Tıbbi Etik 1. Dönem Yazılı Soruları ve Cevapları

2011-2012 Tıbbi Etik 1. Dönem Yazılı Soruları ve Cevaplarını indirebilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hakkı hedeflerindendir?
a. Yaşamsal çevre konularında kendilerini yetiştirmiş, belli bir verimliliğe ulaşmış kişilere kendi tecrübe ve becerilerini sürdürebilme eşitliğinin kazandırılması.
b. İnsanların mutluluğa yönelik tüm kazanımlarının işlevsel hale getirilmesi.
c. Kendi ayakları üzerinde durmanın ne anlama geldiği hususunda gerek kişisel gerekse toplumsal olarak eğitimler verilmesi ve buna uygun hareket.
d. Kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat haline geçirmek ve yardımcı olmak.
e. Faaliyet konusu dışına çıkmadan kişilere belli kazanımlar verdirmek.

2. Aşağıdakilerin hangisinde kişilerin hakları doğru sıralanmıştır?
a. 1982 Anayasasının 56 . maddesinde Eğitim ve öğretim hakkı
b. 1982 Anayasasının 49. maddesi sağlık hizmetleri hakkı
c. 1982 Anayasasının 42. maddesinde eğitim ve öğretim hakkı
d. 1982 Anayasasının 60. maddesinde devletim temel amaç ve görevleri hakkındaki haklar
e. 1982 Anayasasının 5. maddesi kişilerin sosyal güvenlik hakkı

3. “Doktor ister tedavi etsin ister ölüme sebep olsun, her çeşit cezadan muaf olmalıdır” diyen doktorların meslekleri ile ilgili sorumluluk taşımamaları gerektiğini savunan filozof ve eser aşağıdakilerden hangisidir?
a. Phaidon-Platon
b. Wisigoth-Kanunlar
c. Platon-Kanunlar
d. Germen-Phaidon
e. Ostragoth-Kanunlar

4. Doktorların sorumluluğu ilkesi ne zaman, hangi kanun veya kararname ile yürürlüğe girmiştir?
a. 17. yy. – Sultan Murat Kararnamesi
b. 16. yy. Karolina Kanunu
c. 16. yy. Sultan Murat Kararnamesi
d. 17. yy. Karolina Kararnamesi
e. 18. yy. Karolina Kanunu

5. En başta yaptıkları iş olarak Hipokrat’ın andını tek tipe çevirmek olan kuruluş ve kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Unesco-1946
b. Unicef-1954
c. Who-1947
d. Flo-1996
e. Who-1967

6. İstanbul’da ilk kurulan Fatih Külliyesi özellik bakımından aşağıdakilerden hangisine uyumludur?
a. İlk Çocuk Esirgeme Kurumu
b. İlk Tıp okulu
c. İlk Medrese
d. İlk sağlık örgütü
e. İlk İş ve Çalışma örgütü

7. Aşağıdakilerden hangisi Medrese Döneminde Kurulun Mesleki eğitim yerlerindendir?
a. Kanuni Külliyesi-Fatih Medresesi
b. Fatih Külliyesi-Süleymaniye Külliyesi
c. Süleymaniye Külliyesi-Kanuni Külliyesi
d. Fatih Medresesi-Süleymaniye Külliyesi
e. Hiçbiri

8. Kişilerin ortak yaşam alanlarında nahoş görülen ve toplumun diğer kesimi tarafından uygun görülmeyen hal ve hareketlere ne ad verilir?
a. Kanıt
b. Kusur
c. İhmal
d. Kasıt
e. Cihat

9. Kendini yetiştirmiş kişilerin, kanunlar karşısında yapmakla yükümlü oldukları bağlamların yasalarla kesinleştirildiği ve uyması gerektiği yada bunlara uymaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yetki
b. Yönetmelik
c. Kararname
d. Sorumluluk
e. Yetki

10. Aşağıda belirtilen sözcüklerin tanımlanmasını yapınız.
Yetki :
Tüzük :
Yönetmelik :
Etik :
Kasıt :

11. Hizmetleri arasında Türk Kızılay Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan ünlü Türk Hekimi kimdir?
a. Dr. Refik SAYDAM
b. Dr. Besim Ömer AKALIN
c. Dr. Adnan ADIVAR
d. Dr. Tevfik SAĞLAM
e. Dr. Recep AKDAĞ

