Boğaç Han Metni Cevapları

Boğaç Han Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Boğaç Han Metni Sayfa 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 Soruları ve Cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Boğaç Han Metni Sayfa 118 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İsminizin size nasıl verildiği hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bunu kendinize göre cevaplamalısınız.
Örnek:
Benim adım Ahmet. Dedemin de adı Ahmet imiş. Babam ben doğunca kendi babasının ismini bana vermek istemiş. Bundan dolayı da benim adım Ahmet olmuş.

2. Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında neler öğrendiniz? Anlatınız
Türklerde (ve Türklerin yakın komşusu, dil akrabası Moğollarda) yeni doğan çocuğa ad verme geleneği çok eskiye dayanan bir TÖRE’dir. Çocuk doğduğu zaman olan bir hâdise, eve ya da obaya gelen bir ziyaretçi, ilk görülen nesneye, hayvan veya bitki adı, kız ya da erkek kişiye ad olabilir: Meselâ:

TEMÜÇÎN, Çinggis Kağan’ın ilk adı olup, doğduğu zaman, esir alınıp obaya getirilen soylu bir kişinin adıdır. (DEMÎR+CÎ) manasınadır. ÇİNGGİS adı sonradan verilmiştir.

Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut’un, Türklerin Şamanizm’e inandığı dönemde Şamanlara kopuz çalmayı öğreten, adeta Şamanların hocası konumunda olduğu söylenmektedir. Türklerin Müslüman olduğu dönemde de Müslümanlığı kabul ederek halka yol gösterdiği kayıtlarda yer almaktadır. Bu anlatıların büyük kısmına Dede Korkut hikayelerinde geçen ifadelerden yola çıkılarak varılmıştır.

Dede Korkut Hikayelerinde Türklerin yaşayış biçimlerinden gelenek ve göreneklerine kadar pek çok olay anlatılır. Bu olayların kiminde Türklerden Şamanizm’e inanan bir topluluk, kiminde ise Müslüman bir topluluk olarak bahsedilir. Dede Korkut Hikayeleri asırlar boyunca dilden dile anlatılarak aktarılmıştır. Hikayelerin 15. yüzyılda yazıya döküldüğü ve kayıt altına alındığı düşünülmektedir.

Dede Korkut Kitabı’nda Geçen Hikayeler:

 • Dirse Han Oğlu Boğaç Han
 • Salur Kazan`ın Evi Yağmalanması
 • Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek
 • Kazan Bey Oğlu Uruz`un Tutsak Olması
 • Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
 • Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
 • Kazılık Koca Oğlu Yegenek
 • Basat`ın Tepegöz`ü Öldürmesi
 • Begin Oğlu Emren
 • Uşun Koca Oğlu Segrek
 • Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz`un Çıkarması
 • İç Oğuz`a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü

Boğaç Han Metni Sayfa 123 Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuma sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz.

SoruTahminim
Sizce boğayı neden meydana getirmiş olabilirler?Yine deveyle güreştirip eğlenmek için getirmiş olabilirler.
Dirse Han’ın oğlu boğadan kurtulmak için ne yapmış olabilir?Birden çekilip boğayı düşürmüş olabilir.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak tahmininizi kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

kudretli
Sözlük anlamı: Gücü olan, güçlü.
Cümlem: Görünüşünden kudretli olduğu anlaşılan bir adam meydana doğru ilerledi.

kabile
Sözlük anlamı: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, boy.
Cümlem: Leyla Hatun kadın olmasına rağmen uzun yıllar kabilesine liderlik yapmıştı.

savulmak
Sözlük anlamı: Bir şeyden çekinerek bulunduğu yerden uzaklaşmak
Cümlem: Bahçenin sahibinin geldiğini gören çocuklar hemen savuldular.

hünerli
Sözlük anlamı: Becerikli, yetenek sahibi kimse
Cümlem: Okulumuza gelen sihirbaz çok hünerliymiş.

3. ETKİNLİK

“Boğaç Han” adlı metni olay, yer, şahıs kadrosu ve zaman bakımından inceleyiniz.
Yer
: Meydan
Zaman: Geçmiş zaman
Şahıs ve varlık kadrosu: Boğa, deve, Bayındır Han, Oğuz Beyleri, Dirse Han, Dirse Han’ın oğlu, çocuklar, Dede Korkut
Olay: Dirse Han’ın oğlunun boğayı yenmesi sonucu Dede Korkut’un Dirse Han’ın oğluna isim vermesi.

