AÖF ( Açıköğretim ) Kredili Sistem Not Hesaplama Rehberi

AÖF ( Açıköğretim ) Kredili Sistem Not Hesaplama Rehberi
Değerli arkadaşlar AÖF Kredili Sistem Not Hesaplama hakkında kısa bir bilgi vereceğiz lütfen yazımızın devamını okuyunuz.

Açıköğretim Kredili Sistem Not Hesaplama


HARF _____ KATSAYI ____ NOT ________ DURUM

AA _______ 4.00 _______ 84 - 100 ____ Başarılı
AB _______ 3.70 _______ 77 - 83 _____ Başarılı
BA _______ 3.30 _______ 71 - 76 _____ Başarılı 
BB _______ 3.00 _______ 66 - 70 _____ Başarılı 
BC _______ 2.70 _______ 61 - 65 _____ Başarılı
CB _______ 2.30 _______ 56 - 60 _____ Başarılı
CC _______ 2.00 _______ 50 - 55 _____ Başarılı
CD _______ 1.70 _______ 46 - 49 _____ ?
DC _______ 1.30 _______ 40 - 45 _____ ?
DD _______ 1.00 _______ 33 - 39 _____ ?
FF ________0.00 ________ 0 - 32 _____ Başarısız


Açıklama: 

? işaretli olan durumda;
ORTALAMANIZ 2.00'den fazla ise BAŞARILI'sınız...
ORTALAMANIZ 2.00'den düşük ise BAŞARISIZ'sınız...

O aralıktaki derslerinizin durumu ORTALAMANIZA bağlıdır...


 

Dersler Güz ve Bahar şeklinde iki dönem halinde verilecek,

* Bologna Süreci Açıköğretime adapte edilecek ve uygulanacaktır. Yani yurtdışındaki açıköğretim sistemi, Aöf sistemine entegre edilecek.

* 2011 yılında ilk deneme İlahiyat Fakültesinde uygulanan kredili sistem 2012-2013 eğitim döneminde tüm aöf bölümlerinde de uygulamaya sokulacak.

* Açıköğretimde öğrencilere verilmiş olan tüm ders kitapları yenilenecek ve e-kitap hayata geçirilecek. Sadece isteyen öğrencilere kitap dağıtılacak. ( Böylece kapağını bile açmadığımız kitapları artık alıp eve getirerek yapılan sirafında önüne geçmiş olacaklar. )

* Zor olarak kabul ettiğimiz derslerde anlaşılacak olan Vakıf Üniversitelerinin kampüslerinde yüzyüze eğitim verilecek.

* Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.

* Her ders için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı ve başarısız olunan derslerden bütünleme sınavı yapılır.

* Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

* Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu sınav notu ve yapılmışssa bütünleme sınavı notunun katkılarıyla hesaplanır.

* Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu – Katsayı
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FF 00

Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır ( geçer );
FF alan o dersi herhalükarda başaramamış sayılır ( kalır ) .
CD,DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış (geçmiş ) , 2.00 nin altında ise başarılmamış ( kalmış ) sayılır.

 

* MU (muaf) notu; kurumlararası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.

* Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

* Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC ninaltında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.

* Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.

* Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

* Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karşılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslar dahilinde karara bağlanır:

a) Öğrencinin dersleri bire bir eşleşiyorsa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Not Aralığı – Harf Notu

84 – 100 AA 4,00
77 – 83 AB 3,70
71 – 76 BA 3,30
66 – 70 BB 3,00
61 – 65 BC 2,70
56 – 60 CB 2,30
50 – 55 CC 2,00
46 – 49 CD 1,70
40 – 45 DC 1,30
33 – 39 DD 1,00
0 – 32 FF 0,00


b) Öğrencinin birden fazla dersi bir derse eşleştiriliyorsa:

1. Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır, sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu bulunur.

2. Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür, sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

3. Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp, en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

* Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarında almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

* Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.

* İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

* Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

* Önemli: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalamaları, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrencilerden, daha önce almış oldukları notları dikkate alınmadan, bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.

Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır.

Aşağıda Kredili Sistem Okuyan Bir Öğrencinin Dönem Sonu Not Çizelgesi Bulunmaktadır.

Peki Neden Kredili Sistem?

YÖK uzun zamandır Anadolu Üniversitesi’ni yeni açıköğretim sistemine uyması ve buna göre bir yapılandırma içerisine girmesi için uyarıyor ve Bolonia Kriterlerinin uygulanmasını istiyordu.
Anadolu Üniversitesi altyapı hazırlığı olmadığı için bu talebe yanıt veremiyordu, fakat altyapı oluşturulmaya başlandı ve sona gelmek üzere.
Anadolu Üniversitesi haricinde Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ’ de uzaktan eğitim sistemiyle AÖF bölümleri oluşturmak için YÖK’e başvuruda bulundu. Başka üniversiteler de bu kervana katılacaklardır. Kısaca açıköğretimde artık rekabet başladı.

YÖK 2012 ‘de başvuruda bulunan diğer üniversitelere de Açıköğretim bölümlerini açmalarına izin verecektir.

Sonuç İse:

Rekabet daima kaliteyi arttırır ilkemiz burada açıkça ortaya çıkmaktır. Anadolu Üniversitesi en iyi aöf benim iddiasını sürdürebilmek için yenilikler yapmaya devam etmek zorunda.

Diğer kurulan üniversitelerin Anadolu Üniversitesi’nin payını azaltacağı kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte Anadolu Üniversiteside bu gerçekle yüzleşmemek için yenilikler yapmak mecburiyetindedir. Özellikle İstanbul ve ODTÜ’nün oldukça ilgi göreceğinden şüphemiz yok.

Kredili Sistem mevcut okuyan, sınıf geçen veya kalan öğrencilerde kredili sistemde devam edeceklerdir. Tabii kredili sistemin gelmesi ile eğitim kalitesi artacak, ezbere dayalı veya sınav sorularına çalışmaya dayalı sınıf geçme ortadan kalkarak öğrenmeye dayalı bir sistem oluşacaktır. Buda açıköğretim kredili sisteme göre eğitim yapan öğrencilerin kalitesini arttıracaktır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.