Coğrafya dersi sene sonu zümre toplantı tutanağı

Coğrafya dersi sene sonu zümre toplantı tutanağı
Coğrafya dersi sene sonu zümre toplantı tutanağını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

…….. ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO : 2019 / II
TOPLANTI TARİHİ : / 06 / 2019
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama.
2- I. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu kararların değerlendirilmesi, varsa uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi.
3- Milli Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitim Temel Amaçlarının okunması.
4- Müfredat Programlarının gözden geçirilmesi ve Coğrafya Derslerinin amaçlarının okunması.
5- Yöntem ve Tekniklerin belirlenmesi.
6- Ders araç ve gereçlerinin tespit edilmesi varsa noksanların belirlenerek Okul İdaresine bildirilmesi.
7- Ölçme ve Değerlendirmede izlenecek yöntemlerin belirlenmesi, yazılı ve sözlü sınavların uygulama esasları.
8- Atatürk İlke ve İnkılâplarının zümrelere aktarılması.
9- Millî Eğitim Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği (Son Değişiklik Dahil 16.09.2017, RG:30182 )
10- Yıllık ödevlerin ve projelerin toplanması ve değerlendirilmesi
11- Diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğinin sağlanması.
12- Dilek ve Temenniler.

MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Açılış ve Yoklama : Gündem maddeleri görüşülmek üzere Müdür Yardımcısı…..…….. başkanlığında Coğrafya Öğretmeni ……… katılımları ile 04 / 02 / 2019 tarihinde, saat 16.00’da öğretmenler odasında toplantıya başlandı.
2- I. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Kararları incelendi. Kararların uygulanmasında görülebilen aksaklıkların giderilmesi konusunda söz alan;
………………: Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar hazırlanırken konulara göre zamanın belirlenmesine dikkat edilmesini istedi. Ayrıca derslerde her öğrenciye konuşma hakkının verilmesi, sınıfta öğrencinin onurunu kırıcı tavırlardan kesinlikle kaçınılmasını ve eğitimde fırsat eşitliğine yer verilmesi gerektiğini ifade etti.
 
………………. :Ders işlenirken, işlenen konunun sebebi, dağılışı, oluş biçimi, sonuçları, ülkemizden ve Dünya’daki ülkelerden örneklendirilerek anlatılması, böylece konuların güncelleştirilmesi ve mutlaka öğrencilere sorular sorularak onlarında derslere katkılarının sağlanmasının önemini belirtti. Ayrıca kendine güvenemeyen, çekingen öğrencilere sınıf ve okul içi görevler verilerek onurlandırılmasının gerektiğini belirtti.

KARAR:

a) Konular işlenirken ders kitaplarımızdaki harita, şekil ve şemalar okulumuzdaki çeşitli haritalar imkânlar ölçüsünde daha fazla incelenmeli. Bu konuda öğrencilere daha fazla ödev verilmeli ve bu çalışmalar not ile değerlendirilmelidir.
b) Coğrafya dersleri işlenirken harita ve atlas kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verilmeli ve harita kullanımının önemi belirtilmelidir.
c) Başarısız öğrencilerin velileri ile daha sıkı bir işbirliği yapılamasına,
d) Derslerde demokratik bir yöntem uygulanması ve her öğrenciye konuşma hakkının verilmesi, sınıfta öğrencinin onurunu kırıcı tavırlardan kesinlikle kaçınılması ve eğitimde fırsat eşitliğine önem verilmesine,
e) Lise son sınıflarda müfredat programı aksatılmadan üniversiteye yönelik çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.
3- Milli Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitim Temel Amaçları Zümre Başkanı ……………… tarafından okundu.1739 sayılı kanunda yer alan Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri olan *Genellik ve eşitlik, *Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, *Yöneltme, *Eğitim hakkı, *Fırsat ve imkan eşitliği, *Süreklilik, *Atatürk İnkılapçılığı ve Türk Milliyetçiliği, *Demokrasi eğitimi, *Laiklik, *Bilimsellik, *Planlılık, *Karma eğitim, *Okul ile aile işbirliği, *Her yerde eğitim ilkeleri incelendi. Oy birliği ile “Ülkemizi ve milli kültürümüz çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için önemli görev ve sorumluluklar yüklenebilecek iyi yurttaşlar yetiştirmek temel amacımız olmalıdır.” Bunun için öğretimden çok eğitime ağırlık vermemiz gerektiği sonucuna varılmış, Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerinin genel olarak açıklanması karara bağlandı.
 
4- Müfredat Programlarının Gözden Geçirilerek ve Coğrafya Derslerinin Amaçları ……………tarafından okundu. Bu amaçların önemi üzerinde duruldu.
 
…………………. : Müfredat programlarına uygun dersler işlenirken özellikle Talim, Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 198 sayılı kararı dikkate alınarak, çevre-bitki örtüsü ve bunların korunması üzerinde durulmasının önemini belirterek özellikle bazı konular işlenirken yurdumuz ve Dünyamızdaki tabii afetlerin sebepleri-sonuçları üzerinde durulmasının, öğrencileri bu konuda bilgilendirmenin önemini belirtti.
 
