11. Sınıf Meb Tarih Sayfa 116-119 Cevapları

11. Sınıf Meb Tarih Sayfa 116-119 Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Sayfa 116, 117, 118, 119 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.
Viyana Kongresi: Avrupalı devletlerin aralarındaki sorunları toplantılar yoluyla çözme girişimlerinin başlangıcı oldu.

Denge Politikası: Osmanlı Devleti’nin 19. ve 20. yüzyılda Avrupa devletlerinin arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikasına denge politikası denir

93 Harbi: 93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı’dır.

1. Osmanlı Devleti Kırım’ı hangi antlaşmayla kaybetmiştir?

Cevap: Küçük Kaynarca Antlaşması’yla.

2. Fransızların, Mısır’ı işgali karşısında AvrupalI devletlerin Osmanlı Devleti’ni savunma amaçları nelerdir?

Cevap: İngiltere,Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan bir politika izlemesi Hindistan meselesi ile ilgilidir.İngiltere ancak kendi etkisi altındaki bir Osmanlı Devleti sayesinde,en önemli sömürgesi olan Hindistan’a uzanan yolları güven altında tutabilirdi. Fransa’nın 1798’de Mısır’a saldırması,Rusya’nın boğazlara hakim olma arzusu İngilizleri,Hindistan’a giden ve Osmanlı egemenliğinde olan yolları,bu güçlü devletlere kaptırmaktansa,kendisinin yardımıyla güçlenecek bir Osmanlı Devleti’nin bırakmaya zorlamıştır.

3. Mehmet Ali Paşa İsyanı’nın, Osmanlı dış siyasetine etkileri nelerdir?

Cevap: Mehmet Ali Paşa’nın entrikaları ile Anadolu’da padişaha karşı yer yer isyanlar çıkmıştır. Bu durum Osmanlıyı zayıflatmış bazı toprakların da elden çıkmasına neden olmuştur.

4. Osmanlı Devleti’nin Paris Antlaşmasında Avrupa devleti olarak kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap: Osmanlı Devleti açısından ise: Başlangıçta Rus tehlikesi bertaraf edildi; Osmanlı Devleti, devletler genel hak ve hukukundan faydalanma imkanı elde etti; Avrupa konseyine girme hakkını kazandı. Ancak, toprak bütünlüğü ve bekası Avrupa büyük devletlerinin kefilliği altına girdi. Karadeniz`de Rusya ile aynı muameleye tabi tutulması haksızlık olarak ortaya çıktı. Keza devletin tamamen bir iç meselesi olan Islahat Fermanı`na antlaşma metni içinde yer verilmesi, müteakip yıllarda iç işlerine müdahale zemini hazırladı.

5. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti’nin kaybettiği yerler nerelerdir?

Cevap: Batı Trakya, Arnavutluk,  Doğu Trakya,  Ege Adaları,  Makedonya…

1. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıl boyunca Denge Politikası takip etmesinde;
I. varlığını sürdürmek istemesi,
II. Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanması,
III. kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) YalnızI B) Yalnız II C) İve II D) II ve III E) 1,11 ve III

CevapC

2. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin 1908’de ikinci defa ilan edilmesinde aşağıdakiler- den hangisi etkili olmamıştır?
A) Reval Görüşmeleri
B) Balkan topraklarını elde tutma amacı
C) Padişahın gücünü artırma düşüncesi
D) Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını önleme
E) İttihat Terakki Cemiyetinin etkisi

CevapC

3. Paris Barış Konferansı’nda alınan karara göre, Karadeniz bütün devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine kapalı olacaktır. Ayrıca Karadeniz kıyılarında hiçbir tersane bulunmayacaktır.
Buna göre;
I. Balkanlarda Rus nüfuzunun engellenmek istendiği,
II. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile birlikte yenik sayıldığı,
III. AvrupalI devletlerin kendi çıkarlarını korumaya çalıştıkları
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) İve II D) II ve III E) 1,11 ve III

CevapA

4.1815 Viyana Kongresi ile Avrupa’da oluşturulan devletlerarası denge hangi devletlerin siyasi birliklerini sağlamasıyla bozulmuştur?
A) İtalya-Almanya B) İtalya-Hollanda C) Fransa-İtalya D) Almanya-Portekiz E) Almanya-Lehistan

CevapA

5.1821’de Mora İsyam’mn başlaması üzerine Osmanlı Devleti, isyanı bastırmak için Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemiştir. Osmanlı-Mısır kuvvetlerinin Yunan İsyam’m bastırması üzerine İngiltere, Rusya ve Fransa 1827’de Mısır-Osmanlı donanmasını imha etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) XIX. yüzyılda milliyetçilik isyanlarının yaşandığı
B) Osmanlı Devleti’nin otorite sağlamakta zorlandığı
C) AvrupalI devletlerin OsmanlI’nın iç işlerine karıştığı
D) Mora İsyam’nın, Boğazlar Sorunu’nu başlattığı
E) 1815 Viyana Kongresi kararlarına uyulmadığı

CevapD

6.93 Harbi’nde yenilen Osmanlı Devleti, Rusya ile Ayastefanos Antlaşması’nı imzalamıştır. Avusturya ve İngiltere Almanya’yı da yanlarına alarak Rusya’nın lehine olan bu antlaşmaya karşı çıkmış ve yerine Berlin Antlaşmasının imzalanmasını sağlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ayastefanos Antlaşmasının uygulanmadığı
B) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunduğu
C) Almanya’nın uluslararası alanda güç kazandığı
D) Osmanlı Devleti ile ilgili kararlarda AvrupalI devletlerin etkili olduğu
E) Rusya’nın AvrupalI devletlerle savaşı göze alamadığı

