1. HABERLER

 2. COĞRAFYA

 3. Geri dönüşümün ülke ekonomilerine faydaları
Geri dönüşümün ülke ekonomilerine faydaları

Geri dönüşümün ülke ekonomilerine faydaları

Geri dönüşümün, ülke ekonomileri için ne gibi faydalara sahip olduğunu örnekler vererek açıklayınız. Su döngüsüne insan müdahalesi ne gibi sonuçlar doğurmaktadır? Örnekler vererek açıklayınız.

11. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

AÇIK UÇLU SORULAR

1- Su döngüsüne insan müdahalesi ne gibi sonuçlar doğurmaktadır? Örnekler vererek açıklayınız.

a. Su Döngüsüne İnsan Etkileri
Hızlı nüfus artışı, teknolojinin gelişmesi, şehirleşme ve endüstriyel gelişme toplumların suya ihtiyaçlarını artırmıştır. Suyun aşırı kullanılması ile su döngüsünde bozulmalar meydana gelmektedir.
 
1. Tarımda Su Kullanımının Su Döngüsüne Etkileri
Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulamalı tarımın yaygınlaşması ile akarsular, sulak alanlar ve yer altındaki sulardan yararlanma artmıştır. Bu durum su döngüsünü olumsuz etkilemektedir.
Konya ovasında göllerin kuruması, obrukların oluşması, tuz gölünün giderek küçülmesi, tarımda aşırı su kullanmanın sonucudur.
 
2. Kentleşme ve Nüfus Artışının Su Döngüsüne Etkileri
Hızlı nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte içme ve kullanma suyu temin etmek için akarsulardan, göllerden ve yeraltı sularından daha fazla su kullanılmaya başlanmıştır.
a. Betonlaşmanın Yeraltı Su Seviyesine Etkisi: Kentlerde aşırı betonlaşma yer altı su depolarının beslenmesini zorlaştırmaktadır. Yağışlar toprak tarafından emilemediği için yeraltı su seviyesi düşmekte ve sel baskınları ise artmaktadır.
b. Aşırı Kullanımın Yeraltı Su seviyesine Etkisi: İnsanlar gereksinimlerini karşılamak için yeraltı sularını aşırı miktarda tüketirler. Bu yüzden yeraltı su seviyesi hızla düşer.
c. Yeraltı Sularına Deniz Suyunun Karışması: Kıyılarda yeraltı sularının aşırı kullanımı sonucu yeraltı sularına tuzlu deniz suları karışır.
 
3. Sanayide Su Kullanımının Su Döngüsüne Etkileri
Sanayi tesislerinin kuruluş yeri belirlenirken su büyük önem taşır. Dünyadaki su tüketiminin %25’i sanayide kullanılır.
Sanayi’de kullanılan atık sular sıcak ise, akarsu, göl veya denize karıştığı yerde ortamın sıcaklığını değiştirerek bitki ve hayvanların ölmesine ve zararlı türlerin üremesine yol açar.

2- Geri dönüşümün, ülke ekonomileri için ne gibi faydalara sahip olduğunu örnekler vererek açıklayınız.

Türkiye'miz gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye üzerinden yola çıkarak şöyle bir genellemede bulunabiliriz:
 
Geri dönüşümün önemini tabii kaynaklarımızın sınırsız olmadığını düşündüğümüz zaman daha iyi anlamaktayız. Geri dönüşümün önemini kavrayamadığımız zaman kaynaklarımızın tükeneceği kesindir. Geri dönüşüm ile kaynak israfının önlenmesini amaçlamaktayız. Kaynaklarımızı az kullanıyoruz ve böylece geleceğe daha güvenle bakıyorhayat standartlarımızı yükseltiyoruz.
Geri dönüşüm kalkınmaya başlayan ülkelerde çok daha büyük önem arz etmektedir.Tabi kaynaklara ihtiyacımız şüphesizdir.
Ekonomik açıdan bizlere katkıda bulunacak her şey bizler için çok önemli olması gerekmektedir.
Geri dönüşüm ile ülkemize ithal edilen ve cari açığın artmasına neden olan malzemelerin alımını azaltmaktayız.
Geri kazanım ile çevrede birikme riski olan katı atıkların toplanmasını sağlamakta ve böylece çevremizi temiz tutmaktayız.
Geri dönüşüm kutularında biriken bu atıklar çeşitli işlemlerden geçirilerek yeni hammadde olarak değerlendirilmektedir.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
1.“Bitkiler atmosşerdeki karbon dioksiti alıp yerine oksijen verirler.” bu işadeye göre aşlağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olamaz?

