6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Downtown Sayfa 41-56 Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Downtown Sayfa 41-56 Cevapları Hecce Yayıncılık
6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite Downtown Sayfa 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Unit 3 Downtown

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 41 Cevapları

• describing places (making comparisons)
• describing what people are doing now (making simple inquiries)

• yerleri tanımlamak (karşılaştırmalar yapmak)
• insanların şu anda ne yaptığını açıklamak (basit sorular sormak)

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 42 Cevapları

1. Listen and find: Where does Sandy live? (Dinleyin ve bulun: Sandy nerede yaşıyor?)

NEW YORK (NYC)

Sandy lives in New York. (Sandy New York'ta yaşıyor.)

RLINGTON

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 43 Cevapları

2. Listen again and tick the words or phrases you hear. (Tekrar dinleyin ve duyduğunuz kelime veya cümleleri işaretleyin.)

(✔) busy (✔) crowded (✔) downtown () kiosk (✔)line
() rent () sell (✔) skyscraper () town (✔) traffic jam

3. Listen again and complete the sentences. Then, match them to the pictures in activity 1. (Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın. Daha sonra bunları aktivite 1'deki resimlerle eşleştirin.)

a. Look! There is a woman. She’s jogging. (Picture 6)
b. They are walking in line. (Picture 1)
c. He’s waiting our dog. (Picture 3)
d. He is cleaning the windows. (Picture 2)

4. Look at the pictures of Arlington in activity 1. Write True (T) or False (F) for the
sentences. Correct the false sentences. (Etkinlik 1'deki Arlington resimlerine bakın. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. cümleler. Yanlış cümleleri düzeltin.)

 1. (T) The children are feeding the ducks.
 2. (F) Two girls are riding motorbikes. (Two girls are reading horses)
 3. (T) A family is riding bikes.
 4. (T) A family is having a picnic.
 5. (F) A woman is painting pictures. (A woman is taking photos.)
 6. (T) There are small houses in the town. (Please provide the correct information.)

5. Describe Arlington and the people using the pictures in activity 1. (Arlington'u ve aktivite 1'deki resimleri kullanan insanları tanımlayın.)
Use: small, quiet, peaceful, green, etc.
Arligton is a small and old town. Peoble arent busy. It is a peacuful and wuiet town. It's green. There are small and lovely houses. (Arligton küçük ve eski bir kasabadır. İnsanlar meşgul değil. Huzurlu ve keyifli bir kasabadır. Bu yeşil. Küçük ve sevimli evler var.)

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 44 Cevapları

6. Choose the correct answers. Then, say. (Doğru yanıtları seçin. Sonra söyle.)
1- b 2- b 3- a 4- a 5- a 6 b

Draw a picture of your street / neighborhood. Describe what the people are doing. (You can use professions as well.)
Sokağınızın/mahallenizin bir resmini çizin. İnsanların ne yaptığını açıklayın. (Meslekleri de kullanabilirsiniz.)

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 45 Cevapları

7. Work in groups. A volunteer mimes an action. The others guess it. (Gruplarla çalışmak. Bir gönüllü bir eylemi taklit eder. Diğerleri bunu tahmin ediyor.)

8. Work in pairs. Look at the picture. (Çiftler halinde çalışın. Resme bak.)
Student A: Choose a character.
Student B: Ask questions and find him / her.

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 46 Cevapları

9. Listen and match the people to their names. (Dinleyin ve insanları isimleriyle eşleştirin.)

(5) Pete
(2) Sandy
(4) John
(3) June
(1) Sue

10. Listen again and write True (T) or False (F). (Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.)

(T) 1. Martin is reading Clara’s e-mail.
(T) 2. Clara is talking on the phone.
(T) 3. Pete is skipping a rope.
(F) 4. John is slimmer than Pete.
(T) 5. June is shorter than Sandy.

11. Now, cover the picture above and describe it. (Şimdi yukarıdaki resmi örtün ve açıklayın.)

12. Work in pairs. ()
Student A: Label the children in the picture below. Describe them.
Student B: Guess who is who. Then, swap the roles.

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 47 Cevapları

13. Read Martin’s homework and answer his questions. (Martin'in ödevini okuyun ve sorularını yanıtlayın.)

14. Read and tick the correct sentences. (Doğru cümleleri okuyup işaretleyin.)

(✔) 1. Manchester is bigger and noisier than Martin’s hometown.
() 2. Warwick is more expensive than Manchester.
() 3. Martin thinks that Warwick is more interesting than Manchester.
(✔) 4. The buildings in Manchester are taller and newer.

15. Answer the questions. Then, work in pairs and ask and answer more questions. (Soruları cevapla. Daha sonra ikili olarak çalışın ve daha fazla soru sorun ve yanıtlayın.)

1. Is Warwick big or small? It is small.
2. Is Warwick noisier than Manchester? No, it isn't.
3. Is Manchester more crowded than Warwick? Yes it is.
4. Are the buildings in Warwick shorter than the buildings in Manchester? Yes they are.

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 48 Cevapları

16. Categorize the words and compare Manchester and Warwick. (Kelimeleri kategorilere ayırın ve Manchester ile Warwick'i karşılaştırın.)

big, noisy, easy, tall, new, quiet, cheap, crowded, famous, good
beautiful, small, interesting, enjoyable, expensive, old, peaceful

Manchester, big, noisy, tall, new, crowded, famous
Warwick, small, quiet, easy, old, peaceful

17. Write adjectives for Bodrum and İstanbul. Then, compare them. (Bodrum ve İstanbul için sıfatlar yazınız. Daha sonra bunları karşılaştırın.)

Bodrum, Picturesque, Scenic, Coastal, Charming, Relaxed, Quaint, Mediterranean, Historic

İstanbul, Dynamic, Cosmopolitan, Historical, Vibrant, Bustling, Multicultural, Metropolitan, Strategic

Comparison: Bodrum is a picturesque, coastal town known for its charm, relaxed atmosphere, and Mediterranean vibes. It offers a quaint and historic setting, perfect for a peaceful getaway.

In contrast, Istanbul is a dynamic, cosmopolitan city that's rich in history and culture. It's vibrant and bustling, with a multicultural population and a strategic location that bridges Europe and Asia.

Both Bodrum and Istanbul have their unique attractions and characteristics, catering to different preferences and interests. Bodrum offers a serene coastal experience, while Istanbul provides a bustling urban and historical environment.

Türkçesi;

Karşılaştırmak:
Bodrum, cazibesi, rahat atmosferi ve Akdeniz havasıyla tanınan pitoresk bir sahil kasabasıdır. Huzurlu bir kaçamak için mükemmel, ilginç ve tarihi bir ortam sunmaktadır.

Buna karşılık İstanbul, tarih ve kültür açısından zengin, dinamik, kozmopolit bir şehirdir. Çok kültürlü nüfusu ve Avrupa ile Asya arasında köprü oluşturan stratejik konumuyla canlı ve hareketlidir.

Hem Bodrum'un hem de İstanbul'un, farklı tercih ve ilgilere hitap eden, kendine özgü cazibe merkezleri ve özellikleri vardır. Bodrum sakin bir kıyı deneyimi sunarken, İstanbul hareketli bir kentsel ve tarihi ortam sağlar.

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 49 Cevapları

18. Read and write the names of the cities under the pictures. (Resimlerin altındaki şehirlerin adlarını okuyup yazın.)
Brugge - Petra

Brugge and Petra are old and quiet cities. Petra is older than Brugge. You can visit Petra by camels. Brugge ve Petra eski ve sakin şehirlerdir. Petra Brugge'den daha yaşlı. Petra'yı develerle ziyaret edebilirsiniz.

Barcelona, New York

Barcelona and New York are crowded and noisy cities. New York is more crowded and noisier than Barcelona. There is a traffic jam in New York.
Barselona ve New York kalabalık ve gürültülü şehirlerdir. New York Barselona'dan daha kalabalık ve gürültülüdür. New York'ta trafik sıkışıklığı var.

Quebec, Paris

Quebec and Paris are lovely cities. Paris is more famous than Quebec. Quebec is smaller and quieter than Paris.
Quebec ve Paris güzel şehirlerdir. Paris Quebec'ten daha ünlüdür. Quebec daha küçük ve daha sessiz Paris'ten daha.

19. Look at the pictures above and fill in the blanks. There can be more than one answer. (Yukarıdaki resimlere bakın ve boşlukları doldurun. Birden fazla cevap olabilir.)

 1. Barcelona is more crowded than Petra.
 2. Brugge is quieter than New York.
 3. Quebec is smaller than Barcelona.
 4. The buildings in New York are higher than the buildings in Brugge.
 5. The streets in Barcelona are more crowded than the streets in Quebec.
 6. Petra is older than Paris.

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 50 Cevapları

20. Work in pairs. Choose two cities. Ask your friend to compare the cities. (Çiftler halinde çalışın. İki şehir seçin. Arkadaşınızdan şehirleri karşılaştırmasını isteyin.)

