Uzmanlar 2022 AYT’de soruları değerlendirdi

Uzmanlar 2022 AYT’de soruları değerlendirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) de sona erdi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınav 180 dakika sürdü. Türkiye genelinde 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT sorularını uzmanlar değerlendirdi.

Doğa Koleji AYT Sorularını yorumladı

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi’ni (AYT) değerlendirdi.

Edebiyat Testinde Divan Edebiyatı Soruları Belirleyiciydi
AYT’de yer alan divan edebiyatı ile ilgili sorular, sınavın belirleyicisi oldu. Şiir bilgisi ile ilgili sorular edebiyat dönemleri ile paralel sorulmuş olup divan edebiyatı ile ilgili kazanımlara son yıllarda karşılaştığımız sınavlarla benzer olarak ağırlık verildi. Bu sınavda tüm edebi dönemlere ait kazanımların hemen hemen hepsinden soru soruldu. Birçok kazanıma sahip olan Cumhuriyet Dönemi’nden sadece iki sorunun sorulması sınav ekseninin divan edebiyatına ve şiir bilgisine kaydığı yorumunu yapmamıza zemin oluşturdu. Son yıllarda pek sorulmayan İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi’nde yer alan Destan Dönemi’nden bir soru sorulmuş olup âşık edebiyatı ve tekke edebiyatı kazanımlarını içeren doğrudan bir soruya yer verilmedi. Tanzimat, Servetifünûn ve Milli Edebiyat Dönemleri’nden de birer soru yer aldı. Sınavda dikkat çekici olan diğer bir yön ise edebî sanatlar sorusunun divan şiirinin bir beyti üzerinden sorulmuş olmasıydı. Ayrıca sınavda 6 adet anlama ve muhakeme yeteneğini ölçen paragraf sorusuna yer verildi. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde sorulan soruların doğrudan bilgiyi ölçen değil; analiz ve sentez gibi üst düzey beceriler gerektiren nitelikte, önceki yıla göre daha zor ve ayırt ediciliği yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Matematik Geçen Yıla Göre Yüzleri Güldürdü
Matematik sorularının öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere göre her sene olduğu gibi doğrudan bilgiyi ölçecek nitelikte karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Sınavda öğrencilerimiz 27 matematik 13 geometri (4 trigonometri dâhil) sorusuna cevap verdiler. Matematik soruları 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluştu. 12’nci sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldiği; türev ve integral kazanımlarından ayırt edici birer soru sorulduğu ve ilk kez Riemann integralinin sorulduğu öğrencilerimiz tarafından belirtildi. 9 ve 10’uncu sınıf kazanımlarından oluşan soruların yapılabilir olduğu fakat polinom sorusunun dikkat çekici olduğunu söylediler. Geometri soruları 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarından geldi. Geometri soru kurgularının anlaşılabilirliği belirleyici olup öğrencilerin analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirdi. Koni ve çember sorusunun belirleyici olacağını düşünüyoruz. Geçen seneye göre matematik sorularının daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından dile getirildi.

Fizik kazanımlarına hâkimiyeti ölçen bir sınavdı
Fizik testi adayların 11 ve 12’nci sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak analiz ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları soruldu. Sorulan 14 sorunun 6’sı 11’inci sınıf “kuvvet ve hareket” ünitesindeki vektörler, Newton’ın hareket yasaları, itme ve çizgisel momentum, basit makineler, tork konularından, elektrik ve manyetizma ünitesindeki düzgün elektrik alan ve manyetizma, transformatörler konularından çıktı. Soruların 8’i 12’nci sınıf “dalga mekaniği” ünitesi dalgalarda Doppler olayı, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ünitesindeki görüntüleme teknolojileri, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite ünitesinden büyük patlama ve evrenin oluşumu, modern fizik ünitesinden Compton saçılması, özel görelilik, çembersel hareket ünitesinden Kepler kanunları, düzgün çembersel hareket, ve basit harmonik hareket ünitesinden soruldu. Sorulan soruların yarısının günlük hayatın içinde yer alan fizik kanunlarını yorumlamaya dayalı sorular sorulması dikkat çekti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. 11’inci ve 12’nci sınıf konu kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını düşünmekteyiz.

Kimya bilgiyi ölçtü
Kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12’nci sınıf kimya kazanımlarından geldi. 11’inci sınıf modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde denge ünitelerinden toplam 8 tane soru; 12’nci sınıf kimya ve elektrik ve organik bileşikler ünitelerinden ise toplam 5 tane soru soruldu. Kimyasal tepkimelerde hız ve karbon kimyasına giriş ünitelerinden soru gelmedi. Soruların açık ve anlaşılır olduğu görüldü. 2020 YKS’yi anımsatan bu sınavdaki sorular, alan bilgisi ve bu bilginin kullanımına yönelik analitik beceriler isteyen bir tarzda geldi. 11 ve 12’nci sınıf kimya ünitelerinde yer alan ve temel kazanımları ölçmeye yönelik soruların sınav hazırlığı yapan öğrencilerin sıkça karşılaştığı soru tiplerinden olması, sınavın makul bir zorluk derecesinde olduğunu gösterdi.

Biyoloji soruları bilen ile bilmeyeni ayırt etti
Öğrencilerimizden aldığımız dönüşler neticesinde, uygulanan 2022 AYT‘de biyoloji sınavının müfredata uygun, zorluk bakımından kolay, orta ve zor düzeyde soruların yaklaşık oranlarda yer aldığı bir sınav olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görüldü. Ancak biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmının ise bilgiyi soruda uygulayabilmeyi ve grafik yorumlamayı ölçtüğünü söyleyebiliriz.