A. Hava temizlenir.
B. Tüm canlıların solunumu kolaylaşlır.
C. Yeryüzündeki orman varlığı azalır.
D. Küresel ısınmayı yavaşllatır.
E. Bitkiler ile insan yaşlamı arasında sıkı bir bağ oluşlur.

2. Aşlağıdakilerden hangisi “küresel ısınma”nın sebeplerinden biri değildir?
A. Doğal olmayan yöntemlerle tarım ve hayvancılığın yapılıyor olması
B. Kloroşloro karbon gazı içeren ürünlerin çok tüketilmesinin atmosşerdeki sera gazını artırması
C. Araçların egzozlarından çıkan gazların her geçen gün artması
D. Rüzgâr, güneşli ve jeotermal gibi enerji kaynaklarının kullanımının artması
E. Endüstrileşlmeyle birlikte orman tahribinin katlanarak artması

3. “Her gün ürettiğimiz binlerce ton atığın çevre ve insan sağlığına vereceği zararları önlemek amacıyla çöpler, çeşlitli yöntemlerle bertaraş ediliyor.”
Aşlağıdakilerden hangisi atık bertaraş yöntemlerinden biri değildir?
A. Atıkları yakmak
B. Kompostolaşltırma
C. Geri dönüşlüm
D. Yerleşlim merkezlerinden uzaklaşltırma
E. Atıkları gömmek

BOŞLUK DOLDURMA:

Aşlağıda verilen işadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerdeki noktalı yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
basit tekniklerle, madencilik, arazi kullanım, çevre düzeni, doğal kaynak, hatalı arazi kullanımı, yerleşlim merkezlerinden, bilim, yenilenemez, nükleer enerjinin, yenilenebilir
1. Maden kaynakları bugünküne göre çok daha basit tekniklerle eski çağlarda işletiliyor ve
bunlardan yararlanılıyordu.
2. Yenilenebilir enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynaklarına göre daha az çevresel problemlere
yol açmaktadır.
3. Kaza riskinin yüksek olması, radyoaktif atıkların saklanması ve yok edilmesinin bazı güçlükler doğurması nükleer enerjinin dezavantajlarını oluşturur.
4. Rüzgâr türbinlerinin sesli çalışmaları ve gürültü yapmaları yakın çevrelerinde yaşlayan insanlar için
rahatsız edici olması nedeniyle bu türbinlerin yerleşim merkezlerinden uzakta kurulmaları gerekir.
5. Bir ülkede hangi doğal kaynakların kullanılacağı ve hangilerinin geliştirileceği; öncelikle o ülkenin
sahip olduğu bilim potansiyeline, topoğraşik özelliklerine, iklim şlartlarına, teknolojik gelişlim
düzeyi ve enerji politikalarına bağlıdır.
6. Ekonominin önemli sektörlerinden biri olan madencilik, ulusların sosyo-ekonomik kalkınmaları
için gerekli olan enerji ve sanayinin temel ham maddelerini sağlayan tüm şaaliyetleri kapsamaktadır.
7. Günümüzde yaşlanan çevre sorunlarının çözümü ile planlı kentleşme ve sanayileşmenin gerçekleşlebilmesi
için çevre düzeni planları şarttır.
8. Topraklara uygun kullanım şekillerinin belirlenmesi işllemine arazi kullanım planlaması adı
verilmektedir.
9. Doğal kaynak ve teknolojideki iyileşmeler, ekonomik büyümeyi ve serveti artırabileceği gibi insanların sosyal durumlarının iyileşlmesine de katkıda bulunur.
10. Toprakların sahip olduğu şarklı özellikler dikkate alınmadan, rastgele kullanılması hatalı arazi kullanımı olarak adlandırılmaktadır.

DOĞRU YANLIŞ:

“Doğal Kaynaklar” bölümüyle ilgili aşlağıdaki yargılar doğru ise “D”, yanlışl ise “Y” harşine ait kutucuğu işlaretleyiniz.

 • (D) İnsan, yerleşlik yaşlantı evresinde çevrenin zenginliklerinden sınırlı düzeyde yararlanmıştır.
 • (D) Doğal kaynakların keşlişleri hızlandıkça ve kullanım alanları zenginleştikçe insan şaaliyetleri de buna paralel olarak değişlir.
 • (D) İnsanların ihtiyaçları olan enerji sadece yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir.
 • (D) İnsanoğlunun yerleşlik hayata geçerek tarımı başllatması, günümüz medeniyetlerinin de başllangıcı olmuşltur.
 • (Y) Kentleşlme hareketleri enerjiye olan talebi azaltmışltır.
 • (D) Dünyanın her yerinde modern sanayinin kurulabilmesi ya da var olan sanayinin geliştirilmesi için enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır.
 • (D) Nükleer santraller; kömür, petrol gibi şosil yakıtlarla çalışlan termik santrallere göre daha az hava kirliliğine neden olur.
 • (D) Doğal kaynakların işlletilmesi, doğal kaynakların şiziksel özelliklerine ve bu kaynakları işlletebilecek beşlerî şlartlar ile bunların mekâna verdiği etkilere bağlıdır.
 • (D) Nükleer santrallerindeki radyasyonun atmosşere, toprağa ya da suya karışlması canlılar için herhangi bir sorun oluşlturmaz.
 • (D) Bir ülkede hangi doğal kaynakların kullanılacağı üzerinde o ülkenin sahip olduğu doğal kaynak potansiyeli, topoğrafik özellikler, iklim, teknolojik gelişlim düzeyi ve enerji politikalarının herhangi bir etkisi yoktur.
 • (D) Su, hava ve toprak kirliliğine neden olmayan hidroelektrik santralleri, enerji maliyeti düşlük olduğu için en çok tercih edilen santrallerdendir.
 • (D) Çevremizde gördüğümüz çöpler içinde birçok atık madde, tekrar ham madde olarak kullanılabilir ve değerlendirilebilir.
 • (D) İnsan yaşamının devamı, tamamen doğal kaynakların akılcı kullanımına bağlıdır.
 • (D) Geri kalmış ülkeler çok fazla doğal kaynak kullandıklarından çevrenin daha çok kirlenmesine neden olurlar.
 • (D) Çevre sorunlarının çözümü, sağlıklı kentleşlme ve sanayileşlmenin gerçekleşlebilmesi için çevre düzeni planlarının yapılması gerekmektedir.
 • (D) Her bitki her çeşlit toprakta yetiştirilir.
 • (D) Enerji elde etmek için kullanılan doğal kaynaklar sınırsız değildir.
 • (D) Madenler ve enerji kaynaklarının üretim, dağıtım ve tüketim aşlamalarında çevreye olan zararlarını azaltmak için çok iyi bir planlama ve yönetim gerekmektedir.
 • (D) Sürdürülebilir bir kalkınma için bilim, teknoloji, ekonomik ve çevresel politikalar bütünleşltirilmeli ve araştırmalar teşvik edilmelidir.

EŞLEŞTİRME
Aşlağıda, atık kâğıdın tekrar ham madde olarak geri dönüşlümü gösterilmişltir. Görsel üzerindeki rakamları,
ilgili açıklamaların başllarındaki boşl bırakılan yerlere yazarak eşlleşltiriniz (Birden şazla rakam yazılabilir).
kagit-geri-donusumu-nasil-olur.jpg1 Okunmuş gazete ve diğer kâğıtlar geri dönüşlüm kutusuna bırakılır.
3 Artık kâğıtlar geri dönüşlüm fabrikasına götürülür.
2 Kâğıt hamuru silindirler yardımıyla sıkışltırılır ve büyük tabaka şleklinde kâğıtlara dönüşltürülür.
5 İnce şeritler hâline getirilen artık kâğıtlar, kâğıt hamuruna dönüşltürülür.
7 Geri dönüşlümle yeni ürün hâline getirilen kullanılmış kâğıtlar, alışlveriş merkezlerinde yeni ürün olarak satışla sunulur.
7 Yeni tabaka şleklindeki kâğıtlar yeni gazete, kitap vb. hâline getirilmek üzere matbaalara gönderilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.