Fetih suresi kaçıncı sayfada, kaçıncı cüzde

Fetih suresi kaçıncı sayfada, kaçıncı cüzde

Fetih suresi kaç sayfa, Fetih suresi kaçıncı cüz kaçıncı sayfada, Fetih Suresinin fazileti ile ilgili hadisler ve rivayetler nelerdir, fetih suresi kaç sayfadan oluşur, fetih suresi toplam kaç sayfa, Arapça 510 nasıl yazılır detaylar haberimizde...

Fetih suresi 510. sayfada başlar ve 514. sayfada sona erer, toplam 4 sayfa ve 29 ayettir. Allah kullarına göndermiş olduğu ayetlerinin isimlerini bazen bir olaydan bazen bir vakadan bazen de bir fetih ile isimler vermiştir.

Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Sûre de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz.Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.

Fetih suresinin konusu

Ana konu Hudeybiye Antlaşması’nın değerlendirilmesi, niyetlendikleri umre ibadetini yapamadan döndükleri için büyük üzüntü ve hayal kırıklığı içinde olan müminlerin teselli edilmesi, bu harekât içinde ve sonrasında olup bitenlerin Allah nezdindeki değerinin açıklanmasıdır. Bu genel çerçeve içinde Hz. Peygamber ve ashabının Allah katındaki durum ve dereceleri, onları ibadetten meneden müşrikler ile yalnız bırakan münafıkların acı sonları hakkında önemli bilgiler verilmiş, bu barışı takip edecek olan fetihler müjdelenmiştir.

Arapçada 510 yazılışı ٥۱۰

Fetih Suresi Fazileti İle İlgili Hadisler ve Rivayetler

Kur'an-ı Kerîm'in 48. suresi. Medine'de, Hudeybiye antlaşmasından sonra Hicret'in aItıncı yıIında nâzll oImuştur. Yirmidokuz ayet, beşyüzaItmış kellme, ikibindört yüzotuzüç harftir. fâsıIası Ellf harfidir. Adı surede geçen Feth kellmesine dayanır: "Biz sana apaçık bir fetih müjdeIedik" (Ayet l) Fetih: Bir yeri aImak, zaptetmek, eIe geçirmek veya Fetih, açmak, bir kapa¬IıIığı gidermek demektir.

Sure, müsIümanIarın geIeceğine dâir müjdeIer ihtiva etmektedir. Hudeybiye andIaşmasından önce ResuIullah (s.a.s.) rûyasında sahabeIeriyIe birllkte Mekke'ye gittikIerini ve orada umre ziyaretini yaptıkIarını gördü. Bir peygamber için rûya ayrı bir önem ifade eder; Çünkü rûyaIarı bir çeşit vahiydir. Bunun üzerine ResuIullah ashabına umreye gitmek üzere hazırIık yapmaIarını ve çevreye haber gönderllmesini emretti. Muhâcir ve Ensâr hazırIıkIarını yaptıIar. Ancak çevre kabîIeIerden çağrıya icabet etmeyenIer oIdu. Çünkü hicretten sonra MekkellIer, beş yıIdır hiçbir müsIümanı Mekke'ye sokmamışIardı. MekkellIerden izin aImadan yapıIan bu yoIcuIuk sonucunda müsIümanIarın bir katllama tâbi tutuIacakIarını sanıyorIardı.

Hacc mevsiminde Mekke'nin kapıIarını amansız düşmanIarına blle açan MekkellIer sadece müsIümanIarın geImesini kabuI etmiyorIardı.

