10. Sınıf Anadol Kimya Sayfa 86-92 Cevapları

10. Sınıf Anadol Kimya Sayfa 86-92 Cevapları

10. Sınıf Anadol Yayıncılık Kimya Kitabı 2. Ünite Sonu Değerlendirmesi Sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

2. Ünite Sonu Değerlendirmesi

A) Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz ve ifadelerin doğru ya da yanlış olma nedenlerini kutucuklara yazınız.

1. Tüm maddeler birbiriyle çözelti oluşturur. (Yanlış. Birbiri içinde çözünen maddeler çözelti oluşturur.)
2. Çözeltiler homojen karışımlardır. (Doğru. Çözeltiyi oluşturan maddeler birbiri içinde çözündüğü için bütün çözeltiler homojendir.)
3. Çözücü eklenerek derişik çözeltiler, seyreltik yapılabilir. (Doğru. Çözeltilere çözücü eklenirse çözünen madde oranı azalacağı için daha seyreltik çözelti oluşur.)
4. Tuzlu su çözeltilerinin kaynama noktası saf suyunkinden yüksektir. (Doğru. Su içinde katı madde çözünmesi kaynama noktasını artırır.)
5. Alkollü suda alkol moleküleriyle su molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. (Doğru. Alkol ve su molekülleri arasında hidrojen bağı kurulur.)
6. Tuzlu su çözeltilerinin derişimi arttıkça kaynama noktası düşer. (Yanlış. Tuzlu su çözeltilerinde derişim arttıkça kaynama noktası artar.)
7. Su içinde katı madde çözmek buharlaşmayı kolaylaştırır. (Yanlış. Su içinde katı madde çözmek sıvının daha zor buharlaşmasına neden olur.)
8. Apolar moleküller birbiri içinde çözünür. (Doğru. Benzer yapılı olan moleküller birbiri içinde çözünür.)

B) Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri, kutucuklarda verilen kelimelerden uygun olanı seçerek doldurunuz.
Cevap
: 1. sıvı-sıvı 2. süzme 3. homojen 4. Hidrojen 5. moleküler 6. gaz-katı 7. heterojen 8. heterojen

1. Emülsiyonlar sıvı-sıvı bileşenlerden oluşur
2. Bir süspansiyon süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilir.
3. Ayrımsal damıtma yöntemi, sıvılardan oluşan homojen karışımlara uygulanır
4. Hidrojen bağına sahip olan iki madde birbiri içinde çözünür.
5. Şeker suda moleküler çözünür.
6. Süzme işlemi gaz-katı karışımların ayrılmasında kullanılabilir.
7. Emülsiyonlar heterojen karışımlardır.
8. Bir karışımın süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilmesi için heterojen yapıda olması gerekir.

C) Aşağıdaki metni okuyunuz ve yönergeye göre çalışmayı tamamlayınız.

Buket, kimya dersinde karışımların özelliklerini ve karışım türlerini öğrenmiştir Öğrendiklerini tekrar ederken de şu kısa notları yazmıştır:

• Sıvı ve katılardan oluşan heterojen karışımlara süspansiyon denir.
• Emülsiyonlar, sıvılardan oluşan heterojen karışımlardır
• Gaz maddelerin içinde sıvı ya da katı maddelerin dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlar aero- sol olarak adlandırılır.
• Farklı maddelerin birbiri içinde çözünmesiyle çözeltiler oluşur.
• Bir maddenin başka bir madde içinde yaklaşık 1-1000 nm boyutlarındaki tanecikler hâlinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara kolloid denir.

Buket, bu notları yazdıktan sonra aklına gelen bazı karışımları aşağıdaki tabloya yazmış ve bunların türlerini belirlemeye çalışmıştır.

Siz de bu tabloda verilen karışımların ait oldukları türleri işaretleyiniz.

