1. HABERLER

  2. KİMYA

  3. 9. Sınıf Evrensel İletişim Kimya Sayfa 204-208 Cevapları
9. Sınıf Evrensel İletişim Kimya Sayfa 204-208 Cevapları

9. Sınıf Evrensel İletişim Kimya Sayfa 204-208 Cevapları

9. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları Kimya 5. Ünite Sonuç Değerlendirme Sayfa 204, 205, 206, 207, 208 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. ÜNİTE SONUÇ DEĞERLENDİRME

A) Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere tabloda verilen ifadelerden uygun olanlarını yazınız.

1. İnsan organizmasında oranı en yüksek olan bileşik su dur.
2. Suyun doğadaki döngüsünde buharlaşmanın sağlanması için gereken enerjiyi Güneş sağlar.
3. Mg2+ ve Ca2+ iyon derişimi arttıkça suyun sertliği artar.
4. Sert su ısıtılarak kaynatıldığında geçici sertliği giderilebilir.
5. Fosil yakıt kullanımlarının azaltılması Dünya’nın küresel ısınma sürecini yavaşlatacaktır.
6. Sanayide atık bacalarına filtre takılması hava kirliliğini azaltır.
7. Ozon tabakası Güneş’ten gelen yüksek enerjili ışınları tutar.
8. Evdeki enerji tasarrufu, fosil yakıtlardan üretilen enerjinin az kullanılması ile hava kirliliğinin önlenebilmesi demektir.

B) Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuklara ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) 1. Kullandığımız pillerin içerisinde sağlığımıza zararlı Hg, Pb, Li gibi metaller bulunur.
(Y) 2. Atık organik sıvılar sularda çözünebilselerdi sulardan ayrıştırılmaları daha kolay olurdu.
(D) 3. Hava kirliliğini oluşturan en önemli gaz grupları kükürt ve azot oksitleridir.
(D) 4. Hava kirliliğinin başlıca sebepleri ısınma, ulaşım ve endüstriyel kaynaklıdır.
(D) 5. Deterjanların yapısında doğada parçalanabilen organik maddeler kullanılmalıdır.
(Y) 6. Motorlu taşıtlarda egzoz muayenesinin hava kirliliğinin önlenmesinde bir etkisi yoktur.
(D) 7. CO2 gazı zehirli olmayan ancak sera etkisi oluşturduğundan kirletici bir gazdır.
(D) 8. Tarımsal sulamalarda damla sulama yöntemi su tasarrufu için önemlidir.
(Y) 9. Fe2+ ve Na+ iyonları içme suyunda geçici sertlik oluştururlar.
(Y) 10. Evsel ve endüstriyel atık içeren sular temizlenmeden toprağa verilebilir.

C) Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız

1. Atmosfere atılan kirletici gazlar sadece hava değil, toprak ve su kirliliği de oluştururlar.
2. Sera etkisine sebep olan gazlardan etkisi en fazla olan gaz CO2 gazıdır.
3. Yer altı sularında bulundukları yere ve toprağın yapısına göre sertlik oranı değişkendir.
4. Çaydanlık içinde zamanla biriken maddeler geçici sertliğe sebep olan iyonların CaCO3 ve MgCO3 olarak çökelmesi ile oluşur.
5. Doğal su döngüsü sayesinde kullanılabilir su kaynakları yenilenir.
6. Suyun sertliği azaldıkça içim kalitesi artar.
7. SO2, NO2 CO, SO3 gibi maddeler hava kirliliğine sebep olan gazlardır.
8. Suni gübrelerin aşırı kullanımı toprağın ve yer altı su kaynaklarının kirlenmesine sebep olur.
9. Plastik maddelerin parçalanma süreleri çok uzun olduğundan toprak kirliliğine sebep olurlar.
10. Buzulların erimesi küresel ısınmanın sonucudur.

D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Toprak kirliliğine sebep olan maddeler nelerdir? Toprak kirliliğinin önlenebilmesi için çözüm önerileriniz nelerdir?
2. Su kirliliğine sebep olan maddeler nelerdir? Su kirliliğinin oluşmasının çevre ve insan sağlığına zararlarını yazınız.
3. Hava kirliliğine sebep olan gazları yazınız. Bu gazları oluşum kaynaklarına göre sınıflandırınız. Hava kirliliğinin önlenmesi için yapılacak çalışmalar neler olabilir?
4. Fosil yakıtlar (kömür - petrol - doğal gaz) kullanılmadan konutların ve endüstrinin enerji ihtiyacını karşılamak mümkün müdür? Bu yöntemler hava kirliliğini nasıl etkiler?
5. Aşırı karbondioksit (CO2) salınımı sonucu oluşan küresel ısınmanın etkileri nelerdir? Araştırınız.
6. İklim değişiklikleri ve kanser hastalıklarının artması hangi küresel olaylar sonucunda oluşmuştur? Araştırınız.
7. Suda geçici ve kalıcı sertlik veren maddeler hangileridir? Geçici sertlik nasıl giderilir?
8. Dünyadaki su kaynaklarının sınıflandırmasını yapınız. Kullanılabilir su kaynakları Dünya’daki toplam suyun yüzde kaçıdır?
9. Su döngüsü nasıl oluşur? Bu döngü sonucunda doğada hangi olaylar gerçekleşir? Açıklayınız.
10. Aşırı deterjan kullanımı su kaynaklarında nasıl bir değişime sebep olur? Araştırınız.

