9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16-23 Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16-23 Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Ünite 1 Studyıng Abroad Sayfa 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Theme 1 Studyıng Abroad Sayfa 16 Cevapları

1AHIT IT OFF!

Lead-in

a Tick (✔) the statement that suits you best. (Size en uygun ifadeyi (✔) işaretleyin.)

1 I love meeting new people. I am a social butterfly. (Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Ben sosyal bir kelebeğim.)
2 I like meeting new people, but I have not got many friends. (Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum ama çok fazla arkadaşım yok.)
3 I am not good at meeting new people. I am shy. (Yeni insanlarla tanışma konusunda iyi değilim. Utangacım.)

b What is the best way to meet new people? Online or in person? Why? (Yeni insanlarla tanışmanın en iyi yolu nedir? Çevrimiçi mi yoksa şahsen mi? Neden?)

Listening

a. How can you greet people in different languages? Give examples. (İnsanları farklı dillerde nasıl selamlayabilirsiniz? Örnekler ver.)

Olá, Guten Tag, Salve, Konnichiwa, Holá, etc.

b Daniel and Juma are studying at a language school in England. Read the following sentences. Then listen and put the conversation in order. (Daniel ve Juma İngiltere'de bir dil okulunda okuyorlar. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Daha sonra dinleyin ve konuşmayı düzene koyun.)

 • e - Good morning! May I join you?
 • b - Oh, hello! Sure, please sit.
 • k - I’m Juma. What’s your name?
 • l - From Switzerland. How old are you?
 • f - You, too. I’m from Somalia. Where are you from?
 • g - Oh, you’re my age! Which class are you in?
 • c - I’m in A1; how about you?
 • h - I’m in A1, too! We’re classmates.
 • i - Daniel. Nice to meet you, Juma.
 • a - Seventeen, and you?
 • d - Cool! See you later, then.
 • j - See you. Take care.

c Read the dialogue in order in Exercise b. Underline the sentences for greetings and farewell. (Alıştırma b'deki diyaloğu sırayla okuyun. Selam ve veda cümlelerinin altını çiziniz.)

Juma: Good morning! May I join you?
Daniel: Oh, hello! Sure, please sit.
Juma: Cool! See you later, then.
Daniel: See you. Take care.

Cuma: Günaydın! Size katılabilir miyim?
Daniel: Ah, merhaba! Tabii, lütfen oturun.
Cuma: Harika! Sonra görüşürüz.
Daniel: Görüşürüz. Dikkatli ol.

d Prepare a forum post for the language school chat room. Introduce Daniel as in the example. (Dil okulu sohbet odası için bir forum yazısı hazırlayın. Örnekteki gibi Daniel'i tanıtın.)

Hello, I’m Daniel Fischer. I’m seventeen years old. I’m from Switzerland. I’m in class A1. Nice to meet you, friends! Take care. See you soon.

Merhaba, ben Daniel Fischer. Onyedi yaşındayım. Ben İsviçreliyim. A1 sınıfındayım. Tanıştığımıza memnun oldum arkadaşlar! Dikkatli ol. Yakında görüşürüz.

e Listen to the voice chat between Daniel and Juma. Complete the missing parts. (Daniel ve Juma arasındaki sesli sohbeti dinleyin. Eksik kısımları tamamlayın.)

ANSWER:
1. Hi! Long time no see.
2. Hello! How’s it going?
5. OK, see you there.
6. See you. Bye!

1. Merhaba! Uzun zamandır görüşemedik.
2. Merhaba! Nasıl gidiyor?
5. Tamam, orada görüşürüz.
6. Görüşürüz. Hoşçakal!

f Practise the voice chat with your partner. (Partnerinizle sesli sohbet alıştırması yapın.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Theme 1 Studyıng Abroad Sayfa 17 Cevapları

Speaking

a Read Daniel’s homework about his family and complete the family tree below. (Daniel'in ailesiyle ilgili ödevini okuyun ve aşağıdaki soy ağacını tamamlayın.)

