1. HABERLER

  2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

  3. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)
7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları uygulanmaya başladı. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarından örnekler için haberimizin devamını tıklayınız.

……/……. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesini açıklar?

a- Çok sert kanunlarla , özgürlüklerin önlenmesi
b- Bütün kanunları anayasa mahkemesinin hazırlaması
c- Ülkede kanunlar önünde herkesin eşit olması
d- Ülkeyi hukuk fakültesini bitirenlerin yönetmesi
 
2- 19.yy da Avrupa da hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucu artan sömürgecilik yarışı, devletlerarası ekonomik yarışa ve rekabete dönüştü ayrıca Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, çok uluslu imparatorlukların yıkılma sürecini hızlandırarak, Avrupa da devletlerarası guruplaşmalara yol açtı

Parçada geçen ifadelere göre hangi yargıya ulaşamayız?

a- Sömürgecilik yarışı 1. dünya savaşının sebeplerindendir
b- Ekonomik çıkarlar 19 yy siyasetinde etkili olmuştur,
c- Osmanlı devletinin savaşa girme nedeni Almanya’ya güvenmektir
d- Milliyetçilik fikri savaşı başlatan nedenlerdendir
 
3-
I. Padişahın vekili olup devlet idaresinde büyük etki sahibidir. Bugünkü başbakan gibidir.
II. Devletin maliye işlerinden sorumludur
III. Adalet işlerinden sorumlu olup , büyük davalara da bakardı

Yukarıda görevleri verilen divan üyeleri hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır.

a-Şeyhülislam Kazasker Nişancı
b-Defterdar Vezir Sadrazam
c-Nişancı Sadrazam Kazasker
d-Sadrazam Defterdar Kazasker
 
4-Millet vekillerinin teklifi bakanlar kurulunda tasarı haline getirilir ve meclis başkanlığına sunulur. Komisyon raporlarının ardından genel kurulda görüşülür. Eğer kanun gerekli çoğunluğun evet oyunu alırsa Cumhurbaşkanının onayına sunulur o da onaylarsa…… Parçada boş bırakılan yere hangi şıktaki ifade gelirse kanun yürürlüğe girer?
 
a- Resmi gazetede yayımlanır b-Anayasa mahkemesi onaylar
c- Halk oyuna sunulur d-Muhalefet partileri onaylar
 
5-Orta Asya Türk devletlerinde hükümdar ülkeyi “töre”ye göre yönetirdi. Töre kurallarına kağan da uymak zorundaydı.

Bu parçada yapılan açıklamaya göre eski Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi benimsenmiştir.?

a- Hukukun üstünlüğü ilkesi
b- Ülkeyi hanedan üyelerinin yönetmesi
c- Yönetimde kadınlarında etkili olması
d- Egemenliğin ilahi kaynaklı olması
 
6-
-“Türk milleti işitin ! yoksul milleti zengin kıldım….”( Orhun Yazıtları)
- “ Oğuz kağan halk için ziyafet verir. … türlü aşlar içecekler ikram eder….”( Oğuz Kağan Destanı)
-“Devletin yardıma muhtaç insanlara gıda giyim, eğitim vb yardımlarda bulunması vatandaşlarını sağlık sigortası ile güvence altına alması” Orta Asya ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri ile ilgili verilen açıklamalarda yönetim anlayışında ortak nokta nedir?
a- Yöneticiler seçimle belirlenmiştir
b- Devlet ve halk arasında anlaşmazlıklar vardır
c- Sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir
d- Laik devlet anlayışı benimsenmiştir
 
7- Orta Asya Türk Devletlerinde ülke ikiye ayrılarak yönetilir devlet işleri kurultayda görüşülürdü.
- Osmanlı Devletinde egemenlik tek bir kişiye, padişaha ait olup devlet işleri 19 . yy sonlarına kadar “divan “ da görüşülürdü.
- Türkiye Cumhuriyet’inde ise halk oyu ile seçilen TBMM, yasama yetkisini halk adına kullanır.
=
?

Diyagramdaki bu açıklamalardan ulaşılabilecek en genel yargı hangisidir?

a- Yöneticiler her zaman seçimle belirlenmişlerdir
b- Hükümdarlığın babadan oğla geçmesi anlayışı meşrutiyetle sona ermiştir
c- Kurultay ve divan da alınan kararlara hükümdar uymak zorundadır.
d- Geçmişten günümüze yönetim anlayışında değişimler yaşanmıştır.
 
8- Demokratik devlerde demokrasi anlayışı yönetimde olduğu gibi , günlük hayatta okulda , evde , her yerde yaşanması gereken bir olgu olmalıdır.

Aşağıdaki örneklerden hangisi demokrasiye uygundur?

a- Okul gezisinin nereye yapılacağına müdürün karar vermesi
b- Yöneticilerin ülkeyi kendi isteklerine göre yönetmesi
c- Bir sorunun çözümünde, ilgili herkesin görüşünün alınması
d- Hangi mesleği seçeceğimize ailemizin karar vermesi
 
9-Ahilik teşkilatının başlıca görevleri; usta çırak kalfa ilişkilerinin düzenlenmesi, mesleki hayatın gelişmesi, esnaf ve sanatkarların denetlenmesi, fiyatların kontrolü ve kurallara uymayan esnafa yaptırım uygulanması ve müşteri haklarının korunmasıdır.

