Banka Sınavlarında Karşılaşabileceğiniz 100 Hukuki Terim

Banka Sınavlarında Karşılaşabileceğiniz 100 Hukuki Terim
Banka Sınavlarında Karşılaşabileceğiniz 100 Hukuki Terim. Banka Sınavlarında En Çok Sorulan 25 Kavram. Ziraat bankası mülakat soruları. Ziraat Bankası Mülakat Soruları. Ziraat Bankası Banko Görevlisi Muhtemel Sınav Soruları.

Banka Sınavlarında Karşılaşabileceğiniz 100 Hukuki Terim

1 ) ACİZ VESİKASI : Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika, belge
2 ) ANONİM ŞİRKETİ : Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir

3 ) ARİYET : Ödünç; ödünç sözleşmesi

4 ) AYNİ :  Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili

5 ) BONO : Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet

6 ) BUTLAN :  Geçersizlik

7 ) CEBRİ İCRA : Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları

8 ) CİRO : Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri

9 ) CÜZİ HALEFİYET : Miras üzerinde sadece bir talep hakkı elde etmeyi, buna karşılık borçlardan sorumlu olmamayı ifade eder. Kendisine sadece belirli bir mal bırakılmış şahıs (musaleh) cüzi haleftir.

10 ) DEF'İ : Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol

11 ) EDİM : Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi

12 ) EMTİA : Ticaret konusu olan her türlü mal

13 ) FER’İ : Ekli; eklentili; ikinci derecede olan

14 ) FİİL EHLİYETİ : Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği

15 ) GABİN : Aşırı yararlanma, edimler arasında açık oransızlık, alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması

16 ) GAİPLİK KARARI : Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi

17 ) HAK EHLİYETİ : Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği

18 ) HAKSIZ FİİL : Hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir

19 ) HAMİLİNE : Kıymetli evrakı elinde bulundurana ödeme yapılacağını gösteren ibare

20 ) İBRA : Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma

21 ) İCAP : Bir sözleşme için ilk söylenen söz

22 ) İCAZET : İzin; onay

23 ) İCRA : Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.

24 ) İÇTİHAT : Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç. Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış

25 ) İFA : Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma

26 ) İFLAS MASASI :  İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birim

27 ) İKRAH : Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak

28 ) İKTİSAP : Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme

29 ) İLAM :  Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge, mahkeme kararlı belge

30 ) İLLİYET BAĞI : Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki

31 ) İNFİSAH : Fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; kendiliğinden ortadan kalkma

32 ) İNTİFA HAKKI : Yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi

33 ) İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ : Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı kıymetli evrak

34 ) İRAT SENEDİ : Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak

35 ) İSTİHKAK DAVASI : Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddiasında bulunmayı konu alan dava

36 ) İSTİRDAT DAVASI : Geri alım davası; haklı bir neden olmaksızın mal kazanımından doğan ve kazanılan malın geri alınmasını amaçlayan dava

37 ) İTFA : Bir borcu ödeme, sona erdirme

38 ) IZTIRAR HALİ : Zorunluluk hali; çaresizlik

39 ) KAMBİYO SENETLERİ :  Poliçe, bono ve çekten ibarettir

40 ) KAMBİYO TAAHHÜDÜ : Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç

41 ) KARİNE : İpucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması

42 ) KARZ :  Ödünç

43 ) KAYYUM :  Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse

44 ) KAZAİ RÜŞT : 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının kabulü ile mahkemece reşit kılınması

45 ) KOLLEKTİF ŞİRKET : Ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirket

46 ) KOMANDİT ŞİRKET : İki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir

47 ) KONKORDATO : En az üçte iki alacaklının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre borcun belli yüzdesini belirlenen vadede ödeyerek borcundan kurtulması

48 ) KÜLLİ HALEFİYET : Mirasçılar; sadece miras üzerindeki mal ve haklardan istifade etmeyip aynı zamanda miras bırakanın borçlarından da sorumludur. Bu detay miras hukukunda külli halefiyet olarak adlandırılır

49 ) LİMİTED ŞİRKETİ :  İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir

50 ) MALİK : Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi

51 ) MAMELEK : Malvarlığı

52 ) MENFİ TESPİT DAVASI : Bir kimsenin iddiada bulunan kişi ile aralarında hukuki ilişki (örneğin borç ilişkisi) bulunmadığının saptanmasını istediği dava
53 ) MUACCEL :  Vadesi gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş

54 ) MÜCBİR SEBEP : Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, beklenmedik olaylar

55 ) MÜDAFİ : Savunucu; savunan

56 ) MÜECCEL : Vadeli; zamanı henüz gelmemiş

57 ) MÜEYYİDE : Yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepki

58 ) MÜFLİS : İflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimse

59 ) MÜMESSİL : Temsil eden; temsilci

60 ) MÜMEYYİZ : Sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse

61 ) MÜSADERE : Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması

62 ) MÜTESELSİL SORUMLULUK : Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması

63 ) MUTLAK MUVAZAA : Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri

64 ) NAMA : Ada, isme, kişiye

65 ) ÖNALIM HAKKI : (Şufa hakkı) bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı

66 ) PAYLI MÜLKİYET : Birden çok kişinin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla sahip olmasıdır

67 ) PEY AKÇESİ : Ön ödeme

68 ) RAYİÇ BEDEL : Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri

69 ) RE’SEN : Kendiliğinden; herhangi bir isteğe gerek olmadan; otomatikman

70 ) REŞİT : Ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine mahkemece karar verilen kişi

71 ) RÜCU : Dönme; sözünden dönme; bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken kişiden istemesi

72 ) RÜÇHAN HAKKI : Yasal olarak tanınan öncelik hakkı

73 ) SINIRLI SORUMLULUK : Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu

74 ) SINIRSIZ SORUMLULUK : Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması durumu

75 ) SÜKNA HAKKI :  Bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı

76 ) ŞERH : Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim

77 ) ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI : Mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren yenilik doğuran hak

78 ) TAHVİL : Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan menkul değerler

79 ) TAKSİRLİ SUÇ : Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç

80 ) TEMERRÜT : Borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme

81 ) TEMETTÜ : Kâr; kazanç payı

82 ) TEMYİZ : Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol

83 ) TENKİS :  İndirme; azaltma; eksiltme

84 ) TEREKE : Miras bırakandan mirasçılara kalan malvarlığı

85 ) TERKİN : Silme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun (şerhin) çizilmesi

86 ) TESELLÜM : Teslim alma

87 ) TESELSÜL : Zincirleme ; birden fazla kimsenin bir borçtan veya suçtan dolayı sorumlu olması

88 ) TRAMPA : Bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla değiştirilmesini konu alan sözleşme

89 ) TÜZEL KİŞİ :  Kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunan

90 ) ÜST HAKKI : Taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma) yetkisi verdiği irtifak hakkı

91 ) VARANT : Rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet

92 ) VARİS : Mirasçı

93 ) VASİ : Kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci

94 ) VEDİA : Saklama

95 ) VEKALET SÖZLEŞMESİ : Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme

96 ) VELAYET : Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi

97 ) ZAMANAŞIMI : Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre

98 ) ZARURET HALİ : Kendisini ve başkasını bilerek sebebiyet vermediği zarardan ya da derhal ortaya çıkabilecek bir tehlikeden kurtarmak için başkasının mallarına zarar vermedir

99 ) ZIMNİ : Üstü kapalı; açık olmayan

100 ) ZİLYETLİK : Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bir eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma

Banka Sınavlarında En Çok Sorulan 25 Kavram

1.       35850 TL paran var. 3 tane 1000 bankanot,4 tane 50 kuruş,5 tane 500 ytllik olacak şekilde ayırınız Geriye ne kadar kalır

2.       Çek nedir ?

3.       Ciro nedir ?

4.       Devlet tahvili nedir ?

5.       Disponibilite nedir ?

6.       FED nedir ?

7.       Hazine bonosu nedir?

8.       İnterbank nedir ?

9.       Konvertibilite nedir ?

10.   Kredi riski nedir ?

11.   Munzam karşılıklar nelerdir ?

12.   Maliye bakanımızın ismi?

13.   BDDK nedir?

14.   Mekez bankasının görevleri nelerdir ?

15.   Merkez bankası başkanı kimdir?

16.   Repo nedir ?

17.   Tahvil nedir ?

18.   Faiz nedir ?

19.   Para nedir ?

20.   Temettü nedir ?

21.   Teminat mektubu nedir

22.   Valör nedir

23.   Mortgage nedir

24.   Katılım bankası nedir

25.   Bilanço nedir ?

[PAGE]

1-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dallarından biri değildir?