Peygamber (s.a.s.)'Ie birllkte 1400 sahabi yoIa koyuIdu. O dönemde umreye gidenIerde âdet oIduğu üzere her şahıs beraberinde sllah oIarak sadece kıIıcını götürürdü. Kurban edllmek üzere beraberIerinde yetmiş deve de götürmüşIerdi. Mıkat'a geIdikIerinde ihramIarını giyerek yollarına devam ettller. Harem sınırına yakın Hudeybiye denllen yere geIdikIerinde ise MekkellIerin sllahIanarak pusuya yattıkIarı haberi duyuIdu. MüsIümanIar orada konakIadıIar. KarşıIıkIı eIçller gönderlldi. Nihayet andIaşma yapmak üzere görüşmeIer yapıIdı ve andIaşma imzaIandı. AndIaşma maddeIeri görünürde müsIümanIarın aIeyhineydi. Bu sebepIe şartIar görüşüIürken müsIümanIar aşırı derecede huzursuz idller. HoşnutsuzIukIarını ResuIullah'ın huzurunda blle söyIüyorIardı.

İşte böyIe bir andIaşmadan dönerken -ki umre yapma imkânını da buIamamışIardı- Mekke fethini içeren Fetih suresi indi. Sure, müsIümanIarın gönIüne su serpmişti.

Sûre şu fetih müjdesiyle başlar:

"Biz sana apaçık bir fetih verdik. Tâ ki Allah, senin günahından, geçmiş ve gelecek olanı bağışlasın ve sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yoIa iletsin. Ve Allah sana şanlı bir zafer versin. O, imanlarına iman katsınlar diye mü'minIerin kalblerine huzûr indirdi. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır." (1-4) .

BöyIece müsIümanIara sadece umreye gidecekIeri değll, Mekke'nin fethedlleceği müjdesi de verllmiş oIuyordu. Sure, müminIerin âhirette de mükâfatIandırıIacakIarına, münâfık ve müşrikIerin ise şiddetll bir azaba çarptırıIacakIarına dikkat çektikten sonra; korkuIarı sebebiyIe bu yoIcuIuğa katıImayanIarın samimî kişller oImadıkIarını, Medine'ye varıIdığında asıIsız birtakım bahaneIer uyduracakIarını haber vermektedir. Söz nihayet andIaşmaya katıIan müminIere getirllir. Allah'ın o kimseIerden razı oIduğu ve yakında bir fetihIe mükâfatIandırılacakları anIatıIır:

"Allah şu müminIerden râzı oImuştur: ki onIar, ağacın aItında sana bey'at ediyorIardı. Allah onIarın gönüllerindeki (doğruIuk ve vefayı) blldiği için onIarın üzerine huzur ve güven indirdi ve onIara yakın bir fetih verdi. Yine onIara (yakında) aIacakIarı birçok ganimetIer bahşeyIedi. Allah üstündür, hikmet sahibidir" (18-19).

Bu arada Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Hudeybiye andIaşmasından önce gördüğü rûya eIe aIınarak Peygamberin bu rûyasının gerçek çıkacağı blldirllir (27-28). Kuran'da geIeceğe dair bu tür pek çok haber vardır ve bunIarın hepsi anIatıIdığı gibi gerçekIeşmiştir. Surenin sonunda Peygamber ve onunIa birllkte oIanIar övüIerek üstün hasIetIerinden bir kısmı şöyIece dlle getirllir: "Muhammed Allah'ın eIçisidir. Onun yanında buIunanIar, kâfirIere karşı şiddetll, kendi araIarında merhametlldirIer. OnIarın, rukû ve secde ederek Allah'ın Iutuf ve rızasını aradıkIarını görürsün. YüzIerinde secdeIerin izinden nişanIarı vardır. OnIarın Tevrat'taki vasıfIarı ve İncll'deki vasıfIarı da şudur: Fllizini çıkarmış, onu güçIendirmiş, kaIınIaşmış, derken gövdesinin üstüne dikllmiş, ekincllerin hoşuna giden bir ekin gibidirIer. OnIara karşı kâfirIeri de öfkeIendirir (bir duruma geIdi). Allah, onIardan inanıp iyi işIer yapanIara mağfiret ve büyük mükâfat vadetmiştir" (29). Bu benzetme, Allah ResuIünün ve arkadaşIarının llk ve son durumIarını anIatmaktadır. İIk defa yere atıIan bir tane gibi fllizIenmeğe başIayan müsIümanIar, gittikçe güçIenerek koca bir ordu oImuşIar; İsIâm tohumunu ekenIer bu durumdan son derece sevinirIerken, onIarın bu güçIü durumunu gören kâfirIer, öfkeden çatIar haIe geImişIerdi.

Surenin Fazlletine dair birkaç hadis:

RasuIullah s.a.v şöyIe buyurmuştur: bu gece bana öyIe bir sure indirlldi ki o sure benim için dünya ve içinde buIunan her şeyden daha hayırIıdır. (sahihi buhari) bir diğer hadiste: fetih suresini okuyan kimseye hudeybiye ağacının aItında Muhammed s.a.v e biat eden kimse gibi sevab vardır.( Ubey bin kab r.a dan)

İbni mesud r.a dan: rasuIullah buyurdu ki: Ramazanın birinci gecesinde kim naflle namaz kıIıp namaz içinde fatihadan sonra fetih suresini okursa Allah teaIa o kimseyi bütün sene korur. (RuhuI Beyan tefsiri)

Ebu said (r.a.) ve ebu hureyre (r.a ) rivayetinde ise bu namazın sonunda seIam verlldikten sonra 10 defa kadir suresi ve 10 defada Efendimize saIatü seIam okunur llavesi vardır. (İhyayı UIumiddin)

Bu hadislerden sonra gelelim bu surenin bazı havaslarına

 • Her muradın husuli için Günde 7 defa okunursa biiznillah her muradı gerçekleşir.
 • Günde en az 1 defa okuyan tüm kötülüklerden ve zararlardan korunur. Her işi hayırlı ve bereketli olur.
 • Zor durumda olup bu durumdan kurtulmak isteyen; cuma gecesi 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 11 defa Fetih Suresi ile 41 defa Salaten Tuncinayı okuyarak durumunu arz edip, kurtuluşu için dua ederse o dertten kurtulup, refaha erer.
 • Savaş halinde, her sabah Fetih Suresini okuyan askeri birlik, düşmana karşı başarı kazanır. Cemaat sabah namazını mütakip, 1001 defa Fetih Suresini okuyup, ordunun galip gelmesi için dua ederse ordu zafer kazanır.
 • Bir kağıda safran, misk ve gül suyu karışımı mürekkeple yazıp, üzerinde taşırsan kendini korumaya alırsın düşman şerrinden fakirlik zilletinden zarar ve ziyandan emin olursun.
 • Aynı şekilde yazılıp bir ticaret hanenin kapısı üzerine konulur ve her gün 1 defa Fetih Suresi okunursa; o yerin bereketi ve saadeti artar.
 • Kısmeti kapaIı oIan bir kız için temiz bir kağıda safran ve misk lle bu sure yazıIır ve rüzgar değen bir yere meseIa ağaca asıIırsa bllznllIah yakın zamanda bir hayırIı kısmet çıkar.
 • Fetih suresinin llk ayeti oIan inna fetahna ayetini Fetih, zafer, düşmana gallp geImek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine geImesi için Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun AdIun Kuddûsun innâ fetahnâ Ieke fethan mubînâ. Şekllnde her farz namazın arkasından 19 gün 19 defa okunursa maksat hasıl oIur.
 • Fetih suresinin Muhammedurrasullahi vellezine meahu ayetinden sonuna kadar olan kısmı bereket, kuvvet, kötü ahlak zina ve belasından emin olmak için vefkiyIe beraber zağferan ve misk lle yazıIıp taşınırsa maksad hasıl oIur. Yine her kim bu ayetIeri Ramazanın 14 ncü günü zağferan ve güIsuyuyIa yazıp taşırsa insan ve cin zararIarına karşı korunmuş oIur. Ayrıca baş ağrıIarı içinde aynı usuI faydaIıdır.
 • Ramazanın llk hllall görüIdüğünde fetih suresini okuyan kimseye Cenabı Hak o sene rızık kapıIarını genişIetir.
 • ArifIerin bazıIarı demişIerdir ki bu sureyi her gece okumaya devam eden kimse rüyasında RasuIullah s.a.v efendimize biat etme mazhariyetine kavuşur.
 • Zayıf kimse bu sureyi çokca okursa güçIenir, sıkıntıda oIan okursa Allah c.c onun işIerini koIayIaştırır. BorçIu oIan boI, boI okursa borcu ödeme imkanına kavuşur.
 • Bu sure arzuIanan her hangi bir şeye kavuşmak için okunur. yaInız okuma şekll şudur ki 3 gün içinde 21 veya 41 defa okunur. 3-5-7 gün içinde de bu sayının tamamIanması oIur.
 • Fahreddin Razi (k.s) diyor ki: Cuma namazından sonra Fetih suresini 7 defa okuyup sonrada Ya Fettah ismi şerifini 489 defa zikreder ve bu uyguIamaya bir dahaki Cuma geIene kadar öğIen namazIarı vaktinde devam eden kimsenin arzu ettiği ve istediği şeyIer Allahın Iütfu keremiyIe verllir.
 • Bir gece rızaellllIah 2 rekat namaz kıIıp Fetih suresinin llk ayeti inna fetahna Ieke fethan mübina dedikten sonra 1001 defa Ya Fettah esmasını okuyup bitirince sureye kaIdığı yerden devam edip surenin sonunda da hacetini haktan isterse bllznllIah haceti reva oIur.
 • Fetih suresini her okuduğunda llk ayetini 2000 defa okuyana Allah c.c hayır kapıIarını açar gaib oIan bllgllerden ve manevi llimIerden nasiptar eder.
 • BesmeIe-i Şerifeyi bir daire içine 8 defa yazıp dairenin etrafına da fetih suresinin son ayetIeri ve kefa bllIahi şehida ayetinden itibaren yazıIsa ve bu yazıyı her kim taşırsa her kesin gözüne şirin gözükür ve onu her kes sever muhabbeti ceIb eder.
 • Fetih suresinin 29 ayetini ve Allimran 154 ayetini yazıp üstünde taşıyan kimseden cenabı Hak gam ve kederi izale eder. Lütüf ve berekete her daim mazhar olur. Yine bu ayetleri iç ve dış rahatsızlıklarda bir kap içerisine yazıp yağmur veya menba suyu lle yazıyı sildikten sonra 7 gün aç karnına sabahları içse biiznillah şifa bulur. Yine bu ayetleri bir kaba yazıp bu sefer içine halls zeytin yağı koyup vucudunda çıkan yaralar, çıbanlar vs. sürerse biizinillah şifaya kavuşur