Geneli bildiğimiz gibi ama sürprizi de var
Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre bu yıl AYT sınavının tarih sorularında birkaç soru hariç genel olarak büyük bir sürpriz yaşanmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi soruların büyük kısmı doğrudan bilgi gerektiren sorulardı. Fakat bunun yanında kavram bilgisi, bilgileri bir araya getirerek yorum yapma becerisi gibi özellikleri gerekli kılan sorular da vardı. Her iki bölümle ilgili sorular için şu yorumları yapabiliriz:

Türk Dili ve Edebiyatı -Sosyal Bilimler 1 kısmında soruların sınıflara göre dağılım oranları şöyleydi: 9’uncu sınıftan 3, 10’uncu sınıftan 2, 11’inci sınıftan 1 ve 12’nci sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Soruların geneli, test çözen her öğrencinin kolayca hatırlayabileceği sorulardı. Bununla birlikte, doğrudan bilgi gerektiren veya verilen bilgilere bakılarak yorum becerisini ölçen sorular da vardı. Lidyalıların, Mevalî politikasının, Karamanoğulları, Ekber ve Erşed Sistemi’nin ve 1921 Ankara Antlaşması’nın sorulduğu sorular her test kitabında karşılaşılabilecek nitelikte sorulardı. Bunun yanında, Enes Öğretmenli ve II. Murat’ın tekrar Osmanlı ordusunun başına geçerek Varna Savaşı’nı kazandığı sorular ise bilinen bilgilerin yeniden harmanlanmasını gerekli kılan sorulardı. Bu yıl ED/SOS-1 bölümünde en ilginç gelen ve ayrıntı bilgi isteyen soru kuşkusuz, II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile 1939’ da imzaladığı Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması’na rağmen savaş açmadığı devletin sorulduğu soruydu. Bu soru ile ilgili bilgiyi öğrenciler kendi bilgilerini bir araya getirip sonuç çıkartarak çözebilirlerdi.

Sosyal Bilimler-2 bölümünde ise soruların sınıflara göre dağılım oranları şöyleydi: 9’uncu sınıftan 3, 10’uncu sınıftan 3, 11’inci sınıftan 1 ve 12’nci sınıf inkılap tarihinden 4 soru geldi. Burada nispeten ilginç olan sorular Uygurlarla ilgili olan soru ve Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi ile ilgili soru idi. Uygurlar sorusunda verilen ön bilgi paragrafında Gök Tengri kavramının yanında Ay Tengri kavramının kullanılması bilgiyi ilginç hale getirmekteydi. Çünkü MEB kitabında İlk Türk devletleri ile ilgili konularda Ay Tengri ifadesi yok. Bu ifadeyi öğrenciler ilk kez bu sınavda görmüş oldular ve daha önceki bilgileri ile yorumlayarak, çıkarım yaparak soruyu çözebildiler. Ayrıca, Nizamülmülk’ün Ikta Sistemi’ nin uygulanması sırasında merkezî otoriteyi güçlü tutabilmek amacıyla yaptığı uygulama da yine bu sınav ile öğrencilerin bilgi dağarcığına girmiş oldu. Bunların dışındaki sorular ise yine hemen hemen her soru bankasında görülebilecek nitelikte sorulardı. Sonuç olarak bu yılki AYT tarih soruları zorluk düzeyi olarak önceki yıllarla benzer zorluktaydı. Test çözmeyi alışkanlık hâline getiren ve yorum becerisini geliştiren öğrenciler için yapılabilir sorulardı.

Beklenilmeyen bir soru yoktu
Coğrafya-1 bölümünde 6 adet coğrafya sorusu; Coğrafya-2 bölümünde ise 11 adet coğrafya sorusu yer aldı. 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda müfredat dışı soru bulunmuyordu. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı soruların yer aldığı sınavın zorluk düzeyi orta olarak değerlendirilebilir. Genel coğrafi bilgiye ve coğrafi sorgulama becerisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav oldu.

Felsefe grubu sorularında zorlayıcı soru yoktu
Sorular TYT sınavına göre daha kolaydı. Felsefede varlık felsefesi ve bilgi felsefesinden sorular vardı. Sosyolojideki sorular yoruma dayalıydı. Psikolojinin alt dallarından sorular vardı. Mantıktaki sorular ağırlıklı olarak klasik mantık sorularıydı.

Öğrencilerin bilgi düzeylerini sınayan bır sınavdı
Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir şekilde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını görmekteyiz. Hristiyanlıkta teslis inancı; ateizm, deizm ve nihilizm gibi akımlar; fıkıh, tefsir, kelam, tasavvuf ve rasathanelerle ilgili 4 soru hem bilgi hem analizi birlikte isteyen sorular olarak karşımıza çıktı. Dünya hayatının geçiciliği ve emek-kazanç ile ilgili sorular da yorum ve analiz gerektiren 2 soruydu. Genel olarak kavram bilgisi gerektiren zor sayılabilecek soruların da karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hâkim olmasının önemini ortaya çıkardı. Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülüyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin ortanın üzeri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Gen eğitim kurumları AYT Sorularını yorumladı

2022 Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) genel olarak bakıldığında geçmiş yıllar ile aynı zorluk derecesinde olduğunu söyleyen Gen Eğitim Kurumları Eğitim Uzmanları, adayların Fen ve Sosyal Bilimler bölümlerinde beklendiği gibi rahat bir sınav geçirdiğini belirtti. Gen Eğitim Kurumları Eğitim Uzmanları sınavı şöyle yorumladı:

İşlem ve yorum soruları harmanlandı
Matematik soruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı ve kazanımları doğrultusunda sorulmuş olup cebirsel kısımda işlem ve yorum sorularının birlikte harmanlandığını söyleyebiliriz. Geometri kısmında ise şekiller öğrencilerin çizmeleri gereken tarzda şekilsiz soruldu. Genel olarak 2022 AYT Matematik soruları zorluk derecesi olarak 2019 ve 2020 yıllarındaki AYT sınavları ayarında olduğunu söylemek mümkün.

Bilgiyi ölçmeye yönelikti
Türk dili ve edebiyatı soruları müfredat kapsamında ve orta zorluk düzeyindeydi. Şiir bilgisi sorularında eski Türkçe kelimelerin olması öğrencileri zorlasa da tiyatro, hikaye ve roman türleri ile ilgili sorularda hatırlanması kolay eser ve yazarlar soruldu. Aynı zamanda sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlamasına dayalı sorular da bulunuyordu. Sınav genel kapsamıyla her yıl olduğu gibi bilgiyi ölçmeye yönelikti.

