1. HABERLER

  2. FİZİK

  3. 10. Sınıf Ata Fizik Sayfa 126-133 Cevapları
10. Sınıf Ata Fizik Sayfa 126-133 Cevapları

10. Sınıf Ata Fizik Sayfa 126-133 Cevapları

10. Sınıf Ata Yayıncılık Fizik 2. Üniteyi Değerlendirelim Sayfa 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

2. ÜNİTEYİ DEĞERLENDİRELİM

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadenin doğrusunu, altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

1. Katiların basıncı uygulandığı yüzeyin büyüklüğüne bağlıdır. (Y) (Kendi yüzeyinin büyüklüğüne bağlıdır.)
2. Sıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç, sıvının yoğunluğu ile ters orantılıdır. (Y) (Doğru orantılıdır.)
3. SI birim sisteminde basınç birimi Pascal’dır. (D)
4. Deniz yüzeyinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı artar. (Y) (Azalır.)
5. Katılarda basınç kuvveti arttıkça basınç azalır. (Y) (Artar.)
6. Bileşik kaplar Paskal İlkesi’ne göre çalışır. D
7. Açık hava basıncını ölçen araçlara manometre denir. (Y) (Barometre denir.)
8. Açık hava basıncının azalması erime noktasını yükseltir. D
9. Bir borudan akan sıvının hızı artarsa basıncı da artar. (Y) (Azalır.)
10. Sıvının yüzeyindeki dış basınç artarsa sıvının kaynaması kolaylaşır. (Y) (Zorlaşır.)
11. Durgun sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sıvının yoğunluğu ile ters orantılıdır. (Y) (Doğru orantılıdır.)
12. Cisim sıvı içinde askıda kalıyorsa cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı eşittir. D
13. Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti kaptaki sıvının miktarı ile orantılıdır. (Y) (Sıvının özkütlesi ile doğru orantılıdır.)
14. Balonun havada yükselmesi için balonun toplam yoğunluğunun artırılması gerekir. (Y) (Azaltılması gerekir.)

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük gruplarını kullanarak uygun şekilde tamamlayınız.

Cevap:  1. açık hava basıncı /2.toricelli 3. batimetre 4. ağırlığına / 5. kaldırma kuvveti /6. azalırsa 7. dinamik / 8. manometre / 9. akışkan madde 10. doğru /11. dışa /12.1 atm /13. yüzme

1. Atmosferin, ağırlığından dolayı birim yüzeye uyguladığı kuvvete açık hava basıncı denir.
2. Açık hava basıncını ilk defa Toricelli ölçmüştür.
3. Basınç farkından yararlanarak deniz derinliğini ölçen aletlere batimetre denir.
4. Sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti, cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir.
5. Bir cismin havadaki ağırlığı sudaki ağırlığından kaldırma kuvveti kadar daha fazladır.
6. Kabın içindeki sıvının yüksekliği azalırsa kabın tabanına etki eden sıvı basıncı azalır.
7. Hareket hâlindeki sıvıların basıncına dinamik basınç denir.
8. Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen araçlara manometre denir.
9. Molekülleri birbiri üzerinden kayarak öteleme hareketi yapan maddelere akışkan madde denir.
10. Bir noktadaki sıvı basıncı o noktanın sıvı yüzeyine olan derinliği ile doğru orantılıdır.
11. Kasırga esnasında ev içindeki hava basıncı evin dışındaki hava basıncından büyük olduğu için pencereler dışa doğru patlar.
12. Deniz seviyesinde 76 cm yükseklikteki cıvanın yaptığı basınca 1 atm denir.
13. Sıvı içine bırakılan cismin yüzme koşulunun gerçekleşmesi için özkütlesi, sıvının özkütlesinden küçükolmalıdır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz. 

1. Eşit bölmeli kapalı kabın su ile dolu olup I konumundayken tabanındaki su basıncı 2P’dir. Kap I durumundan II durumuna getirilirse tabandaki su basıncı kaç P olur?
A)1 B) 1,5 C)2 D) 2,5 E)3

Cevap: D

2. Eşit hacim bölmeli kaplardan şekil l’deki kapta d1 ve d2 özkütleli birbiriyle karışmayan sıvıların K noktasında oluşturduğu basınç 8P’dir. Kaptaki sıvı II. kaba boşaltıldığında L’deki sıvı basıncı 5P olduğuna göre sıvıların öz- d1 kütleleri oranı ne olur?

Cevap: C

3. K cisminin I. durumda yüzeye yaptığı basınç P1, II. durumda P2’dir. Buna göre, oranı kaçtır?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

Cevap: B

4. Özdeş küplerden oluşmuş K, L, M cisimlerinin yatay düzleme yaptıkları basınçlar PK> Pl ve Pm olduğuna göre, PK, PL ve PM arasında nasıl bir ilişki vardır?
A)Pl = PM > PK B)Pk = pL = pM C)PM > PK > PL D)PM > PL > PK E) PK = PL > PM

Cevap: A

5. Taban alanları A ve 2A olan K ve L kaplarından sadece K kabı sıvı ile doludur.
K kabındaki sıvı L kabına boşaltılırsa;
I. Tabana etkiyen sıvı basıncı azalır.
II. Tabana etkiyen sıvı basıncı değişmez.
III. Tabana etkiyen sıvı basınç kuvveti azalır.
IV. Tabana etkiyen sıvı basınç kuvveti değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve IV
E) II ve III

Cevap: D

6. Kapalı kap, yarı yüksekliğine kadar suyla doludur.
Kap ters çevrilirse;
I. Kap tabanındaki sıvı basıncı P,
II. Kabın zemine yaptığı basınç kuvveti F1,
III. Kabın tabanına etki eden sıvı basınç kuvveti F2
nicelikleri ilk duruma göre nasıl değişir?

Cevap: B

7. X, Y sıvılarının bulundukları kapların tabana yaptıkları sıvı basınçları eşittir. Kap tabanında X sıvısının oluşturduğu basınç kuvveti Fx, Y sıvısının basınç kuvveti Fy olduğuna göre,—— oranı kaçtır?

Cevap: E

8. Gemilerde deniz diplerinin yapısını incelemek ve göletlerin derinliklerini basınç değişimi yardımı ile ölçmek için kullanılan alet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batimetre B) Altimetre C) Hidrometre D) Avometre E) Manometre

Cevap: A

9. Şekildeki sistemde piston F kuvveti ile dengededir.
Buna göre F kuvveti;
I. pistonun ağırlığı,
II. sıvının özkütlesi,
III. sıvının h yüksekliği niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: D

10. Düşey kesitleri şekilde verilen silindir biçimindeki kapların içinde I, II ve III sıvıları vardır. Sıvıların kapların tabanına yaptıkları basınçlar eşit olduğuna göre;
d : özkütle, m: sıvı kütlesi ve F : tabandaki sıvı basınç kuvveti olmak üzere,
I. d, = d„ > d,,,
‘■ F, = F,, = F,,,
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: C

11. Şekildeki ö-1, havanın kanada doğru gelirken- ki hızı; Oz, kanat altındaki hızı; 03, ise kanat üstündeki hızıdır. Kanat altındaki basıncı P1, kanat üstündeki basıncı ise P2’dir.
Buna göre;
I. &3 =
II. P1 < P2
III. ö-3 > ö2
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: C

12. X, Y, Z cisimlerinden hangilerine sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir?
A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Y E) X, Y ve Z

Cevap: D

13. Özkütleleri sırasıyla d, 2d ve 3d olan X, Y ve Z cisimleri K kabında dengededir. Bu durumda 2d özkütleli sıvı yüksekliği h dir. X, Y ve Z cisimlerinden her biri sırasıyla K kabından alınıp sıvı içine yavaşça bırakıldığında hangilerinde sıvı seviyesi değişmez.
A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Y E) Y v e Z

Cevap: D

14. Sıvıya bırakılan K, L,
M cisimleri şekildeki gibi dengede kalıyor.
Cisimlerin hacimleri eşit olduğuna göre, kütleleri mK, mL ve mM arasındaki ilişki nedir?
A)mM=mL>mK B)mK=mL=mM C)mL>mK>mM D)mM>mK>mL E) mM = mK>mL

Cevap: A

15. Ağırlığı G ve özkütlesi 3d olan K cismi, bir dinamometre ile özkütlesi 2d olan sıvı içine batırıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor. Buna göre, dinamometrenin gösterdiği değer kaç G’dir?

