Siyer-i Nebi Dersi Örnek Sınav Soruları

Siyer-i Nebi Dersi Örnek Sınav Soruları
Peygamberimiz Aleyhisselâmın hayatı ve mukaddes vazifesi sırasında gösterdiği gayretleri anlatan ilme de Siyer-i Nebî denir. Kısaca, İslâm Tarihi umumî bilgileri, Siyer-i Nebî ise Peygaberimiz Aleyhisseiâmın 63 yıllık hususî tarihini anlatır.

Siyer-i Nebi Dersi Örnek Sınav Soruları ve Cevapları

1- Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?
a- Hadis b-Siyer c- Fıkıh d- Tefsir
 
2- Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?
a- Divan b- İnşa c-Muallaka-i Seba d- Beyit
 
3- Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
a- Fiten b- Gazve c- Ficar d- Seriyye
 
4- Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?
a-Hadari b- Bedevi c- Ensar d- Göçebe
 
5- Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?
a- Ebu Fükeyhe b- Habbab b. Eret c-Ammar b. Yasir d-Bilal-i Habeşi
 
6- İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?
a- İsra Gecesi b- Mirac Gecesi c-Kadir Gecesi d-Berat Gecesi
 
7- Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?
a- Muhadram b-Hanif c- Sabii d- Müşrik
 
8- Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?
a- Zuhruf b- Vakıa c- Nasr d-Tebbet
 
9- Peygamberimizi himaye eden amcasının adı nedir?
a- Haris b-Ebu Talip c- Zübeyr d- Ebu Lehep
 
10-İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?
a-Daru’l-Erkam b- Daru’n-Nedve c- Kubbe d- Suffe
 
11- Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir?
a- Belam b-Bahira c-Varaka b. Nevfel d- Ümeyye b. Ebi Salt
 
12- Peygamberimizin doğum tarihi hangisidir?
a- 24 Haziran 568 b- 20 Haziran 571 c- 20 Nisan 570 d-20 Nisan 571
 
13- Peygamberimizin bir gece Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya yaptığı yolculuğa ne ad verilir?
a- Hicret b- Burak c-İsra d- İhya
 
14- Mirac yolculuğu sonrasında Sıddık lakabını alan sahabi kimdir?
a- Hz. Osman b- Zübeyr b. Avvam c-Hz. Ebu Bekir d- Hz. Ömer
 
15- Peygamberimizin nübüvvetin 12. Yılında on iki Medineliyle yaptığı biatın adı nedir?
a-Birinci Akabe Biatı b- Ölüm Biatı c- Cihad Biatı d- Rıdvan Biatı
 
16- Peygamberimizin İslam’ın ilk öğretmeni olarak Medine’ye gönderdiği sahabi kimdir?
a- Zeyd b. Sabit b- Muaz b. Cebel c-Musab b. Umeyr d- Ebu Ubeyde b. Cerrah
 
17- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir
a-Mescid-i Aksa b- Mescid-i Nebevi c- Kuba Mescidi d- Kabe
 
18- Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir?
a- Amir b. Füheyre b- Ebu Zerr c- Mikdad b. Esved d-Zeyd b. Harise
 
19- İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir?
a- Suriye b- Taif c- Yemen d-Habeşistan
 
20- Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehili cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin amcasının adı nedir?
a-Hz. Hamza b- Ebu Talip c- Haris b. Abdülmuttalip d- Hz. Abbas
 
21- Mekkelilerin Müslümanlara boykot kararını aldıkları meclisin adı nedir?
a-Daru’n-Nedve b- Daru’l-Erkam c- Daru’l-Mütref d- Daru’l-Meşvere
 
22- Peygamberimize ve ashabına en çok işkence eden, küfrün başı ve ümmetin firavunu olarak adlandırılan müşrik lider kimdir?
a-Ebu Cehil b-Ebu Lehep c-Velid b. Muğire d-As b. Vail
 
23- Hangisi Arapların meşhur putlarından değildir?
a- Hübel b- Lat c- Uzza d-Eşnak
 
24- Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır?
a- Leyl b- Kevser c- Tin d-Kureyş
 
25- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin sütannesidir?
a- Şifa Hatun b- Fatıma Binti Esed c-Halime d- Fatıma binti Abdullah
 
26- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin kızlarından değildir?
a- Zeynep b- Fatıma c- Ümmü Gülsüm d-Nesibe
 
27- Muhammed isminin anlamı nedir?
a-Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü b- Güvenilen c- Doğru Sözlü d- İnsanların sevdiği
 
28- Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir?
a- Müddessir Suresi 1-5 b- Kalem Suresi 1-4 c-Alak Suresi 1-5 d- Fatiha Suresi
 
