6. Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Saving The Planet Sayfa 138-152 Cevapları

6. Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Saving The Planet Sayfa 138-152 Cevapları
6. Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Saving The Planet Sayfa 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Saving The Planet Sayfa 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152 Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 Hecce Yayıncılık

1. Listen to the song and write “Reuse, Reduce and Recycle” into the blanks. (Şarkıyı dinleyin ve boşluklara “Yeniden Kullan, Azalt ve Geri Dönüştür” yazın.)

1.sıra, Reduce,
2. sıra, Reuse,
3. sıra, Reycle.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Hecce Yayıncılık

2. Look at the signs. What do they mean? Match the parts and find. One is extra. (İşaretlere bakın. Ne demek istiyorlar? Parçaları eşleştirin ve bulun. Biri ekstra.)

(d) 1. Plant // d. trees.
(b) 2. Use the sunlight // b. for drying.
(c) 3. Turn off // c. the lights if there is sunshine.
(f) 4. Buy // f. organic food.
(h) 5. Use // h. your bike.
(g) 6. Recycle // g. the garbage (paper, plastic, glass and cans).
(a) 7. Avoid products // a. with lots of packaging.
e. your car.

3. What do Mrs. Williams and Bob do to save the environment? Listen and tick. (Bayan Williams ve Bob çevreyi kurtarmak için ne yapıyorlar? Dinle ve işaretle.)

() We don’t buy products with a lot of packaging.
(X) We buy organic food.
() We use public transportation.
(X) We don’t use plastic bags.
() I unplug the electrical devices when we are not using.
(X) I plant a tree every year.
() I go to work by bike.
(X) I turn off the lights when I leave the room.

4. What do you do to save energy and protect the environment? Work in pairs and talk about it. (Enerji tasarrufu ve çevreyi korumak için neler yapıyorsunuz? Çiftler halinde çalışın ve bunun hakkında konuşun.)

– I turn off the lights in rooms I don’t use, so I don’t waste it. (Ben kullanmadığım odaların ışığını kapatırım, israf etmem.)
+ I also keep my environment clean and recycle. (Ben de çevremi temiz tutar, geri dönüşümü sağlarım.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Hecce Yayıncılık

5. Read the notices and find the suitable titles. Find the extra title. (Bildirimleri okuyun ve uygun başlıkları bulun. Ekstra başlığı bulun.)

6-sinif-hecce-ingilizce-sayfa-140.jpg

6. Read the notices again. List and say Do’s and Don’ts. (Bildirimleri tekrar okuyun. Yapılacak ve Yapılmayacakları listeleyin ve söyleyin.)

Do’s:

 • Use a cloth bag or reuse plasttic bags.
 • Turn the tap off while brushing your teeth.
 • Save paper. Use the other sides of your paper.
 • Keep the fridge door closed.
 • Recycle paper, packaging and other products.

Don’ts:

 • Don’t turn up the heat.
 • Don’t buy products with lots of packaging.
 • Don’t turn on the lights in a sunny day.
 • Don’t use paper towels.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Hecce Yayıncılık

7. What are they doing in the pictures below? (Aşağıdaki resimlerde ne yapıyorlar?)

 • Children are riding bicycles. (Çocuklar bisiklet sürüyor.)
 • The plug is inserted into the socket. (Fiş prize takılıyor.)
 • They are recycling bottles. (Şişeleri geri dönüştürüyorlar.)
 • He/ She is turning off the light. (Işığı kapatıyor.)
 • They are picking up the garbage. (Çöpleri topluyorlar.)

8. Listen and circle the pictures above. Which picture is extra? (Yukarıdaki resimleri dinleyin ve daire içine alın. Hangi resim ekstra?)

2. resim extra.

9. Read the notices. Match them to the pictures in activity 7. Which notice is extra? (Bildirimleri okuyun. Bunları etkinlik 7’deki resimlerle eşleştirin. Hangi bildirim ekstradır?)
Sıra ile 1. sıra, 3 - 4 - 2
2. sıra, 1 - 5 - x

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Hecce Yayıncılık

10. Look at the pictures below. What are they doing? Then, tell them what to do. (Aşağıdaki resimlere bakın. Onlar ne yapıyor? Daha sonra onlara ne yapacaklarını söyleyin.)

