6. Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 10. Ünite Sayfa 154-168 Cevapları

6. Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 10. Ünite Sayfa 154-168 Cevapları
6. Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 10. Ünite Sayfa 154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 10. Ünite Sayfa 154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154 Hecce Yayıncılık

1. Look at the poster and answer the questions. (Postere bakın ve soruları cevaplayın.)

1. What election is it?
Çeviri: Hangi seçim bu?
Cevap: It is a school prensident election. (Bu bir okul başkanı seçimi.)

2. When is the election?
Çeviri: Seçim ne zaman?
Cevap: It’s on Friday. (Cuma günü.)

3. What time is the election?
Çeviri: Seçim saat kaçta?
Cevap: It’s at 01.00 p.m. (Saat 01.00’de.)

4. Where is the ballot box?
Çeviri: Oy sandığı nerede?
Cevap: It’s in the sports hall. (Spor salonundadır.)

5. Who are the candidates?
Çeviri: Adaylar kimler?
Cevap: Daren white, Samantha Birght and Kimberly Thomson are the candidates. (Adaylar Darren White, Samantha Bright ve Kimberly Thompson.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155 Hecce Yayıncılık

2. Read the speech texts of the candidates. Complete the slogans below. (Adayların konuşma metinlerini okuyun. Aşağıdaki sloganları tamamlayınız.)
1. resim, Vate for Daren
2. resim, Vate for Samnatha
3. resim, Mirror mirror on the wall Kimberly the best of all!

3. Read the speech texts again and write the names of the candidates. (Konuşma metinlerini tekrar okuyun ve adayların isimlerini yazın.)

1. Kimberly promises new uniforms.
2. Daren promises free delicious food.
3. Samantha promises new clubs for many hobbies.
4. Samantha wants a fair, peaceful and democratic environment.
5. Kimberly wants to change the colors of the walls.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 156 Hecce Yayıncılık

4. Match the words to their meanings. You can use your dictionaries. One is extra. (Kelimeleri anlamlarıyla eşleştir. Sözlüklerinizi kullanabilirsiniz. Biri ekstra.)

(e) 1. Election
(d) 2. Vote
(c) 3. Candidate
(f) 4. Promise
(a) 5. Fair

a. reasonable in the judgement
b. based on the principle that everybody has equal rights
c. a person who wants a particular position
d. to show formally which person you want to win an election
e. the process of choosing a person by voting
f. to tell somebody that you will definitely do something

5. Listen and write True (T) or False (F). (Dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.)

(T) 1. Clara’s candidate is Samantha.
(F) 2. Samantha isn’t reliable.
(F) 3. Robert supports Daren.
(T) 4. Kimberly is a selfish girl.
(T) 5. Daren promises an ice cream machine.
(F) 6. Daren is believable.

6. Listen again and circle the characteristics of the candidates. (Tekrar dinleyin ve adayların özelliklerini daire içine alın.)
Samantha, b. reliable
Kimberly, b. selfish
Daren, d. unbelievable

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 Hecce Yayıncılık

7. Now, match the parts. One is extra. (Şimdi parçaları eşleştirin. Biri ekstra.)

(b) 1. keep
(d) 2. give
(c) 3. support
(e) 4. respect

a. environment
b. promises
c. a candidate
d. a speech
e. people

8. Who is your candidate, Samantha, Kimberly or Daren? Why? (Adayınız kim, Samantha mı, Kimberly mi yoksa Daren mı? Neden?)

9. Circle and say: What should a school president be like? (Daire içine alın ve şunu söyleyin: Bir okul başkanı nasıl olmalı?)
Cevap: The school head must be social. (Okul başkanı sosyal olmalı.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 Hecce Yayıncılık

10. What should / shouldn’t a candidate do? Work in pairs. Read the list and talk about it. (Bir aday ne yapmalı/yapmamalı? Çiftler halinde çalışın. Listeyi okuyun ve bunun hakkında konuşun.)