29-Kabe’yi yıkmak üzere Mekke’ye gelen Fil ordusunun komutanı kimdir?
a-Ebrehe b- Nemrut c- Haman d- Eryat
 
30- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
a- Hz. Zeyd b. Harise b- Hz. Ebu Bekir c- Hz. Ali d-Hz. Halid b. Velid
 
31- Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hicaz Bölgesi’nde bulunmamaktadır?
a- Taif b- Mekke c- Riyad d- Medine
 
32-Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir?
a-Hılfu’l-Fudul b- Daru’l-Erkam c- Mele d- Daru’n-Nedve
 
33- İlk Müslüman kadın aşağıdakilerden hangisidir?
a- Esma binti Ebi Bekir b- Ümmü Seleme c- Hz. Aişe d-Hz. Hatice
 
34- Efendimizin İslamı açıkça ilan etmek amacıyla çıktığı tepenin adı nedir?
a-Safa b- Ebu Kubeys c- Hira d- Merve
 
35- Kabe’nin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir?
a-Haceru’l-Esved b- Hicr-i İsmail c- Rükni Yemani d- Makam-ı İbrahi
 
36- Fetretu’l-Vahiy ne demektir?
a- Vahyin başlaması b- Vahyin Sona Ermesi c-Vahyin Bir süre Kesilmesi d- Vahyin azalması
 
37- Peygamberimizin oğlu Abdullah’ın vefatından sonra müşrikler Efendimize soyu kesik anlamında Ebter dediler. Peygamberimizi teselli etmek amacıyla inen sure hangidir?
a- İnfitar Suresi b- Maide Suresi c-Kevser Suresi d- İhlas Suresi
 
38- Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?
a- Osman b. Mazun b-Cafer b. Ebi Talip c- Ubeyde b. Haris d- Üsame b. Zeyd
 
39- Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir?
a- Nehdiyye b- Sümeyye c-Ümmü Ubeys d- Lübeyne
 
40- İşkence altındaki Müslümanları kurtarmak amacıyla servetini harcayan büyük sahabi hangisidir?
a- Halid b. Said b- Hz. Osman c-Hz. Ebu Bekir d- Talha b. Ubeydullah
 
41-Müslüman olmasıyla tüm Müslümanları sevindiren ve Efendimizin kendisine Faruk lakabını verdiği ikinci halifemizin adı nedir?
a-Ebu Dücane b- Sa’d b. Muaz c- Ebu Seleme d-Hz. Ömer
 
42-Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği seneye ne ad verilir?
a- Hicran yılı b-Hüzün Yılı c- Zorluk Yılı d- Ayrılık Yılı
 
43-Efendimizin Taif yolcuğunun dönüşünde dinlendiği yerde Müslüman olan Hıristiyan kölenin adı nedir?
a-Addas b- Sevban c- Abdullah d- Esved
 
44-Peygamberimize Mirac sırasında verilen ayetler hangileridir?
a- Kevser Suresi b-Bakara Suresi son iki ayet c- Hicr Suresi 94-95 d- Kalem Suresi
 
45-Ayın yarılması mucizesine ne ad verilir?
a- İnşirah b-Şakku’l-Kamer c- İnşikak d- Şakku’s-Sadr
 
46-Hacıların su ihtiyacının karşılanması hizmetine ne ad verilir?
a- Sidane b- Einne c- Rifade d-Sikaye
 
47-Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır?
a- Akabe Gecesi b- Bisetin 5. Yılı c- Mirac Gecesi d- Hicretin 1. Yılı
 
48-Peygamber Efendimiz Kureyşin hangi koluna mensuptur?
a- Teymoğulları b- Ümeyyeoğulları c-Haşimoğulları d- Mahzumoğuları
 
49-Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?
a-28 b-25 c- 30 d-21
 
50-Peygamber Efendimiz’in hicretinden önce Medine’nin adı ne idi?
a- Deba b-Yesrib c- Muşakkar d- Taybe
 
51- Medine’ye göç eden ilk sahabi hangisidir?
a- Tufeyl b. Amr b- Said b. Zeyd c-Ebu Seleme d- Ebu Ubeyde
 
52-Hicret günü Efendimizi öldürmeyi teklif eden müşrik kimdir?
a- Ümeyye b. Halef b- Âs b. Vail c- Ebu Leheb d-Ebu Cehil
 
53-Kureyşlilerin Peygamberimizi öldürme kararı aldıkları meclislerinin adı nedir?
a- Suffe b-Daru’n-Nedve c- Daru’s-Silah d- Daru’l-Erkam
 
54-Hicret yolculuğu sırasında Efendimize arkadaşlık eden sahabi hangisidir?
a- Hz. Zeyd b. Harise b- Hz. Ömer c-Hz. Ebu Bekir d- Hz. Osman
 
55-Hicret gecesi Peygamberimizin yatağında yatan ve ölüme meydan okuyan sahabi kimdir?
a- Muaz b. Cebel b-Hz. Ali c-Musab b. Umeyr d- Hz. Zeyd
 
56-Hicret sırasında Efendimizin gizlendiği mağara hangisidir?
a-Sevr b- Akabe c - Nuhayle d- Hira
 
57-Mağaradayken Peygamberimize süt getiren ve Efendimizle birlikte hicret eden sahabi kimdir?
a- Abdullah b. Ebu Bekir b- Hz. Bilal c-Amir b. Füheyre d- Abdullah b. Uraykıt
 
58-Hicret sırasında Efendimizi takip eden ve bu sırada atının ayakları kuma saplanan kimsenin adı nedir?
a- Büreyde b- Ümeyye c-Süraka d-Cüheyne
 
59-Peygamber Efendimiz hangi tarihte hicret etmiştir?
a- 12 Nisan 622 b-17 Ağustos 622 c-24 Temmuz 622 d-20 Nisan 620
 
60-Peygamber Efendimizin inşa ettiği ilk mescid hangisidir?
a- Cuma Mescidi b- Mescid-i Nebevi c- Ğamâme Mescidi d-Kuba Mescidi
 
61-Efendimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?
a-Ranuna Vadisi b- Kuba Mescidi c- Seleme oğulları Mescidi d- Mescid-i Nebevi
 
62-Peygamber Efendimiz Medine’de kendi evi yapılıncaya kadar hangi sahabi tarafından misafir edilmiştir?
a- Esad b. Zürare b- Mescid-i Nebevi c-Halid b. Zeyd d- Sa’d b. Ubade
 
63-Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara ne ad verilir?
a- Muvahhid b-Muhacir c- Mustazaf d- Ensar
 
64-Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara kucak açan, onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir?
a- Muhacir b- Suffe c-Ensar d-Muhsin
 
65-Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki Yahudi kabilelerinden değildir?
a- Beni Kureyza b-Beni Nadir c- Beni Kaynuka d-Beni Mustalik
 
66-Mescid-i Nebevi’nin avlusunda fakir Müslümanların kaldığı ve eğitim gördüğü mekana ne ad verilir?
a- Beytu’l-hikme b-Suffe c- Daru’l-Maarif d- Daru’l-Erkam
 
67-Peygamber Efendimizin Medine’de hazırladığı ve İslamın ilk anayasası olarak kabul edilen metne ne ad verilir?
a- Medine İttifakı b- Veda Hutbesi c-Medine Sözleşmesi d-Hudeybiye Antlaşması
 
68-Sevgili Peygamberimiz Hz. Aişe ile hangi tarihte evlenmiştir?
a-Hicretin 1. Yılı b- Bisetin 3. Yılı c- Hicretin 4. yılı d- Hicretin 2. Yılı
 
69-Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir?
a-Abdullah b. Zeyd b- Abdurrahman b. Avf c- Muaz b. Cebel d-Suheyb b. Sinan
 
70-Medine’de görünüşte Müslüman olup gerçekte İslam düşmanlığı yapan kişilere ne ad verilir?
a- Facir b- Müşrik c- Fasık d-Münafık
 
71-Peygamberimizin ilk müezzini kimdir?
a- Ammar b. Yasir b-Bilal-i Habeşi c Habbab b. Eret d- Abdullah b. Mesud
 
72-Aşağıdakilerden hangisi hicretin birinci yılı olaylarından değildir?
a- Nüfus Sayımı b- Ezanın meşru kılınması c-Haccın Farz Kılınması d-Ensar-Muhacir kardeşliği
 
73-Peygamber Efendimizin katıldığı askeri harekatlara ne ad verilir?
a- İsar b- Menasik c- Seriyye d-Gazve
 
74-Peygamber Efendimizin katılmadığı askeri faaliyetlere ne ad verilir?
a-Seriyye b- Cihad c- Futuhat d- Gazve
 
75-Müslümanların ilk defa müşriklerden birini öldürdüğü, esir ve ganimet aldığı savaş hangisidir?
a- Ubeyde b. Haris Seriyyesi b- Hz. Hamza Seriyyesi c-Batnı Nahle Vakası d- Buvat Gazvesi
 
76-Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir?
a Hendek b- Uhud c-Bedir d- Müreysiye
 
77-Bedir savaşı hangi tarihte yapılmıştır?
a- Hicretin 1. Yılı 14 Ramazan b-Hicretin 2. Yılı 17 Ramazan c- Hicretin 2. Yılı 5 Recep d- Hicretin 3. Yılı 15 Şevval
 
78-Bedir Savaşı Kuran-ı Kerim’in hangi suresinde anlatılmaktadır?
a-Enfal b- Tevbe c- Zümer d- Bakara
 
79-Esirlerin okuma yazma öğretimi karşılığında serbest bırakıldığı savaş hangisidir?
a- Gatafan b- Uhud c- Hendek d-Bedir
 
80-Müslüman bir kadına saldırarak Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozan ve Medine’den sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?
a- Fedek b-Beni Kaynuka c- Beni Nadir d- Beni Kureyza
 
81-Oruç ve Zekat hangi tarihte farz kılınmıştır?
a- Hicretin 5. Yılı b-Hicretin 2. Yılı c Bisetin 10. yılı d- Hicretin 4. Yılı
 
82-Peygamberimizin en küçük kızı olup Hz. Ali ile evlenen hanım sahabi kimdir?
a-Hz. Fatıma b- Hz. Ümmü Gülsüm c Hz. Zeynep d- Hz. Rukıyye
 
83-Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını almak amacıyla Müslümanlarla yaptıkları savaşın adı nedir?
a- Huneyn b- Bedir c-Uhud d- Hendek
 
84-Uhud Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?
a- Hicretin 4. Yılı 17. Safer b- Hicretin 6. Yılı 22 Ramazan c-Hicretin 3. Yılı 11 Şevval d- Hicretin 2. Yılı 15 Ramazan
 
85-Peygamber Efendimizin savaşlarını anlatan eserlere ne ad verilir?
a-Meğazi b- Kitabu’l-Cihad c- Gazavatname d- Siyer
 
86-Allahın aslanı olarak tanınan ve Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber Efendimizin amcası kimdir?
a- Hz. Cafer b-Hz. Hamza c- Hz. Ubeyde d- Hz. Abbas
 
87-İslamın ilk öğretmeni olan ve Uhud Savaşında şehid edilen sancaktarımızın adı nedir?
a- Abdullah b. Cahş b-Abdullah b. Cübeyr c- Muaz b. Cebel d-Musab b. Umeyr
 
88-Uhud Savaşında okçuların terk ettiği ve bu sebeple savaşın seyrinin değiştiği tepenin adı nedir?
a-Ayneyn Geçidi b- Ebu Kubeys c- Akabe Geçidi d-Kanat Vadisi
 
89-Uhud Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
a- Araf b- Maide c-Âli İmran d-Furkan
 
90-Uhud Savaşından sonra düşmanı takip etmek amacıyla düzenlenen seferin adı nedir?
a- Beni Mustalik Gazvesi b- Beni Nadir Gazvesi c- Mute Gazvesi d-Hamrau’l-Esed Gazvesi
 
91-Ümmü’l-Mesakin lakabıyla tanınan annemizin adı nedir?
a- Hz. Sevde b- Hz. Zeyneb binti Cahş c-Hz. Zeyneb binti Huzeyme d-Hz. Âişe
 
92-Hz. Ömer’in kızı olup, okuma yazma bilen ve Peygamberimizle evlenen hanım sahabi kimdir?
a-Hz. Hafsa b- Cüveyriye c-Hz Hz. Meymune. d- Hz. Safiyye
 
93-Hz. Rukiye’nin vefatından sonra yine Peygamberimizin kızı olan Ümmü Gülsümle evlenen Zinnureyn lakaplı sahabi kimdir?
a- Hz. Ali b- Hz. Ebu Bekir c-Hz. Osman d- Hz. Ömer
 
94-Peygamber Efendimiz tarafından gönderilen ve başlarında Asım B. Sabit’in bulunduğu altı kişilik muallim heyetinin şehid edildiği hadiseye ne ad verilir?
a- Müreysiye Gazvesi b- Biru Meune Faciası c-Reci Hadisesi d- Batnı Nahle Vakası
 
95-Peygamberimiz tarafından gönderilen 70 muallimin şehid edildiği acı hadiseye ne ad verilir?
a- Zaturrika Gazvesi b-Bi’ru Meûne Faciası c- Batn-ı İdam Seriyyesi d- Reci Hadisesi
 
96-Efendimiz aleyhiselam’ı öldürmeye teşebbüs eden ve bu olayın sonunda sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?
a- Beni Kureyza b- Beni Âmir c- Beni Nadir d- Beni Selaman
 
97-İçki ve kumar hangi tarihte haram kılınmıştır?
a-Hicretin 4. Yılı b- Hicretin 3. Yılı c- Hicretin 4. Yılı d- Hicretin 6. Yılı
 
98-Kocası Ebu Seleme’nin vefatı üzerine Peygamberimizle evlenen, çok hadis rivayet eden sahabiler arasında yer alan annemizin adı nedir?
a- Hz. Cüveyriye b-Hz. Zeyneb bint Cahş c Hz. Sevde d-Hz. Ümmü Seleme
 
99-Yahudilerin önayak olduğu, Mekke müşrikleri ile pek çok Arap kabilesinin de İslama karşı birleştiği büyük savaşın adı nedir?
a- Huneyn b- Mute c-Hendek d- Tebük
 
100-Hendek savaşı öncesi Medineyi savunmak amacıyla Hendek kazılmasını tavsiye eden sahabi kimdir?
a- Cafer b. Ebi Talib b- Cuayl b. Suraka c-Selman-ı Farisi d- Umeyr b. Ebi Vakkas
 
101-Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?
a-Beni Kureyza b- Beni Nadir c- Beni Bekir d- Beni Muharib
 
102-Hendek Savaşı sırasında düşman ittifakını bozan sahabinin adı nedir?
a- Sa’d b. Muaz b- Cabir b. Abdullah c-Nuaym b. Mesud d- Zübeyr b. Avvam
 
103-Hendek savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
a- İsra b-Ahzab c- Mücedele d-Ankebut
 
104-Uhud Savaşında düşman süvarilerinin başında olan, okçular tepesini geçerek Müslümanlara büyük zarar veren daha sonra ise İslamı tercih eden komutan kimdir?
a- Ebu Süfyan b- İkrime b. Ebi Cehil c- Utbe b. Ebi Vakkas d-Halid b. Velid
 
105-Peygamberimizin emriyle Yahudi dilini öğrenen sahabi kimdir?
a- Muaviye b. Ebi Süfyan b- Muğire b. Şube c-Zeyd b. Sabit d-Amr b. As
 
106-Bedir Savaşında düşmana komutanlık eden ve ümmetin firavunu olarak nitelendirilen İslam düşmanı kimdir?
a- Utbe b. Rebia b- Ebu Leheb c- Velid b. Muğire d-Ebu Cehil
 
107-Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir?
a-Mescidi Aksa b- Mescidi Haram c- Mescidi Nebevi d- Kuba Mescidi
 
108-Peygamberimizin katıldığı ilk gazve hangisidir?
a- Bedir b-Buvat c-Ebva d- Uşeyre
 
109-Hac ibadeti hicretin hangi yılında farz kılınmıştır?
a- Hicri 8. Yıl b- Hicri 7. Yıl c- Hicri 9. Yıl d- Hicri 10. Yıl
 
110-Hz. Âişe validemize iftira atılması hadisesine ne ad verilir?
a- İfk Hadisesi b- Garanik Hadisesi c- Kırtas d-Buhtan
 
111- Medineden sürülen Yahudi kabilelerin de gelmesiyle İslam karşıtı bir merkeze dönüşen ve Efendimizin hicretin yedinci yılında fethettiği Yahudi kalelerinin adı nedir?
a- Nahle b- Evtas c- Fedek d- Hayber
 
112-Tebük Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
a- Fetih b- Tevbe c- Enfal d- Ahzab
 
113-Efendimizin vefatından sonra Müslümanlara hitap eden ve İslam’ın ilk halifesi olan yüce sahabi kimdir?
a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ali c- Hz. Hz. Osman d-Hz. Ömer
 
114-Kureyza oğulları hakkında hüküm veren ve kısa bir süre sonra da vefat eden sahabi kimdir?
a- Zeyd b. Sabit b- Hz. Said b. Zeyd c- Hz. Cafer b. Ebi Talib d-Hz. Sa’d b. Muaz
 
115-Hudeybiye Antlaşması sonrasında hangi sure nazil olmuştur?
a-Fetih b- Araf c- Saff d- Hucurat
 
116-Arap Kabilelerinin heyetler halinde Medineye geldiği ve Efendimize tabi olduğu seneye ne ad verilir?
a- Zafer yılı b-Fetih yılı c- Heyetler yılı d- – Kabileler yılı
 
117-Hendek savaşında müslümanlara ihanet eden ve düşmanla işbirliği yaparak müslümanları zor duruma düşüren Yahudi kabilesi hangisidir?
a- Beni Mustalik b- Beni Âmir c-Beni Kureyza d-Beni Kaynuka
 
118-Hz. Âişeye iftira atılması olayını ve Onun tertemiz olduğunu bildiren ayetler hangi surededir?
a- Zümer Suresi b-Nur Suresi c- Ahzab Suresi d-Hicr Suresi
 
119-Mekke’nin fethinden sonra kuşatılan fakat o yıl fethedilemeyen ancak bir yıl sonra halkının kendiliğinden Müslüman olduğu şehir hangisidir
a- Taif b- San’a c- Necran d- Cidde
 
120-Müslümanların Mekkeli müşriklerle hicretin altıncı yılında yaptıkları anlaşma hangisidir?
a-Hamrau’l-Esed b-Hevazin c-Müreysiye b-Hudeybiye
 
121-Hudeybiye Antlaşması öncesinde müslümanların düşmanla ölünceye kadar savaşacaklarına dair Peygamberimizle yaptıkları biata ne ad verilir?
a- Evtas b- Akabe c-Rıdvan d-Batn-ı Nahle
 
122-Teyemmüm hangi gazve sırasında farz kılınmıştır
a- Tebük b- Hendek c-Beni Mustalik d- Bedir
 
123-Hudeybiye Antlaşmasının hemen sonrasında Müslümanlara sığınan ancak anlaşma gereğince geri verilen sahabi kimdir?
a- Amr b. Abese b Ebu Seleme – c-Ebu Cendel d- Ebu Hayseme
 
124-Ahzab suresi 37. Ayet-i kerime ile Peygamber Efendimizle evliliği kararlaştırılan hanım sahabi kimdir?
a- hz. Zeyneb binti Huzeyme b-Hz. Zeyneb binti Cahş c- Hz. Safiyye d- Hz. Cüveyriye
 
125-Hudeybiye Anlaşması sonrasında Medineye gelen ve anlaşma gereği düşmana teslim edilen, düşmanın elinden kurtulduktan sonra Suriye yolu üzerinde Mekke kervanlarıyla çatışan sahabi kimdir?
a- Habbab b. Eret b- Muaz b. Cebel c-Ebu Basir d-Ebu Talha
 
126-Kuranda adı geçen tek sahabi kimdir?
a-Hz. Zeyd b. Harise b- Hz. Ebu Bekir c- Hz. Ali d-Hz. Ömer
 
127-Hicretin yedinci yılında Peygamberimizin İslama davet amacıyla elçi gönderdiği Bizans İmparatoru kimdir?
a- I. Leon b- Konstantin c- Herakliyus d- Sezar
 
128-Peygamber Efendimizin evlendiği Yahudi asıllı annemizin adı nedir?
a- Hz. Zeyneb b- Hz. Safiye c- Hz. Mariye d-Hz. Cüveyriye
 
129-Peygamberimiz son evliliğini kiminle yapmıştır?
a- Hz. Zeyneb bînti Cahş b- Ümmü Seleme c- Zeynep binti Huzeyme d- Meymûne binti Hâris
 
130-Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?
a- Yemame b- Kadisiye c- Mute d- Yermük
 
131-Efendimizin gönderdiği davet mektubunu yırtan İran hükümdarı kimdir?
a- Perviz b- Nuşirevan c- Yezdücerd d- Rüstem
 
132-Mekke’nin Fethinden hemen önce Müslüman olan Mekke lideri kimdir?
a- Ebu Amir b- Ebu Seleme c- Ebu Süfyan d- Ebu Dücane
 
133-Peygamber Efendimizin daveti üzerine Müslüman olan, kısa bir süre sonra vefat edince Efendimizin kendisi için gıyabi cenaze namazı kıldığı Habeşistan hükümdarı kimdir?
a- Necaşi Eshame b- Addas c- Sergius d- Mukavkıs
 
134-Peygamber Efendimiz Beni Mustalik Gazvesi sonrasında hangi validemizle evlenmiştir?
a- Hz. Zeynep binti Huzeyme b-Hz. Cüveyriye c-Hz. Sevde d- Meymune Binti Haris
 
135- Efendimiz aleyhisselam vefatından hemen önce Bizansla savaşmak üzere hazırladığı orduya hangi sahabiyi komutan olarak tayin etmiştir?
a- Ebu Katade b- Zeyd b. Harise c-Üsame b. Zeyd d-Muhammed b. Mesleme
 
136-Son muhacir olarak kabul edilen Efendimizin amcası kimdir?
a- Hz. Abbas b- Hz. Hamza c- Zübeyr d-Haris b. Abdülmuttalib
 
137-Mekke’nin fethinden hemen sonra meydana gelen, Müslümanlarla Taif ve Hevazinli müşriklerin yaptığı savaşın adı nedir?
a- Yemame b- Huneyn c- Tebük d- Hamrau’l-Esed
 
138-Huneyn Savaşından sonra İslama ısındırılmak için ganimetten daha fazla pay verilen, yeni Müslüman olmuş Mekkelilere ne ad verilir?
a- Hadari b- Mevali c- Tüleka d- Müellefe-i Kulub
 
139-Peygamberimizin katıldığı son gazve hangisidir?
a- Mute b- Huneyn c-Tebük d- Hayber
 
140-Tebük Seferinin olduğu zaman Kuranda hangi isimle adlandırılmıştır?
a- Saatü’l-Usra b- Saatü’l-Fitne c- Saatü’l-Felah d- Saatü’z-Zahme
 
141-Münafıkların yaptığı ve Tebük savaşından sonra Efendimizin yıktırdığı mescidin adı nedir?
a- Mescidi Harb b- Mescidi Dırar c- Mescidi Tebük d- Mescidi Münafikun
 
142-Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?
a- Hicretin 7. yılı b- Hicretin 4. yılı c- Hicretin 10. yılı d- Hicretin 8. Yılı
 
143- Hicretin 10. Yılında Peygamberimizin yaptığı ilk ve son haccına ne ad verilir?
a- Haccı Kıran b- Veda haccı c- Son Hac d- Büyük Hac
 
144-Efendimizin Hudeybiye Antlaşmasından bir yıl sonra yaptığı umreye ne ad verilir?
a- Kaza Umresi b- Umretül Vüsta c- Umretül Evvel d- Veda Umresi
 
145- Efendimiz aleyhisselam’ın Veda Haccı sırasında İslam’ın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir?
a- Huneyn Hutbesi b- Safa Hutbesi c- Veda Hutbesi d- Tebük Hutbesi
 
146-Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir?
a-Rebiül Evvel 632, Medine b- Muharrem 632 Medine c-Safer 632 Mekke d- Zilkade 632 Medine
 
147-Mute savaşında Müslümanların dağıldığı bir sırada komutan olan ve büyük bir zafer kazanan, Peygamber Efendimizin seyfullah(Allahın kılıcı) lakabını verdiği sahabi kimdir?
a- Usame b. Zeyd b- Halid b. Velid c- Abdullah b. Revaha d- Cafer b. Ebi Talib
 
148-Ebu Süfyanın kızı olup, Müslüman olduktan sonra Habeşistana hicret eden ve burada yıllarca kaldıktan sonra Efendimizin hanımı olan validemiz kimdir?
a- Hz. Ümmü Seleme b- Hz.Ümmü Habibe c- Hz. Safiye d- Hz. Cüveyriye
 
149- Peygamberimizin Hicretin sekizinci yılında doğan son çocuğunun adı nedir?
a-Abdullah b- Kasım c- Tahir d- İbrahim
 
150- Peygamber Efendimize nazil olan son ayet hangisidir?
a- Nisa Suresi 59. Ayet b-Maide Suresi 3. Ayet c- Nasr Suresi d- İsra Suresi 81. Ayet
 
151-Peygamber Efendimizin çocuklarından hangisi Efendimizden sonra vefat etmiştir?
a- Hz. Ümmü Gülsüm b- Hz. Zeyneb c-Hz.Fatıma d-Hz. Abdullah
 
152-Hayberin Fethi sırasında büyük kahramanlık gösteren sahabi kimdir?
a-Hz. Ali b-Hz. Halid c-Ebu Dücane d-Sad b. Ebi Vakkas
 
153-Hudeybiye Antlaşması sonrası Peygamberimizle ittifak kuran kabile hangisidir?
a- oğulları Seleme b- Beni Âmir c- Beni Bekir d-Huzaa
 
154-Ömrü boyunca İslama karşı mücadele eden münafıkların lideri kimdir?
a- Ebu’l-Bahteri b- Ced b. Kays c-Abdullah b. Ubey d-Huyey b. Ahtab
 
155-Hz. Hamza’nın şehit olmasından sonra vücudunu parçalayan, Mekke’nin Fethinde Müslüman olan ve ilerlemiş yaşına rağmen Bizansla yapılan savaşlara katılan hanım sahabi kimdir?
a- Ümmü hakim b-Hind c- Ümmü Süleym d- Rumeysa

Siyer-i Nebi Cevap Anahtarı

1- B- Siyer
2- C- Muallaka-i seb’a
3- C- Ficar
4- A- Hadari
5- D- Bilal-i Habeşi
6- C- Kadir Gecesi
7- B- Hanif
8- D- Tebbet
9- B- Ebu Talib
10- A- Daru’l-Erkam
11- B- Bahira
12- D- 20 Nisan 571
13- C- İsra
14- C- Hz. Ebu Bekir
15- A- Birinci Akabe Biatı
16- C- Musab b. Umeyr
17- A- Mescid-i Aksa
18- D- Zeyd b. Harise
19- D- Habeşistan
20- A- Hz. Hamza
21- A- Daru’n-Nedve
22- A- Ebu Cehil
23- D- Eşnak
24- D- Kureyş
25- C- Halime
26- D- Nesibe
27- A- Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü
28- C- Alak Suresi 1-5
29- A- Ebrehe
30- D- Hz. Halid b. Velid
31- C- Riyad
32- A- Hılfu’l-Fudul
33- D- Hz. Hatice
34- A- Safa
35- A- Haceru’l-Esved
36- C- Vahyin Bir Süre Kesilmesi
37- C- Kevser Suresi
38- B- Cafer b. Ebi Talib
39- B- Sümeyye
40- C- Hz. Ebu Bekir
41- D- Hz. Ömer
42- B- Hüzün Yılı
43- A- Addas
44- B- Bakara Suresi son iki ayet
45- B- Şakkul-Kamer
46- D- Sikaye
47- C- Mirac Gecesi
48- C- Haşimoğulları
49- B- 25
50- B- Yesrib
51- C- Ebu Seleme
52- D- Ebu Cehil
53- B- Daru’n-Nedve
54- C- Hz. Ebu Bekir
55- B- Hz. Ali
56- A- Sevr
57- C- Amir b. Füheyre
58- C- Süraka
59- C- 24 Temmuz 622
60- D- Kuba Mescidi
61- A - Ranuna Vadisi
62- C- Halid b. Zeyd
63- B- Muhacir
64- C- Ensar
65- D- Benî Mustalik
66- B- Suffe
67- C - Medine Sözleşmesi
68- A- Hicretin 1. Yılı
69- A- Abdullah b. Zeyd
70- D- Münafık
71- B- Bilal-i Habeşi
72- C- Haccın Farz Kılınması
73- D- Gazve
74- A- Seriyye
75- C- Batn-ı Nahle Vakası
76- C- Bedir
77- B- Hicretin 2. Yılı 17 Ramazan
78- A- Enfal
79- D- Bedir
80- B- Benî Kaynuka
81- B- Hicretin 2. Yılı
82- A- Hz. Fatıma
83- C- Uhud
84- C- Hicretin 3. Yılı 11 Şevval
85- A- Meğazi
86- B- Hz. Hamza
87- D- Musab b. Umeyr
88- A- Ayneyn Geçidi
89- C- Âl-i İmran
90- D- Hamrau’l-Esed
91- C- Zeyneb binti Huzeyme
92- A- Hz. Hafsa
93- C- Hz. Osman
94- C- Recî Hadisesi
95- B- Bi’r-u Meûne Faciası
96- C- Benii Nadîr
97- A- Hicretin 4. Yılı
98- D- Ümmü Seleme
99- C- Hendek
100- C- Selman-ı Farisi
101- A- Benî Kureyza
102- C- Nuaym b. Mesud
103- B- Ahzâb
104- D- Halid b. Velid
105- C- Zeyd b. Sabit
106- D- Ebu Cehil
107- A- Mescid-i Aksa
108- C- Ebva
109- C- Hicretin 9. Yılı
110- A- İfk Hadisesi
111- D- Hayber
112- B- Tevbe Suresi
113- A- Hz. Ebû Bekir
114- D- Sa’d b. Muaz
115- A- Fetih Suresi
116- C- Heyetler Yılı
117- C- Beni Kureyza
118- B- Nur Suresi
119- A- Taif
120- D- Hudeybiye
121- C- Rıdvan Biatı
122- C- Beni Mustalik
123- C- Ebu Cendel
124- B- Zeyneb binti Cahş
125- B- Ebû Basir
126- B- Zeyd b. Harise
127- C- Herakliyus
128- B- Hz. Safiye
129- D- Meymune binti Haris
130- C- Mute
131- A- Perviz
132- C- Ebû Süfyan
133- A- Necaşi Eshame
134- B- Hz. Cüveyriye
135- C- Üsame b. Zeyd
136- A- Hz. Abbas
137- B- Huneyn
138- D- Muellefe-i Kulûb
139- C- Tebük
140- A- Saatu’l-Usra
141- B- Mescid-i Dırar
142- D- Hicretin 8. Yılı
143- B- Veda haccı
144- A- Kaza umresi
145- C- Veda hutbesi
146- A- Rebiül Evvel 632, Medine
147- B- Halid b. Velid
148- B- Ümmü Habibe
149- B- İbrahim
150- B- Maide suresi 3. Ayeti kerime
151- C- Hz. Fatıma
152- A- Hz. Ali
153- D- Huzaa
154- C- Abdullah b. Ubey
155- B- Hind
 

Yazar: Mutlu BİNİCİ

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
2 Yorum