CevapB

7. 1815 Viyana Kongresi ile Avrupa’nın siyasi haritasının yeniden düzenlenmesinde aşağıdaki devletlerin hangisi etkili olmamıştır?
A) Avusturya B) Prusya C) İngiltere D) Fransa E) Rusya

CevapD

8.1. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması- Karadeniz’in Osmanlı gölü olmaktan çıktığı,
II. 1792 Yaş Antlaşması-Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu,
III. 1829 Edirne Antlaşması-Yunanistan’ın bağımsız olduğu,
IV. 1856 Paris Antlaşması-Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayıldığı,
V. 1878 Berlin Antlaşması-Bulgaristan’ın bağımsız olduğu
Yukarıda verilen antlaşmalardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A) I B) II C) lil D) IV E)V

CevapE

9. Şark Meselesi ile Osmanlı Devleti’nin bütün toprakları paylaşılmak istenmiştir. AvrupalI devletler bu doğrultuda;
I. Osmanlı üzerinde siyasi ve ekonomik baskı kurma,
II. gayrimüslim halkların durumlarını istismar etme,
III. gayrimüslimlerin isyanlarını destekleme
politikalarından hangilerini uygulamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) 1,11 ve III

CevapE

1.1877 Osmanlı Rus Savaşı’nın 93 Harbi olarak adlandırılmasının gerekçesi nedir?

Cevap: Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir.

2. Kıymetbilirlik ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?

Cevap: İyilik yapan birinin kıymetini bilmek, vefalı davranmak.

3. Nene Hatun’un çocuğunu bırakıp halkın arasına mücadele için karışması hangi değerlerle ifade edilebilir?

Cevap: Vatan sevgisi, mücadele azmi, özgürlük düşüncesiyle anlatılabilir.

4. Tarihimizde Nene Hatun gibi destanlaşan diğer kadın kahramanlarımız kimlerdir?

Cevap: Kara Fatma, Tayyar Rahime, Gördesli Makbule

5. Bir insanı kahraman yapan özellikler nelerdir?

Cevap: Cesaret, etkili iletişim, cömertlik, alçak gönüllülük, tutku, hedef sahibi olmak, sorumluluk sahibi olma.

1. Rusların,Sinop Limanı’nda bulunan gemilere yaptığı baskının sürpriz olmamasının nedenleri neler olabilir?

Cevap: Çünkü Ruslar, sıcak denizlere inme politikası izlemekteydi. Yani Karadeniz’e Marmara ve Akdeniz’e açılmak planı vardı. Bundan dolayı da Sinop Limanı’na ani bir baskın düzenlediler.

2. Deniz harp tarihimizde kazandığımız önemli başarılar hangileridir?

Cevap: Koyun Adaları Muharebesi, Preveze Deniz Savaşı, Çanakkale Deniz Savaşı (18 Mart 1915)

3. Tonaj ne demektir?

Cevap: İngilizceden çevrilmiştir–Tonaj, bir geminin kargo taşıma kapasitesinin bir ölçüsüdür. Bu terim, şarap tadı veya fıçıları için ödenen vergiden türemiştir. Modern denizcilik kullanımında “tonaj”, özellikle bir geminin hacminin veya kargo hacminin hesaplanması anlamına gelir.

4. Türk tarihindeki hangi kahramanla ilgili bir pul tasarlamak isterdiniz? Neden?

Cevap: Mustafa Kemal Atatürk ile ilgli bastırmak isterdim. Çünkü bence Türk tarihinin en önemli büyüklerinden biridir.

5. Tasarladığınız pulu, PTT’nin pul koleksiyonunda yer alması için PTT Genel Müdürlüğüne postalayınız.

Cevap: Yolladım.

6. Türk tarihindeki önemli olay ve kahramanların nesilden nesile aktarılması için hangi çalışmalar yapılabilir?

Cevap: Filmler çekilebilir, kitaplar basılabilir, arşivler oluşturulabilir.

1. Kosova’da bulunan türbe hangi padişahındır?

Cevap: Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya doğru kapılarını açan ilk padişah alan Sultan I. Murat Hüdavendigar, savaş meydanında ölen ilk ve tek padişah. Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan türbesi Priştine- Mitrovica yolunda bulunuyor.

2. Kalbi parçalanmış bir Osmanlı haritası ile anlatılmak istenenler nelerdir?

Cevap: Osmanlı’nın kaybettiği yiğidin acısının ne kadar derin ve milletçe duyulan bir bir üzüntü olduğu anlatılmak istenmiştir.

3. Yetmişlik türbedarın gözlerinin akınlarda kalmasının nedenleri neler olabilir?

Cevap: Çünkü vatan için mücadele etmek, yarenlerle at sürüp kılıç sallamak çok değerlidir.

4. Tarihimizin horlanması hangi anlamlara gelmektedir?

Cevap: Tarihimizin bilinmemesi, tarihe gereken değerin verilmemesi, insanın tarihinin ne yazık ki araştırılmadan söylenen her şeyin kabul edilmesi.

5. Murad Hüdavendigâr’ın namının yasaklanmasının gerekçeleri nelerdir?

Cevap: “Hükümdar”, “bey” anlamına gelen Hüdavendigâr Allah’ın çok sevdiği kul anlamına da gelir. Yani Allah sevdiklerini erken alır ya belki de isim sahibi için  ölümün geç gelmesi amaçlanmaktadır.

6. Balkanlardaki acıları anlatan bir dörtlük yazınız.

Balkan kentleri hep kan ve revan

Aman vermez kimseye vatanım der vatan

Balkanlardan bir acı kaldı

Her yerim kan bere ı yaradan

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.