9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

2. Dönem 2. Yazılıları uygulanmaya devam ediyor. Bu yazımızda sizlere 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarından örnekler yayınlamaya devam edeceğiz.

9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1) Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimleyici ve öyküleyici anlatım esastır.
B) Az sözle çok şey anlatmak esastır.
C) Konu ve üslup tarzı dikkate alınarak çeşitli türlerde değerlendirilir.
D) Kişilerin iç ve dış özellikleri ayrıntılı olarak verilir.
E) Kurgusal bir metin türüdür.

2) Roman ve hikâyede olmazsa olmaz olan ancak tiyatroda pek bulunmayan unsur hangisidir?
A) Anlatıcı B) Mekân C) Olay örgüsü D) Şahıs kadrosu E) Zaman

3) Türk edebiyatında ilk roman örnekleri aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde verilmiştir?
A) Destan Dönemi
B) Millî Edebiyat Dönemi
C) Servetifünun Dönemi
D) Tanzimat Dönemi
E) Cumhuriyet Dönemi

4) Tiyatro ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat’la birlikte Avrupa’dan gelmiştir.
B) Modern tiyatro; trajedi, komedi ve dram türlerine ayrılır.
C) Eski Yunan’da en önemli komedi yazarı Aristofanes, en önemli trajedi yazarı ise Aiskhyloos’tur.
D) Tiyatro kelimesinin kökeni Yunanca ‘’seyir yeri’’ anlamına gelen ‘’theatron’’ dur.
E) Tiyatro anlatmaya bağlı sanatsal metinlerdendir.

5) Trajedi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Kahramanlar genellikle halktan kimselerdir.
C) Mitoloji ve tarihi olaylar işlenir.
D) Üç birlik kuralına uyulur.
E) Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.

6) Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro içinde yer almaz?
A) Komedi B) Dram C) Melodram D) Meddah E) Trajedi

7) Aşağıdaki roman ilklerinden hangisi yanlıştır?
A) İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Telemak
B) İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Zehra
C) İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
D) İlk realist roman: R. Mahmut Ekrem/ Araba Sevdası
E) İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Eski edebiyatımızda biyografi türüne hâl tercümesi ya da – – – – denir. Bu türün Anadolu’da yazılmış ilk örneği ise – – – – tarafından yazılmış olan Heşt Behişt adlı eserdir.

8) Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) tezkire – Sehi Bey B) nazire – Sehi Bey C) tezkire – Ali Şir Nevai
D) cönk – Latifi E) tezkire – Latif

9) Biyografi ile otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Biyografiler nesnel, otobiyografiler ise özneldir.
B) Otobiyografilerde kişinin hafızası ön plana çıkarken biyografilerde belgeler ön plandadır.
C) Biyografide dolaylı, otobiyografide doğrudan anlatım vardır.
D) Biyografi kişinin iç dünyasına, otobiyografi dış dünyasına yöneliktir.
E) Otobiyografi birinci ağızla, biyografiler üçüncü ağızla anlatılır.

10) Aşağıdakilerden hangisi anlatıcısı yönünden diğerlerinden ayrılır?
A) Gezi yazısı B) Otobiyografi C) Günlük D)Hatıra E) Biyografi

Herhangi bir konuşmanın olmadığı bu oyunda anlatılmak istenen jest, mimik, el ve kol hareketleriyle izleyiciye aktarılır. Fikir ve hisler müzik, dans ve çeşitli eşyalar yardımıyla da izleyiciye ulaşır.
11)Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dram B) Pandomim C) Tuluat D) Komedi E) Fars

12) Aşağıdaki biyografi-otobiyografilerden hangisi yanlış sanatçıyla eşleştirilmiştir.
A) Atatürk – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Kısa Hayat Hikâyem – Abidin Dino
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
D) Suyu Arayan Adam – Şevket Süreyya Aydemir
E) Avare Yıllar – Kemal Tahir

13) Mektupların şekil ve içerik özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A) Mektupların bir hitapla başlaması gelenektir.
B) Girişinde öncelikle yazılış amacı ifade edilebilir.
C) Mektubun sağ üst tarafında yer ve tarih yazar.
D) Sonuç bölümünde asıl anlatılmak istenenler verilir.
E) Mektubun sağ alt köşesinde yazan kişinin adı ve imzasına yer verilir.

