MEB'in Ankara'daki Toplantısının Perde Arkası Deşifre Oldu

MEB'in Ankara'daki Toplantısının Perde Arkası Deşifre Oldu

Geçtiğimiz hafta MEB tarafından Ankara’da toplanan müfettişlerin kurumlara giderek öğrenci kayıt listesi ve öğretmen sayısıyla igili tutanak tuttuğu ortaya çıktı.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, (MEB) özel eği­tim ku­rum­la­rı­nın yıl so­nu­na ka­dar de­net­len­me­si ta­li­ma­tı­nın ar­dın­dan 81 ilin maa­rif mü­fet­tiş­le­ri­ni geç­ti­ği­miz haf­ta An­ka­ra'da top­la­mıştı. Ba­zı özel okul ve ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı için ça­lış­ma yap­ma­sı is­te­ni­len top­lan­tı son­ra­sı mü­fet­tiş­le­rin ha­re­ke­te geç­ti­ği or­ta­ya çık­tı.

PAK Eği­tim İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ab­dul­lah Ka­yış­kı­ran, mü­fet­tiş­le­rin haf­ta ba­şın­dan iti­ba­ren ku­rum­lar­la il­gi­li tu­ta­nak tut­tu­ğu­nu di­le ge­tir­di. Ka­yış­kı­ran, “De­ne­tim­le­re hız ver­di­ler. Ge­lip tu­ta­nak tu­tu­yor­lar. 'Kurs ya­pa­maz­sı­nız, ders ve­re­mez­si­niz' di­yor­lar. Ders­ha­ne­ler ta­nı­yor­lar ama ça­lış­ma tak­vi­mi­ni ta­nı­mı­yor­lar. Öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nı ka­bul et­mi­yor­lar. Ce­za­i iş­lem için ba­ha­ne arı­yor­lar. Man­tık­sız­lık­la kar­şı kar­şı­ya­yız” de­di.

ADVERTISEMENT
 

ÖĞ­RET­MEN­LER DA­VA AÇI­YOR

Öğ­ret­men­le­rin bu ola­yı yar­gı­ya ta­şı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Ka­yış­kı­ran, “Si­gor­ta­mı ödü­yo­rum, ora­da ça­lı­şı­yo­rum ama ders ver­me hak­kı­mı kul­la­na­mı­yo­rum di­ye­rek da­va açı­yor­lar” diye konuştu.

ZAMANLAMA ÇOK MANİDAR

Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ka­mu­ran Ka­ra­ca, mü­fet­tiş­le­rin he­men fa­ali­ye­te geç­me­si­nin ma­ni­dar ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Ka­ra­ca, “El­de bel­ge ya­zı­lı bir ta­li­mat ol­ma­dan bu ya­pı­la­maz. Ön­ce kim­le­rin okul­la­rı ka­pa­tı­la­cak onu mu be­lir­li­yor­lar. Ya­pı­lan hu­kuk­suz” dedi.

HUKUKA RAĞMEN 'KAÇAK' ISRARI

İl­ler­de de­ne­tim­le­re baş­lan­dı­ğı ve tu­ta­nak­la­rın mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­ri­ne gön­de­ril­di­ği be­lir­til­di. Tu­ta­nak ör­nek­le­rin­de ise ku­rum­da­ki öğ­ren­ci, öğ­ret­men sa­yı­sı, ka­yıt lis­te­si ve ba­rın­ma fa­ali­yet­le­ri­nin tu­ta­nak­ta yer al­ma­sı dik­kat çek­ti.

Tüm bu ya­pı­lan­la­rın ba­ha­ne ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ka­yış­kı­ran, ka­çak eği­tim dam­ga­sı vu­rul­mak is­ten­di­ği­ni kay­det­ti. Ka­yış­kı­ran, “İl mü­dür­lük­le­ri­ne tu­tu­lan bu tu­ta­nak­lar gön­de­ri­li­yor. Son­ra­sın­da ise bu­ra­da ka­çak eği­tim fa­ali­yet var di­ye iş­lem ya­pıl­mak is­te­ye­cek­ler. Res­men ba­ha­ne uy­dur­mak için yer tes­pi­ti ya­pı­lı­yor” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.