………………….: Yeni müfredatın uygulanmasında etkinliklere daha çok önem verileceğini belirtti. Türklerin yaşadığı diğer ülke ve bölgelerin coğrafyalarını öğretmek, Türklerin geniş bir alana yayılmış, büyük bir millet olduğunun önemini öğrencilere kavratmak gerektiğini belirterek öğrencilere doğal, toplumsal ve ekonomik çevrelerini tanıtmak ve onlara çevreleri ile sağlıklı bir uyum kurma gücü kazandırılmalıdır, dedi. Ayrıca 9. Sınıf coğrafya dersinde bulunduğumuz bölgenin özelliği göz önüne alınarak, bazı konulara daha fazla zaman ayrılması gerektiğini belirtti.

KARAR :

Coğrafya derslerinin temel amaçları; öğrencilere doğal, toplumsal ve ekonomik çevrelerini tanıtmak ve onlara çevreleri ile sağlıklı bir uyum kurma gücü kazandırmaktır. Bu temel amaca ulaşabilmek için coğrafya derslerinde öğrencilere bu alandaki dayanıklı bilgi birikimi ile verimli bilgi edinme yolları öğretilmekte ve bu yolla onların çevrelerini tanıma ve onunla uyum kurmada bilimsel yaklaşımdan yararlanma yeterliğine erişmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
 
Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için daha fazla çaba harcanması, müfredat programlarına uyulması, bazı konulara daha fazla zaman ayrılması ve yıllık planlarındaki konuların zamanında bitirilmesine,
Sonuç olarak bu okuldaki öğrencileri belirlenen amaçlar ile birlikte kültürel, sosyo-ekonomik ve aktüel sorunlar karşısında seviyelerine göre ilerde öğrenecekleri geniş kapsamlı “Atatürkçülük” felsefesinin gereklerini bir davranış haline getirecek durumda yetiştirmek için her türlü çaba gösterilecektir.
5- Yöntem ve Teknikler: Öğretmen dersin amaçlarına, konunun özelliğine, öğrenci grubuna, ortamın durumuna, zaman ve maliyet gibi hususlara göre çeşitli tür yöntemler arasından en uygun öğretme yöntem ve tekniklerini seçerek işe başlamalıdır.
 
……………………..: Ders işlenirken her konuda aynı yöntemin kullanılmasının uygun olmayacağını, özellikle konuların ve öğrencilerin özelliğine göre farklı metotların uygulanmasının başarıyı arttıracağını söyleyerek, öğrencilere konuların önceden verilmesi öğrenciler bu konuları evde hazırladıktan sonra sınıfa gelmelerinin sağlanması, sınıfta öğretmenin rehberliğinde bu konuları tartışmalarının öğrenciyi aktif hale sokacağını ve başarıyı arttıracağını belirtti.
 
………………. : Konunun esasları belirdikten sonra ,öğretmen öğrencilerin derse katılmalarını sağlamak için çevreden örnekler vererek ve güncel olayları hatırlatarak soru-cevap yöntemi ile de dersi işlemeye özen göstermelidir. Örnek olarak; enerji konusunda Türkiye’nin tükenen ve tükenmeyen enerji kaynakları ve bunların potansiyeli hakkında bilgi verildikten sonra enerji kullanımında tasarruf fikri soru ve cevaplar ile işlenmeli ve Türkiye’nin nükleer santrale ihtiyacının olup olmadığı bile tartışılmalıdır, dedi. Ayrıca 9. Sınıflarda konuların özelliğine göre grup (küme) çalışmalarının yapılması ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Yine Lise son sınıflarda özellikle nüfus, göçler, şehir ve köylerimizin sorunları gibi konular işlenirken bölgemizden örnekler verilmesi, göçün nedenlerinin tartışılması, nüfus artışının olumsuz sonuçları ve bunun yanında köy ve şehirlerimizin yaşadığı sorunların örneklendirilmesi ile konuların daha anlaşılır hale geleceği belirtildi.

KARAR :

- Öğretimde verimliliği arttırmak için öğretmen-öğrenci aktifliği esas tutulacak,
 
- Öğretmen yerine göre etkili, ilgi çekici anlatım ve açıklamaları yanı sıra cevaplandırılması kolay sorular ile öğrencilerin konulara katılımlarını sağlayacak,
 
Zümremiz konuların işlenmesinde ısrarla aynı yöntemlerin kullanılmamasını, konuların özelliklerine göre farklı yöntemler kullanılması yanında coğrafya öğretiminde öğretmen; düz-anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri, alan gezisi, dramatize, kroki yapma, inceleme-araştırma, gözlem ve röportaj gibi yöntemleri başarı ile seçip uygulamalı, öğrencilere alanı sevdirmek ve öğretimde başarı sağlamak için bunların dikkate alınmasını kararlaştırılmıştır.
 