10-sinif-anadol-kimya-87.jpg

Ç) Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

1. 80 gram tuzun çözünmesiyle oluşan 400 gramlık çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?
Cevap
: %20

2. Kütlece %28’lik 400 gram NaBr sulu çözeltisinde 100 gram daha NaBr tuzu çözünürse çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaç olur?
Cevap
: %42,4

3. Kütlece %20’lik 300 gram şekerli su çözeltisinden bir çökelti oluşmadan 50 gram su buharlaştırılırsa çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaç olur?
Cevap
: %24

4. X sıvısının suda çözünmesiyle oluşan hacimce %20’lik çözelti bir süre ısıtıldığında X sıvısının yarısı, suyun ise %12,5’i buharlaşıyor Buna göre çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaç olur?
Cevap
: %12,5

5. Kütlece %20’lik 200 gram ve kütlece %60’lık 100 gram sulu NaCl çözeltileri karıştırılıp oluşan çözeltiye aynı sıcaklıkta 200 gram saf su eklenirse çözeltinin kütlece yüzde derişim kaç olur?
Cevap
: %20.

D) Aşağıdaki metni okuyunuz ve yönergeye göre çalışmayı tamamlayınız.

Farklı maddelerin fiziksel yöntemlerle bir araya gelmesiyle karışımlar oluşur Karışımlar hangi türden olursa olsun fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. Ancak bu yöntemler farklılık gösterir Örneğin, sıvı-katı heterojen karışımlar süzme; sıvı-katı homojen karışımlar basit damıtma ve kristallendirme; sıvı-sıvı heterojen karışımlar ayırma hunisi; sıvı-sıvı homojen karışımlar ayrım- sal damıtma; katı-katı karışımlar mıknatıs, yüzdürme, eleme, eritme ve ayrımsal kristallendirme gibi yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilmektedir.

Aşağıdaki tabloda bazı karışımlar verilmiştir. Bu karışımları inceleyiniz ve bileşenlerine ayrılma yöntemlerini işaretleyiniz.

10-sinif-anadol-kimya-88.jpg

E) Elif, kimya dersinde son olarak çözeltilerin özelliklerini öğrenmiş ve öğrendiklerini tam olarak kavrayıp kavramadığını kontrol etmek için bu konuyla ilgili aklına gelen sorulardan bir liste oluşturmuştur Elif daha sonra bu listeyi aşağıdaki gibi bir tablo hâline getirmiştir. Siz de bu tabloyu inceleyiniz ve Elif’in kafasındaki sorular için “Evet” ya da “Hayır” kutucuklarını işaretleyiniz.

Aklımdaki sorularEvetHayır
Bütün çözeltiler homojen midir?
Bütün çözeltilerde bileşenlerden biri sıvı mıdır?
Bütün maddeler birbiriyle çözelti oluşturur mu?
Temizlik maddeleri için derişim kavramı kullanılır mı?
Çözeltilerin değişimleri donma noktasına etki eder mi?
Tuzlu su çözeltilerinde derişimin artması sonucu kaynama noktası artar mı?

F) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Bir çözeltinin daha seyreltik yapılabilmesi için,
I. Bir miktar çözücü ekleme
II. Bir miktar çözücü buharlaştırma
III. Çözücü miktarı değişmeden çözünenin bir kısmını çöktürme işlemlerinden hangisi ya da hangileri uygulanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Cevap: D

2. 200 mililitre saf su ile 50 mililitre alkol kullanılarak hazırlanan çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 75
Cevap: A

3. Bir çözeltinin aynı ortamdaki kaynama noktasını artırmak için,
I. Çözücüsünün bir kısmını buharlaştırmak
II. İçinde bir miktar katı çözmek
III. Aynı maddenin derişimi daha yüksek bir çözeltisiyle karıştırmak işlemlerinden hangisi ya da hangileri tek başına uygulanabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: E

4. Kütlece %30’luk iki ayrı X tuzu çözeltisine aynı sıcaklıkta,
I. 80 gram su ve 20 gram X tuzu ekleniyor.
II. 60 gram su ve 40 gram X tuzu ekleniyor. işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor.
Bu işlemler sonucunda çözeltinin kütlece yüzde derişimindeki değişim aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Cevap
: D

5. Emülsiyon maddelerle ilgili,
I. Bileşenleri sıvıdır.
II. Her kesiminde aynı özelliği göstermezler.
III. Homojen karışımlardır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: B