Buna göre Ahilik teşkilatının görevleri günümüzdeki hangi kuruluşla ilgilidir?

a- Sağlık bakanlığı b-Tüketici hakları dernekleri
c- Mahkemeler d-Siyasal bilgiler fakültesi
 
10- Halkın seçtiği temsilcilerden oluşur + Devletin yasama görevini yerine getirir. = ?

Soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) TBMM B) Hükümet C) Cumhurbaşkanı D) Anayasa Mahkemesi
 
11-*İnsan Gücüne olan ihtiyaç azalmıştır.
*Üretim seri hale gelmiştir.
*Sömürgeciliğin temelini oluşturmuştur.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
a)Sanayi İnkılabı b) Coğrafi Keşifler c)Rönesans d) Reform
 
12 - 1.Dünya Savaşında Almanya nın , Osmanlı’yı yanına almak istemesinin dini sebebi aşağıdaki gelişmelerden hangisine yöneliktir?
a- Osmanlının askeri üstünlüğünden yararlanmak
b- Osmanlı ekonomisinin gelişmesine destek olmak
c- İngiliz sömürgelerindeki Müslümanların, halifenin cihad ilanıyla isyanını sağlamak
d- Osmanlı devletinin İslam aleminde dini liderliğini pekiştirmesine destek olmak
 
13- 1. dünya savaşının genel sebepleri Sanayi İnkılabının neden olduğu………………………………. yarışı ile , Fransız İhtilalinin neden olduğu…………………………………. fikridir.
Bu ekonomik ve siyasi çatışma ortamında oluşan guruplar ise
Üçlü itilaf devletleri üçlü ittifak devletleri
……………………………….. ……………………………..
……………………………….. ……………………………..
……………………………….. ……………………………..
Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız?
 
14- “Mahkemeler her türlü müdahaleden uzak tutulmalıdır” şeklindeki bu ifade ile neye dikkat çekilmektedir?
a- Yargı bağımsızlığına
b- Milletvekili dokunulmazlığına
c- Millet egemenliğine
d- Yasama dokunulmazlığına
 
15- “Reform hareketleri sonrasında eğitim kurumları kilisenin kontrolünden çıkarılmıştır” bu durum aşağıdakilerden hangisine doğrudan ,ortam hazırlamıştır?
a- Mezhep biriliğinin bozulmasına
b- Kilisenin mallarına el konulmasına
c- Akılcı ,bilimsel ve laik eğitim sistemine
d- Derebeylik rejiminin sona ermesine
 
16- Osmanlı Devletinde yüksek dereceli devlet adamı ve memurların yetiştirildiği eğitim kurumlarına verilen isim nedir?
a- Medrese b- Enderun mektebi c- Ahilik d- Tımar
 
17- Vakıf kurumunu tanıtan doğru cümle hangisidir ?
a- Toprak karşılığı asker yetiştiren sistem
b- Esnafları denetleyen teşkilat
c- Yardımlaşma ve dayanışma kuruluşları
d- Memur yetiştiren kuruşlar
 
18- Sanayi inkılâbının devletlerarası rekabete yol açan en önemli sonucu hangisidir?
a- Tarımda makineleşmeye geçilmesi
b- Köyden kente göç yaşanması
c- Hammadde ve pazar arayışını hızlandırması
d- Üretimin kas gücünden fabrikalara geçmesi
 
19- İlkçağda ve orta çağda dünya ticaretinde önemli olan üç önemli kara ticaret yolunun adlarını yazınız.?
1-…………………… yolu, 2-…………………… yolu 3-………………… yolu
- Bu ticaret yollarının ekonomik önemini 15 ve 16 yy da kaybetmesinin sebebi nedir?...........................................................
 
20- Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmud’ un askeri alanda yaptığı bir düzenlemedir?
a-İlköğretimi mecburi hale getirdi b-Posta teşkilatını kurdu
b-Yeniçeri ocağını kaldırdı d-Nizam ı cedit ocağını kurdu.
 
21- Aşağıda yazılı gelişmelerden hangisi Akdeniz egemenliği ile ilgilidir?
a-İstanbul un fethi b- Kırımın fethi c- Sırp sındığı savaşı d- Preveze deniz savaşı
 
22-’’Türk Milleti kendisini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek işbaşına getirir.’’
Açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aşağıdaki niteliklerinden hangisi ililişkilendirilebilir?
a) Demokratik Devlet b) Sosyal Devlet c) Hukuk Devleti d) Laik Devlet
 
23- Eğitim amaçlı yurt dışına giden gençlerden bir kısmı gittikleri ülkelere yerleşmektedirler. yetişmiş insan gücünün bu şekilde başka ülkelere hizmet etmesi. Bir ülke için tehlike sinyallerinin çalması demektir.
Parçada anlatılan göç şekli hangisidir
a- Mevsimlik iç göç b-Siyasi nedenli göç c-Daimi iç göç d- Beyin göçü
 
24) Osmanlı devletinde birçok millet bulunmaktaydı. Ancak Fransız İhtilalinin de etkisiyle bu milletler teker teker Osmanlıdan ayrılmıştır. Bu duruma bakarak, Fransız İhtilalinin hangi sonucu Osmanlı Devleti’ni parçalamıştır?
A) Özgürlük B) Eşitlik C) Sömürgecilik D) Milliyetçilik

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum