Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer Dinçer’e Önerilerimiz

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer Dinçer’e Önerilerimiz

Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ömer Dinçer’in “Sistem önersinler, o sistemle ülkeyi sosyal ve mali olarak sıkıntıya sokmayacak ve öğretmenlerimizi mutlu edecek bir teklife açığım." açıklamalarına istinaden aşağıdaki önerileri sunuyoruz.

1- Öğretmenlere Becayiş Hakkı Verilmelidir.

“Farklı yerlerde çalışan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri” anlamına gelen becayiş, atamalarda en çok başvurulan yöntem. Eş ya da puan yoluyla atamalarını isteyen, ancak norm kadro ve zorunlu hizmet uygulaması yüzünden atanamayan öğretmenler, becayiş ile kanundaki tüm atanma şartlarını taşıyorlar. Ama MEB kendi yönetmeliklerinde bu uygulamaya yer vermediğinden, Öğretmenler, 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” hükümlerinden kaynaklanan bu haklarını kullanamıyorlar.

"MEB artık becayişe izin vermelidir" dedik. Peki neden?

MEB, öğretmen dağılımını norm kadro uygulaması ve branş değişikliği yolu ülke genelinde düzenlemeye gitmekte, elindeki fazlalık öğretmenleri il içinde açık olan branşlara kaydırmaya çalışmaktadır. Bu uygulamalar gerekli ve yerinde uygulamalar olmakla birlikte öğretmenlerin ülke içinde dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için becayiş uygulamasına da izin vermelidir.

Dolayısıyla bulunduğu ilde fazlalık veya norm kadro içinde bulunan ama gerektiği şekilde verim alınamayan bu öğretmenlerin yerinde ve uygun kurallarla becayişine izin verildiği takdirde öğretmenden gerekli verim alınabilir.
 
Öğretmenler MEBBİS üzerinde tercihte bulunacaklarından kimse kimsenin tercihini göremeyeceğinden karşılıklı bir menfaat temin ederek becayiş yapmalarının önü de kesilecektir. Zaten MEB yıllar önce ilk atamalarda uyguladığı becayiş uygulamasından bakanlık önünde öğretmenler tarafından yapılan becayiş pazarlıklarının basına yansıması nedeniyle vazgeçmiştir.
 
Bu uygulamaya geçmek için atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmalıdır.
 
Becayiş imkânı sağlanması için gerekli mevzuat düzenlemesi yapıldıktan sonra; Her ildeki branş branş fazlalıklar ve ihtiyaçlar belirlenerek ilan edilmeli ve başvurular alınmalıdır. MEB’in bunu sağlayacak elektronik sistemi mevcuttur.

Farklı branşlar arasında da becayiş imkânı bulunmaktadır. Şöyle ki; 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” hükümlerine göre “aynı sınıftaki memurları” becayiş yapabildiğinden öğretmenler eğitim öğretim hizmetleri sınıfa tabi olduklarından farklı branşların becayiş yapmasında kanunen sakınca bulunmamaktadır.

Farklı branşlardan fazla konumda olan öğretmenlerin karşılıklı becayiş isteğinde bulunmaları niçin önemlidir.
 
Örneğin A ilinde Matematik branşından fazla bir öğretmen vardır. B ilinde ise Türkçe branşından fazla bir öğretmen vardır. A ilinde Türkçe branşına, B ilinde ise matematik branşına ihtiyaç varsa bu öğretmenlerin becayiş yapmalarına izin verilmelidir. Bu sayede A ilinin Türkçe branşı, B ilinin ise Matematik branşı ihtiyacı çözülmüş olacaktır
 
Aynı branştan öğretmenlere; ülkenin belli bölgelerine becayiş isteğinin çok olacağı göz önünde bulundurularak belli bir kontenjan karşılığında becayiş imkânı sağlanabilir.
 
Becayiş uygulamasında iki önemli sorunla karşılaşmaktayız, bunlardan birisi zorunlu hizmet, diğeri ise harcırah ödenmesidir.
 
Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenin yerine gelen diğer öğretmenin bu hizmeti yüklenmesiyle bu sorun ortadan kalkacaktır. Zaten kendi isteğiyle zorunlu hizmet bölgesine becayiş isteğinde bulunduğundan her hangi bir sorun çıkmayacaktır.
 
Becayiş yapan kişilerin harcırah ödenmesi ise devlete gereksiz bir harcama getireceğinden harcırah kanununa “becayiş yapanlara harcırah ödenmez” hükmünün eklenmesiyle bu sorunda çözülecektir.
 
"Becayiş Nasıl Yapılmalı?" başlıklı haberi okumak için tıklayınız.
 
2-Zorunlu Hizmete Zorunlu Hizmet Tazminatı Ödenmesi
 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile mahrumiyet bölgelerinde öğretmen açığının kapatılabilmesi için bu bölgelerin cazip hale getirilmesi, öğretmenlerin buralarda çalışmasının özendirilmesi gerekmektedir.
 
Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, zorunlu hizmet bölgelerinde istihdam edilen öğretmenlere, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkânları dikkate alınarak kalkınmada öncelikli hizmet tazminatı verilmesi gerekmektedir.
 
Belirlenen hizmet alanlarından 1. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1 brüt asgari ücret, 2. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1,5 brüt asgari ücret 3. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 2 brüt asgari ücret tutarında zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir. Bu bölgelere isteğe bağlı olarak atatan ve bu kapsamda görev yapmakta olanlara tazminat tutarlarının ½’si oranında zorunlu hizmet tazminatı ödenmelidir.
 