1.Noah-2. Luna
3. Daniel
4. Zoe-5. Doria-6. Anna
7. Sofia
8. Liam

THE FISCHER FAMILY
Hello, I’m Daniel. I’m a student at a language school in England, but my family lives in Switzerland. They have got a farmhouse in a village. My father’s name is Noah, and my mother’s name is Luna. They are forty-five years old. I have got a brother and a sister. It’s good to have siblings. My brother, Dario, is married to Anna. I have got a niece, Sofia, and a nephew, Liam. They are 4-year-old twins. My sister’s name is Zoe. She is a high school student. I love and miss my family so much!

FISCHER AİLESİ
Merhaba, ben Daniel. İngiltere’de bir dil okulunda öğrenciyim ama ailem İsviçre’de yaşıyor. Bir köyde bir çiftlik evleri var. Babamın adı Noah, annemin adı ise Luna. Kırk beş yaşındalar. Bir erkek ve bir kız kardeşim var. Kardeşlerin olması güzel. Kardeşim Dario, Anna ile evli. Bir yeğenim Sofia ve bir yeğenim Liam var. Onlar 4 yaşında ikizler. Kız kardeşimin adı Zoe. Kendisi bir lise öğrencisidir. Ailemi çok seviyorum ve özlüyorum!

b Pick someone from Daniel’s family and pretend to be him/her. Tell your partner about your family in turns. (Daniel'in ailesinden birini seçin ve o gibi davranın. Eşinize sırayla ailenizden bahsedin.)

c Imagine that your partner is going to visit his/her family abroad. Ask in turns if s/he has the following belongings as in the example. (Partnerinizin yurtdışındaki ailesini ziyaret edeceğini hayal edin. Örnekte olduğu gibi sırayla aşağıdaki eşyaların olup olmadığını sorun.)

ANSWER:

Have you got your backpack?
Have you got your laptop?
Have you got your smartphone?
Have you got your plane ticket?
Have you got your luggage?

Passport
Backpack
Laptop
Smartphone
plane ticket
luggage

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Theme 1 Studyıng Abroad Sayfa 18 Cevapları

1B VARIETY IS THE SPICE OF LIFE

Reading

a Write the names of the countries and the nationalities under each photo. (Her fotoğrafın altına ülkelerin ve uyrukların adlarını yazın.)

ANSWER:
1. Country: England Nationality: English
2. Country: America (the USA) Nationality: American
3. Country: Türkiye Nationality: Turkish
4. Country: Russia Nationality: Russian
5. Country: Japan Nationality: Japanese
6. Country: The Netherlands Nationality: Dutch

1. Ülke: İngiltere Uyruk: İngilizce
2. Ülke: Amerika (ABD) Uyruğu: Amerikalı
3. Ülke: Türkiye Uyruğu: Türk
4. Ülke: Rusya Uyruğu: Rus
5. Ülke: Japonya Uyruk: Japon
6. Ülke: Hollanda Uyruğu: Hollandalı

b Scan the text and write the people’s names on the photo below. (Metni tarayın ve kişilerin adlarını aşağıdaki fotoğrafa yazın.)

1. Defne 2. Nico 3. Adriana 4. Heidi 5. Rayaan 6. Farah

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Theme 1 Studyıng Abroad Sayfa 19 Cevapları

c Match the highlighted words in the text to the definitions below. Then make sentences with them. (Metinde vurgulanan sözcükleri aşağıdaki tanımlarla eşleştiriniz. Daha sonra onlarla cümleler kurun.)

1. exchange : an arrangement where a student visits another foreign school to study
2. benefit : something that is good or helpful
3. multicultural : including people from different countries and cultures
4. opportunity : a good chance to do something
5. join : to become a member of a group or an organization
6. . degree : an academic rank you get after completing a study programme at a university
7. Occupation : a job or profession
ANSWER:
1. exchange 2. benefit 3. multicultural 4. opportunity 5. join 6. degree 7. Occupation

1. Değişim: Bir öğrencinin eğitim almak için başka bir yabancı okulu ziyaret etmesiyle ilgili bir düzenleme
2. fayda: iyi veya yararlı olan bir şey
3. çok kültürlü: farklı ülke ve kültürlerden insanları içeren
4. fırsat: bir şeyi yapmak için iyi bir şans
5. katılmak: bir gruba veya kuruluşa üye olmak
6. . derece: bir üniversitede bir eğitim programını tamamladıktan sonra elde ettiğiniz akademik rütbe
7. Meslek: bir iş veya meslek

d Read the text and complete the chart below.(Metni okuyun ve aşağıdaki tabloyu doldurun.)

DEFNE-Türkiye-Turkish-Chemist
ELİF-Türkiye-Turkish-Student
NICO-Greece-Greek-Photographer
ADRIANA-Brazil-brazillian-Grophic designer
HEIDI-Norway-Norwegian-architect
RAYAAN-India-Indian-Software engineer
FARAH-Iran-Iranian-Dendist

DEFNE-Türkiye-Türk-Kimyager
ELİF-Türkiye-Türkçe-Öğrenci
NICO-Yunanistan-Yunan-Fotoğrafçı
ADRIANA-Brezilya-Brezilya-Grafik tasarımcısı
HEIDI-Norveç-Norveçli mimar
RAYAAN-Hindistan-Hint-Yazılım mühendisi
FARAH-İran-İranlı-Dendist

e Read the text again and answer the following questions.(Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.)

1 What does Defne do?
2 How is the school environment in Oxford?
3 Who is Defne’s best friend? Why?
4 What are the benefits of studying abroad?

1. Defne ne yapar?
2. Oxford’daki okul ortamı nasıl?
3. Defne’nin en yakın arkadaşı kimdir? Neden?
4. Yurt dışında eğitim almanın faydaları nelerdir?

1. She is a chemist.
2. There is a multicultural environment./There are people from different countries with different occupations.
3. Nico is her best friend because they have got a lot of things in common.
4. They are discovering themselves, making friends from all over the world, and learning about different cultures.

1. O bir kimyagerdir.
2. Çok kültürlü bir ortam var./Farklı ülkelerden, farklı mesleklerden insanlar var.
3. Nico onun en iyi arkadaşı çünkü pek çok ortak noktaları var.
4. Kendilerini keşfediyorlar, dünyanın her yerinden arkadaşlar ediniyorlar, farklı kültürleri öğreniyorlar.

f Listen to the conversation between Emma and an employee in the student affairs and complete Emma’s student registration form.(Emma ile öğrenci işlerindeki bir çalışan arasındaki konuşmayı dinleyin ve Emma'nın öğrenci kayıt formunu doldurun)

ANSWER
Oxford Language School Student Registration Form First
Name: Emma
Last Name: Schmidt
Place of Birth: Duisburg
Country/ Nationality: Germany/German
Date of Birth: 03.06.1996
Age: 26
Occupation: Accountant
Telephone: 07911 123122
Email: emmaschmidt@study.co.uk

Oxford Dil Okulu Öğrenci Kayıt Formu Birinci
İsim: Emma
Soyadı: Schmidt
Doğum Yeri: Duisburg
Ülke/Uyruk: Almanya/Almanca
Doğum Tarihi: 03.06.1996
Yaş: 26
Meslek: Muhasebeci
Telefon: 07911 123122
E-posta: emmaschmidt@study.co.uk

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Theme 1 Studyıng Abroad Sayfa 20 Cevapları

1C IN THE HEART OF THE CITY
a Look at the diagrams and complete the sentences with the words/phrases below. One is extra. (Diyagramlara bakın ve cümleleri aşağıdaki kelimelerle/ifadelerle tamamlayın. Biri ekstradır.)

on the corner of between opposite next to

1 A: Where is the funfair?
B: It is next to the zoo.

2 A: Where is the phone box?
B: It is between the café and the park.

3 A: Where is the petrol station?
B: It is opposite the bank.

b Look at the signs below. Write the directions. One is extra. (Aşağıdaki işaretlere bakın. Yönleri yazın. Biri ekstra.)

(2) Go past the traffic lights. Trafik ışıklarının yanından geçin.
(6) Go straight on/ahead. Düz devam edin/ileri gidin.
(1) Take the second left. İkinci sola dönün.
(5) Turn left. Sola dönün.
() Go down the street. Caddeden aşağı git.
(4) Take the first right. İlk sağa dön.
(3) Turn right. Sağa dönün.

c Listen to the directions. Start from the pin icon on the map and follow the directions. Write the destination you have arrived at. (Yönergeleri dinleyin. Haritadaki raptiye simgesinden başlayın ve talimatları izleyin. Ulaştığınız varış noktasını yazın.)

ANSWER:
1. aquarium - akvaryum
2. airport - havaalanı
3. souvenir shop - hediyelik eşya dükkanı
4. coach station - otobüs terminali
5. underground station - metro istasyonu
6. town hall - belediye binası
7. cash machine - bankamatik
8. ferry port - feribot iskelesi

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Theme 1 Studyıng Abroad Sayfa 21 Cevapları

Speaking

a Work in pairs. Talk about the following questions. (Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki sorular hakkında konuşun.)
1 How can tourists find their way when they get lost in your city/town?
They can ask a tourist person. Tourists can use Google MaP.
Bir turiste sorabilirler. Turistler Google MaP’i kullanabilir.

2 Do you think your city/town is tourist-friendly? Why/Why not?
No. Our city is not a tourist-friendly city. Because there are no city maps and information offices.
Hayır. Şehrimiz turist dostu bir şehir değil. Çünkü şehir haritaları ve bilgilendirme ofisleri yok.

b Listen to the following dialogue and practise it in pairs. (Aşağıdaki diyaloğu dinleyin ve çiftler halinde pratik yapın.)

Mila: Excuse me, where is the tourist office?
Seth: It’s on Mill Street
Mila: Sorry, I’m new here. How can I get there?
Seth: Go straight ahead and take the first left onto Mill Street. It is on the right, opposite the railway station.
Mila: OK. Thanks a lot.
Seth: You’re welcome.

Mila: Affedersiniz, turizm ofisi nerede?
Seth: Mill Sokağı’nda
Mila: Kusura bakma, burada yeniyim. Oraya nasıl gidebilirim?
Seth: Dümdüz ilerleyin ve Mill Sokağı’na doğru ilk soldan dönün. Tren istasyonunun karşısında, sağdadır.
Mila: Tamam. Çok teşekkürler.
Seth: Bir şey değil.

c Work in pairs. Use the map in Listening c and have similar dialogues as in Exercise b. (Çiftler halinde çalışın. Dinleme c'deki haritayı kullanın ve Alıştırma b'dekine benzer diyaloglar kurun.)

STUDENT A
hotel: Go straight on and walk past the stadium. It’s on the left, opposite the opera house. car park: Go straight ahead and take the first left on to Mill Street. Walk past the tourist office; it’s on the left, opposite the underground station.
museum: Go straight on and take the second left on to Port Street. Go past the petrol station. It’s on the left, opposite the coach station.
stadium: Go straight ahead and turn right into Mill Street. It’s on the right.
theatre: Go straight on and walk past the opera house and the cash machine. It’s on the right, opposite the shopping centre.

STUDENT B
petrol station: Go straight ahead and walk past the traffic lights. Turn left into Port Street; it’s on the right, next to the coach station.
opera house: Go straight on and walk past the stadium. It’s on the right, opposite the hotel.
art gallery: Go straight ahead and go past the traffic lights. Turn left into Port Street, and then walk past the shopping centre and the museum. It’s on the left, next to the town hall.
shopping centre: Go straight on and walk past the opera house and the cash machine. It’s on the left, opposite the theatre.
railway station: Go straight ahead and take the first left on to Mill Street. It’s on the left, opposite the tourist office.

d Work in pairs. Think about the centre of your own city/town. Choose the town square as the starting point. Then take turns to ask for and give directions to the nearest… (Çiftler halinde çalışın. Kendi şehrinizin/kasabanızın merkezini düşünün. Başlangıç ​​noktası olarak kasaba meydanını seçin. Daha sonra sırayla en yakındaki kişiye yol tarifi isteyin ve verin...)