12. Aşağıdakilerden hangisi tıbbın kurucusu ve babası olarak bilinir?
a) Hipokrat
b) İbn-i Sina
c) Farabi
d) Gazali

13. Hasta başında ilk klinik dersi veren ünlü Türk hekimi kimdir?
a) Farabi
b) Gazali
c) Biruni
d) Ebubekir Razi
e) Razi

14. Kanun adlı eseriyle tıp ilmine katkıda bulunan ünlü Türk hekimi kimdir?
a) Ebubekir Razi
b) Farabi
c) İbni- Sina
d) Hipokrat
e) Gazali

15. Dünyada modern hemşireliğin kurucusu kimdir?
a) Harvay
b) Gevher Nesibe Sultan
c) Florance Nightgale
d) Loise
e) Aristotales

16. Aşağıdakilerden hangisi kanunlarımıza göre ölümün belirtilerindendir?
I- Bilincin ve refleksin geri gelmemek üzere kaybı
II- Solunumun devam etmesi
III- Tansiyonun sıfır olması
IV- Solunumun durması
V- Kalbin durması

a) I- II- III
b) I- II- IV- V
c) I- III- IV- V
d) Hepsi
e) yalnız I

17. İlk sağlık bakanımız kimdir?
a) Yıldırım AKTUNA
b) Adnan ADIVAR
c ) Refik SAYDAM
d) Osman DURMUŞ
e) Kenan EVREN

18. Bilerek ve isteyerek hastanın ölümüne veya sakat kalmasına sebep olan sağlık personeli aşağıdakilerden hangisini işlemiş olur?
a) Kasıt
b) İhmal
c) Kusur
d) Sorumluluk
e) Gayri Safi Milli Hasıla

19. Kanun çıkartma, devletin hangi organının görevidir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Bakanlar kurulu
c) TBMM
d) Anayasa mahkemesi
e) Danıştay

20. Aşağıdakilerden hangisi yükümlülük kavramının öğelerinden değildir?
a) Kasıt
b) Kusur
c) Yetki
d) İhmal
e) Düzen

21. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde uygulama hatalarının en büyük sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araç gereç gibi imkanların yetersiz olması
b) Sağlık personeli yetersizliği ve eğitim eksikliği
c) Sağlık ekibinin hasta haklarına uymaması
d) Görevi ihmal etme

22. Aşağıdakilerden hangisi hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanma hakları içinde yer almaz?
a) Bilgi isteme
b) Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
c) Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme
d) Kayıtları inceleme

23. Aşağıdakilerden hasta haklarından hangisi “Tıbbi müdahalede hastanın rızası” ile ilgili yanlış söylenmiştir?
a) Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir,hasta küçükse velisinden izin alınır
b) Kanunen zorunlu haller dahil hasta tedaviyi reddetme yada durdurma hakkına sahiptir.
c) 18 yaşından küçük olanlardan organ ve doku alınmaz
d) Daha önce denenmemiş bir tedavi ve müdahale hastaya zarar verilmeyeceği ve hastanın mutlaka kurtulacağı halinde yapılabilir.

24. Kişinin hiçbir dış baskı ve denetim etkisinde kalmadan kendi akıl ve iradesini kullanarak bir karar verme ve davranışta bulunma yeterliliğini göstermesine ……………………………………………………. denir.

25.Bir meslek grubunun üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesine …………………………………… denir.

26. Hastalar ve sağlık kurumu çalışanları arasında ki kaliteyi arttırmak için yapılan çalışmalar bütününe……………………..denir.

27. Hekimlik yöntemlerinde gözlem ve muhakeme olan ünlü hekim……………………………dir.

28. Türkiye’de Verem Savaş derneğini kuran ünlü Türk hekimi kimdir?
a. Besim Ömer AKALIN
b. Osman DURMUŞ
c. Nusret FİŞEK
d. Tevfik FİKRET
e. Tevfik SAĞLAM

29. Ebe, hemşire ve sağlık memurluğu okulları ilk defa onun zamanında açılmıştır. Bu Türk hekimimiz kimdir?
a. Refik SAYDAM
b. Florance NİGHTANGALE
c. Hipokrat
d. Adnan ADIVAR
e. Nusret ŞİMŞEK

