12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Sayfa 188-189-190-191-192-193-194 Cevapları Başak Yayınları

12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Sayfa 188-189-190-191-192-193-194 Cevapları Başak Yayınları

12. Sınıf Başak Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 4. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

4. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime grupları ile uygun şekilde tamamlayınız.

1. Atomun yapısında bulunan pozitif ve negatif yüklerin homojen bir şekilde dağıldığını ortaya koyan atom modelini J. J. Thomson ortaya atmıştır.
2. Bohr Atom Teorisi’ne göre bir elektron, üst enerji seviyesinden alt enerji seviyesine inerken ışıma yapar.
3. Modern Atom Teorisi’ne göre elektronun bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yerlere elektron bulutu denir.
4. Bir atomun elektronla uyarılabilmesi için uyaran elektronun enerjisinin, iki enerji seviyesi arasındaki enerji farkına eşit ya da büyük olması gerekir.
5. Büyük Patlama Teorisi, evrenin genişlediğini destekler.
5. Atom altı parçacıkları, yapısına göre hadronlar ve leptonlar olarak iki ara grubu ayırabiliriz.
7. Proton ve nötronların yapısında kuark bulunur.
8. Atomların bir araya gelerek madde oluşturmasını sağlayan temel kuvvet, elektromanyetik kuvvettir.
9. Bir parçacığın kendisi ile aynı kütleye sahip ancak zıt yüklü eşine karşıt parçacık denir.
10. Kararsız çekirdeklerin enerji yayarak daha küçük atom numarasına sahip kararlı çekirdeklere dönüşmesi olayına fisyon denir.

B. Aşağıdaki yargıların doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazınız.

(D) 1. E. Rufherford, atomda bulunan pozitif (+) yüklerin çekirdekte toplandığını ileri sürmüştür.
(Y) 2. Bohr Atom Teorisi’ne göre enerji alan elektronların bir üst katmana geçmesine iyonlaşma denir.
(Y) 3. Bir atomun uyarılması, sadece foton ve ısıyla gerçekleşir.
(D) 4. Kozmik fon radyasyonu, büyük patlamanın kanıtlarından biridir.
(D) 5. Bilinen en temel parçacıklar; kuarklar, leptonlar ve alan parçacıklarıdır.
(Y) 6. Atomun yapısında sadece kuarklar yer alır.
(D) 7. Madde ve anti madde karşılaşınca belirli bir enerji yayarak yok olur.
(D) 8. Kararsız atomlar, ışıma yaparak kararlı atomlara dönüşür.
(Y) 9. Radyoaktif bir madde a, p ve y ışıması yaparak sadece enerji kaybeder.
(D) 10. Radyasyon, canlıların yapısında bulunan kalıtsal maddenin (DNA) bozulmasına neden olur.

C. Aşağıda atom fiziği, büyük patlama ve radyoaktivite alanlarında araştırma yapan bilim insanlarının adları ve yaptıkları çalışmalar karışık olarak verilmiştir. Doğru şekilde eşleştiriniz.

(14- F. Holye) a. Bir dönem durağan evren modelini savundu.
(13- H. Alfven) b. Plazma evren modelini ortaya attı.
(9- W. Heisenberg) c. Atomda elektronun yerinin tespit edilemeyeceğini söyledi.
(2- J. Dalton) ç. Atomu, içi dolu kürelere benzeterek aynı elementin aynı tür atomlardan oluştuğunu açıkladı.
(7. E. Hubble) d. Evrenin genişlediğini Doppler etkisi ile gösterdi.
(1- H. Becquerel) e. Radyoaktiviteyi bulan bilim insanı.
(5. Madam Curie, eşi Pier Curie ) f. Polonyum ve radyum elementlerini keşfetti.
(3- P. Drac) g. Elektronun anti parçacığını buldu.
(10. L. de Broglie) ğ. Her elektrona bir dalga eşlik ettiğini öngördü.
(4- J.J. Thomson) h. Atomun yapısında pozitif ve negatif yüklerin homojen bir şekilde atomun içine dağıldığını ortaya koyan atom modelini geliştirdi.
(8- N. Bohr) ı. Atomun yapısını açıklarken kuantum kavramını ilk defa kullanan bilim insanıdır.
(6- E. Rutherford) i. Pozitif yüklerin atomun merkezinde, çekirdekte bulunduğunu keşfetti.
(12. A. A. Penzias ve R. W. Wilson) j. İlk olarak kozmik fon radyasyonunu ölçtü.
(11- G. Lemaitre ve A. Friadman) k. Evrenin genişlediğini ortaya atan bilim insanları.

