7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce 3. Ünite Biographies Cevapları

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce 3. Ünite Biographies Cevapları

7. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce 3. Ünite Biographies Sayfa 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 41 Cevapları

Talking about past events (Making simple inquiries) (Geçmiş etkinlikler hakkında konuşmak (Basit sorgulamalar yapmak))
Telling the time, days and dates (Saati günleri ve tarihleri söylemek)

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 42 Cevapları

GET READY!

a. Do you like reading biographies of famous people? (Ünlülerin biyografilerini okumayı sever misin?)
b. Whose biography did you last read? (En son kimin biyografisini okudunuz?)

VOCABULARY

1 Match the words with the correct pictures and write. One word is extra. (Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime fazladan.)
1. Resim get married
2. Resim award
3. Resim move
4. Resim graduate

2 Fill in the blanks with the words in the box. Use the correct forms of the verbs. One verb is extra. (Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun. Fiillerin doğru biçimlerini kullanın. Bir fiil fazladır.)

1. Atatürk die on 10th November, 1938.
2. Jack grow up three children alone. It was very difficult.
3. I stay in London, and then I moved to Liverpool when I was 15.
4. Helen move in New York till 2015. She lives in Miami now.
5. I like reading famous people's biyography.
6. My friend James has an excellent career in photography.

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 43 Cevapları

LISTENING

1 Listen and fill in the blanks (Dinle ve boşlukları doldur)

1- 3rd June 2- began 3- teen 4- two 5- won 6- medal 7- success 8- made 9- reached 10- soldier 11- championships 12- gor married

2 Listen to the recording again and answer the questions. (Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.)

1. How old is Hamza Yerlikaya now? He is 44 years old.
2. What was his great record? He won the gol medal.
3. How many Olympics did he compete in? He won 23 gold, 4 silver and 3 bronze medals.
4. What happened in 2010? He god married.

3 Listen and circle the correct option.

1. Steve Jobs was born in __________.
a) Los Angeles b) San Francisco
2. In 1976, Steve Jobs and his friend Steve Wozniak created the
first _________.
a) small computer b) cell phone
3. He died in 2011 when he was __________.
a) 65 b) 56

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 44 Cevapları

SPEAKING

1 Work in pairs. Use the given key question words, ask and answer about past
events and experiences. Search the Internet if you need help (İkili çalışın. Verilen anahtar soru kelimelerini kullanın, geçmiş hakkında sorun ve cevaplayın olaylar ve deneyimler. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın)

When was Samuel Morse born? He was born in 1791. 

2 Fill in the chart for your grandmother and grandfather. Then, ask and answer
about them with your friend. (Büyükanneniz ve büyükbabanız için tabloyu doldurun. Sonra sor ve cevapla arkadaşınla onlar hakkında.)

 grandmothergrandfather
NameVerdeAbbas
Place of birthAntalyaAntalya
Date of birth19401932
EducationNo schoolNo school
Careerhousewifefarmer
Family life  
Achievements  

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 45 Cevapları

READING

1 Look at the pictures and guess who these people are. If you know them, give some information about them. (Resimlere bakın ve bu insanların kim olduğunu tahmin edin. Onları tanıyorsanız, onlar hakkında biraz bilgi verin)

2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions. (Kitaplarınızı kapatın. CD'yi dinleyin ve soruları cevaplayın.)
a. What is the text about? It tells about the lives of important people. 
b. Who are they? Louis Braille and Alexsander Graham Bell are inventor. Mehmet II is a sultan.
c. What did they do? Louis Breille used his fingers to slide over a pattern. Alexsander Graham Bell invention of the telephone. Mehmet II conquerd the İstanbul in 1453.

3 Open your books, listen and read the biographies. Then, do the exercises. (Kitaplarınızı açın, dinleyin ve biyografileri okuyun. Ardından egzersizleri yapın.)

a Complete the sentences according to the biographies. (Cümleleri biyografilere göre tamamlayın)

1. Louis Brailler became blind because of an unfaidful accident whwn was 3 years old.
2. A. Graham Bell was interrested in inventig new things  when he was sixteen.
3. Mehmet II always wanted to capturing Constaniople.

b Read the paragraphs again and fill in the chart. (Paragrafları tekrar okuyun ve grafiği doldurun.)

ACHIEVEMENTS
L. BrailleA. Graham BellMehmed II
used is fingers to slide over a patterninvention of the telephoneconquered constantinope

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 46 Cevapları

4 Work in pairs and read the dialogue. Then, do the exercises. (İkili çalışın ve diyaloğu okuyun. Ardından egzersizleri yapın.)

a Write True (T) or False (F) according to the dialogue. (Diyaloğa göre Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.)

(F) 1. Newton died in 1642.
(T) 2. Gutenberg invented the printing machine.
(F) 3. Marie Curie was an inventor.
(F) 4. Einstein never won the Nobel Prize.
(T) 5. Television was one of John Logie Baird's inventions

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 47 Cevapları

b Read the dialogue again and fill in the chart. (Diyaloğu tekrar okuyun ve grafiği doldurun.)

 Achievements
Newtongravity
Johannes Gutenbergprinting press
Marie CurieElementsi radium and polonium
Albert EinsteinGeneral theory of relativity
John Logie Bairdcolour television

5 Read the extracts and put them in the correct order. (Alıntıları okuyun ve doğru sıraya koyun)

A-4  B-3 C-2 D-1

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 48 Cevapları

6 Read the paragraphs and match them with the people in the pictures. (Paragrafları okuyun ve resimlerdeki insanlarla eşleştirin)

1- Mimar Sinan - d
2- Refet Angın - a
3- Ulubatlı Hasan - b
4- Remziye Hisar - c

7 Read the sentences and put them in the correct order. (Cümleleri okuyun ve doğru sıraya koyun.)

(2) Mr Butler: In 1946.
(5) Kevin: I see. When did you get married?
(8) Mr Butler: Two years later after I got married
(3) Kevin: Did you always live in Manchester?
(6) Mr Butler: Ummm... Let me think. In 1976.
(1) Kevin: I have some questions for my project, grandad. When were you born?
(4) Mr Butler: No. I was born in Birmingham. Then, we moved to Manchester in 1954.
(7) Kevin: When did you have your first child?
(10) Kevin: You're welcome.
(9) Mr Butler: Thank you, grandad.

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 49 Cevapları

SPEAKING

1 Make sentences by using the clues given in the box. Then, discuss with your
friend and find out who he / she is. (Kutuda verilen ipuçlarını kullanarak cümleler kurun. Sonra görüşün arkadaş ve onun kim olduğunu öğren)

1- Birthdate: 1881
Born in: Selanik
Famous as: Founder
Achievements: Founder of republic of Turkey
Personal life: Founder, teacher, soilder
Died in: 1938

2- Birthdate: 1856
Born in: Croatia
Famous as: inventor
Achievements: alternativa current
Personal life: hard working
Died in: 1943

2 Search the Internet and find Albert Einstein's biography. Then, ask and
answer about his life. (İnternette arama yapın ve Albert Einstein'ın biyografisini bulun. O zaman sor ve hayatı hakkında cevap.)

Where he was born ? He was born 1879
When was he get married? He get married in 1919.
When he was die? He was die 1955.

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 50 Cevapları

WRITING

Write a short paragraph about the important events in a famous person's life.
Check the example. (Ünlü bir kişinin hayatındaki önemli olaylar hakkında kısa bir paragraf yazın. Örneği kontrol edin.)

Nikola Tesla was born in Crotia in 1856. He studied electrical engineering. After death of his father he had to leave university and started to work. He went to Budapest and couple of years later he moved to Paris to work as an engineer.

 After two years Tesla went to USA and worked at there for Edison's company. Even he improved motor generators at the company, he didn't get any reward for that. And he left the company for this reason.

Tesla devised an electrical distribution system that employed alternating current (AC).  It was more effective than direct current (DC) system of Edison. He was also working on wireless transfer, he thought that it was possible to transmit electricity wirelessly.

 During his life, Tesla registered more than 300 patents. He died in 1943 when he was 86 years old.

 Nicola Tesla 1856 yılında Hırvatistan'da doğmuştur. Elektrik mühendisliği okumuştur. Babasının ölümünden sonra üniversiteden ayrılmak zorunda kalmış ve çalışmaya başlamıştır. Mühendis olarak çalışmak üzere Budapeşte'ye gitmiş birkaç yıl sonra da Paris'e taşınmıştır.

