11. Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Sayfa 114-117 Cevapları

11. Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Sayfa 114-117 Cevapları

11. Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Ders Kitabı 1. Ünite 4. Bölüm Değerlendirme Sayfa 114, 115, 116, 117 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. ÜNİTE: 4. BÖLÜM DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri kullanarak tamamlayınız.

Cevapyer çekimi ivmesi 2. hız 3. sürtünme, limit 4. tepe 5. aşağıdan yukarı 6. ortalama hız

1. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda düşey düzlemde hareket eden cismin ivmesi yer çekimi ivmesi ile aynıdır.
2. İvme-zaman grafiğinin alanı hız değişimini verir.
3. Bir buluttan ayrılan yağmur damlası havadaki sürtünme, limit nedeniyle hıza ulaşır ve bu hızla yere çarpar.
4. Aşağıdan yukarıya düşey olarak atılan cismin çıkabildiği en yüksek noktaya tepe noktası denir.
5. 3v hızı ile yükselen balondan v hızı ile balona göre aşağı yönde atılan cismin hareketi, yerden bakan gözlemciye göre aşağıdan yukarı düşey atış hareketidir.
6. Konum-zaman grafiğinde herhangi iki zamana karşılık gelen konumları birleştiren doğrunun eğimi ortalama hız verir.

B. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D

1. (D) Havasız ortamda bütün cisimler, kütlelerinden bağımsız olarak yer çekimi ivmesi ile hızlanır.
2. (Y) Hız-zaman grafiğinde eğimin sıfır olması cismin durduğunu gösterir.
3. (Y) İvmesi “+” olan cisim kesinlikle “+” yönde hızlanan hareket yapar.
4. (D) Hava sürtünmesi olan bir ortamda, aşağıdan yukarıya düşey olarak atılan cismin çıkış süresi, iniş süresinden daha kısadır.
5. (D) Konum-zaman grafiğinde, grafiğin herhangi bir noktasındaki teğetinin eğimi, o noktaya karşılık gelen zamandaki anlık hızı verir.

6. (Y) Bir boyutta sabit ivmeli hareket yapan bir cisim, eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapar.
7. (D) Hava sürtünmesinin olmadığı bir ortamda, cismin bırakıldığı yükseklik 4 katına çıkarsa, yere düşme süresi iki katına çıkar.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ay’ın yer çekimi ivmesi, Dünya’nın yer çekimi ivmesinden küçüktür. Buna göre, Ay’da ve Dünya’da aynı yükseklikten serbest düşmeye bırakılan cisimlerin yere düşme sürelerini karşılaştırınız. (Hava sürtünmesini ihmal ediniz.)

Cevap: Yerden belli bir yükseklikten bırakılan cismin yer yüzeyine doğru düşmesi, kütle çekim kuvvetinden dolayıdır. Bu sebepten dolayı Ay’da serbest düşmeye bırakılan cisimler daha yavaş, Dünya’da serbest düşmeye bırakılan cisimler daha hızlı düşecektir.

2. Hava sürtünmesinin olduğu ve olmadığı iki ayrı durumda 1 kg demir ile 1 kg pamuğun aynı yükseklikten serbest bırakıldığı durumlar için yere düşme sürelerini ve yere çarpma hızlarını karşılaştırınız.

Cevap: Herhangi bir yüzey üzerinde bulunan cisimlere yüzeyin bir sürtünme kuvveti olduğu gibi havanın da cisimlere uyguladığı bir sürtünme kuvveti bulunur.Cisimlerin havayla temas eden yüzeyi büyüdükçe havanın uyguladığı sürtünme kuvveti artar.Yüzey küçüldükçe sürtünme kuvveti azalır.Paraşütlerin büyük yapılmasının sebebi de budur. Not:Uçakların ön kısmının sivri olmasının sebebi sürtünmeyi azaltmaktır.

3. Hava sürtünmesinin bağlı olduğu değişkenler nelerdir? Bu değişkenlerin hava direncine etkilerini kısaca açıklayınız.

a) Yüzeyin pürüzlü olması
Cismin hareket edeceği yüzeyin pürüzlü olması cismin hareketinde önemlidir. Pürüzlü yüzeylerde cisimlerin hareket etmesi için daha büyük kuvvete ihtiyaç vardır.
Bütün yüzeylerde mutlaka pürüz vardır. Cisimler birbiri üzerinde hareket ederken, yüzeylerindeki girinti ve çıkıntılar birbirinin içerisine girerek cismin hareket etmesini güçleştirirler. Cilalı yüzeylerde bu girinti-çıkıntılar daha az olduğundan sürtünme kuvveti de o oranda azdır. Bu nedenle pürüzlü yüzeylerin yağlanması ile bu girintiler azaltılarak daha az sürtünme kuvveti uygulaması sağlanabilir.

b) Cismin ağırlığı
Bir cismin ağırlığı arttığında cismin ve yüzeyin girinti-çıkıntıları daha fazla birbiri içine gireceğinden sürtünme de artar. Yani cismin hareketini engelleyen kuvvetin büyüklüğü de artar. Cismin hareket etmesini engelleyen bu kuvveti yenmek için, bu kuvvetten daha büyük bir kuvveti cisme uygulamak gerekir.