14) Açık oturum ile ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Konuşmacılar alanında uzmanlaşmış kişilerdir.
B) Tartışmayı yöneten bir başkan vardır.
C) Konunun farklı yönleri detaylıca ele alınır.
D) Amaç doğru bir fikrin kanıtlanmasıdır.
E) Başkan haricinde üç ila altı konuşmacı bulunur.

Ramazan ayının 25.günündeyiz. Yavaş yavaş gelen hızlı hızlı gidiyor. Sınavları hazırlama telaşına kapıldım. 9.sınıf edebiyat sınavını hazırladım. Ama yorgunluk uykumu getirdi. Galiba uyu…
15)Yukarıdaki parça hangi edebi türden alınmıştır?
A)Otobiyografi B)Anı C)Günlük D)Biyografi E)Portre

Kişilerin karakteristik özellikleriyle tanıtılmasını amaçlayan yazılara …….. denir. Kişinin dış ve ruhsal özellikleri anlatılabilir.
16) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Biyografi B) Hâl tercümesi C) Monografi D) Otobiyografi E) Portre

Günlük türüne eski edebiyatımızda …..……….. ve …………… gibi isimler verilmiştir.
17) Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) münşeat – hamse
B) vakayiname – ruzname
C) münşeat – ruzname
D) hamse – vakayiname
E) hamse – ruzname

18) Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir?
A) Bir kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini günü gününe yazmalarına denir.
B) Hem yaşananlar hem de hissedilenler not edilir.
C) Kişi duygu ve düşüncelerini olduğu gibi yansıtır.
D) Anlatım özellikleri düşünüldüğünde nesneldir.
E) Diğer türler için belge niteliği taşıyabilir.

19) Aşağıdakilerden hangisi bir mektup türü olarak değerlendirilmez?
A) Ayrılık mektubu
B) Özel mektup
C) Resmî mektuplar
D) İş mektupları
E) Edebî mektup

20) Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Bunun için teşekkür ederim.
B) Sınıfı geçmek için çaba sarfetti.
C) Sabret, sınavlar bitecek.
D) Gönlüm ona düşeyazdı.
E) Lütfen, bu çiçekleri kabul et.

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır?
A) Yine o şarkıyı söylüyordu.
B) Zor günümde âdeta can simidimdi.
C) Kapıyı açınca hava esmeye başladı.
D) Bu ödevleri zamanında bitirmek gerekiyor.
E) Bu saatten sonra kendini affettiremez.

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil basit yapıdadır?
A) O sizleri işitince donakaldım.
B) Belediye tüm çiçekleri suladı.
C) Beklenen kişiler eve geldiler.
D) Azimli olursan bunları başarabilirsin.
E) Gelecek konusunda bizi aydınlattı

A. Aşağıda verilen bilgiler doğruysa karşına (D) yanlışsa karşısına (Y) yazınız.(20 p)

1
Roman olmuş ya da olması muhtemel olayları anlatan uzun yazılardır.
D/Y
2
Romanda anlatıcı her zaman olayın kahramanlarındandır.
3
Romanda kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez.
4
Tiyatro eserlerinin olayları oluş halinde göstermesine dramatik örgü denir.
5
Tiyatro anlatmaya bağlı metinlerdendir.
6
Tiyatronun MÖ V. Yüzyılda bağbozumu tanrısı Diyonizos adına düzenlenen törenlerde ortaya çıktığı bilinmektedir.
7
Üç birlik kuralı olay, yer ve zaman birliğidir.
8
Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı” adlı eseri otobiyografik bir romandır.
9
Divan edebiyatında biyografi ile benzerlik gösteren türe tezkire denir.
10
Mektupta asıl anlatılmak istenenler sonuç bölümünde yer alır.
11
Günümüzde hemen her alanda mektubun yerine kullanılmaya başlanan e-posta bir iletişim aracı olarak hayatımıza girmiştir.
12
Edebi mektupların en önemli özelliği samimi bir dille yazılmalarıdır.
13
Açık oturum bir başkan ve en az üç konuşmacıyla yapılır.
14
Açık oturumda kazanan ve kaybeden taraflar vardır.
15
Tutanakları kendi yorumlarımızı katarak tutmalıyız.
16
Günlükler, üzerinde belli bir süre geçtikten sonra yazılır.
17
Günlüklerde tarih, sağ üst köşeye atılır.
18
Günlüklerde birinci kişili anlatım hakimdir.
19
İnternetin gelişmesiyle günlüklerin yerini bloglar almıştır.
20
Bloglara yorum yapılmaz. Yazar ile okuyucu arasında etkileşim yoktur.

2)Trajedi, komedi ve dramı karşılaştırınız.(15 P)

Trajedi
Komedi
Dram
Üç birlik kuralı
Konu
Yaşamın hangi yönü
Kişiler
Acı veren olaylar

3)Aşağıdaki yazarları eserleriyle eşleştiriniz.(5 P)

1)Ali Şir Nevai
Vatan yahut Silistre
2)İbrahim Şinasi
Hayatlar
3)Namık Kemal
Mecalisü’n Nefais
4)Pluterkhos
Victor Hugo
5)Beşir Fuat
Şair Evlenmesi

4)Biyografi ve otobiyografinin özelliklerini beşer(5) madde ile açıklayınız.(10 P)

Biyografi
Otobiyografi
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)

5)Aşağıdaki parçada geçen zarfları bularak çeşitlerini yazınız.

Bugün çok rahat uyumuştum. Vücudum artık beni yönetmiyordu. Dışarı çıkacaktım. Havanın serinliği yüzümü yumuşacık okşuyordu. Önüme gelen insanlara selam veriyor, etrafa gülücükler saçıyordum. Birden karşıma bir dilenci çıktı. Neden bu kadar mutlusun, dedi. Nedenini bilmiyordum. Adamı takmadan yoluma devam ettim. Bundan sonra hiç kimse iyi olmamı engelleyemez.

6) Aşağıdaki fiillerin karşısına kip ve kişisini yazınız.

Kip
Kişi
 1. Çabuk eve dön.
 1. Yarın pikniğe gideceğiz.
 1. Size dokunaklı bir yazı yazarım birazdan.
 1. Kendine güvenip şarkı söylemiş sınıfta.
 1. Sözlerim sizi incitmiş olmalı.

7)Aşağıdaki fiillerin çatılarını bularak karşılarına yazınız.(10 P)

Öznesine Göre
Nesnesine Göre
a)Çerçeveyi iki pencere arasındaki duvara çaktı.
b)Bu kitap yeterince okunmamış.
c)Bebeğe bugün aşı yaptırdık.
d)Sabahın erken saatinde kuşlar ötüşüyordu.
e)Kardeşim yarın bu şehirden ayrılacak.

8)Matematik sınavına sağlık sorunlarınızdan dolayı katılamadığınızı, bu yüzden mazeret sınavına girme isteğinizi okul idaresine bildiren bir dilekçe örneğini aşağıya yazınız.(20 P)

Cevap Anahtarı

A) Aşağıda verilen bilgiler doğruysa karşına (D) yanlışsa karşısına (Y) yazınız.(20 p)

 1. Roman olmuş ya da olması muhtemel olayları anlatan uzun yazılardır.

D

 1. Romanda anlatıcı her zaman olayın kahramanlarındandır.

Y

 1. Romanda kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez.

Y

 1. Tiyatro eserlerinin olayları oluş halinde göstermesine dramatik örgü denir.

D

 1. Tiyatro anlatmaya bağlı metinlerdendir.

Y

 1. Tiyatronun MÖ V. yüzyılda bağbozumu tanrısı Diyonizos adına düzenlenen törenlerde ortaya çıktığı bilinmektedir.

D

 1. Üç birlik kuralı olay, yer ve zaman birliğidir.

D

 1. Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı” adlı eseri otobiyografik bir romandır.

Y

 1. Divan edebiyatında biyografi ile benzerlik gösteren türe tezkire denir.

D

 1. Mektupta asıl anlatılmak istenenler sonuç bölümünde yer alır.

Y

 1. Günümüzde hemen her alanda mektubun yerine kullanılmaya başlanan e-posta bir iletişim aracı olarak hayatımıza girmiştir.

