes.
  Tüm kıtalar tek bir kara parçasında birleşti: Tüm kıtaların, Pangaea gibi, tek bir kara parçasını oluşturması fikri levha tektoniği ile ilişkilendirilir. Ancak bu süreç yüz milyonlarca yıl içinde gerçekleşir, bu nedenle insanların ömrü boyunca gözlemleyebilecekleri bir şey değildir.

 4. Robots’ age: no need for human touch: Automation and robotics continue to advance, but they are primarily suited for repetitive and precise tasks. Certain jobs and roles require human qualities such as creativity, empathy, intuition, and complex problem-solving. While automation may reduce the need for human involvement in some areas, there will always be domains where humans are essential.
  Robotların çağı: İnsan dokunmasına gerek yok: Otomasyon ve robotlar sürekli gelişiyor ancak bunlar genellikle tekrarlayan ve hassas görevler için uygundur. Bazı alanlarda insan katılımının ihtiyacını azaltabilirler, ancak yaratıcılık, empati, sezgi ve karmaşık problem çözme gibi insan niteliklerine ihtiyaç duyan işler ve roller her zaman olacaktır.

 5. Borders disappeared: Borders between nations have complex historical, political, and economic significance. While globalization and international cooperation have reduced barriers in some aspects, the complete elimination of borders is unlikely due to national sovereignty, security concerns, and cultural differences.
  Sınırlar ortadan kayboldu: Uluslar arası işbirliği ve küreselleşme bazı alanlarda engelleri azaltsa da, sınırların tamamen ortadan kalkması ulusal egemenlik, güvenlik endişeleri ve kültürel farklılıklar nedeniyle olası değildir.

 6. A new ice age occurred: Ice ages are part of Earth's geological history and occur over millions of years due to variations in Earth's orbit and axial tilt. Currently, climate science is focused on addressing global warming and its associated challenges, making the onset of a new ice age a topic of distant geological future rather than a pressing concern.
  Yeni bir buzul çağı başladı: Buzul çağı, Dünya'nın jeolojik tarihine ait bir parçasıdır ve Dünya'nın yörünge ve eğiklik değişiklikleri nedeniyle milyonlarca yıl süren bir süreç içinde gerçekleşir. Şu anda iklim bilimi, küresel ısınmayla başa çıkmak ve bu bağlamda ortaya çıkan zorlukları ele almak için odaklanmış durumda, bu nedenle yeni bir buzul çağının başlaması yakın gelecek yerine uzak bir jeolojik geleceğin konusu olarak kabul edilir.

2 Look at the photos and say what you see. (Fotoğraflara bakın ve ne gördüğünüzü söyleyin.)

3 Read the paragraph. Guess and match the highlighted jobs with their definitions. (Paragrafı oku. Vurgulanan işleri tahmin edin ve tanımlarıyla eşleştirin.)

Almost 85% of the jobs that today’s children will work in the future haven’t been invented yet. What jobs will they be? These occupations will be produced by modern technologies like cryptocurrencies, drones, and alternative energy sources. (a) Drone traffic optimizer, (b) human-machine teaming manager, (c) biofilm installer, (d) waste engineer and (e) UX designer are some of the jobs we can’t even imagine right now.

 1. a person who develops an interaction system between humans and machines (b) human-machine teaming manager: UX designer
 2. a person who makes a product or service enjoyable and accessible (e) UX designer: UX designer
 3. a person who monitors flight paths to prevent chaos (a) Drone traffic optimizer: Drone traffic optimizer
 4. a person who constructs smart and energy-efficient buildings (c) Biofilm installer: Biofilm installer
 5. a person who coordinates waste collection and recycling operations (d) Waste engineer: Waste engineer

4 Work in groups. Make five predictions about future jobs and share them in the class ()

11. Sınıf Theme 1 − Future Jobs Sayfa 14 Cevapları

1 Read the dialogue and find out Lata’s request from Eric. Share your ideas. (Diyaloğu okuyun ve Lata'nın Eric'ten isteğini öğrenin. Fikirlerini paylaş.)

2 Match the numbered idioms in the dialogue with their definitions. One is extra. (Diyalogdaki numaralandırılmış deyimleri tanımlarıyla eşleştirin. Biri ekstra.)

a) to listen carefully c) safely or successfully achieved
b) to study regularly d) something that someone likes or is good at

3 Read the dialogue again and choose the correct option. (Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.)

1. Culinary art is ______________________.
a) related to fine arts b) connected with cooking and kitchens
2. Hands-on experience is ______________________.
a) learning from practising something b) something that is done by machine
3. An intern is ______________________.
a) an environmental volunteer who educates others b) a student or a trainee who works to gain work experience

4 Listen to Lata’s interview and tick (✓) the correct option (Lata'nın röportajını dinleyin ve doğru seçeneği işaretleyin (✓))

 1. ✓ Lata is a new culinary school graduate.
 2. ✓ She is the youngest intern in the kitchen.
 3. ✓ She felt more confident after her six-month internship in Mumbai.
 4. ✗ The restaurant pays a salary for the work Lata does.
 5. ✗ She finds molecular techniques unnecessary.
 6. ✓ She is going to do further studies in professional modernist kitchens.

11. Sınıf Theme 1 − Future Jobs Sayfa 15 Cevapları

5 Listen to the interview again. Fill in the gaps with a word or phrase you hear. (Röportajı tekrar dinleyin. Boşlukları duyduğunuz bir kelime veya ifadeyle doldurun.)