Boğaç Han Metni Sayfa 124 Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Dirse Han’ın oğlu ve arkadaşları meydanda hangi oyunu oynuyorlardı?
Cevap:
Aşık oyunu oynuyorlardı.

2) Dirse Han’ın oğlu, boğayı yenmek için ne yapmıştır?
Cevap:
Boğayı alnından ittirirken birden çekilip boğayı yere düşürmüştür.

3) Dirse Han’ın oğluna kim isim vermiştir? Verdiği isim nedir?
Cevap:
Dede Korkut, Boğaçhan adını vermiştir.

4) Dede Korkut, Dirse Han’dan oğluna neler vermesini istemiştir?
Cevap:
Beylik, taht, at, on bin koyun, deve, otağ, cübbe elbise vermesini istemiştir.

5) Okuduğunuz metinde Türklerin hangi gelenekleri yer almaktadır?
Cevap:
İsim verme geleneği yer almaktadır.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki olayı siz anlatsaydınız nasıl kurgulardınız?

Benim Kahramanlarım: Boğa, Boğaç Han, Dede Korkut
Olayın Geçtiği Yer: Tarla
Olay: Dirse Han’ın oğlu tarlada çalışırken, ipini koparan kızgın bir boğa Dirse Han’ın oğlunun üzerine gelir. Oğlan yerdeki taşı boğanın kafasına vurur ve bayıltır. Bunu gören Dede Korkut oğlana Boğaç Han adını verir.

6. ETKİNLİK

Bir gazeteci olduğunuzu düşününüz. Dede Korkut ile röportaj yapmak için sorular oluşturunuz. Dede Korkut’un vermiş olabileceği cevapları araştırma sonuçlarınızdan yararlanarak arkadaşlarınıza sununuz.

Röportaj Soruları:

1- Sizin ününüz nereden geliyor?
Dede Korkut: Ben Oğuzların destansı hikayelerinin ilk anlatıcısıyım. Ünüm buradan gelmektedir.

2- Soyunuz nereden geliyor?
Dede Korku: Oğuzların Kayı boyundan gelmektedir.

3- Size niçin bu kadar çok önem veriyorlar, niçin saygı duyuyorlar?
Dede Korku: Ben bir bilgeyim. Türk gelenek ve göreneklerini iyi bilirim. İnsanlar hep bana danışırlar. Onlara yol gösteririm.

4- Mesleğiniz nedir?
Dede Korku: Oğuz hükümdarlarına vezirlik yapıyorum.

5- Hikayelerinizde neler anlatıyorsunuz?
Dede Korku: Türklerin yaşayış biçimlerinden gelenek ve göreneklerine kadar pek çok olay, kahramanlıklar, gelenek ve görenekler anlatırım.

6- Hikayeleriniz ne zaman yazıya geçirildi?
Dede Korku: 15. yüzyılda yazıya geçildi.

Boğaç Han Metni Sayfa 125 Cevapları

7. ETKİNLİK

Kırgız Türklerinin Manas Destanı’ndan alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz.

MANAS

Cakıp; her kabilenin başta gelenlerini, yakınlarını, bilgili ak sakalları özellikle ziyafet sofrasında alıkoymuş her birine elbise giydirdi. Çocuğunu sağ eteğine koyarak hanımını peşine takıp ortaya çıktı. “Sevgili kardeşlerim! Tanrı’mın verdiği oğluma ad veriniz.” Cakıp, diz üzerine oturup dileği için dua etti. Çocuktan çıkan ışığa bakıp ona layık bir ad bulamayan halk şaşırıp kaldı. Ah, Tanrım! Tam bu sırada beyaz çadıra yırtık deri elbise giyen, elinde beyaz asa tutan, beline çakmak taşı bağlayan, ayağına çarık saran bembeyaz sakallı, ak külahlı derviş içeri girdi. “Millet!” dedi yüzü ışıldayan derviş, şaşkın oturanlara bakarak “Müsaade ederseniz nur yüzlü çocuğun adını ben vereyim.” Onlar da “Olsun, ağzından çıkan kutlu olsun, çocuğun adını sen ver ihtiyar.” dediler. Söylemek benden söz Tanrı’dan. Çocuğun adı Manas olsun. Ulu adına layık bahadır olsun. Beladan uzak dursun.” dedi.