21. Search the Net and learn about five cities in your country. Prepare cards for them
as in activity 20. Work in groups of five. Put the cards in a bag. Choose two cards
randomly and compare these cities. (İnternette arama yapın ve ülkenizdeki beş şehir hakkında bilgi edinin. Onlara kart hazırlayın Etkinlik 20'deki gibi. Beş kişilik gruplar halinde çalışın. Kartları bir çantaya koyun. İki kart seç rastgele ve bu şehirleri karşılaştırın.)

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 51 Cevapları

LET’S PRACTICE!

1. Do the quiz and learn: Are you ready to explore the world? (Testi yapın ve öğrenin: Dünyayı keşfetmeye hazır mısınız?)
1- b 2- a 3- c 4- a 5- a 6- c 7- b 8- c

1. What is the capital city of Australia? (Avustralya'nın başkenti neresidir?)
a. Sydney. b. Canberra. c. Wien.

2. Which city is more crowded than İstanbul? (Hangi şehir İstanbul'dan daha kalabalık?)
a. Peking. b. New York. c. London.

3. Where are they? (Neredeler?)
a. In Washington. b. In Dublin. c. In Paris.

4. Where is he rowing a gondola? (Gondolda nerede kürek çekiyor?)
a. In Venice. b. In İstanbul. c. In Rome.

5. Where are they riding a camel? (Deveye nerede biniyorlar?)
a. In Cairo. b. In Mexico. c. In Beijing.

6. What’s the official language in Australia? (Avustralya'nın resmi dili nedir?)
a. French. b. German. c. English.

7. Which is the only city in two continents? (İki kıtada bulunan tek şehir hangisidir?)
a. London. b. İstanbul. c. Madrid.

8. Which city is famous for “double deckers and phone boxes”? (Hangi şehir “çift katlı otobüsler ve telefon kulübeleri” ile ünlüdür?)
a. California. b. Prague. c. London.

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 52 Cevapları

2. Look at the pictures and complete the speech bubbles. Then, compare two cities. Two words are extra. (Resimlere bakın ve konuşma balonlarını doldurun. Daha sonra iki şehri karşılaştırın. İki kelime ekstradır.)

New York:
Hi, I am in New York.

 • There is a traffic jam.
 • People are waiting in line.
 • The streets are very crowded.
 • There are many skyscrapers.
 • People are always busy.

Countryside near Cambridge:
Hi, I am in the countryside near Cambridge

 • People are selling fresh fruit in the bazaar.
 • Life and transportation is easy.
 • People aren't stressful here.
 • They are very helpful.

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 53 Cevapları

3. Work in pairs. (Çiftler halinde çalışın.)
Student A: Choose a picture below.
Student B: Ask questions and find the picture.

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 54 Cevapları

4. Which one is your dream city? Talk about it and compare it with another city.
What are the people doing there?
(Hayalinizdeki şehir hangisi? Bunun hakkında konuşun ve başka bir şehirle karşılaştırın. İnsanların orada ne işi var?)

Bursa is my dream city. It's more peaceful than Istanbul and less crowded than Kars. In Bursa, people can enjoy skiing in the nearby mountains, and the city offers a perfect blend of modern amenities and historical charm. People are skiing on the slopes in Bursa.

Bursa benim hayalimdeki şehir. İstanbul'dan daha huzurlu, Kars'tan daha az kalabalık. Bursa'da insanlar yakındaki dağlarda kayak yapmanın keyfini çıkarabilir ve şehir, modern olanaklarla tarihi cazibenin mükemmel bir karışımını sunar. Bursa'da insanlar pistlerde kayak yapıyor.

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 55 Cevapları

VOCABULARY

1. Match the parts. One is extra. (Parçaları eşleştirin. Biri ekstra.)

(g) 1. Talk
(d) 2. Walk
(f) 3. Wait
(c) 4. Wait for
(b) 5. Cross
(a) 6. Have
(e) 7. Feed
a. a picnic.
b. the street.
c. the bus.
d. in the park.
e. the birds.
f. in line.
g. on the phone.
h. a car.
 1. Talk on the phone.
 2. Walk in the park.
 3. Wait for the bus.
 4. Wait in line.
 5. Cross the street.
 6. Have a picnic.
 7. Feed the birds.

2. Write the opposites of the words below. Then, find them in the puzzle. (Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız. Daha sonra bunları bulmacanın içinde bulun.)

cold - hot
difficult - easy
enjoyable - boring
expensive - cheap
new - old
noisy - quiet
small - big
tall - short
good - bad

Türkçesi,

soğuk - sıcak
zor - kolay
keyifli - sıkıcı
pahalı - ucuz
yeni - eski
gürültülü - sessiz
küçük - büyük
uzun - kısa
yaşlı - genç
iyi - kötü

36
5
37
2
3
5
35
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
1 Yorum