Kavram bilgisini sorguladı
Fen testi Fizik branşında; 11’inci sınıf müfredatından 6 soru, 12’nci sınıf müfredatından ise 8 soru soruldu. Sınav, MEB kazanımlarına uygun, kavram bilgisini sorgulayan, işlem içermeyen, öncüllü, seçenekleri çeldirici ve çalışan öğrencinin zorlanmayacağı nitelikte sorulardandı.

Birçok kavramdan soru soruldu
Kimya soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundu. İşlem ve yorum soruları bir aradaydı. 12’nci sınıf konularından ikisi kimya ve elektrik, üç tanesi organik kimya olmak üzere 5 soru, geri kalan 8 soru 11’inci sınıf müfredatına ait olup soru dağılımının beklendiği gibi yapıldığını görüyoruz. 11’inci sınıf konuları gazlar, sıvı çözeltiler, kimyasal tepkimelerde enerji, hız, denge konularından olup yıllardır sorulmayan çözünürlük dengesinden de soru bulunuyordu. Birçok kavramı içeren soruların sorulması sınavı oyalayıcı hale getirdi.

Genel olarak zor ve bilgiye dayalıydı
Biyoloji soruları müfredat doğrultusunda 11’inci sınıf ve 12’nci sınıf konularından orantılı olarak soruldu. Öğrencilerimizden aldığımız bilgilerden yola çıkarak, ‘Ekoloji’ konusundan grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, genel olarak soruların yoruma dayalı olmayıp biyoloji dersi alan bilgisini ölçmeye yönelik olduğunu gördük. 12’nci sınıfın son konularından olduğu için korkulan ‘Bitki Biyolojisi’ ünitesinden gelen soruların zorlayıcı olmadığı, yüzeysel bilgiyi ölçtüğü, 11’inci sınıf konusu olan ‘İnsan Fizyolojisi’nden soruların ayrıntı bilgi gerektirdiği, şıkların da çeldirici olduğu görüldü. Genel olarak soruların zor ve bilgiye dayalı olduğu, ancak alana iyi hazırlanan öğrenciler tarafından rahat çözülebileceği sonucuna ulaşabiliriz.

Müfredata uygun soruldu
Tarih soruları MEB kazanım ve müfredata uygun olarak soruldu. Sosyal Bilimler-2 Tarih soruları beklediğimiz gibi Sosyal Bilimler-1 Tarihten daha zor sorulardan oluştu. Genel anlamda zorluk derecesi olarak orta-zor bir sınav yapıldı. İnkılap tarihi, tarihe yardımcı bilimler konularının sınavda belirleyici olacağı görülüyor.

Harita bilgisi bolca ölçüldü
Coğrafya soruları MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak soruldu. 11 ve 12’nci sınıf konularından oluşan bir sınav olup harita bilgimizi bolca ölçüldü. Ekstrem olaylar, kültür bölgeleri, yerleşme coğrafyası gibi konulardan sorular soruldu.

Nesibe Aydın Okulları AYT Sorularını yorumladı

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında sözel alanda, okumaya dayalı, anlam bilgisi, yorum ve bilgi gerektiren soruların; sayısal alanda ise bilgi, teorem ve kavramların yorumlanmasına dayalı orta zorlukta soruların ağırlıklı olduğunu söyledi. Adayların, zaman kontrolünü daha kolay sağlayabildiği bir sınav olduğunu dile getiren Nesibe Aydın Okulları uzmanları sınavı şu şekilde değerlendirdi:

Ayırt edici soru sayısında azalma var
Matematik testinde müfredat dışı soru olmayıp sorular kazanımlara uygundu. Geçen yıla göre ayırt edici soru sayısında azalma olduğu söylenebilir. Geometri sorularında hem klasik hem de yeni nesil sorulara yer verildi. Matematik testinin zorluk düzeyinin, geçen yıla göre daha kolay ve anlaşılır olduğunu gözlemledik. Analitik düşünme yöntemlerini kavramış, soru tipi ezberlemeyen, matematiksel kavram ve teoremler üzerine düşünerek öğrenmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğunu düşünüyoruz.

Güçlü ve dikkatlice yorumlanan sorularda sonuca ulaşılabilir
2022 AYT genel olarak değerlendirildiğinde fizik ve kimya alanlarının belirleyici olduğunu söylemek mümkün. Fizik testinde tüm sorular, 11 ve 12nci sınıf müfredatından seçilmiş olup, soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Ağırlık merkezi, Atom Modelleri, Yeryüzünde Hareket, Bağıl Hareket, İş Güç Enerji, Radyoaktivite, Kondansatör, Fotoelektrik vb.) sorgulama yapılamadığı görülüyor. Bu anlamda soruların tamamı müfredata uygun, ancak müfredat kapsamına göre daha dar çerçevede kalmış diyebiliriz. Fizik testinin genelinde fiziksel kavramların, temel fizik kuralları kullanılarak fizik bilgileri üzerinden güçlü ve dikkatlice yorumlanması ile sonuca ulaşılabilirdi. Matematiksel işlemler yerine daha çok sözlü anlatım tekniği baskın olarak kullanıldı. Higgs bozonu ve Doppler etkisi soruları ile fizik testinin AYT de belirleyici olacağını düşünüyoruz.

Fen alanında kimya soruları belirleyici olacak
Kimya testi 11 ve 12’nci sınıf Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı kazanımlara uygun olarak hazırlandığı görülüyor. Sınavda çıkan soruların bilgiye dayalı, geneli orta zorlukta, formül bilmeyi ve yorumlamayı gerektiren seçici sorulardan oluştuğunu gözlemledik. 2021 AYT sorularına göre bu sene AYT kimya testi sorularının daha zor ve fen alanında belirleyici olduğunu söylemek mümkün.