 A) Borçlar Hukuku
B) İş Hukuku
C) İdare Hukuku
D) Anayasa Hukuku
E) Vergi Hukuku

   2-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar?
A) Din ve devlet işlerini ayıran devlet
B) Irk, din, dil ayrımı yapılmayan devlet
C) Hukuka dayalı devlet
D) Egemenliğin halkta olduğu devlet
E) Hiçbiri

3- Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir?
A) TBMM'nin
B) Bakanlar Kurulu'nun
C) Danıştay'ın
D) Mahkemelerin
E) Cumhurbaşkanı

4- Bakanlar, kim tarafından seçilir?
A) Milletvekilleri tarafından
B) Yargıtay tarafından
C) Cumhurbaşkanı tarafından
D) Bakanlar Kurulu tarafından
E) Başbakan tarafından

5- Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukuku'nun ilkelerinden biridir?
A) İyi niyet ilkesi
B) Kusursuz sorumluluk ilkesi
C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
D) İlliyet ilkesi
E) Hiçbiri

6- Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır?
A) Ölüm
B) Bir meslek ve sanatın icrasının geçici olarak durdurulması
C) Ağır hapis cezası
D) Ağır para cezası
E) Hiçbiri

7- Suçun maddi unsuruna ne ad verilir?
A) Kusurluluk
B) Tipiklik
C) Zarar
D) Hareket
E) Netice

8- Aşağıdaki gruplardan hangisine ceza verilmez?
A) 0-11 yaş
B) 0-15 yaş
C) 0-8 yaş
D) 11 -15 yaş
E) Hiçbiri

9- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir?
A) Vergide eşitlik
B) Vergide genellik
C) Vergide nispilik
D) Vergide kanunilik
E) Vergide adaletlik

10- Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alman vergilerden değildir?
A) Emlak vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Taşıt - alım vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Veraset ve intikal vergisi

11- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?
A) Din kuralları
B) Görgü kuralları
C) iş hayatı kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Ahlak kuralları

12- Hukuk niçin gereklidir?
A) Sosyal hayatı düzenlediği için
B) Devleti diğer devletlerden koruduğu için
C) Toplumda refahı sağlamak için
D) Kişileri korkutmak için
E) Hiçbiri

13- Şahısların kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?
A) Din kuralları
B) Sübjektif ahlak kuralları
C) Objektif ahlak kuralları
D) Hukuk kuralları
E) Görgü kuralları

14- Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?
A) Din kuralı
B) Hukuk kuralı
C) Görgü kuralı
D) Ahlak kuralı
E) Hiçbiri

15- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Din kurallarına aykırı davranmanın müeyyidesi manevidir.
B) Maddi müeyyide, kuralın kamu kudreti ile desteklenmiş olmasıdır.
C) Din, ahlak ve görgü kurallarının maddi müeyyidesi yoktur.
D) Ahlak kuralları her zaman her yerde aynıdır.
E) Hukuk kuralları, maddi müeyyidelidir.

16- Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca hukuk kuralının bir özelliğidir?
A) Bir müeyyideye sahip olması
B) Kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri düzenlemesi
C) Kamu kudreti ile desteklenmiş olması
D) Bir takım emir ve yasaklar içermesi
E) Hiçbiri

17- Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakiler-den hangisine girer?
A) Mutlak ahlak kuralı
B) Sübjektif ahlak kuralı
C) Objektif ahlak kuralı
D) Özel ahlak kuralı
E) Yüksek ahlak kuralı

18- Görgü kuralları ne ile ilgilidir?
A) Şahısların kendi nefısleriyle
B) Toplumda azınlığın benimsediği davranışlarla
C) Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla
D) Toplumun ahlaki değerleriyle
E) Hiçbiri

19- Din kurallarının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günahkâr sayılma
B) Lanetleme
C) Ayıplanma
D) Küçük görülme
E) Hapsedilme

20- Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?
A) Din kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Görgü kuralları
D) Eğitim kuralları
E) Hukuk kuralları

Banka Sınav Soru ve Cevapları

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.