Manas Destanı

a) Bu paragrafta Kırgız Türklerinin hangi geleneğinden bahsedilmiştir?
Cevap:
İsim verme geleneğinden bahsedilmiştir.

b) Boğaç Han’a isim verilme yöntemiyle Manas’a isim verilme yöntemi aynı mıdır?
Cevap:
Aynı değildir.

c) Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?
Cevap:
Farklı kültürlere ait iyi şeyleri kendi kültürümüze dahil edip kültürümüz geliştirebilmemiz açısından önemlidir.

8. ETKİNLİK

Kısa çizginin kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Kısa çizginin kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.

b 1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.a) Dede Korkut’un bu hikâyesi Boğaç Han- Türklerin ad koyma geleneği hakkında bize
bilgiler vermektedir. (Ömer Seyfettin)
a 2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.b) Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, korkudan ya da üzüntüden mi bilmem.
c 3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve
eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
c) Gözlüklü sözcüğünün kök ve eklerine
ayrılışı şu şekildedir: göz-lük-lü
d 4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek
için kullanılır.
ç) -lık/-lik ekleri isimden isim yapan; -ımsa, -tır ekleri fiilden fiil yapan eklerdir.
ç 5. İsim yapma eklerinin başına, fiil
yapma eklerinin başına ve sonuna
konur.
d) Dur- fiilinden yeni kelimeler türetiniz.
e 6. Heceleri göstermek için kullanılıre) İl-köğ-re-tim sözcüğünün hecelerine
doğru ayrılışı bu şekildedir.

Boğaç Han Metni Sayfa 126 Cevapları

9. ETKİNLİK

Türklerde isim verme geleneklerini dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız.

BEKİR

Köyümüz hayvancılıkla geçinirdi. Her hanenin bir koyun sürüsü vardı. Köyde gündüzler çok sıcak olduğundan sürülerini gece otlatmaya çıkarırlardı. Bütün sürüler sabaha karşı köye dönerdi.

Ben bebekken tüm köylünün sürülerini ağıllara bırakıp uyuyacakları zaman sabahın köründe ağlamaya başlarmışım. Her sabah benim ağlamam nedeniyle köylüler uyuyamazmış.

Bir gün sabaha karşı köye kurt sürüsü inmiş. Ben tam kurt sürüsünün koyunlara saldıracağı sırada her sabah olduğu gibi ağlamaya başlamışım. Benim ağlamama kalkan köylülerden biri kurt sürüsünü görmüş. Hemen diğer köylülere haber verip sürüyü uzaklaştırmışlar. Böylece koyunlar kurtulmuş.

Bu olaydan sonra köyün en yaşlı kişisi bizim eve gelmiş. İsmimi de sabah erken kalkan manasına gelen “Bekir” koymuş.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Aşağıdaki tarihî şahsiyetlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz kişiyi tanıtan bir konuşma hazırlayınız.

Tarihî şahsiyetler: Fatih Sultan Mehmet, Uluğ Bey, Nasrettin Hoca, Pirî Reis, Mimar Sinan, Yunus Emre, Kâtip Çelebi.

Yunus Emre Hayatı Kısaca

Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan Yunus Emre, kültürümüzdeki en önemli tasavvuf ve halk şairi olarak bilinir. Yunus Emre’nin hayatı konusunda bildiklerimiz oldukça sınırlıdır. Hayatı hakkındaki bilgiler, rivayetlere ve tahminlere dayanmaktadır.

Yunus Emre Ne Zaman Yaşamıştır?
13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk çeyreğindeki zaman aralığında yaşadığı tahmin edilmektedir.

Yunus Emre Ne Zaman Doğmuştur?
1241 yılında doğduğu kabul edilir.

Yunus Emre Ne Zaman Ölmüştür?
1320 yılında öldüğü kabul edilir.

Yunus Emre Nerede Yaşamıştır?
Tam olarak kesin değilse de Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yer alan Sarıköy’de yetişip Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Taptuk Emre Dergâhı’nda yaşadığı tahmin edilmektedir.

Bir sonraki metnin (Ali Kuşçu Dinleme İzleme) cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz Tıklayınız

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1324
40
258
65
1143
46
39
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
16 Yorum