 1. Lata applied to Loma Restaurant to gain some experience.
 2. Her passion for cooking comes from her mother.
 3. After a series of interviews, she got selected for the three-month internship at Loma Restaurant.
 4. Travelling from Mumbai to London made Lata feel nervous in the beginning.
 5. All the interns start at the bottom and work till they prove themselves.
 6. After gaining enough experience, she will come back to India.

6 Look at the statements and say which one is a prediction, a promise, a plan or an offer. (İfadelere bakın ve hangisinin tahmin, söz, plan veya teklif olduğunu söyleyin.)

7 a) Talk about your future self using the phrases below (Aşağıdaki ifadeleri kullanarak gelecekteki kendiniz hakkında konuşun)

b) Now, make predictions about your partner’s life. What will/won’t s/he do in the future? (Şimdi partnerinizin hayatı hakkında tahminlerde bulunun. Gelecekte ne yapacak/yapmayacak?)

11. Sınıf Theme 1 − Future Jobs Sayfa 16 Cevapları

TOUCHING SOFTLY TO HEARTS

1 Look at the pictures of famous entrepreneurs. What do you know about them? Share your ideas. (Ünlü girişimcilerin fotoğraflarına bakın. Onlar hakkında ne biliyorsun? Fikirlerini paylaş.)

a) Steve Jobs/Inventor b) Vanessa Van Petten/Youthologist c) Elon Musk/Material Engineer

2 Guess and tick (✓) the common qualities of these successful people. Share your ideas. (Bu başarılı insanların ortak özelliklerini tahmin edin ve işaretleyin (✓). Fikirlerini paylaş.)

risk-taking, passion, creativity, planning, empathy, self-confidence, team building, curiosity, strong communication skills

3 Read the text and the comments. Then, match the highlighted expressions with their meanings. (Metni ve yorumları okuyun. Daha sonra vurgulanan ifadeleri anlamlarıyla eşleştirin.)

1. to do something yourself
2. lack of communication
3. being amusing or comic
4. to be in trouble
5. being told by another person
6. not to be allowed to do some acts

11. Sınıf Theme 1 − Future Jobs Sayfa 17 Cevapları

4 Read the text and the comments again. Then, choose the correct answer (Metni ve yorumları tekrar okuyun. Daha sonra doğru cevabı seçin)

 1. What kind of a teenager was Vanessa?
  Answer: d) quiet

 2. What didn’t she like about the books her parents read?
  Answer: c) They cost an arm and a leg.

 3. What are her plans for the future? Answer:
  b) She’s going to design a new parenting website.

 4. What advice can’t be given to Ira’s parents by Vanessa and her team?
  Answer: b) Set your own rules without any explanations.

5 Reread the text to write the main idea.

11. Sınıf Theme 1 − Future Jobs Sayfa 18 Cevapları

1 Look at the steps to make an appointment and match them with the following statements. (Randevu alma adımlarına bakın ve bunları aşağıdaki ifadelerle eşleştirin.)

 1. Introduce oneself: c) Hello, Alison Harvey speaking.
 2. Reason for calling: i) Would Tuesday morning be convenient for you?
 3. Ask for more information: f) Would you mind if I asked what it’s regarding?
 4. Suggest a time: g) I can fit you in tomorrow.
 5. Check and confirm: k) OK, thanks! See you on Friday at 2:00 p.m.

2 Listen to the phone call to make an appointment. Note down the required info on the agenda (Randevu almak için telefon görüşmesini dinleyin. Gerekli bilgileri ajandaya not edin)

3 Work in pairs. Make a phone call to set a time to see the human resources manager of a big company for your internship. (Çiftler halinde çalışın. Stajınız için büyük bir şirketin insan kaynakları yöneticisiyle görüşmek üzere bir zaman belirlemek için telefon görüşmesi yapın.)

11. Sınıf Theme 1 − Future Jobs Sayfa 19 Cevapları

1 Read the job ads and match them with the CV and the letter of intent below. One job ad is extra. (İş ilanlarını okuyun ve aşağıdaki CV ve niyet mektubuyla eşleştirin. Bir iş ilanı ekstradır.)

2 a) Match the parts of Mila’s letter of intent above with the parts of the outline in the appendix on page 93. Mila'nın niyet mektubunun yukarıdaki bölümlerini 93. sayfadaki ekte yer alan taslak bölümleriyle eşleştirin.
b) Choose one of the job ads on pages 93-94 to write a letter of intent following the outline given. (Verilen taslağı takip ederek bir niyet mektubu yazmak için 93-94. sayfalardaki iş ilanlarından birini seçin.)

11. Sınıf Theme 1 − Future Jobs Sayfa 20 Cevapları

1 What are you doing today to make your future self proud? (Geleceğinizin gurur duyması için bugün ne yapıyorsunuz?)

2 Complete the notes with the sentences below. One is extra. (Notları aşağıdaki cümlelerle tamamlayın. Biri ekstra.)

a) Keep studying until you become a world-renowned molecular biologist
b) Remember you are going to be one of the most famous cellists of all time
c) Don’t forget what it means to be a best-selling author

3 Read the text and give two reasons why you should write notes or letters to your future self (Metni okuyun ve gelecekteki kendinize neden not veya mektup yazmanız gerektiğine iki neden verin)

4 Imagine you are writing to your future self five years from now. What would you say? Write a note to give your future self some encouragement and love. (Bundan beş yıl sonraki gelecekteki kendinize yazdığınızı hayal edin. Ne dersin? Gelecekteki kendinize biraz cesaret ve sevgi vermek için bir not yazın.)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
1
1
1
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.