Soruların tümü temel bilgi içeriyor
2022 AYT sınavında çıkan 13 Biyoloji sorusunun 6 tanesi 12’nci sınıf, 7 tanesi 11’inci sınıf konularını içeriyordu. Soruların tümünün temel bilgi içerdiğini söyleyebiliriz. Ancak sorulardan bazılarının hem yoruma hem de analize dayandığını tespit ettik. İyi çalışmış olan ve temel bilgilere hakim öğrencilerin yapabileceği türden sorular olduğu anlaşılıyor. Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmediğini ve geçen yılın AYT sınavına yakın düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Farklı tipte sorulara yer verildi
Türk dili ve edebiyatı testinde müfredat dışı sorulara yer verilmemekle birlikte dil ve anlatım konularından sadece anlam bilgisi soruları yer aldı. Farklı tipte soruya yer verilmedi. Dil bilgisinden soru sorulmadı. Sınavın Türk edebiyatını tarayan, sürpriz soruların olmadığı ve orta zorlukta bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

Bilgi ağırlıklı sorular çoğunluktaydı
Sosyal Bilimler-1’de yer alan Tarih sorularının çoğunluğu bilgi ağırlıklı sorulardan oluşuyordu. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi zorluk seviyesinin yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Soruların ağırlıklı olarak 9, 10 ve 12’nci sınıf müfredatından sorulduğunu tespit ettik.

Geçtiğimiz seneye benzer sorular vardı
Coğrafya soruları 11 ve 12’nci sınıf MEB müfredat ve kazanımlarına uygun, geçtiğimiz seneye benzer, orta seviye sorulardan oluştu. Coğrafya testinde bilginin ön planda olduğu, okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya yönelik, yapılabilir nitelikte sorular soruldu. Özellikle Dünya haritası üzerinde kültür bölgelerinin, Türkiye’de demir yolu ulaşımının ve kır yerleşmelerinin irdelendiği soruların seçiciliğinin yüksek olduğunu söylemek mümkün.

İyi kurgulanmış sorulardan oluşuyordu
Felsefe grubu testinde Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık alanlarından 3’er soru soruldu. Sorular analiz edildiğinde müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi kavram bilgisi, yorumlama ve metin analizi bilgisi gerektiren sorulardan oluştuğunu gözlemledik. Soruların net, açık ve iyi kurgulanmış olduğunu söyleyebiliriz.

Kavram ve bilgi ağırlıklıydı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin soruları 2021 AYT sınavında olduğu gibi kavram ve bilgi ağırlıklıydı. Bu soru tarzları ile öğrencinin bilgi seviyesi yeni nesil soru tarzlarıyla harmanlanarak ölçülmesi hedeflendi. İslam ve Bilim ünitesinden 2 soru sorulduğu ve bu soruların ikisinin de yeni nesil tarzda soru olduğunu gözlemledik. Hristiyanlık ünitesinden de teslis inancı ve İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar ünitesinden de inanç biçimlerinin sorulduğu ve bu sorularda da öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin ölçüldüğünü söyleyebiliriz.

Bilfen Liseleri AYT Sorularını yorumladı

Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlayan bir sınav olarak hazırlandığını söyleyen Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları, öğrencilerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu.

Divan edebiyatı soruları belirleyici olabilir
Türk dili ve edebiyatı testinde bu sene de 24 sorunun 6’sı anlama ve yorumlamaya dayalı paragraf ve anlam bilgisinden, 18’i ise edebiyat bilgi ve becerisini ölçmeye dayalı sorulardan oluştu. Türk Edebiyatı Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı bu sınavın, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarına göre hazırlandığını söyleyebiliriz. Sınavda söz sanatından 1, şiir bilgisinden 4, edebiyat akımından 1, İslamiyet öncesi edebiyattan 1, divan edebiyatından 5, geleneksel tiyatrodan 1, Tanzimat edebiyatından 1, Servetifünun edebiyatından 1, Millî Edebiyat’tan 2, Cumhuriyet edebiyatından 2 soru soruldu. Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmedi. Sınavın belirleyicisinin divan edebiyatı soruları olacağını düşünüyoruz.

Yorum yapabilme gücü de ölçüldü
Tarih testinde bazı bilgi soruları öğrencileri zorlayabilecek nitelikteydi. Öncelikle Beylikten - Devlete Geçiş ünitesinde doğrudan padişahın yapmış olduğu savaşın adı sorgulandı. Ayrıca İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yeni katılan ünitelerden biri olan ‘İki savaş arasında Türkiye ve dünya’ ünitesinden 1939 - Fransa - İngiltere - Türkiye Antlaşması ile ilgili doğrudan bilgi sorusu soruldu. Bu sorunun AYT tarih bölümünde öğrencilerin en çok zorlanacakları soru olacağını düşünüyoruz. Sınavda 4 yılın kazanımlarına yer verildi. Sorularda doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında, farklı disiplinlerdeki bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçüldü. TYT sınavında olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınandı. Kısaca alanına hâkim düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olduğu görüşündeyiz.

Sorular net ve anlaşılır nitelikteydi
Coğrafya 1 (6 soru) ve Coğrafya 2 (11 soru) soruları, 11’inci ve 12’nci sınıflarda okutulan MEB müfredatındaki kazanımlara uygundu. Coğrafya-1 soruları içinde dünya haritası üzerinde kültürel bölgelerin dağılışının sorgulandığı bir harita sorusu geldi. Sosyal Bilimler-2’de ise Türkiye ve dünya haritaları üzerinde bölge ve yer bilgisi sorgulandı. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı sorularda sebep sonuç ilişkileri sorgulanarak öğrencinin bilgi düzeyi ve yorum gücü ölçüldü. Zorluk derecesi orta düzeyde olan sorular, alan bilgisini ölçmeye yönelik, net ve anlaşılır nitelikteydi.

Soruların tamamı kolay nitelikte
Felsefe sorularından 3 soru metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme biçiminde soruldu. 3 soru da kolay nitelikte sorular olarak değerlendirilebilir. Psikoloji soruları bilgi gerektiren ancak kolay nitelikte sorular olarak tanımlanabilir. Bilen öğrencinin zorlanmayacağı türden sorular sorulmuş. Kolay soruların sorulduğu kümenin sosyoloji soruları olduğu söylenebilir. Metin analizi, metinden sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verildi. Geçen yıl olduğu gibi sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene de sorulmadı. Sorular, klasik mantık ve çok değerli mantığın konularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. Soruların tamamı kolay nitelikte sorulardan oluşuyor.