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir su kaynaklarının oranını azaltmaz?
A) Tarımsal alanda uygulanan yanlış sulama teknikleri
B) Dünya nüfusunun artışı
C) Aşırı kentleşme ve sanayileşme
D) Denizlerin tuzluluk oranlarının artması
E) Atık suların arıtılmadan su kaynaklarına karışması

2. Su döngüsü ile ilgili;
I. Karalardaki su miktarı sürekli artar.
II. Sadece okyanus sularının temizlenmesini sağlar.
III. Güneş enerjisinin su döngüsünde etkisi yoktur.
yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

3. Yer altı suları ile ilgili;
I. Tamamı kullanılabilir.
II. Yağışların tamamı yer altı sularını oluşturur.
III. Bileşimleri değişmez.
yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

4. Kullanılabilir sular ile ilgili;
I. Yapısında bulunan çözünmüş CaSO4 ve
MgSO4 tuzları geçici sertlik oluşturur.
II. Ca2+ ve Mg2+ iyonu derişimleri arttıkça suyun sertlik derecesi artar.
III. Çaydanlık tabanında oluşan çökelme geçici sertliğin giderilmesidir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5. İnsan vücudundaki su ile ilgili;
I. Sindirim sisteminde görev alır.
II. Vücut ısısını ayarlar.
III. Taşıma sisteminde görev alır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

6. Aşağıda verilen maddelerden hangisi zehirli olmayıp hava kirliliği ve sera etkisi oluşturan bir gazdır?
A) CO B) NO2 C) CO2 D) SO2 E) SO3

7. NO2 gazı ile ilgili;
I. Sistematik adı azot dioksittir.
II. Kırmızı - kahverengi renkli görünümlü bir gazdır.
III. Asit yağmurları oluşturmaz.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

8. I. Evsel atıklar
II. Petrol
III. Suni gübreler
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri su kirliliğine sebep olur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

9. Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için;
I. Araçların egzoz muayeneleri düzenli yaptırılmalıdır.
II. Modeli düşük araç satışları desteklenmelidir.
III. Toplu taşıma sistemine önem verilmelidir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

10. SO2 gazı için;
I. Renksiz, ekşi kokulu, boğucu bir gazdır.
II. İnsan sağlığı ve çevre için zararsızdır.
III. Azot oksididir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi sera etkisi oluşturan bir gaz değildir?
A) O2 B) CO2 C) O3 D) CH4 E) CFC

12. CFC gazları ile ilgili;
I. Bu gazların atmosfere doğal salınımı yoktur.
II. Klimalarda, buzdolaplarında, deodorantlarda kullanılmaktadır.
III. Sera etkisi oluşturmazlar.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

13. Ozon tabakası ile ilgili;
I. Atmosferde yoğun bulunduğu bölgeye ozonosfer denir.
II. Düşük enerjili Güneş ışınlarını tutar.
III. Cilt kanserlerinin oluşumunu engeller.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

14. I. PET şişeler
II. Piller
III. Doğal gübreler
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri toprak kirliliğine sebep olur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

15. Kullanılabilir su kaynaklarının azalmasının nedeni;
I. Atık suların su kaynaklarına karışması
II. Yanlış tarımsal sulamalar
III. Aşırı kentleşme ve sanayileşme
yargılarından hangisi ya da hangileri olabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

16. Su döngüsü ile ilgili;
I. Kirlenen su kaynaklarını kullanılabilir hâle getirir.
II. Buharlaşma ve yoğuşma olayları ile birlikte yürür.
III. Denizlerdeki su oranını azaltır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

17. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması su tasarrufu sağlamaz?
A) Bulaşık makinesi kullanılması
B) Su damlatan muslukların tamir edilmesi
C) Yağmur sularının depolanması
D) Deterjan kullanımının artırılması
E) Elle çamaşır yıkanmaması

18. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Aşırı suni gübre kullanımı çevre kirliliği oluşturur.
B) Tarım ilaçları toprak ve su kirliliğine sebep olur.
C) Sert sularda sabun ile daha iyi temizlik yapılır.
D) Mg2+ ve Ca2+ iyonları suda sertliğe sebep olur.
E) Geçici sertlik suyun kaynatılması ile giderilebilir.

19. CO2 gazı ile ilgili;
I. Yeşil bitkiler fotosentez sırasında kullanırlar.
II. Sera gazıdır.
III. Zehirli bir gazdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

20. Çevre kirliliği ile ilgili;
I. Toprak ve yer altı sularındaki kirliliğin belirlenmesi zordur.
II. Hava kirliliği dağılma ortamı uygun olduğundan çok geniş bir bölgeyi etkileyebilir.
III. Aşırı nüfus artışı genel olarak çevre kirliliği artışında etkendir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.