D

 1. Edebi mektupların en önemli özelliği samimi bir dille yazılmalarıdır.

Y

 1. Açık oturum bir başkan ve en az üç konuşmacıyla yapılır.

D

 1. Açık oturumda kazanan ve kaybeden taraflar vardır.

Y

 1. Tutanakları kendi yorumlarımızı katarak tutmalıyız.

Y

 1. Günlükler, üzerinde belli bir süre geçtikten sonra yazılır.

Y

 1. Günlüklerde tarih, sağ üst köşeye atılır.

D

 1. Günlüklerde birinci kişili anlatım hakimdir.

D

 1. İnternetin gelişmesiyle günlüklerin yerini bloglar almıştır.

D

 1. Bloglara yorum yapılmaz. Yazar ile okuyucu arasında etkileşim yoktur.

Y

2)Trajedi, komedi ve dramı karşılaştırınız.

Trajedi
Komedi
Dram
Üç birlik kuralı
Zorunludur.
Zorunludur.
Zorunlu değildir.
Konu
Tarih ve mitoloji
Günlük yaşam
Tarih ve günlük yaşam
Yaşamın hangi yönü
Acıklı yönü
Gülünç yönü
Acıklı ve gülünç yönü
Kişiler
Soyludur.
Sıradan insanlar
Her kesimden kişiler
Acı veren olaylar
Sahnede canlandırılmaz.
Sahnede canlandırılır.
Sahnede canlandırılır.

3)Aşağıdaki yazarları eserleriyle eşleştiriniz.(5 P)

1) Ali Şir Nevai
3
Vatan yahut Silistre
2) İbrahim Şinasi
4
Hayatlar
3)Namık Kemal
1
Mecalisü’n Nefais
4)Pluterkhos
5
Victor Hugo
5)Beşir Fuat
2
Şair Evlenmesi

4)Biyografi ve otobiyografinin özelliklerini beşer(5) madde ile açıklayınız.(10 P)

Biyografi
Otobiyografi
1)Tanınmış bir kişinin başından geçen olayların başkası tarafından yazılmasıdır.
1) Tanınmış bir kişinin başından geçen olayların kendisi tarafından yazılmasıdır.
2)Nesnellik hakimdir.
2) Yer yer öznellik vardır.
3)Üçüncü kişili (o) anlatım vardır.
3) Birinci kişili (ben) anlatım vardır.
4)Dolaylı anlatım vardır.
4)Doğrudan anlatım vardır.
5)Belgeler önemlidir.
5)Bellek (hafıza) önemlidir.

5)Aşağıdaki parçada geçen zarfları bularak çeşitlerini yazınız.(10 P)

Bugün çok rahat uyumuştum. Vücudum artık beni yönetmiyordu. Dışarı çıkacaktım. Havanın serinliği yüzümü yumuşacık okşuyordu. Önüme gelen insanlara selam veriyor, etrafa gülücükler saçıyordum. Birden karşıma bir dilenci çıktı. Neden bu kadar mutlusun, dedi. Nedenini bilmiyordum. Adamı takmadan yoluma devam ettim. Bundan sonra hiç kimse iyi olmamı engelleyemez.

1)bugün-zaman z. 2)çok-miktar z. 3)rahat-durum z. 4)artık-zaman z.

5)dışarı-yer-yön z. 6)yumuşacık-durum z. 7)birden-zaman z. 8)neden-soru z.

9)takmadan-durum z. 10)bundan sonra-zaman z. bonus: iyi-durum z.

6)Aşağıdaki fiillerin karşısına kip ve kişisini yazınız.(10 P)

Kip
Kişi
1. Çabuk eve dön.
Emir k.
2.tekil
2. Yarın pikniğe gideceğiz.
Gelecek z.
1.çoğul
3. Size dokunaklı bir yazı yazarım birazdan.
Geniş z.
1.tekil
4. Kendine güvenip şarkı söylemiş sınıfta.
Duyulan geçmiş z.
3.tekil
5. Sözlerim sizi incitmiş olmalı.
Gereklilik k.
3.tekil

7)Aşağıdaki fiillerin çatılarını bularak karşılarına yazınız.

Öznesine Göre
Nesnesine Göre
1. Çerçeveyi iki pencere arasındaki duvara çaktı.
Etken
Geçişli
2. Bu kitap yeterince okunmamış.
Edilgen
Geçişsiz
3. Bebeğe bugün aşı yaptırdık.
Etken
Ettirgen
4. Sabahın erken saatinde kuşlar ötüşüyordu.
İşteş
Geçişsiz
5. Kardeşim yarın bu şehirden ayrılacak.
Dönüşlü
Geçişsiz

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.