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1. Pozitif ve negatif yükler, atomun yapısında hareketsiz bir şekilde bulunmaktadır. Yükler, atomun yapısında homojen olarak dağılmıştır.
Atomla ilgili yukarıda ifade edilen model hangi bilim insanına aittir?
A) J. Dalton B) J. J. Thomson C) E. Rutherford D) N. Bohr E) de Broglie
Cevap: B

2. Bohr Atom Modeli’nin o güne kadar ortaya konulan atom modellerinden temel farkı nedir?
A) Atomun yapısında negatif (-) yüklerin olduğunu söylemiştir.
B) Yüklerin atomun yapısında homojen dağıldığını söylemiştir.
C) Pozitif yüklerin atomun merkezinde olduğunu ileri sürmüştür.
D) Atomun yapısında yüksüz taneciklerin olduğunu ileri sürmüştür.
E) Atom modelinde ilk defa kuantum kavramını kullanmıştır.
Cevap
: E

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Bohr Atom Modeli’nin açıklamaları arasında yer almaz?
A) Elektronlar, Coulomb kuvvetinin etkisi ile belirli bir yörünge yarıçapına sahiptir.
B) Elektronların bulunduğu yer tespit edilemez.
C) Elektronlar, çekirdek etrafında belirli enerji seviyelerinde yer alır.
D) Bir elektron, yeterli enerjiyi alırsa bir üst enerji seviyesine çıkar.
E) Uyarılan bir atom, ışıma yaparak tekrar uyarılmadan önceki duruma döner.
Cevap: B

4. Aşağıda verilenlerden hangisi Modern Atom Teorisi’nin getirdiği yeniliklerden değildir?
A) Elektronun yeri ve hızı aynı anda ölçülemez.
B) Elektron, çekirdek etrafında elektron bulutu adı verilen bölgededir.
C) Elektrona belirli bir frekansta dalga eşlik eder.
D) Elektronlar, çekirdek etrafındaki belirli yörüngelerde dolanır.
E) Sadece hidrojen atomu için değil tüm atomlarda geçerlidir.
Cevap: D

5. Bir atom, aşağıdaki durumların hangisi sonucunda kesinlikle uyarılmadan kalır?
A) Atomun yüksek sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtılması
B) Atomların birbiri ile çarpıştırılması
C) Enerji seviyeleri farkından daha büyük enerjili fotonla çarpışması
D) Enerji seviyeleri farkından daha büyük enerjili elektronla çarpışması
E) Enerji seviyeleri farkına eşit enerjili fotonla çarpışması
Cevap: C

6. Cıva atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. 7,4 eV’luk kinetik enerjiye sahip bir elektron, cıva atomuna çarptıktan sonra kaç eV’luk kinetik enerjiye sahip olabilir?
A) 0,73 B) 3,54 C) 4,86 D) 6,67 E) 1,44
Cevap: A

7. I. Galaksilerin aralarındaki uzaklıkla orantılı şekilde birbirinden uzaklaşması
II. Uzak galaksilerin ışık tayfının kırmızıya kayması
III. Kozmik fon ışımasının ölçülmesi
Yukarıda verilen bilimsel bilgilerden hangisi ya da hangileri Büyük Patlama Teorisi’nin dayandığı bilgilerdendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III
Cevap
: E

