6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Downtown Cevapları

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Downtown Cevapları
6. Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce 3. Ünite Downtown Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 38 Cevapları

1- Look, listen and repeat. Then make a sentence with each word. (Track 11)
e.g. İstanbul is very crowded. ()

a) My house is at uptown. (uptown - şehir dışı)
b) Downtown is busier on Mondays. (downtown - şehir merkezi)
c) There is a kiosk at the street. (kiosk - büfe)
d) A skyscraper is hinger than a school building. (skyscraper - gökdelen)
e) The street is more crowded than the park. (street - cadde)
f) There is traffic jam in the city. (traffic jam - trafik sıkışıklığı)

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 39 Cevapları

2- Before you read, answer the question: Is your hometown a city, a 2 town or a village? (Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Memleketiniz bir şehir mi, bir kasaba mı yoksa bir köy mü?)

3- Read Mandy's speech and choose the correct option. (Mandy'nin konuşmasını okuyun ve doğru seçeneği seçin.)

A skyscraper is ….
a. a house
b. a very tall building

I’m Mandy. I live in a big city. The buildings are higher in big cities than in small towns. There are a lot of skyscrapers. The streets are more crowded and they are noisier. There’s always a traff jam. People are busier in big cities than in towns. Big cities are more expensive than towns.

Ben mandy Ben büyük bir şehirde yaşıyorum. Binalar büyük şehirlerde küçük kasabalardan daha yüksektir. Çok fazla gökdelen var. Sokaklar daha kalabalık ve gürültülü. Her zaman bir trafik sıkışıklığı var. İnsanlar büyük şehirlerde kasabalardan daha meşgul. Büyük şehirler kasabalardan daha pahalıdır.

4- Read Mandy's speech again and write true (T) or false (F). (Mandy'nin konuşmasını tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

(F) 1. The buildings are lower (higher) in big cities than in small towns.
(T) 2. The streets are noisier in big cities.
(F) 3. There isn’t (is) always a traffic jam in big cities.
(T) 4. Towns are cheaper than big cities.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 40 Cevapları

5- Talk to your friends about your city / town / village as in the example. Arkadaşlarınızla örnekte olduğu gibi şehir / kasaba / köyünüz hakkında konuşun.
bad (kötü) - worse (daha kötü)
good (iyi) - better (daha iyi)

I live in a town. It is small and quiet. It is not crowded and there is no traffic jam. There are a lot of small houses. (Bir kasabada yaşıyorum. Küçük ve sessiz. Kalabalık değil ve trafik yok reçel. Bir sürü küçük ev var.)

6- Before you listen, answer the question: Where is Rome? Roma is Italy.
Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Roma nerede?
Roma is in Italy and it is of the capital of Italy. (Roma İtalya'da ve İtalya'nın başkentidir.)

7- Listen to the dialogue and answer the question: What does Sophia want from Jim? (Track 12) Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Sophia Jim’den ne istiyor?

She wants information about cities. Şehirler hakkında bilgi istiyor.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 41 Cevapları

8- Listen to track 12 again and complete the table. (12. parçayı tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.)

LONDON VS ROMELONDONROME
bigger
taller buildings
more skycrapers
more crowded
busier shops
more exciting
more expensive
cheaper
more beautiful

9- Look at the table in activity 8. Fill in the blanks to compare London and Rome. (Etkinlik 8'deki tabloya bakın. Londra ve Roma'yı karşılaştırmak için boşlukları doldurun.)

1. London is bigger than Rome.
2. London has got taller buildings.
3. There are more skycrapers in London.
4. Roma is more crowded than London.
5. The shops are busier in London.
6. Rome is more exciting than London.
7. London is cheaper than Rome.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 42 Cevapları

10- Look at the pictures and compare the two cities with each other.
Use the keywords. (Resimlere bakın ve iki şehri birbiriyle karşılaştırın. Anahtar kelimeleri kullanın.)

Ankara is bigger than İzmir. (Ankara İzmir'den daha büyük.)
İzmir is smaller than Ankara. (İzmir, Ankara'dan daha küçük.)

Ankara is crowded than İzmir. (Ankara İzmir'den daha kalabalık.)

İzmir is cheapper than Ankara.
Ankara is more expencive than İzmir.

İzmir is greenner than Ankara.

Ankara is colder than İzmir.
İzmir is warmer than Ankara.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 43 Cevapları

11- Before you read, answer the question: Do you live downtown or uptown? Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Şehir merkezinde mi, şehir dışında mı yaşıyorsunuz?

12- Read the dialogue and mark the correct picture. Which one is the uptown flat? Diyaloğu okuyun ve doğru resmi işaretleyin. Hangisi şehir dışında?

13- Read the dialogue again and write true (T) or false (F). (Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

(T) 1. The downtown flat is more beautiful.
(F) 2. The uptown flat is more expensive. (cheaper)
(F) 3. They don’t need a big flat.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 44 Cevapları

14- Work in pairs. Which one is better? Downtown or uptown? Make dialogues and compare them. You can use the keywords. Çiftler halinde çalışın. Hangisi daha iyi? Şehir merkezinde mi, şehir dışında mı? Diyalog yapın ve karşılaştırın. Anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz.

quiet --> sessiz
exciting --> heyacan verici
clean --> temiz
busy --> meşgul
big --> büyük
cheap --> ucuz
crowded --> kalabalık
green --> yeşil

15- Read the information and draw a picture. Then colour it. (Bilgileri okuyun ve bir resim çizin. Sonra renklendirin.)