Cevap: A

16. Hacimleri eşit, kütleleri farklı iki top; yeterince derin bir sıvı havuzuna aynı yükseklikten bırakılıyor. Sıvının özkütlesi, toplarınkinden büyükse toplar nasıl hareket eder?
A) İkisi de batıp orada kalır.
B) Hafif top yüzeyde kalır, ağırı dibe batar.
C) Ağır top hafiften daha derine iner, ikisi de indiği yerde kalır.
D) Ağır top hafiften daha derine iner, sonra ikisi de yüzeye çıkıp yüzer.
E) İkisi de su içinde askıda kalır.

Cevap: D

17. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuğa asılan eşit hacimli, katı K ve L cisimlerinden K, X sıvısı içine batırıldığında şekildeki gibi yatay denge sağlanıyor.
Buna göre;
I. K’nin özkütlesi X sıvısınınkinden büyüktür.
II. K’nin özkütlesi L’ninkinden büyüktür.
III. L’nin özkütlesi X sıvısınınkinden büyüktür, yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(K cismi, X sıvısında erimiyor.)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Cevap: D

18. Düzgün türdeş ve özdeş X, Y, Z cisimlerinin yere yaptıkları basınç P’dir. Cisimlerden şekilde görülen mavi ile taralı bölümleri kesilip atılırsa hangilerinde son durumda basınç … olur?
A) Yalnız X B) Yalnız Y
C) Yalnız Z D) X ve Y
E) Y v e Z

Cevap: E

19. Özdeş kaplara eşit yükseklikte K, L ve M sıvıları şekildeki gibi konuluyor. Sıvıların özkütleleri farklı olduğuna göre kapların tabanlarındaki sıvı basınçları P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) P1 > P2 > P3 B) P2 > P1 > P3 C) P3 > P1 > P2 D) P1 > P3 > P2 E) P2 > P3 > P,

Cevap: E

20. V hacimli X cismi ile 2V hacimli Y cismi bir sıvı içine bırakılınca şekildeki gibi dengede kalmaktadır.
Buna göre;
I. özkütleleri,
II. kütleleri,
III. cisimlere etki eden kaldırma kuvveti niceliklerinden hangileri cisimler için eşittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Cevap: E

21. Taşma düzeyine kadar X sıvısı ve Y sıvısı ile dolu kaba K cismi sıvının yüzeyinden yavaşça bırakılınca şekildeki gibi Y sıvısı içinde dengede kalıyor.
Bu cisimle ilgili olarak;
I. Taşan sıvının ağırlığı Y sıvısının uyguladığı kaldırma kuvvetine eşittir.
II. Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir.
III. Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Cevap: C

22. Birbiri ile karışmayan 3h yüksekliğindeki X K sıvısı ile 2h yüksekliğindeki Y sıvısı düzgün bir kap içinde L şekildeki gibi dengededir. X sıvısının kütlesi 3m, Y sıvısının kütlesi 8m’dir. K noktasındaki sıvı basıncı P ise L noktasındaki sıvı basıncı kaç P’dır?
A)9 B)8 C)7 D)6 E)5

Cevap: C

23. G ağırlığındaki çiviye çekiçle lOG’lık bir basınç kuvveti A noktasında uygulanıyor.
Buna göre;
I. B’deki basınç kuvveti lOG’dır.
II. A’daki basınç B’deki basınçtan küçüktür.
III. B’deki basınç kuvveti A’dakinden büyüktür, yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: D

24. Boş bir kap sabit debili musluk ile doldurulurken basıncın zamanla değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, kap aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap: A

25. Özdeş K, L ve M cisimlerinin üzerine sırasıyla X, Y, Z cisimleri yerleştiriliyor ve şekillerdeki denge durumu oluşuyor. X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, mY ve mz olduğuna göre aralarındaki ilişki aşa- ğıdakilerden hangisidir?
A) mX = mY = mZ B) mZ >mX = mY C)mZ>mY>mX D)mZ>mX>mY E) mX >mY > mZ

Cevap: C

26. I. Gemilerin suda yüzmesi
II. Sıcak hava balonları
III. Yağmur damlasının pencere camında asılı kalması
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde kaldırma kuvveti etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) İveli D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: C

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.