• bank.
• bus stop.
• café.
• cash machine
• clothes shop.
• park.
• petrol station.
• school.

Did you know
Top 5 cities where tourists generally get lost are:
• Venice, Italy. • London, England. • Tokyo, Japan. • Varanasi, India. • İstanbul, Türkiye.
Find the photos of these cities on the Net and compare. What have they got in common? Write a few sentences and share them with your classmates.

Biliyor musun
Turistlerin genellikle kaybolduğu ilk 5 şehir şöyle:
• Venedik, İtalya. • Londra, Ingiltere. • Tokyo, Japonya. • Varanasi, Hindistan. • İstanbul, Türkiye.
Bu şehirlerin fotoğraflarını internette bulun ve karşılaştırın. Ortak noktaları neler? Birkaç cümle yazın ve bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Theme 1 Studyıng Abroad Sayfa 22 Cevapları

1DSO FAR, SO GOOD

a Skim the text and circle what it is about. (Metni gözden geçirin ve neyle ilgili olduğunu daire içine alın.)

1 It is about the autumn season.
2 It is about lunchtime duration.
3 It is about social activities.
4 It is about an exchange student.

b Scan the text and write the needed information about Stephen below. (Metni tarayın ve Stephen hakkında gerekli bilgileri aşağıya yazın.)

 1. Age: Fourteen years old.
 2. City: London.
 3. Class: 9th grade.
 4. Interest: Drama and music.

c Work in pairs. Ask and answer questions about Stephen as in the example. (Çiftler halinde çalışın. Örnekte olduğu gibi Stephen hakkında sorular sorun ve yanıtlayın.)
e.g. A: Where is Stephen from?
B: He is from London.

d Read the text again and write the things Stephen wants to know. (Metni tekrar okuyun ve Stephen'ın bilmek istediği şeyleri yazın)

e Work in pairs. Write the topics you want to know before going abroad. (Çiftler halinde çalışın. Yurt dışına çıkmadan önce bilmek istediğiniz konuları yazın.)

f Imagine you are an exchange student, and your partner is abroad. Email him/her to get the information you need. Use the text in Exercise a as a model. In your email, you should... (Değişim öğrencisi olduğunuzu ve partnerinizin yurt dışında olduğunu düşünün. İhtiyacınız olan bilgiyi almak için ona e-posta gönderin. Alıştırma a'daki metni model olarak kullanın. E-postanızda şunları yapmalısınız:)

• start with a greeting.
• introduce yourself.
• ask questions.
• keep your message short.
• end with a sign-off.

g Check your partner’s email if s/he has used the prompts above. (Partnerinizin yukarıdaki istemleri kullanıp kullanmadığını kontrol edin.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Theme 1 Studyıng Abroad Sayfa 23 Cevapları

Pronunciation

a Listen and practise the sentences below. (Aşağıdaki cümleleri dinleyin ve uygulayın.)

1 I’m fourteen years old.
2 I know you’re my best friend.
3 She’s good at English.
4 Look at this photo. They’re my neighbours.
5 I believe I’ve got the patience to succeed.
6 My friend loves animals. He’s got a kitten.
7 We’ve got a big gym in our school.

b Read out the sentences below. Then listen to the audio to check your pronunciation. (Aşağıdaki cümleleri okuyun. Daha sonra telaffuzunuzu kontrol etmek için sesi dinleyin.)

1 She’s got a driving licence, but she hasn’t got a car.
2 My friend and I come from Spain. We’re in the same class now.
3 The children are in the park now. They’re so happy.
4 I’ve got lovely flowers for you.
5 He’s one of my friends.
6 I think you’ve got a brother and a sister.

c Make sentences as in Exercise b. Practise the sentences you have written. (Alıştırma b'deki gibi cümleler kurun. Yazdığınız cümlelerin alıştırmasını yapın.)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
86
15
30
110
7
513
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
1 Yorum