11. Listen to the headmaster’s speech and correct the sentences. (Müdürün konuşmasını dinleyin ve cümleleri düzeltin.)

1. The teacher president represents you at school.
2. The candidates ran a bad good campaign.
3. You and the teachers candidates respected each other during the campaign.
4. The ballot box is in the sports center hall.
5. Write your candidate’s number name on the paper.
6. The candidates shouldn’t be in the hall after during the election.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 159 Hecce Yayıncılık

12. Read the steps and write them under the pictures. (Adımları okuyun ve resimlerin altına yazın.)

1- The vater waits in the quene.
2. The vater takes the ballot paper and writes the name of his / her candidate on it.
3. The voter folds the paper.

4. The voter puts the ballot paper into the ballot box.

13. Look at the election results and answer. (Seçim sonuçlarına bakın ve cevap verin.)

1. How many students voted?
Çeviri: Kaç öğrenci oy kullandı?
Cevap: 304 students voted. (304 öğrenci oy kullandı.)

2. Which candidate won the elections?
Çeviri: Seçimleri hangi aday kazandı?
Cevap: Samantha won the elections. (Samantha seçimleri kazandı.)

3. How many votes did the winner get?
Çeviri: Kazanan kaç oy aldı?
Cevap: She got 180 votes. (180 oy aldı.)

4. Who was your candidate? Did he / she win?
Çeviri: Adayınız kimdi? Kazandı mı?
Cevap: Students’ own answers. (Öğrencilerin kendi cevapları.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160 Hecce Yayıncılık

14. Complete and say the sentences. (Cümleleri tamamlayın ve söyleyin.)

In an election:
A candidate should be fair.
A candidate should ask people about their opinions.
A candidate shouldn’t be rude to the other candidates.
The voters should vote secretly.
The winner shouldn’t favour anyone.
The winner should be respectful to the rules and laws.
After the elections, everyone should congratulate the winner.

15. Read the sentences below and write “should” or “shouldn’t” into the blanks. (Aşağıdaki cümleleri okuyun ve boşluklara “yapmalı” ya da “yapmamalı” yazın.)

RULES OF PLAYING A GAME

You should say “please”, “Thank you.” and “I’m sorry.”.
You shouldn't get angry when you lose the game.
You should value others’ likes and dislikes.
You should be patient and wait for your turn.
You should be sensitive to others’ feelings and abilities.
You shouldn't push or hurt others.
You should be fair

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 161 Hecce Yayıncılık

16. Look at the pictures below and talk about the class president poll. (Aşağıdaki resimlere bakın ve sınıf başkanı anketi hakkında konuşun.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 162 Hecce Yayıncılık

17. Imagine that there is a class president election. You’re one of the candidates. Write a paragraph. Write about your projects. (Bir sınıf başkanı seçimi olduğunu hayal edin. Adaylardan birisin. Bir paragraf yaz. Projeleriniz hakkında yazın.)

My dear friends. I have very nice projects for you and our school. If I win the presidential elections, many courses will be opened in our school, the school’s deficiencies will be eliminated and I will be the intermediary in conveying your problems to the principal. (Sevgili arkadaşlarım. Sizler ve okulumz için çok güzel projelerim var. Başkanlık seçimlerini kazandığım takdirde okulumuzda bir çok kurs açılacak, okulun eksikleri giderilecek ve sıkıntılarınızı bizzat müdüre iletmekte aracı olacağım.)

18. Imagine that you won the election. Explain: What happened? How do you feel now? What are your responsibilities? ( Seçimi kazandığınızı hayal edin. Açıklayın: Ne oldu? Şimdi nasıl hissediyorsun? Sorumluluklarınız neler?)
Cevap: My dear friends. Choosing me makes you feel both proud and excited at the same time. I will try my best to meet your expectations. (Sevgili arkadaşlarım. Beni seçmeniz hem gurur hem de heyecanı birarada hissettiriyor. Bekletilerinizi karşılamaya var gücümle çalışacağım.)

19. Match the children rights to the children responsibilities and say. (Çocuk haklarını çocukların sorumluluklarıyla eşleştirin ve söyleyin.)