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 45 Cevapları

16- Before you listen, answer the questions: Do you like going to the playground? What do you do there? Dinlemeden önce, soruları cevaplayın: Oyun alanına gitmeyi sever misiniz? Orada ne yapıyorsun?

17- Look at the picture and listen to Mary. Write the names. (Track 13) Resme bak ve Mary’i dinle. İsimleri yaz.
Bisiklet süren; Mary
Yoldakiler; Pam ve Tom
Havuz başındaki; Jim
Voleybol oynayanlar; Kelly ve Sandy
Sallananlar; John ve Mandy
Konuşanlar, Mark ve Ken
Köpeği besleyen; Kelly

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 46 Cevapları

18- Listen to track 13 again and answer the questions. (13. parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.)

1. Is Kelly feeding her dog? Yes, Kelly is feeding her dog.
2. Is John playing with a ball? No, John is swinging.
3. What are Mark and Ken doing? Mark and Ken are talking.

19- Look at the pictures. What are these people doing? Use the
keywords and say. (Resimlere bakmak. Bu insanlar ne yapıyor? Kullan anahtar kelimeler ve söyle.)

e.g. In the first picture, the man is selling balloons. (İlk resimde, adam balon satıyor.)
2. Resim, People are riding bicycles. (İnsanlar bisiklete biniyor.)
3. Resim, People are walking in the park. (İnsanlar parkta yürüyor.)
4. Resim, The woman is feeding the birds. (Kadın kuşları besliyor.)
5. Resim, People are waiting. (İnsanlar bekliyor.)
6. Resim, The girls is studying. (Kızlar çalışıyor.)

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 47 Cevapları

20- Before you read, answer the question: What is your favourite activity in the park? (Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Parkta en sevdiğiniz aktivite nedir?)

21- Read the sentences, look at the pictures and write children’s names. ()
1. Resim; John is riding a bicycle.
2. Resim; Mark is playing badminton.
3. Resim; Mehmet is playing football.
4. Resim; Bill is playing on the monkey bar.
5. Resim; Mary is flying a kite.
6. Resim; Selin is skipping rope.

22- Read the sentences in activity 21 again and answer the questions. (Cümleleri okuyun, resimlere bakın ve çocukların isimlerini yazın.)

1. What is Selin doing? Selin is skipping rope.
2. Who is playing badminton? Mark is playing badminton.
3. What is Mary doing? Mary is flying a kite.

23- Look at five friends in your class. What are they doing? Describe (Sınıfınızdaki beş arkadaşınıza bakın. Onlar ne yapıyor? Tanımlamak)

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 48 Cevapları

24- Before you listen, answer the questions: Is there a square in your city/town? What is its name? (Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Şehrinizde / kasabanızda bir meydan var mı? Onun adı ne?)

25- Listen to the dialogue and answer the question: What is there in Monument Square? (Track 14) (Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Anıt Meydanı'nda ne var? (Parça 14))

26- Listen to track 14 again and write true (T) or false (F). (14. parçayı tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

(T) 1. Jenny is taking care of her sister.
(F) 2. Susan and Kate are listening to (waiting for) their favourite band right now.
(T) 3. Kelly is feeding the street cats at the moment.
(F) 4. Danny isn’t enjoying himself. (is dancing.)

27- Work in pairs. Choose a place like a park/café/school/concert, etc. One of you is at home and the other is at that place with friends. Make a telephone conversation as in activity 25. Ask about people and what they are doing. (İkili çalışın. Park / kafe / okul / konser vb. Gibi bir yer seçin. Biriniz evde, diğeri o yerde arkadaşlarla. Etkinlik 25'teki gibi bir telefon görüşmesi yapın. İnsanları ve ne yaptıklarını sorun.)

YOU : Hi Samet, where are you?
YOUR FRİEND : Hi Mehmet. I am at the cafe next to our school.
YOU : Really? What are you doing there.
YOUR FRİEND : I am with Halil and Ümit. We are eating lunch.
YOU : Nice, is it crowded?
YOUR FRİEND : Yes, there are many people at the cafe.
YOU : Good, Next time I will come, too.
YOUR FRİEND : Of course, We will be happy, see you.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 49 Cevapları

Write the new words in your visual dictionary. Draw or stick pictures for them. (Yeni kelimeleri görsel sözlüğünüze yazın. Onlar için resimler çizin veya yapıştırın.)

Think about a morning in your neighbourhood. What are the people doing?
Draw or take a picture of your street and describe the people. (Mahallenizde bir sabah düşünün. İnsanlar ne yapıyor? Sokağınızın resmini çizin veya çekin ve insanları tanımlayın.)

6. Sınıf Pasifik İngilizce 3. Ünite Sayfa 50 Cevapları

Prepare a poster. Compare your hometown and another city in your country (Bir poster hazırlayın. Memleketinizi ve ülkenizdeki başka bir şehri karşılaştırın)

My hometown Denizli is larger than Muğla. Buildings are more modern in my hometown, but hotels are more comfortable in Muğla. (Memleketim Denizli, Muğla'dan daha büyük. Memleketimdeki binalar daha modern ama Muğla'da oteller daha rahat.)

Read the sentences and give points between 0 and 10.
At the end of this unit, I can…
- describe places.
- listen and understand texts, dialogues, etc. about places.
- compare places and things.
- listen, understand and describe what people are doing now.
- ask and answer questions about what people are doing.

550
541
860
90
111
61
1112
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.