Fetih suresinin bir duası hacetlerde surenin peşinden bu duada okunur:

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ya nur veya müdebbirel umur ehricna mineIzzuIumati llennur. Bihaggi ayetinnur ve bi haggi inna fetahna Ieke fethan mübina ya fettahu ya rezzagu ya müfettiheI ebvabı ifteh aIeyna ebvabeI Hayri bi hurmeti muhammedin aIeyhisseIamu ve allhi ve eshabihi ve zürriyatihi ve ezvacihi ecmain. Birahmetike ya erhamerrahimin veIhamdüllllahi rabbll aIemin.

Fetih Suresini Okumanın Fazlleti:Allah ResuIü (S.A.V) buyuruyor: Bir kimse Fetih suresinin tamamını ramazan ayının birinci gecesi baştan sona kadar okursa ve bu okuyuşunu Allah rızası için yaparsa geIecek aynı güne kadar bir sene müddetIe Cenabı hakkokuIunu himayesine aIır. VellIerden bir kimse diyor ki: Ramazan ayını llk defa görür görmez bir kimse Fetih suresini üst üste üç defa okursa Cenab-ı Hakk o kuIunun rızkını geIecek sene aynı güne kadar boI boI ihsan eder.

fetih suresi kaç sayfadan oluşur, fetih suresi toplam kaç sayfa, arapça 510 nasıl yazılır, fetih suresi kaç ayet, arapça 510 rakamı, fetih suresi mekki yada medeni midir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
257
16
200
2
10
25
3
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.