6-sinif-hecce-ingilizce-sayfa-142.jpg

11. Look at the pictures in activities 7 and 10 again. Prepare two notices for them. (7. ve 10. aktivitedeki resimlere tekrar bakın. Onlar için iki bildirim hazırlayın.)

 • Join our community bike rides every Sunday! Have fun and stay heathy while helping to reduce air pollution. (Her Pazar topluluk bisiklet gezilerimize katılın! Hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olurken eğlenin ve sağlıklı kalın.)
 • Keep our streets clean: please do not throw litter from your car. Use a trash bag inside your vehicle and dispose of it properly. (Sokaklarımızı temiz tutun: lütfen arabanızdan çöp atmayın. Aracınızın içinde bir çöp torbası kullanın ve onu uygun şekilde atın.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143 Hecce Yayıncılık

12. Listen and fill in the blanks with the words below. Then, act it out. (Dinleyin ve aşağıdaki sözcüklerle boşlukları doldurun. Sonra harekete geç.)

1- environmet
2- litter
3- pick up
4- cut down
5- reuse
6- reduce

13. Read the definitions below. Find and write the words from activity 12. (Aşağıdaki tanımları okuyun. Etkinlik 12'deki kelimeleri bulun ve yazın.)

1. reduce: to make something less or smaller in size, quantity, price, etc.
2. enviranment: the natural world
3. save: to keep something / somebody safe.
4. cut down: to make something fall down by cutting it
5. reuse: to use again
6. picle up: to lift something up
7. litter: small pieces of rubbish such as paper, cans and bottles

14. Read the dialogue in activity 12 again and answer the questions. (Etkinlik 12’deki diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.)

1. How can we reuse our clothes?
Çeviri: Kıyafetlerimizi nasıl yeniden kullanabiliriz?
Cevap: We can give them to our cousins or someone who needs them. (Kuzenlerimize ya da ihtiyacı olan birine verebiliriz.)

2. Should we plant trees?
Çeviri: Ağaç dikmeli miyiz?
Cevap: Yes, we should. (Evet yapmalıyız.)

3. What do the factories use?
Çeviri: Fabrikalar ne kullanıyor?
Cevap: They use electricity. (Elektrik kullanıyorlar.)

4. Should we reduce fossil fuel use?
Çeviri: Fosil yakıt kullanımını azaltmalı mıyız?
Cevap: Yes,we should. (Evet yapmalıyız.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144 Hecce Yayıncılık

15. Look at the pictures. Write “should” or “shouldn’t” into the blanks. (Resimlere bakmak. Boşluklara “yapmalı” ya da “yapmamalı” yazın.)

We should reduce water pollution.
We shouldn't cut down trees.
We should use public transportation.
We should use less water.
We should recycle batteries.
We shouldn't use plastic bags.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145 Hecce Yayıncılık

16. Work in groups. Ask and give suggestions. (Gruplarla çalışmak. Sorun ve önerilerde bulunun.)

– What should we do to save our world? (Dünyamızı kurtarmak için ne yapmalıyız?)
+ It supports recycling, I don’t waste it. (Geri dönüşümü destekler, israf etmem.)

17. Look at the poster and read the slogans below. Choose the best slogan for the poster. (Postere bakın ve aşağıdaki sloganları okuyun. Poster için en iyi sloganı seçin.)

b. Save energy! This is our world!

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146 Hecce Yayıncılık

18. Work in groups. Start an environment club. Name your club. (Gruplarla çalışmak. Bir çevre kulübü başlatın. Kulübünüzün adını verin.)

Certainly! Forming an environment club is a commendable initiative. Here are a few creative and catchy names for your club:

 1. EcoWarriors
 2. Green Guardians
 3. Earth Allies
 4. Nature Navigators
 5. Sustainable Seekers

Feel free to choose the one that resonates with your group’s mission and vision!

Kesinlikle! Çevre kulübü kurmak övgüye değer bir girişimdir. İşte kulübünüz için birkaç yaratıcı ve akılda kalıcı isim:

EcoWarriors
Yeşil Muhafızlar
Dünya Müttefikleri
Doğa Gezginleri
Sürdürülebilirlik Arayanlar
Grubunuzun misyon ve vizyonuna uygun olanı seçmekten çekinmeyin!