Şuan, 2547 sayılı Kanuna tabi akademik personele, geliştirme ödeneği adı altında verilen ödenek bu amaca matuf olup, benzer bir düzenlemenin istihdam zorluğu çekilen tüm hizmet sınıflarına getirilmesinde bir mahzur bulunmamaktadır.
 
3-Köy İlköğretim Okullarında Çalışanlara Tazminat Ödenmesi
 
Köy ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere köyde çalıştırmayı özendirecek belirli bir miktar tazminat ödenmelidir.
 
4-Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki devlet kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğretmenlerin talepleri diğer bakanlıklarla koordineli olarak değerlendirilmelidir.
 
Öğretmen ihtiyacın olduğu dönemlerde Ziraat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları öğretmen olarak atanmışlardır. Bu öğretmenler zaman içerisinde tecrübe kazanarak öğretmenlik mesleğinde başarılı da olmuşlardır.
 
Branşları dışında öğretmen olarak atananlardan istekli olanlarını bulundukları ilde veya tercih ettikleri ildeki branşlarına uygun bakanlıklara geçişini veya becayişlerini kolaylaştırmak için bir çalışma başlatılması gerekmektedir.
 
Daha önceki dönemlerde alanları dışında öğretmen olarak atananlardan, alanları ile ilgili başka kurumlara atanmak isteyenlere, bu kurumların da istemeleri halinde görevli oldukları ilde, alanında öğretmen ihtiyacı da dikkate alınarak muvafakat verilmelidir.
 
5- Alan Değişikliği
 
12 yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamalar sonucunda bazı okullarımız ilkokula bazıları ise ortaokula-imam hatip ortaokuluna dönüştürüldü, akabinde öğretmenlerin birçoğu norm kadro fazlası olarak belirlendi
 
Bakanlığın hangi branşlarda ihtiyaç hangi branşlarda fazlalık var. Fazlalık olan branşlardan birbirine yakın ihtiyaç olan branşlarda alan değiştirme yoluna çok kolay gidebilir.
 
Bu öğretmenlerden aylık karşılığı okutabileceği dersleri belirleyen 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelge’ye göre, geçebileceği “alan”a kaynak olan yükseköğretim programlarından mezun olan öğretmenler, ilan edilen “alan”lara, “Alan değişikliği” yapılması çok kolaydır.
 
Örneğin;
 
a) Mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla alanları; Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri olup ilköğretim kurumlarının Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliklerine atanmış olanlar, istekleri hâlinde mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla Esaslar eki Çizelge doğrultusunda alanlarına alan değişikliği işlemleri yapılabilir.
 
b) İlköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlar Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların alan değişikliği işlemleri yapılabilir
 
Norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerinin yan alanlarına göre branş öğretmenliğine geçişi için okullardan sınıf öğretmenlerinin yan alanları istenerek bu öğretmenlerin yan alanlarına alan değişikliği yapılabilir
 
6- Öğretmenlerin emekli olmalarını özendirecek yeni yapılar oluşturulmalıdır.
 
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında yıllar itibarıyla;
 
2003'de 24.190,
2004'de 23,999,
2005'de 28.173,
2006'da 19.135,
2007'de 19.051,
2008'de 15.338,
2009'da 10.112,
2010'da 9.510 ve
2011'de 7.645 (31.08.2011 tarihi itibarıyla) olmak üzere toplam 157.153 öğretmen emeklilik, istifa ve diğer nedenlere bağlı olarak ayrılmıştır.
 
Yukarıdaki sayılara göre her geçen yıl emekli olan öğretmen sayısı azalmaktadır.
 
Emekliliği hak ettiği halde emekli olmayan ve bazı çevrelerce “yeni atamaların önünü kapatmakla” eleştirilen öğretmenlerin emekli olmama nedeni emekli olduklarında maaşlarının %50 azalmasıdır.
 
Öğretmenlerin emekli olmalarını özendirecek yeni yapıların oluşturulması ile norm kadro fazlası öğretmenlerin eritilmesi ve yeni atanacak öğretmenlere kadro açılması sağlanacaktır.
 
Bulunduğu ilde kendi branşında norm kadro fazlası olan öğretmenlerin yaş sınırı aranmaksızın emekli olmasını sağlayacak ve emekli maaşlarının düşmesini engelleyecek yeni yapılar kurulmalıdır.
 
7-Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlık dışındaki devlet kurumlarında ihtiyaca binaen görevlendirmelerde öğretmenlerin norm kadro fazlası olması şartı getirilmelidir.
 
8-Özür durumlarına bağlı yer değiştirmeler her zaman yapılabilmelidir.
 
Özür durumlarına bağlı yer değiştirmeler özrün gerçekleşti an başvuru alınarak yapılmalı fakat özür durumu titiz bir şekilde araştırılmalıdır.
 
9- Norm kadro fazlası öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlık dışındaki devlet kurumlarında maaş karşılığı ve ek ders karşılığı görev yapabilmelerine yönelik yeni yapılar oluşturulmalıdır.
 
Örneğin okul kütüphanelerinde veya devlet kütüphanelerinde, müzelerde, yurt ve pansiyonlarda, gençlik ve spor genel müdürlüklerinde, aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı kurumlarında, devlete bağlı huzur ve bakımevlerinde, devlete bağlı kreşlerde norm kadro fazlası öğretmenler görevlendirilerek maaş ve ek dersleri ödenmelidir. Bu çözüm özür durumunda yaşanan kontenjan sorunlarını da ortadan kaldıracaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.