1. HABERLER

  2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

  3. 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (I)
8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (I)

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (I)

2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. Dönem 1. Yazılı sınavları uygulanmaya başladı, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarından örnekler yayınlayacağız.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ....................... ORTAOKULU 

İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI ÖRNEK SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI 

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız.(20x2,5=50)

1) Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?
A) Selanik Askerî Rüştiyesi B) Manastır Askerî Rüştiyesi
C) Manastır Askerî İdadisi D) İstanbul Harp Akademisi
 

2) Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?

A) Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
B) Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
C) Almanların yanında yer almalıyız.
D) Savaşın dışında kalmalıyız.

3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biri değildir?

A) Osmanlının siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
B) Kaybedilen yerlerin geri alma düşüncesi
C) İttihat ve Terakki yöneticilerinin Almanya’nın kazanacağına inanmaları
D) Almanların Osmanlıyı çok sevmesi

4) Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal’in Yaptığı “Hareket Ordusu” 31 Mart ayaklanmasını bastırmıştır.

Bu ayaklanma hangi amaçla çıkartılmıştır?
A) Cumhuriyeti ilan etmek için
B) Meşrutiyete son vermek için
C) Meşrutiyeti yeniden getirmek için
D) II. Abdülhamit’i tahttan indirmek için

5) Mustafa kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A) Galiçya Cephesi B) Çanakkale Cephesi
C) Kafkas Cephesi D) Suriye Cephesi
 
6) İtalya kendisine sömürge bulmak istiyordu.Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak geldi.Mustafa Kemal burada halkı işgallere karşı örgütledi.

Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Selanik B) Trablusgarp C) Sofya D) İstanbul
 
7) 1914 yılında Mustafa Kemal Sofya’da Osmanlı
elçiliğinde görevli iken I. Dünya Savaşı başladı. Bu görevi sırasında gelişmeleri takip ediyor ve savaşın başlangıcında Almanya’nın yenileceğini çevresindekilere açıkça söylüyordu.

Metne göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?

A) İleri görüşlülüğü B) İdealistliği C) Vatanseverliği D) Hayalperestliği
 
8) Mustafa Kemal okul hayatından itibaren yaşantısında tek bir alanla ilgilenmemiş tarih, matematik, felsefe gibi farklı alanlarda kendisini geliştirmeye çalışmıştır.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çok yönlüdür. B) Hayalperesttir. C) İnkılâpçıdır. D) Bütünleştiricidir.

9) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesi kurulan İttifak Bloğunda yer alan devletlerinden biri değildir?

A) Fransa B) Almanya C) Avusturya-Macaristan D) İtalya
 
10) I.Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süveyş Kanalı Cephesi B) Irak Cephesi C) Çanakkale Cephesi D) Kafkas Cephesi

11) Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Fransız İhtilalı – Sanayi devrimi
B) Fransız İhtilalı – Açlık
C) Sanayi Devrimi – Irkçılık
D) Açlık – Irkçılık
 
12) Selanik şehrinin;
I. Farklı milletlerin bir arada yaşaması
II. Gelişmiş bir kent olması
III. Batının önemli şehirleri ile ulaşımının olması

özelliklerinden hangilerinin Atatürk’ün fikir hayatının gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

A) I-II B) I-III C) II-III D) I-I-III
 
13) Mustafa Kemal, düşünce dünyasında oldukça önemli bir etkiye sahip olan bu okulda, arkadaşı Ömer Naci’nin etkisiyle edebiyata yönelmiştir. Ayrıca tarih öğretmeninin etkisiyle Türk tarihine de merak salmıştır.

Yukarıda Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullardan hangisi ile ilgili bilgi verilmektedir?

A) Manastır Askeri İdadisi B) Selanik Askeri Rüştiyesi
C) İstanbul Harp Okulu D) İstanbul Harp Akademisi
 
14) 1- 31 Mart Olayı
2- İkinci Meşrutiyet’in ilanı
3- Balkan Savaşları

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1-3-2 B) 2-1-3 C) 2-3-1 D) 1-2-3

15) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonucunda ABD Başkanı’nın yayımladığı ilkelerdir?

A) Amiral Bristol İlkeleri B) Özgürlük İlkeleri
C) Washington İlkeleri D) Wilson İlkeleri

16) Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya savaşındaki Osmanlı devletinin savaştığı savunma cephesidir?