Müfredat konularından oluşuyordu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden toplam 6 soru soruldu. Sorulardan 4’ü bilgi 2’sinin ise yorum olduğu görülüyor. Sorulardan 2’sinin kolay, 3’ünün orta 1’inin ise zor olduğunu söyleyebiliriz. Sorular 11 ve 12’nci sınıf müfredat konuları içerisinde yer alıyordu.

Matematik ortalaması geçen seneye göre yüksek olacak
Geçen yıla göre, daha kolay görünen bu sınavda sorulan 31 matematik sorusunun yaklaşık yüzde 50’si 12’nci sınıf kazanımlarından sorulmuş olup içlerinde 3-4 tane seçici soru bulunuyordu. Geometri soruları ise matematik sorularına göre daha yaratıcı ve yeni nesil formda hazırlandığını söyleyebiliriz. Emek verip çalışan öğrencinin iyi neticeler alabileceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak matematik ortalamasının 2021 AYT ortalamasının üzerinde olacağını tahmin ediyoruz.

Soruların çoğu kazanımlarla gündelik yaşamı özdeşleştiren yapıda
Bilfen Liseleri Fizik Bölümü olarak 2022 AYT sorularını incelediğimizde 2021 ve 2020 yılındaki sınavlarla benzer mantıkta hazırlandığı gördük. 14 sorunun 6’sı 11’inci sınıf, 8’i 12’nci sınıf kazanımlarına yönelik ve işlem gerektirmeyen sorulardandı. 11’inci sınıfa ait olan basit makineler, itme ve momentum konularından birer; kuvvet, elektrik ve manyetizma konularından ise ikişer adet soru sorulmuştur. 12’nci sınıfa ait olan basit harmonik hareket, elektromanyetik dalgalar, atom fiziği, görüntüleme teknolojileri konularından birer; dairesel hareket, modern fizik, konularından ise ikişer adet soru soruldu. Sınavda yer alan soruların çoğunun kazanımlarla gündelik yaşamı özdeşleştiren yapıda, bir kısmının da doğrudan bilgi sorusu olduğu görülüyor. Kazanımları hakkıyla öğrenmiş, gündelik yaşam ile ilişkilendirebilen ve iyi gözlem yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.

Eleyici ve seçici sorular 12’nci sınıf müfredatından
Kimya testi, temel kavram ve ilkeleri iyi kullanan, ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve iyi işlem becerisine sahip olan öğrencilerin çözebileceği düzeydeydi. Sınavdaki sorular, müfredata uygun olup 11’inci ve 12’nci sınıf kimya dersi kazanımlarını ölçtü. 11’inci sınıf müfredatından 8 soru, 12’nci sınıf müfredatından 5 soru soruldu. Testin eleyici ve seçici soruları 12’nci sınıf müfredatından geldi. Sınavda öncüllü soruların olması, sayısal sorulara ağırlık verilmesi sınavı zorlaştırdı. Bilgi donanımı iyi olan ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.

Birden çok kazanım sorgulandı
Biyolojide sorulan 13 sorunun; 7’ si 11’inci sınıf konularının, 6’sı ise 12’nci sınıf konularının kazanımlarından soruldu. Sınav sorularının tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı görülüyor. Geçen senenin sınavına göre bu yıl sorularının bilgi ve yorum açısından çok daha derinlik isteyen sorulardan oluştuğunu gözlemledik. Sorularda birden çok kazanımın sorgulandığı ve çeldiricilerin güçlü olduğunu tespit ettik.

Uğur Okulları AYT Sorularını yorumladı

Sınavda matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerinin belirleyici olacağını söyleyen Uğur Okulları Akademik Kurul Üyelerinin AYT değerlendirmesi şu şekilde oldu:

Bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtü
2022 Matematik AYT soruları, MEB kazanımlarına uygun olup çoğunlukla 11’inci ve 12’nci sınıfta işlenen tüm konuları kapsadı. Sorular öğrencinin matematiksel bilgi seviyesini ve bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtü. Soruların bir kısmında konuların birbiriyle ilişkilendirildiği görülüyor. Öğrenciler soruların net, anlaşılır ve zorluk seviyesinin orta seviyede olduğunu ifade ettiler. Geometri soruları da ağırlıklı olarak 11’inci ve 12’nci sınıf konularından olup analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluştu. Geometride gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirilip görsellere yer verilerek hazırlanmış sorular da vardı. TYT sınavındaki matematik ve geometri sorularını da dikkate alırsak soruların net ve anlaşılır olması, yapılabilirliğinin yüksek olması önümüzdeki sene sınava girecek öğrencilerin daha motive olarak hazırlanmasını ve kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlayacak diyebiliriz.

Divan edebiyatı soruları eleyici olabilir
Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 2022 YKS-AYT’ deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 sorusu paragraf, sözcükte anlam bilgisi ve cümlede anlam bilgisi sorularından; 18 sorusu ise edebiyat sorularından oluşuyor. Sorular MEB müfredatına uygun olup bazı sorularda ezber bilgiden ziyade öğrencinin verilen metinlerden çıkarımlar yaparak sonuca varması istendi. 2022 AYT’nin farklılığı olarak göze çarpan özellik ise Türk Dili ve Edebiyatı soruları içerisinde divan edebiyatı sorularının eleyici olduğu, gelen yorumlar arasındaydı. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek nitelikte olduğu duyumlarını aldık. Bu nedenle 2022 AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı sınavının 2021 AYT’deki Türk Dili ve Edebiyatı sınavından zor ve seçici olduğu söylenebilir.

Sürpriz bir soru yoktu
Öğrencilerden aldığımız ilk bilgiler doğrultusunda fizik testinde sürpriz herhangi bir soru olmadığı, soruların MEB’in yayımlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanmış olduğu görülüyor.11’inci ve 12’nci sınıf müfredatları tamamı üzerinde dengeli bir dağılım ile sorulan soruların bir bölümünün bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel; az bir kısmının ise belirleyici nitelikte olduğu görülüyor. Öğrencilerimizden gelen bilgilere göre belirleyici nitelikteki soruların yargılarında çeldiricilerin güçlü olduğu söylenebilir. Fizik soruları elverdiği ölçüde tüm konuları kapsaması, soru dili ve netliği ile öncüllü soruların oranının doğru bir planlama ile dağıtıldığı söylenebilir.

KAZANIMLARI VE TEMEL BİLGİLER SORGULANDI
Kimya sorularının 8 tanesi 11’inci sınıf konularından, 5 tanesi 12’nci sınıf konularından soruldu. AYT’ de sorulan sorular müfredata tamamen uyumluydu. Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorguladı. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri, seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum.

Sorular açık ve netti
Biyoloji soruları 11 ve 12’nci sınıf müfredatını kapsıyordu. Biyoloji sorularının, AYT’nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer olduğunu görüyoruz. Öğrenciler bu sene AYT Biyoloji kapsamında genel olarak bilgi temelli sorular ile karşılaştı. Müfredat kazanımlarına hakim olmayan öğrencilerin yapamayacağı, orta zorluk düzeyinde olduğunu düşündüğümüz Biyoloji sorularının açık ve net olduğunu söyleyebiliriz.

Tartışmalı bir soru yer almıyor
Coğrafya soruları 11’inci ve 12’nci sınıf MEB kazanım ve kaynaklarına uygun sorulardı. Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru yer almıyor. Sınavlarda; ‘Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Küresel Ortam ve Çevre ve Toplum’ ünitelerinin hepsinden soru yöneltildi. Sorularda öğrencinin bilmesi gereken kazanımlar ve temel bilgiler sorgulandı. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur.

Bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorular yer aldı
Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundu. Tüm sınıf düzeylerinden sorular soruldu. Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgiler verilerek yorumlanması istendi. Özellikle sosyal bilimler 2 testinde üç sorunun belirleyici olacağını düşünüyoruz. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştı. Ayrıca sınavda öncüllü, bilgiye dayalı yorum gerektiren sorular da yer aldı. Sınav, konu kapsamını bilen, düzenli çalışan, soru kökünü doğru okuyan, terim bilgisine hakim öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı. Edebiyat -Sosyal bilimler 1 testi orta düzeydeyken Sosyal bilimler -2 Testinde zorluk seviyesi ortanın üstüydü.

Temel bilgiyi ve yorum gücünü ölçtü
Felsefe Grubu soruları 10’uncu ve 11’inci sınıf MEB müfredatına uygundu. Felsefe ve Sosyoloji soruları, paragrafa dayanarak temel bilgiyi ve yorum gücünü ölçer nitelikteydi. Psikoloji ve Mantık sorularının tümü doğrudan bilgiyi ölçen sorulardı. Soruların ifadesi net olup konuları bilen öğrencinin rahatlıkla çözebileceği düzeydeydi.

Orta zorluk düzeyine sahip sorulardan oluştu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencinin hem bilgisini hem de yorum yapabilme becerisini ölçmeye yönelik tarzda hazırlandığını söyleyebiliriz. Orta zorluk düzeyine sahip olan soruları cevaplamak isteyen öğrencinin müfredat dahilindeki konu ve kazanımlara hakim olması gerekiyordu. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait toplam altı sorunun dördünde direkt olarak bilgiyi sorgulayan sorular yer aldı. Diğer iki soruda ise muhakeme gücünü ölçen ve öğrencinin yorum yapmasını gerektiren sorulara yer verildi. Bu sınavda öğrencilerden soruları dikkatli bir şekilde okuyarak bilgiyi analiz etmesi ve yorumlaması istendi.

Nazmi arıkan fen bilimleri eğitim kurumları AYT Sorularını yorumladı

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanlarının 2022 AYT ile ilgili yorumları şöyle oldu:

Geçen seneki ayt’ye göre daha kolaydı
2022 AYT Matematik soruları müfredata uygun, alan konularıyla ilgili kazanımları ölçecek biçimde hazırlanmış. Soru dağılımı önceki senelere benzerlik göstermekle beraber, sınavın geçen seneki AYT’ye göre kolay olduğu söylenebilir. Konulara hakim olan öğrencilerin çok fazla zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuş.

Düzenli çalışan öğrenciler rahatlıkla yapabilir
Geometri testinde soru dağılımları daha önceki senelerde sorulanlara benziyordu. Zorluk derecesi geçtiğimiz seneye göre daha kolay sorulardan oluşuyor. Düzenli çalışan öğrencinin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı.

Çok fazla işleme ihtiyaç yoktu
Fizik soruları 11’inci sınıf ve 12’nci sınıf müfredatını kapsayan ve tüm konuları kapsayacak şekilde bir dağılım gösterdi. Soruların zorluk düzeyi orta derecedeydi. Bilgiye sahip öğrencilerin yorum becerilerini ölçen, çok fazla işleme girilmeden sonuca ulaşılabilecek sorulardan oluşmuştu.

Bilginin yorumlanması amaçlandı
Kimya soruları müfredata uygundu. Soruların 8 tanesi 11’inci sınıf, 5 tanesi 12’nci sınıf konu kazanımlarını içeriyordu. Geçen senelere göre bilginin biraz daha yorumlanmasını amaçlayan bir sınav olmuş. Konulara hâkim olan, yorumlayabilen öğrenciler için yapılabilir bir sınavdı.

Orta düzeyde zorluğa sahipti
Biyoloji soruları 11’inci sınıf ve 12’nci sınıf Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı ile uyumluydu. Biyoloji testinde 11’inci sınıf ünitelerinden 7 soru, 12’nci sınıf ünitelerinden 6 soru soruldu. Çoğunlukla öğrencilerin biyoloji dersindeki alan bilgisini ve bilgiyi yorumlama gücünü ölçmeye yönelikti. Orta düzeyde zorluğa sahip biyoloji testindeki soruların konu bilgisi tam, düzenli çalışan ve özümsemiş bilgiyi yorumlama becerisine sahip adayların beklentisini karşılayacak düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Çalışan öğrenci için zor olmadığı söylenebilir
Türk Dili ve Edebiyatı testinin 6 sorusu Türkçe anlam bilgisi ile ilgili, 18 sorusuysa Türk Edebiyatı’yla ilgili konulardan oluşmakta. Soruların müfredata uygun olduğu ve çalışan öğrenci için çok zor olmadığı söylenebilir. Türk Edebiyatı sorularında şiir bilgisi ve divan edebiyatı daha ağırlıklı yer tutmuş.

Bilgiyi ölçen sorular vardı
Tarih soruları müfredata uygun, ancak soru sayısı az olduğu için tüm konular taranamamış. Sınava giren öğrenciler tarih sorularında zorlanmış. Bilgiyi ölçen soruların sorulduğunu söyleyebiliriz. Konulara hakim olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.

Sorular geçmiş yıllardakilere benzer
Coğrafya testi geçmiş yıllarda çıkan sorulara benzer, kazanımlara uygun olarak düzenlenmiş, kolay ve orta zorluktaki sorulardan oluşan bir sınav olarak hazırlandığı görülüyor. Soruların 11’inci ve 12’nci sınıf konularına dağılımı düzenliydi.

Temel bilgileri ölçmeye yönelikti
Felsefe grubu sorularının geçen yıla göre daha temel bilgileri ölçmeye yönelik sorulardan oluştuğu görülüyor. Felsefe soruları 10’uncu ve 11’inci sınıf müfredatına uygundu ve yorumlayarak yapılabilir nitelikteydi. Psikoloji soruları temel psikoloji bilgilerinden hareketle yapılabilecek türdendi. Sosyoloji soruları daha önceki yıllardaki gibi parçaya dayalı olarak çıkarılabilecek yorum sorularından, mantık soruları ise oldukça basit bir dille ifade edilmiş ve temel mantık bilgileriyle çözülebilecek türden sorulardan oluşuyordu.

BAhçeşehir Koleji AYT Sorularını yorumladı

Fen Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularının zorluk derecesi geçen sene ile paralellik gösterdiğini dile getiren Bahçeşehir Koleji Akademik Kadrosu, ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmaması ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Bahçeşehir Koleji Akademik Kadrosunu sınavı şöyle değerlendirdi:

Her sınıf düzeyinden soru geldi
Türk Dili ve Edebiyatı Testi’nin zorluk seviyesinin geçen seneki sorularla paralel olduğu gördük. Bununla birlikte düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin güzel sonuç alacağı bir sınavdı. Soru dağılımının geçen seneki gibi 6 adet anlama ve yorumlama, 18 adet edebiyat sorusu şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlıklı konu yine şiir bilgisi ile divan edebiyatıyken her sınıf düzeyinde soru geldi. Testin geneline baktığımızda zorlayıcı bir paragraf sorusunun dışında yeterli alan bilgisi olan, öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğu görülüyor.

Matematik soruları orta güçlükte
Matematik sorularının orta güçlükte ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlandığını gördük. Sorularda ifadeler oldukça açık ve anlaşılır olup uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmedi. Geçen sene ile karşılaştırıldığında soruların daha kolay olduğu söylenebilir. Düzenli bir şekilde derslerini takip ederek test çözen ve soruları dikkatlice okuyan her öğrencinin başarılı olacağı bir sınav oldu. Matematik soruları ağırlıklı olarak 11’inci ve 12’nci sınıfa ait öğretim programlarına uygun bir şekilde hazırlandı. Sınavda 27 adet Matematik sorusu ve 13 adet Geometri (4 adet Trigonometri olmak üzere) sorusu yer aldı.

Yeterli düzeyde çalışan öğrenciler zorlanmadan yapabilir
Geometri sorularının 4 tanesi Trigonometri konusundan soruldu. 11’inci ve 12’nci sınıf Öğretim Programı çerçevesinde hazırlanan soruların üç tanesi ‘Analitik Geometri2 ve iki tanesi ‘Geometrik Cisimler’ konularını içerdi. Trigonometri sorusunun dışında sınavın kalan sorularında üçgenle ilgili soru sorulmadı. Sorular, güncel hayat problemleri ile ilişkilendirilmiş olup yeterli düzeyde çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği nitelikteydi.

Soruların tamamı muhakeme etmeye zorladı
Fizik soruları, matematiksel işlem gerektirmeyen, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin kazanımlara dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren nitelikteydi. Soruların tamamı bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmeye zorlayan sorular şeklinde soruldu. Hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorulara da yer verildiği görülüyor. Orta güçlükte sorulardan oluşan sınavda, beklenildiği üzere 11’inci ve 12’nci sınıf Fizik Öğretim Programlarında yer alan konuların kazanımlarını içeren sorular soruldu. Geçen yıl her iki sınıf seviyesine ait konulardan 7’şer soru çıkmış iken bu yıl 12’nci sınıf konularından 8 soru ve 11’inci sınıf konularından 6 soru sorulduğunu gördük. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen kapsam dışında soru bulunmadı. Sonuç olarak 11’inci sınıf ve 12’nci sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği güzel bir sınav oldu diyebiliriz.

Genel olarak klasik tipte sorular yer aldı
Fen Bilimleri testinin 13 adet kimya sorusunun 8 tanesi 11’inci sınıf, kalan 5 tanesi ise 12’nci sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı kazanımlarıyla uyumluydu. Sınavda 9 ünitenin tümünden en az birer adet soru yer almasına karşın geçen yıllardan farklı olarak soruların ünitelerdeki konulara dağılımlarında farklılaşmalar gözümüze çarptı. Elektrokimya ünitesinden eski yıllarda olduğu gibi yine 2 soru gelmiştir ancak her iki sorunun da Elektrokimyasallar Piller konusundan ve benzer nitelikte sorular olduğunu gördük. Aynı ünite kapsamında hemen her yıl soru gelen Elektroliz ve Redoks konularına da yer verilmedi. Benzer bir durum da Kimyasal Denge ünitesinde gözümüze çarptı, her yıl AYT Kimya testinde yer alan Asit-Baz konusuna bu yıl yer verilmedi. Ayrıca Organik Bileşikler ünitesi kapsamındaki 2 sorunun da eski yıllardan farklı olarak Hidrokarbonlar yerine Fonksiyonel Gruplar ünitesinden soruldu. Sınavın 11’inci sınıf düzeyindeki 8 sorusu, kolay ve orta düzey zorluktadır buna karşın konuyu iyi kavramış öğrencilerin yapabileceği detayları ve formülleri de içeriyordu. Tüm soruların yaklaşık yarısı işlem becerisi gerektiren sorulardı. 12’nci sınıf düzeyinde sorulmuş 2 soru oldukça belirleyici nitelikteydi ve birden çok kazanım hedefi aynı soruda ölçüldü. Nernst Eşitliği kullanılarak çözülmesi beklenen ilk soruda öğrencilerin ayrıca logaritmik işlem becerisi de önem arz etmedir. Diğer belirleyici soruda ise Aldehitlerin belirteç tepkimesi sorgulanırken, uzun yıllardır sınavlarda sık görmediğimiz mol-hesaplama ve yapı izomerliği de aynı soruda sorgulanmıştır. Kimya testine genel olarak bakıldığında yeni nesil soru içermeyen, klasik tipte sorulardan oluşan, doğrudan bilgiyi ölçen, tahminlerimiz doğrultusunda öngördüğümüz ve sınavlarımızda da sıklıkla sorguladığımız kazanımları ölçen sorularımızla da yüksek oranda benzerlik gösterdiği görülüyor. Sınavda yer alan kimya sorularının 2021 YKS’nin AYT kimya sorularıyla karşılaştırıldığında kısmen farklılıkları olsa da kapsam ve zorluk düzeyi bakımından büyük ölçüde benzerlik gösterdiği ayrıca YKS hazırlık sürecinde düzenli ve planlı çalışan sayısal alan öğrencilerinin de çok da zorlanmadan çözebileceği nitelikte, temel bilgi ve beceri düzeyine hitap eden, açık, anlaşılır olduğu söylenebilir.

Dikkat isteyen sorular eleyici olabilir
Biyoloji testi, öğrencilerin temel bilgilerini sorgulayan, kolaylıkla yapabilecekleri sorular içermesinin yanı sıra kavrama düzeyinde bilgilerin sorgulandığı, dikkat isteyen ve yorum yapmalarını gerektiren nitelikte soruları da içerdi. ‘Komünite Ekolojisi’ konusuna ait sorudaki ‘avcılık baskısı’ ifadesi yapılacak farklı yorumlarla hatalı cevaba yönelmeye neden olabilir. Ayrıca ‘Enzim olarak görev yapan RNA molekülleri bulunmaktadır.’ bilgisi bu yıl ilk kez sorgulandı. Zorluk düzeyi bakımından sınava iyi hazırlanan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği kolay ve orta düzey soruların yanı sıra ‘kan pH değerinin düşmesine bağlı hemoglobinin oksijen doygunluğu’ ile ilgili soruda olduğu gibi doğru yorumlanması gereken ve dikkat isteyen sorular eleyici olabilir.

Zorluk derecesi orta düzeydeydi
AYT-1 Tarih testi, sınavdaki soruların 3’ü değerlendirme ve yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşurken 7 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerektirdi. Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir. AYT-1 Tarih testi MEB kazanımlarıyla örtüşmekte olup testin bütününe bakıldığında soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.

AYT-2 Tarih testinin tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan bu bölümün sorularının güçlük derecesini zor olarak değerlendirebiliriz. Osmanlı Tarihi ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir. AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; kazanım dışı soru olmamakla birlikte daha önceki yıllarda hazırlanmış güncel konuları kapsayan ve harita okuma, eşleştirme, grafik yorumlama gibi yeni nesil soru tarzlarına yer verilmediği görü. Türk Tarihinde dönüm noktası olan antlaşma, savaşlar ve temel kavramları kapsayan kazanımlar üzerinden bir sınav oluşturulduğu ve zorluk derecesinin önceki yıllara göre daha düşük olduğu söylenebilir.

Güçlü çeldiricilere yer verildi
Coğrafya dersine ait 2022 AYT Sosyal Bilimler-1 testindeki soruların 11’inci ve 12’nci sınıf kazanımlarına eşit oranda dağıldığı, her üniteden soruya yer verildiği görülmektedir. Bu testte ekstrem doğa olayları ve kültür bölgeleri konularına ait soruların seçeneklerinde, diğer sorularla karşılaştırıldığında biraz daha güçlü çeldiricilere yer verildi. Sosyal Bilimler-1 testindeki coğrafya sorularının genel olarak orta güçlük düzeyinde olduğu söylenebilir. Sosyal Bilimler-2 testinde 11. sınıf Öğretim Programı’ndaki kazanımlara ait soruların 12’nci sınıfa göre daha fazla olduğu bununla birlikte her üniteden soruya yer verildiği görülüyor. Ulaşımı etkileyen doğal faktörlerle ilgili sorunun çeldiricisinin güçlü olması nedeniyle, bazı öğrencilerin iki seçenek arasında kararsız kalabileceklerini tahmin ediyoruz. Sosyal Bilimler-2 testinde de coğrafya sorularının genel olarak orta güçlük düzeyinde olduğu söylenebilir. Her iki testin sorularına da bakıldığında, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili üç soruya yer verilmesi dikkat çekiciydi.

Paragraflarda küçük ipuçları vardı
Felsefe soruları, 2021 AYT felsefe sorularına benzer tarzda olup felsefe öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlandı. Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama ve alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verildi. Terimlere 2021 yılına göre daha fazla yer verilmiş olsa da paragraf içinde ve seçeneklerde terimlerin açıklamalarına yer verildi.

Psikoloji ve mantık soruları, 2021 AYT sorularında olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen sorulardan oluştu. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programı kazanımlarına uygun ve anlaşılırdı. ‘Çok Değerli Mantık’ konusuna ait soru uzun yıllar sonra ilk kez sorulmuş olsa da çalışan bir öğrencinin takılmadan yapabileceği bir soru tarzı seçildiği görülüyor. Sosyoloji soruları, 2021‘de olduğu gibi öğrencilerin paragrafı okuyarak yapabilecekleri ve doğrudan ilgili kazanımı ölçen bir yapıdaydı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
1
1
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.