THE CHILDREN HAVE THE RIGHT ...

(f) 1. to have a clean environment.
(a) 2. to go to school.
(b) 3. to stay away from violence.
(e) 4. to have healthy food.
(c) 5. to make mistakes.
(g) 6. to get love and respect.
(d) 7. to relax and play.

THE CHILDREN SHOULD ...

a. learn.
b. not harm each other.
c. learn from their mistakes.
d. include everyone in their games.
e. not waste food.
f. take care of their environment.
g. love and respect others.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 163 Hecce Yayıncılık

1. Choose the correct alternatives. (Doğru alternatifleri seç.)

1- d, 2- b, 3- a, 4- b, 5- c, 6- c, 7- d, 8- c, 9- a, 10- a.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164 Hecce Yayıncılık

2. Look at the poster and give a campaign speech for Rikki. Then, write a similar slogan for you. (Postere bakın ve Rikki için bir kampanya konuşması yapın. Daha sonra sizin için benzer bir slogan yazın.)

3. Put them into the correct boxes. (Bunları doğru kutulara koyun.)

Before Electıons:

 • Be a candidate
 • Hold a campaign
 • Talk about your plans and opinions
 • Prepare posters
 • Make a speech

While Electıons:

 • Put the papers into the ballot box
 • Vate for the candidate
 • Stand in a queue

After Electıons:

 • Cangratulate
 • Count the votes

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 165 Hecce Yayıncılık

4. Read the text and choose the missing words. (Metni okuyun ve eksik kelimeleri seçin.)

 1. a. campaign
 2. b. speech
 3. c. thrilling
 4. c. promised
 5. a. library
 6. a. gave
 7. a. bought
 8. a. slogan
 9. c. Fair
 10. a. election
 11. b. candidates
 12. a. ballot box
 13. b. votes
 14. c. president

5. Read the text in activity 4 again and answer the questions. (Etkinlik 4’teki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.)

1. Was Sam’s speech exciting? Yes, Sam's speech was exciting.
2. Was Sam rude during the elections? No, Sam was not rude during the elections.
3. What did he promise? He promised new books for the class.
4. Who was the other candidate? The other candidate was Clara.
5. What did she talk about? She talked about her plans and projects.
6. Who prepared a lot of posters? Clara prepared a lot of posters.
7. What was Clara’s slogan? Clara's slogan was "Reliable and Fair for Presidency."
8. What did they do on the election day? On the election day, they wrote the names of the candidates on pieces of paper and put them into the ballot box.
9. Who counted the votes? The teacher counted the votes.
10. Who got more votes, Sam or Clara? Sam got more votes than Clara.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 166 Hecce Yayıncılık

6. Work in groups of 8-10. Start a school club. Two of you should be candidates. Choose your club president. (8-10 kişilik gruplar halinde çalışın. Bir okul kulübü başlatın. İkiniz aday olmalısınız. Kulüp başkanınızı seçin.)

7. Answer the questions. (Soruları cevapla.)

Soru: 1. Which club did you start?
Cevap: We started a Travel Club.

Soru: 2. Who were the candidates?
Cevap: Ercan and Ümit were the candidates.

Soru: 3. What were the first candidate’s plans? What did s/he promise?
Cevap: He promised a fairenvironment.

Soru: 4. What were the second candidate’s plans? What did s/he promise?
Cevap: He promised an enjoyable trip to the lake near the town.

Soru: 5. Were their promises believable?
Cevap: Yes, they were.

Soru: 6. Were they polite or rude?
Cevap: They were polite.

Soru: 7. Who won the election?
Cevap: Ercan won the election.

8. Summarize the election. What happened?
Çeviri: Seçimi özetleyin. Ne oldu?

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167 Hecce Yayıncılık

1. Play a game. Work in pairs. Make and throw the dice. Say four things about the topics. (Oyun oyna. Çiftler halinde çalışın. Zar yapın ve atın. Konularla ilgili dört şey söyleyin.)

26
26
27
26
26
26
26
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.