30. Ne ruh maddedir, ne de maddesiz ruh vardır. Ruh bedenin biçimi olduu için bedeb ruhun amacıdır, diyen ünlü filozof ve hekim kimdir?
a. Hipokrat
b. Aristotales
c. Eros
d. Nikopolidis
e. Femoralis

31. Hasta yaralılara moral vermek için Kırıma gide ve burada hasta olan, tam olarak iyileşmeden İstanbul’a getirilen ve oradaki hastaların bakımını üstelenen İtalyan kimdir?
a. Alberto Kaiswerth
b. Florance Nightangale
c. Galenos
d. İbn-i Sina
e. Farabi

32. Aşağıdakilerden hangisi Razi’nin tıbba getirdiği yeniliklerden değildir?
a. Razi sütur atmak için ilk defa koyun bağırsağı kullandı
b. Sülfirik asit ve formik asiti tanımlamıştır.
c. Distilasyon yöntemini kullanırdı.
d. Tümörlerin beyinde olabileceği hakkında bilgi vermiştir.
e. Sıcaklığı fazlalaşan hastanın fiziksel olarak rahatlatılabileceğini söylemiştir.

33. “Doğal maddelerle hastalık tedavisi yapılıyorsa oraya ilaç sokma, hastalıklara doğal ilaçlar fayda getiriyorsa oraya ek ilaçlar yerleştirme” diyen Filozof kimdir?
a. Farabi
b. Hipokrat
c. Aristotales
d. Razi
e. İbn_i Sina

34. Aşağıda verilen bilgileri DOĞRU veya YANLIŞ olarak aşağıda verilen ( ) (parantezin) içine yazınız.
• ( ) Ebu Nasri şu anda kullanılan felsefenin ana kurucusudur.
• ( ) Civanın bir drog olarak kullanılabileceğini Razi belirtmiştir.
• ( ) ibn_i Sina bir maymuna civa içirerek maymunun karnının ağrıdığını belirledi.
• ( ) Kırıklar ve Çıkıklar, Kemiklerin yapısı, Dişler adlı eserleri bulunan Galenos Bergaa doğumludur.
• ( ) İhmal, bilerek yapılan hareketle haksız bir sonucun doğmasına sebebiyet verilmesidir.
• ( ) Deontoloji, kişilerin görev ve sorumluluklarının neler olduğunu bilmeleri anlamına gelen Yunanca bir kelimedir.

35. Ülkemizde vasıflı ilk hemşirelik okulu ne zaman ve nerede kurulmuştur?
a-İstanbul-Üsküdar ve 1924
b-Ankara-Haseki ve 1923
c-İstanbul- Aksaray ve 1924
d-İstanbul- Sultanbeyli ve 1992
e-İstanbul-Akseki ve 1901

36. Bu sorumuz bir genel yetenek sorusudur. Adeta işgalci, sömürgeci ve zalim devletler gibi,
su üstünde yetişen bir bitki, kapattığı alanı her geçen gün ikiye katlıyor. Eğer bu bitki bir gölü
30 günde tamamen kapatırsa kaç günde yarısını kapatır?
A. 6 B. 9 C. 15 D. 19 E. 29

37. İçerisinde bulunduğumuz haftalar içerisinde bulunan Polis Teşkilatının Kuruluşu bulunmaktadır. Bu yıl polis teşkilatının kuruluşunun kaçıncı yılını kutlayacağız?
a. 162. yılı
b. 138. yılı
c. 166. yılı
d. 201. yılı
e. 182. yılı

38. Türk dünyasında tıp alanında ulaşıla gelmiş en yüksek mercilere IX. YY. döneminde gelinmiştir. Şu anda bulunduğumuz dönem ve IX. YY. dan sonraki dönemler tıp alanında o zaman ki kadar hızlı ilerleyemememizin nedeni sizce ne olabilir?
39. Sorumluluk hususunda örnekleme ile bilgi veriniz?
40. Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki tıp liderleri kimlerdir?
41. Hemşirelik alanında yapılan değişiklikler ve bu meslek hakkında düşünceleriniz nelerdir? Hemşirelik öncüsü hakkında bilgi veriniz?

VİDEOYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
3 Yorum
Benzer Videolar