4. Limit hız nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap: Cismin hızı arttıkça havanın uyguladığı direnç kuvveti de artar ve öyle bir an gelir ki, hava direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit olur. Bu durumda cismin üzerinde ki net kuvvet sıfır olduğundan cisim sabit hızla hareket etmeye başlar bu hıza limit hız denir.

5. Bir boyutta sabit ivmeli harekete günlük hayatta karşılaştığımız olaylardan örnekler veriniz.

Cevap: Her türlü elektro manyetik dalga olayı- yani ışıma, potansiyel fark oluşumu ve vücuttaki sinir sistemindeki elektrik iyonların ilk hareketi- sabah uyandığında yukarı kalktığındaki hareketin.. Lavaboda ki suyun yukarı doğru çıkması yada düşerken ki hareketi.. Servisin otobüsün durması hızlanması yavaşlaması… Kaleminin yere düşmesi basketbol topunun fırlatılma ani sevdiğine baktığında kalbinden akan kan seviyesinin hızlanması ve benzeri bir çok şey..

Ç. Aşağıdaki problemleri çözünüz.

1. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden 9h yükseklikten serbest olarak bırakılan cisim A noktasından v1 hızı ile geçerek yere v2 hızı ile çarpıyor. v1 oranını bulunuz.

Cevap: 2/3

2.10 m/s hızla giden A aracı şekildeki konumdan geçtiği anda 2 m/s2 ivme ile hızlanmaya başlarken B aracı da 3 m/s2 ivme ile hızlanarak harekete başlıyor. Araçlar 8 s sonra karşılaştıklarına göre;
a) Karşılaştıkları andaki hızlarını,

Cevap: VA = 26 m/s    VB = 24 m/s

b) Başlangıçta aralarındaki x uzaklığı bulunuz.

Cevap: 240 m

3. Duruştan harekete geçen cisim 2a ivmesi ile t süre hızlandıktan sonra a ivmesi ile yavaşlayıp t1 anında duruyor. Buna göre;

a) t1, kaç t’dir?

Cevap: 3 t

b) Hızlanma süresince yaptığı yer değiştirmenin, yavaşlama süresince yaptığı yer değiştirmeye oranını bulunuz.

Cevap: 1/2

4. 20 m/s sabit hızla giden araba, duran polis arabasının yanından geçip 32 m ilerledikten sonra polis arabası 6 m/s2 ivme ile hızlanmaya başlıyor. Polis, diğer aracı kaç s sonra yakalar?

Cevap: 8 s

5. Hız-zaman grafiği verilen cismin 0-t zaman aralığındaki ivmesi a1, yer değiştirmesi x1; t – 3t zaman aralığında ivmesi a2, yer değiştirmesi x2; 3t – 5t zaman aralığında ivmesi a3, yer değiştirmesi x3 olduğuna göre;

a) İvmelerini,

Cevap: a1 > a3 > a2

b) Yer değiştirmelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Cevap: x3 > x2 > x1

6. Sürtünmesiz ortamda 30 m/s hızla aşağı yönde düşey olarak atılan cisim 70 m/s hızla yere çarpıyor. Cismin atıldığı yüksekliği bulunuz. (g = 10 m/s2 alınız.)

Cevap: 200 m

7. Duruştan harekete geçen aracın konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre;
a) Aracın 0-2 s ve 2-4 s aralıklarındaki ortalama hızlarını,

Cevap: 0-2 s için vort = 2 m/s; 2-4 s için vort = 6 m/s

b) İvmesini bulunuz.

Cevap: 2 m/s2

Soru8. Sürtünmesiz ortamda serbest düşmeye bırakılan cisim 6 s sonra yere çarpıyor. Cisim aynı yükseklikten aşağı yönde düşey olarak hangi hızla atılırsa 3 saniye sonra yere çarpar?

Cevap: 45 m/s

9. Yukarı yönde 66 m/s ilk hızla düşey olarak atılan cismin

a) 3 s sonraki hızını ve yerden yüksekliğini,

Cevap: 36 m/s, 153 m

b) 8 s sonraki hızını ve yerden yüksekliğini bulunuz. (g = 10 m/s2 alınız. Sürtünmeler önemsizdir.)

Cevap: 14 m/s (aşağı yönde), 208 m

D. Aşağıdaki test sorularını çözünüz.

1. Açılıp kapanan köprüye yaklaştığı sırada, köprünün geçişe kapalı olduğunu gören sürücü frene basarak arabasını sabit… ivme ile yavaşlatıp durduruyor. Araba durana kadar yaptığı yer değiştirme 75 m olduğuna göre arabanın ilk hızını bulunuz.

Cevap: D

2. Hava ortamında K noktasından serbest düşmeye bırakılan cisim L noktasında limit hıza ulaşmaktadır. Buna göre;
I. Cisim K ve L noktaları arasında sabit ivmeli hareket etmektedir.

II. K ve L noktaları arasında cisme etki eden hava direnci kuvveti sürekli artmaktadır.

III. L noktasında cisme sadece yer çekimi kuvveti etki eder. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Cevap: B

3. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda aşağıdan yukarıya düşey doğrultuda 30 m/s hızla atılan cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Cisim atıldıktan 4 s sonra yerden yüksekliği kaç m olur? (g = 10 m/s2 alınız.)

Cevap: C

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.