19. Answer the questions as a club. Then, ask questions to the other clubs in class. (Kulüp olarak soruları yanıtlayın. Daha sonra sınıftaki diğer kulüplere sorular sorun.)

Soru: Dear friends, I want a leather handbag. But my parents don’t let me buy one. What should I do?
Cevap: You shouldn’t buy leather handsbags. You should save the animals.

Soru: Dear Sir / Madam, I’m afraid there will be water shortage in the future. How can I reduce the use of water?
Cevap: You should tahe shorter showers.

Soru: Dear Eco-club members, I have a lot of T-shirts and jeans at home. They don’t suit me any more. What should I do with them?
Cevap: You should donate them.

Soru: Dear eco-friendly friends, There are a lot of garbage and trash in our park. What should I do?
Cevap: You should pick them up.

Soru: Dear club members, I like fast food. What can I do with the pizza boxes, tins, aluminium folios and bottles?
Cevap: You should seperate them and put them into the recycling bins.

Soru: Dear club members, How can I help my parents save money on electricity?
Cevap: You should turn the lights off when it is not necessary.

20. Write about the protection of the environment. Give suggestions. (Çevrenin korunması hakkında yazın. Öneriler verin.)

Air Pollution, We should use lifters.
Water Pollution, We shouldn't throe our litters into the sea.
Noise Pollution, We shouldn't use car horns.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147 Hecce Yayıncılık

1. Write under the pictures. (Resimlerin altına yazın.)

1- recyle 2- reuse 3- reduce
4- recycle 5- recyle

2. Complete the sentences. (Cümleleri tamamlamak.)

1. We shouldn’t cut down trees. We should plant trees.
2. We shouldn’t waste water. We should save water.
3. We shouldn’t damage our planet. We should save our planet.
4. We shouldn’t turn on the lights in daylight. We should turn off the lights.
5. We shouldn’t plug the electrical devices when we don’t use them.
We should unglug them.

6. We shouldn’t leave the rubbish on the grass.
We should pick up the rubbish/ put it in a bin.

7. We shouldn’t put the paper, plastic, glass and cans into the bins.
We should recycle them.
8. We shouldn’t harm animals. We should protect/ save them.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148 Hecce Yayıncılık

3. Can you recycle containers? Follow the steps and make a similar one. (Konteynerleri geri dönüştürebilir misiniz? Adımları takip edin ve benzerini yapın.)
Cevap: We can recycle containers. (konteynerleri geri dönüştürebiliriz.)

4. Look at the pictures below. Choose one. Write the steps and make one. (Aşağıdaki resimlere bakın. Birini seç. Adımları yazın ve bir tane yapın.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149 Hecce Yayıncılık

5. How eco-friendly are you? Do the quiz and learn. (Ne kadar çevre dostusunuz? Testi yapın ve öğrenin.)

1- b, 2- a, 3- a, 4- a, 5- b, 6- a.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150 Hecce Yayıncılık

6. Look at the stamps. Talk about them. What should / shouldn’t we do to save the Earth? (Pullara bakın. Onlar hakkında konuşmak. Dünyayı kurtarmak için n yapmalıyız/yapmamalıyız?)

7. Prepare a “To-Do List” for the environment. (Çevreye yönelik “Yapılacaklar Listesi” hazırlayın.)

 • We should not throw garbage. (Çöp atmamalıyız.)
 • We must recycle. (Geri dönüştürmeliyiz.)
 • We must plant trees. (Ağaçlandırmalıyız.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151 Hecce Yayıncılık

1. Match the similar words. One is extra. (Benzer kelimeleri eşleştirin. Biri ekstra.)

(d) 1. garbage // d. trash
(a) 2. damage // a. harm
(b) 3. waste box // b. bin
c. save

2. Complete the mind map below. (Aşağıdaki zihin haritasını tamamlayınız.)

6-sinif-hecce-ingilizce-sayfa-151.jpg

60
220
21
20
21
21
118
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.