6. • Ayırma hunisi • Flotasyon
Yukarıda adları verilen karışımları bileşenlerine ayırma yöntemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İki yöntemde de maddelerin yoğunluk farkından yararlanılır.
B) Flotasyon, katı maddelerin su üzerinde yüzdürülmesi işlemidir.
C) Ayırma hunisi yönteminde ilk olarak yoğunluğu daha büyük olan sıvı ayrılır.
D) Flotasyon işleminin uygulanabilmesi için sıvı içerisinde bulunan maddenin yoğunluğunun sıvınınkinden büyük olması gerekir.
E) Ayırma hunisi yöntemi, sıvılardan oluşan heterojen karışımlara uygulanır.
Cevap: D

7. 400 gram doymuş X tuzu çözeltisinde 100 gram X tuzu çözülüyor ve bunun sonucunda çözelti kütlece %40’lık oluyor. Bu açıklamaya göre çözeltinin başlangıçtaki kütlece yüzde derişimi kaçtır?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35
Cevap: C

8. I. Şeker
II. Temiz deniz suyu
III. Çamurlu su
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri homojen karışımdır?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: A

9. Zeytinyağlı su karışımını ayırmak için kullanılan en uygun yöntem,
I. Alkollü su
II. Şekerli çay
III. Benzinli su
karışımlarından hangisi ya da hangilerini ayırmada kullanılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
Cevap: C

10. X karışımı yüzdürme, Y karışımı diyaliz yöntemiyle bileşenlerine ayrışmaktadır. Buna göre X ve Y ile ilgili,
I. İkisi de katı bileşen içerir.
II. İkisi de heterojen karışımdır.
III. İkisi de çözeltidir.
yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Cevap: B

11. KCl tuzunun sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar saf su ekleniyor. Bu işlemin sonucunda çözeltide gerçekleşen değişimlerle ilgili,
I. Derişim azalmıştır.
II. Kaynama noktası artmıştır.
III. Çözünmüş KCl miktarı azalmıştır. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Cevap: A

12. Kütlece %10’luk ve %20’lik sulu NaCl çözeltileri birbiriyle karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltiyle ilgili,
I. %10’luk çözeltiden daha derişiktir.
II. Donma noktası %20’lik çözeltiden daha yüksektir.
III. İçerdiği çözünmüş tuz miktarı %20’lik çözeltiden daha azdır. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: B

13. Ağzı açık bir kapta bulunan alkol ve sudan oluşan bir çözelti belli bir süre ısıtılıyor. Alkolün kaynama noktası suyunkinden daha düşük olduğuna göre bu ısıtma süresince çözeltide gerçekleşen değişimlerle ilgili,
I. Alkolün hacimce yüzde derişimi azalır.
II. Suyun kütlece yüzde miktarı artar.
III. Çözeltinin kütlesi azalır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: E

14. Seyreltik ve derişik iki sulu KNO3 çözeltisiyle ilgili,
I. Aynı ortamdaki kaynama noktaları eşittir.
II. Seyreltik çözeltinin kütlesi daha düşüktür
III. Derişik çözeltinin donma noktası daha düşüktür yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Cevap: B

15. Bir karışımın ayırma hunisiyle bileşenlerine ayrılabilmesi için,
I. Heterojen yapıya sahip olma
II. Bileşenlerinin sıvı olması
III. Bileşenlerinin yoğunluklarının farklı olması özelliklerinden hangisine ya da hangilerine sahip olması gerekir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: E

I. Demir tozu-kum
II. Magnezyum tozu-alüminyum parçaları
III. Demir tozu-nikel tozu
Yukarıda verilen karışımlardan hangisi ya da hangileri mıknatısla birbirinden ayrılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Cevap: A

17. Ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ilgili,
I. Katılardan oluşan karışımlara uygulanır
II. Maddelerin donma noktaları farklılığından yararlanılır.
III. Soğutma ya da ısıtma ile gerçekleştirilir. ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Cevap: B

18. I. Bitkilerden ilaç ham maddesi elde etmek
II. Şeker kamışından şeker elde etmek
III. Tuzlu peyniri suda bekleterek tuzun fazlasını almak
Yukarıda verilen işlemlerden hangisi ya da hangileri özütleme yöntemiyle gerçekleştirilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: E

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
97
0
14
0
22
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.