8. Bazı atom altı parçacıklar şu şekildedir: Proton, Müon, Nötron, Pion, Elektron
Bu parçacıklardan kaç tanesi hadronlar grubunda yer alır?
Cevap
: C

9. Kuarklarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektronun yapısında kuark bulunur.
B) Temel parçacıktır.
C) Bilinen altı çeşit kuark vardır.
D) Protonun yapısında kuark bulunur.
E) Nötronun yapısında kuark bulunur.
Cevap: A

10. Parçacıkların atomu oluşturma süreci ile ilgili verilen aşağıdaki şekilde numaralandırılmış yerlere ne yazılmalıdır?
Cevap
: D

11. Atomların madde oluşturma sürecinde aşağıda verilen temel kuvvetlerden hangisi ya da hangileri etkilidir?
A) Güçlü kuvvet
B) Elektromanyetik kuvvet
C) Zayıf kuvvet
D) Kütle – çekim kuvveti
E) Güçlü ve zayıf kuvvetler
Cevap: B

12. Anti parçacıklar ile ilgili
I. Yükleri, normal parçacığa göre zıt işaretlidir.
II. Kütleleri, normal parçacık ile aynıdır.
III. Her parçacığın anti parçacığı bulunur.
Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap
: E

13. Aşağıda evrenin oluşumu ile ilgili teoriler verilmiştir.
I. Durağan Hâl Teorisi
II. Plazma Teorisi
III. Büyük Patlama Teorisi
Bu teorilerden hangisi ya da hangileri evrenin bir başlangıcı olduğunu iddia eder?
Cevap
: C

14. Parçacık ve anti parçacıklara örnek olarak aşağıdaki eşleştirme verilmiştir. Numaralandırılmış yerlere ne yazılmalıdır?
Cevap
: B

15. Bir atomun kararlı ya da kararsız yapıda olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Protonlar arasındaki güçlü kuvvet
B) Nötronlar arasındaki güçlü kuvvet
C) Protonlar arasındaki elektriksel kuvvet
D) Atomun çok elektrona sahip olması
E) Proton sayısının nötron sayısından çok fazla olması
Cevap: D

16. Radyoaktif bir elementin bozunması sonucunda aşağıda verilen değişimlerden hangisi hiçbir zaman gerçekleşmez?
A) Kütle numarası artar.
B) Atom numarası azalır.
C) Atom numarası artar.
D) Kütle numarası azalır.
E) Nötron sayısı artar.
Cevap: A

17. Radyoaktif bir atom, gama bozunumu geçirmektedir. Bu atomun yapısında ne gibi bir değişiklik meydana gelir?
A) Proton sayısı artar.
B) Proton sayısı azalır.
C) Kütle numarası azalır.
D) Nötron sayısı artar.
E) Atom enerji yayar.
Cevap
: E

18. Nükleer fisyon ve füzyon olayları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nükleer santrallerde füzyon tepkimesi gerçekleşir.
B) Fisyon, atom çekirdeğinin parçalanmasıdır.
C) Fisyon, uçak gemilerinde ve denizaltılarda uygulanır.
D) Füzyon, atom çekirdeklerinin birleşimi ile oluşur.
E) Yıldızlarda füzyon tepkimesi gerçekleşir.
Cevap: A

19.Yukarıda verilen tepkime aşağıdakilerden hangisine ait bir örnektir?
A) a bozunumu B) p bozunumu C) Y bozunumu
D) Fisyon tepkimesi E) Füzyon tepkimesi
Cevap: D

20. Aşağıda radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerinden bazıları verilmiştir.
I. Kanserli hücrelere daha fazla zarar verir.
II. İç organların görüntülenmesini sağlar.
III. Hücrede kalıtım maddesinde değişimler oluşturur.
IV. Mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar.
Verilenlerden hangisini ya da hangilerini radyasyonun olumlu etkileri olarak sayabiliriz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
Cevap: C

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
1
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.