 İki yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve Edison'un şirketinde çalışmaya başlamıştır. Şirkette jeneratör motorlarını geliştirmiş olmasına rağmen bunun için hiçbir ödül almamıştır. Bu sebeple de şirketten ayrılmıştır.  

 Tesla, alternatif akım (AC) kullanan bir elektrik dağıtım sistemi geliştirmiştir. Bu akım Edison'un doğru akım (DC) sisteminden daha etkiliydi. Ayrıca Tesla kablosuz transfer üzerine çalışmaktaydı, elektriği kablosuz olarak iletmenin mümkün olduğunu düşünüyordu.

 Tesla, hayatı boyunca 300'den fazla patent almıştır. 1943 yılında 86 yaşındayken ölmüştür.

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 51 Cevapları

1 Do the puzzle.

a A reward for winning a contest or competition.
b Being without anyone else.
c To stop living, to pass away.
d Someone who has unusual and impressive intelligence.
e To go from one residence or location to another.
f To bring up children.
g To receive a diploma.

7-sinif-ingilizce-sayfa-51.jpg

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 52 Cevapları

2 Write Bill's biography using the keywords given below (Aşağıda verilen anahtar kelimeleri kullanarak Bill'in biyografisini yazın)

7-sinif-ingilizce-sayfa-52.jpg

3 Write a short paragraph about one of your family members. Use the words in the box to help you. (Aile üyelerinizden biri hakkında kısa bir paragraf yazın. Size yardımcı olması için kutudaki kelimeleri kullanın.)

This is my brother. He name is Volkan. Volkan was born 1998. Volkan graduatet 2019. He is currantly working in a company . He married semay in 2020. 

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 53 Cevapları

4 Match the questions with the correct answers and complete the dialogue. One question is extra (Soruları doğru cevaplarla eşleştirin ve diyaloğu tamamlayın. Ekstra bir soru)

7-sinif-ingilizce-sayfa-53.jpg

5 Listen and put the sentences in chronological order. (Cümleleri dinleyin ve kronolojik sıraya koyun.)

(2) a She grew up there till she was twelve.
(4) b She graduated from university four years ago.
(5) c Later on, she began to work at a company.
(1) d Emma was born in Italy in 1989.
(6) e She got married in 2016, and she's happy now.
(3) f Then, she moved to England to attend a university

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 54 Cevapları

6 Read the extracts and match them with the pictures (Özetleri okuyun ve resimlerle eşleştirin)

1- c 2- d 3- a 4- b

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 55 Cevapları

7 Read Elvis Presley's biography. (Elvis Presley'in biyografisini okuyun.)

a Complete the sentences. (Cümleleri tamamlayın.)

1. 8th January was Elvis's born in Mississipy.
2. His first guitar was from his mother bought.
3. Elvis met Tom Parker in Memphis.
4. Elvis made his first song in 1956.
5. Pricilla was in Germany when she met Elvis.

b Answer the questions. (Soruları cevapla.)

1. Why did Elvis leave his school? Because elvis hadto leave his scholl and began to work.
2. Who noticed that Elvis was a good singer? Tom Parker.
3. When did Elvis make his first film? 1956
4. How did Elvis die? Heart attack.

7. Sınıf Bilim ve Kültür İngilizce Sayfa 56 Cevapları

8 Do the quiz!

1- Atatürk __________ in 1881.
a. was b. was born c. born
2. Sheila got _____ to Bob two years ago.
a. awards b. married c. kids
3. Kate: I ________ up in London. Then, when I was eighteen, I moved to New York.
a. grow b. grows c. grew
4. Einstein had a __________ mind.
a. brilliant b. alone c. awful
5. Bill: When ______ Thomas die?
Roger: In 2014.
a. did b. is c. does

9 Answer the questions.

1. When were you born? l was born 1997.
2. Where did you grow up? l grew up in Antalya.
3. Were you a hardworking student at primary school? No I wasn't a hartworking student at primary school.   
4. When did you graduate from primary school? l was 2008 graduate from primary school.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
287
193
896
63
59
65
819
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
8 Yorum