A) Romanya B) Kanal
C)Hicaz-Yemen D) Galiçya-Makedonya
 
17) İtilaf Devletleri’nin, Çanakkale Cephesi’ni açmaktaki amaçlarından biri de Rusya’ya yardım etmekti.

Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir?

A) ABD’nin savaşa girmesi
B) Çanakkale Zaferi’nin kazanılması
C) Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması
D) İttifak Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi
 
18) Mondros Mütarekesi’nin yedinci maddesinde yer alan “ İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde istedikleri noktaları işgal edebilecektir.” hükmü dikkate alındığında bu maddenin aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Osmanlı ordularının terhis edilmesine
B) Milli varlığa düşman cemiyetlerin kurulmasına
C) Anadolu’nun işgale açık hale gelmesine
D) Osmanlı haberleşme ve ulaşım araçlarına el konulmasına

19) Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde aşağıdaki aydınlardan hangisi etkili olmamıştır?

A)Ziya Gökalp B)Mehmet Emin Yurdakul C)Halide Edip Adıvar D)Namık Kemal
 
20) Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve İstanbul Boğazı'nda İngiliz donanmasına ait savaş gemilerini görmüştür.

Mustafa Kemal, İngilizlerin İstanbul'daki bu durumunu aşağıdaki sözlerinden hangisiyle eleştirmiştir?

A) Ya İstiklal, Ya Ölüm!
B) Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir.
C) Geldikleri gibi giderler.
D) Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum

B. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(10x2=20)

(…...) 1- Mustafa Kemal 1881’de Osmanlı Devleti’nin önemli bir liman şehri olan Manastır’da doğmuştur.
(…...) 2- Mustafa Kemalin doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve sosyal durumu iyiydi.
(…...) 3- Mustafa Kemal Şemsi Efendi İlkokuluna devam ederken babası vefat etti.
(…...) 4- Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girdi.
(…...) 5- Mustafa Kemal’in ilk askeri görevi Şam’daki 5. Ordudur.
(…...) 6- Mustafa Kemal Trablusgarp’a gönüllü olarak gitmiştir.
(…...) 7- Çanakkale savaşlarının kazanılmasında Mustafa Kemal’in önemli rolü vardır.
(…...) 8- Birinci Dünya savaşı çıktığı sırada en güçlü devlet Osmanlı Devletiydi.
(…...) 9- Fransız İhtilalı en çok içinde birden fazla millet olan çok uluslu devletleri etkilemiştir.
(…...) 10-Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşında İngiltere’nin yanında yer almıştır.

C. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz.(10x2=20)

Kutülamare, Rusya, Çanakkale, Sofya, Trablusgarp Savaşı, İstanbul, Almanya, Kafkas, Kuvay-ı Milliye, Sanayi Devrimi
 
1- Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı ………………….. ………………….. ‘dır.
2- Mustafa Kemal ……………………’da ateşemiliter olarak görev yaptı.
3- Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp akademisini …………………………. ‘da okudu.
4- Mustafa Kemal ………………..… Cephesinde bulunduğu sırada Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı
5- Mustafa Kemal ………………….. Cephesinde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da savaştı.
6- Osmanlı Devleti Birin Dünya Savaşında …………….………… ‘ın yanında yer almıştır.
 
7- Çanakkale Savaşlarında yenilen İtilaf devletleri müttefikleri olan ……..…….……..’ya yardım götürememiştir.
8- Irak Cephesinde …………..……….. denilen yerde 13 bin İngiliz askeri esir alındı.
9- Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden biri de ………..……… ……………….. dir.
10- Mondros Ateşkes Anlaşmasında sonra eli silah tutan halkın kurduğu orduya …………….….. ………...……. denir.

D. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerini numarasını yazarak eşleştiriniz. (5x2=10)

1 Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak gitmesi
2 Çanakkale Savaşında düşmanın hangi yönden geleceğini bilmesi
3 Başarılı bir asker, bir devlet adamı ve lider olması
4 Milli Mücadelede bütün cemiyetleri birleştirmesi
5 Milli mücadeleyi başlatarak Temsil Heyetinin başına geçmesi

(a) Çok Yönlülüğü (b) Teşkilatçılığı (c) Liderliği (d) Vatan severliği (e) İleri görüşlülüğü

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum