4. Sınıf İnsan Hakları Sayfa 18-19-20-21 Cevapları Hecce Yayıncılık

4. Sınıf İnsan Hakları Sayfa 18-19-20-21 Cevapları Hecce Yayıncılık

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 18, 19, 20, 21 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Hecce Yayıncılık konu ile ilgili detaylı bilgileri yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Çocuk Hakları Sözleşmesi, eğitim, düşünen, Spencer, haklarıdır, yetişkinler
1. İnsanların düşünen canlılar olması onları diğer tüm canlılardan ayıran temel
özelliktir.
2. Küçük yaştaki çocuklar temel ihtiyaçlarını yetişkinler yardımıyla karşılayabilirler.
3. Bireylerin farklı bireylere zarar vermeden kullandıkları kazanımlar onların haklarıdır.
4. Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlamaktadır.
5. Çocukların temel hakları arasında eğitim hakkı vardır.

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y”
yazınız.

(D) 1 Hayvanlar, bitkiler ve insanlar solunum yaparlar.
(D) 2 İnsanı insan yapan değerler arasında anlayışlı olma vardır.
(Y) 3 Çocukların günlükleri ve özel defterleri aileleri tarafından izinsizce okunabilir.
(Y) 4 Çocuklar büyüdükçe elde ettikleri hak ve özgürlükler azalmaktadır.
(D) 5 Çocuk haklarına saygı duymak, herkesin temel sorumluluğudur.

C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız.
1. Düşünce özgürlüğü insanlar açısından son derece önemlidir ve anayasamızda korunmaktadır. Peki, anayasamız bir arkadaşımızın karakterine veya kişiliğine zarar veren düşünceleri ifade etmemizi onaylar mı? Neden?
Anayasamız düşünce özgürlüğünü korur, ancak bu özgürlük diğer insanlara zarar verme hakkını içermez. Bir arkadaşımızın karakterine veya kişiliğine zarar veren düşünceler ifade edilirse, bu kişiye karşı hakaret veya iftira gibi suçlar işlenmiş olur. Bu nedenle anayasamız böyle zarar veren düşünceleri onaylamaz.

2. Okul genelinde öğrencilerin çantalarının aranması gerektiği bir durum düşünelim. Bu arama esnasında öğrencilerin haklarını korumaya yönelik ne gibi önlemler alınabilir?

Okul genelinde çantaların aranması durumunda öğrencilerin haklarını korumak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Çanta aramalarının gizliliği ve saygıyı korumak için yetkililerin eğitilmesi.
 • Öğrencilerin rızası alınmalı veya aramanın yapılma nedeni açıklanmalıdır.
 • İnsan haklarına saygı gösterilmeli ve öğrencilerin mahremiyeti korunmalıdır.

3. Hayvanlar içgüdüsel olarak hareket eder. İçgüdüleri nedeniyle bazen insanlara zarar
verebilir. Peki, hayvanlar yaptıklarından sorumlu tutulabilir mi? İnsanlar gibi sorumluluk sahibi canlılar olarak nitelenebilir mi? Neden?

Hayvanlar içgüdüsel olarak hareket ederler ve insanlar gibi ahlaki sorumlulukları yoktur. Ancak insanlar, hayvanlarla etkileşimde bulunurken hayvanların davranışlarına ve ihtiyaçlarına saygı göstermelidirler. Hayvanlara zarar vermek veya kötü muamelede bulunmak insanlar için sorumluluk taşır ve bu tür davranışlar yasalarla cezalandırılabilir.

Ç. Aşağıda verilen hak ve özgürlüklerin kapsamlarını araştırınız. Bu hak ve özgürlükler
kimlere tanınmıştır? Herkes bu hak ve özgürlükleri kullanabilir mi? Ulaştığınız
sonuçları defterinize yazınız.

1. Özel mülkiyet hakkı
2. Dilekçe hakkı
3. Din ve vicdan özgürlüğü
4. Silah taşıma hakkı
5. İşten ayrılma hakkı

 1. Özel mülkiyet hakkı: Özel mülkiyet hakkı, bir kişinin mal varlığına sahip olma, kullanma ve tasarruf etme hakkını korur. Genellikle herkes için geçerlidir, ancak bazı ülkelerde belirli sınırlamalar veya koşullar olabilir.
 2. Dilekçe hakkı: Dilekçe hakkı, bir kişinin yetkililere veya kurumlara dilekçe veya şikayet sunma hakkını korur. Genellikle herkes için geçerlidir ve demokratik bir toplumda temel bir hak olarak kabul edilir.
 3. Din ve vicdan özgürlüğü: Din ve vicdan özgürlüğü, bir kişinin dini inançlarını seçme, değiştirme veya uygulama hakkını korur. Bu hak genellikle herkes için geçerlidir ve insan haklarıyla ilgili evrensel bir ilkedir.
 4. Silah taşıma hakkı: Silah taşıma hakkı, bazı ülkelerde yasal düzenlemelere tabi olan ve belirli şartlara bağlı olan bir hak olarak tanınabilir. Herkes için geçerli değildir ve genellikle belirli koşullara ve lisanslara bağlıdır.
 5. İşten ayrılma hakkı: İşten ayrılma hakkı, bir kişinin istediği zaman işini bırakma hakkını korur. Genellikle herkes için geçerlidir ve iş hukuku tarafından düzenlenir.

Bu hakların kapsamı ve kimlere tanındığı ülkelere göre değişebilir. Herkes bu hakları kullanabilir, ancak bazı durumlarda belirli şartlara veya yasal düzenlemelere tabi olabilirler.

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. İnsanları, hayvan ve bitkilerden ayıran farklı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?
A) Hareket etme B) Solunum yapma
C) Karar verme D) Beslenme
Cevap : C

2. Kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranmasını, kendi iradesiyle karar vermesini ifade eden kavramdır. Açıklaması verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hak B) Özgürlük C) Sorumluluk D) Tutum
Cevap : B

3. Fulya hastalandığında ailesi tarafından Aile Sağlığı Merkezine götürülür. Bu durum onun, hangi hakkına saygı duyulduğunu göstermektedir?
A) Barınma B) Beslenme C) Eğitim D) Sağlık
Cevap : D

4. Bireylerin istediği dini inancı seçmesi ve o dinin gereklerini özgürce yaşabilmesi aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir?
A) Sağlık hakkı
B) Seçme-seçilme hakkı
C) Basın özgürlüğü
D) Din ve vicdan özgürlüğü
Cevap : D

5. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir zamanlar yaygın bir biçimde insanlar arası ayrımlara işaret eden yasalar vardı. Örneğin, 1934 tarihli “Ulusal Konut Yasası”, beyaz tenli insanların
yaşadıkları mahallelerde siyahilerin ev almalarını zorlaştırıyordu.
Yukarıda verilen durum insan hakları ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır?
A) İnsan haklarından eşit olarak herkes yararlanabilir.
B) İnsan hakları, doğuştandır ve devredilemezdir.
C) İnsan hakları, ideal toplum düzeninin temelidir.
D) Çocukların da yetişkinler gibi temel hakları vardır.
Cevap : A

6. I. Sosyal bir canlı olması
II. Problemlere çözüm bulması
III. Konuşarak iletişim kurması
IV. Neden-sonuç ilişkilerini fark etmesi
Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerdendir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Cevap : D

7. İnsanların doğuştan sahip olduğu temel ve vazgeçilmez olan haklara insan hakları denir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?
A) Yaşama hakkı B) Vatandaşlık hakkı
C) Evrensellik hakkı D) Dokunulmazlık hakkı
Cevap : C

8. I. Eğitim hakkı,
II. İnsani şartlarda yaşama hakkı,
III. İstismar ve ihmalden korunma hakkı
Yukarıda verilen haklardan hangileri çocuk haklarıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D) I-II-II
Cevap : D

9. Aşağıda çocuk ve yetişkin arasındaki farklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Cevap : B

10. “Kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkıdır.” Yukarıda tanımı verilen hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşama hakkı B) Eğitim hakkı
C) Özel hayatın gizliliği hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı
Cevap : A

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.
İnsan Olarak Özelliklerim

 • Düşünme yeteneği
 • Dil kullanma kabiliyeti
 • Bilinç ve öz farkındalık
 • İnsanlar arası ilişki kurma yeteneği
 • Empati yeteneği

Haklarım

 • Yaşam hakkı
 • Eşitlik hakkı
 • Özgürlük ve güvenlik hakkı
 • İşkence yasağı
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü
 • Eğitim hakkı
 • Sağlık hakkı
 • Din ve vicdan özgürlüğü

Haklarımın Bilincinde Olduğumu Gösterdiğim Durumlar

 • Kendi düşüncelerimi açıkça ifade ederim.
 • Başkalarının haklarına saygı gösteririm.
 • Eğitim hakkımı değerlendirir, okula devam ederim.
 • Sağlığımı korumak için gerekli önlemleri alırım.
 • Diğer insanlarla anlayışlı bir şekilde iletişim kurarım.

Çocuk Olarak Yetişkinlerden Farklılıklarım

 • Daha az deneyime sahibiz.
 • Genellikle yetişkinlerin koruması ve rehberliği gerekebilir.
 • Eğitim ve gelişim sürecindeyiz.
 • Genellikle daha fazla bağımlıyız ve sorumluluklarımız daha sınırlıdır.

Bu maddeler, insan olarak sahip olduğumuz özellikleri, haklarımızı ve bu hakları nasıl kullanmamız gerektiğini özetlemektedir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2029
522
3610
323
327
328
381
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.