6- Ders Araç ve Gereçlerinin Tespiti :
 
………………….. : Okulumuzdaki harita eksikliğinin giderildiğini ve bu haritalardan azami ölçüde yararlanılması gerektiğini belirtti. Öğrenciler bir araçtan yararlanmadan önce kullanma tekniğini pratik olarak öğrenmede, okul içinde bulundurulacak bütün araçların tertibi, kullanılması, bakımı, zarar görmeden saklanması konusunda öğrencilere aktif görev verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca okulumuzda tepegöz, projeksiyon aleti, model küreler, çeşitli haritaların kullanılabileceğini belirtti.
 
………………… : I. Dönemde eksik olan haritalar alınmış ve bu konudaki eksiklikler giderilmiştir. Bunların dışında film, slâyt, enteraktif CD’ler, videobantları temin edilebileceğini belirtti. Coğrafya dersinin görsellikle yakından ilişkili olduğunu, bu sebeple de haritaların, film, slâyt, enteraktif CD’ler, video gibi görsel araçların çok gerekli olduğunu belirtti

KARAR :

a) Ders araç ve gereçlerinin saklanması, kullanılması ve yıpranmış haritaların bakımından öğretmenin sorumlu olmasına,
b) Dersler işlenirken, küre, atlas, duvar haritaları, film, slayt, ansiklopediler, D.İ.E yayınları, basın ve yayın organlarından yararlanılmasına,
c) Öğrencilerin okul kütüphanesinden yararlanılmalarının teşvik edilmesine,
d) Coğrafya derslerini öğrencilere sevdirmek ve amacına ulaşabilmek için, yazılı kaynaklar olan atlas, rehber, yıllık, gazete, dergi, bülten, istatistik bilgiler ve ayrıca süreli yayınlar ile ilgili listelerden yararlanabilmeyi ve konuların özelliğine göre tepegöz kullanmaya karar verilmiştir.
7- Ölçme ve Değerlendirme, yazılı ve sözlü sınavlar:
 
Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, kullanışlılık, objektiflik, örnekleyicilik, ayırt edicilik, özelliklerine sahip olmalıdır.
 
Coğrafya derslerindeki ölçme ve değerlendirmelerde, öğrenmelerin izlenmesi ve öğrenme düzeyinin belirlenmesine çalışılmaktadır. İzleme amacı güden ölçme ve değerlendirmelerle, dersin her ünitesi sonunda her öğrencinin bu ünitede öğrenmesi gereken davranışlardan hangilerini öğrenmiş, hangilerini öğrenmemiş ve bu eksiklerini muhtemelen neden öğrenmemiş olduğunun saptanmasına çalışılmaktadır.
 
………………….. : Öğrenciler değerlendirilirken yalnız bilgilerine göre değil davranışları, sorumluluk anlayışları, sınıf dışı etkinlikleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir, dedi. Ayrıca yapılacak sınavlardan en az birinin test olmasına, yazılıların çok sorulu, kısa cevaplı olmasına özen göstermesi gerektiğini belirtti.
 
……………….. : Her konu ve ünitenin sonunda öğrencilere sorular sorularak alınacak cevaplara göre konunun anlaşılıp, anlaşılmadığını tespit etmek, olumlu cevapları not ile değerlendirmek başarıyı arttırır, dedi. Ayrıca Coğrafya derslerinde konuların özelliğine göre hangi özel hedefler belirlenmiş ise o hedefe ulaşmada çaba içerisinde olan öğrenciler not ile değerlendirmeleri diğer öğrenciler için teşvik oluşturulması gerektiğini belirtti.

KARAR:

a) Ölçme ve değerlendirmede farklılığın olmaması, değerlendirmede birlik ve beraberlik içinde olunmasına,
b) Ölçme de değerlendirmede hassas davranılmasına ve objektif olunmasına,
c) II dönem boyunca ders kitaplarında yer alan proje ve performans ödevlerinin yapılmasına ve bunların değerlendirilerek ölçme değerlendirmeler yapılırken dikkate alınmasına,
d) Soruların açık ve net, çok sorulu, kısa cevaplı ve öğrenciye ezbercilikten uzaklaştıracak biçimde yoruma dayalı olmasına,
e) Sınavların ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına, tüm sınıflarda iki sınav yapılmasına, sınavların en az bir tanesinin test şeklinde yapılmasına,
f) Öğrencileri değerlendirirken davranışlardaki olumlu gelişmelerin ödüllendirilmesi, ders içi ve ders dışı faaliyetlerinin de değerlendirilmesinin sağlanmasına,
g) Dersin özelliğine göre sınavlardan bir tanesinin test yapılmasına,
h) Öğrencilerin her konu ve ünite sonunda kendilerine sorulacak kavrama soruları ile değerlendirmesine karar verilmiştir.
8- Atatürk İlke ve İnkılaplarının zümrelere aktarılması :
 
2104,2212 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayınlanan esaslar doğrultusunda davranılmasına, Atatürk’ün önderliğinde kurulan T.C ’nin sınırlarını Misak-ı Milli ile belirlediği anlatılmalıdır. Türkiye’nin Jeopolitik ve stratejik önemi açıklanırken geçmişte ve günümüzde Türkiye üzerine oynanmış ve oynanmakta olan oyunlar ve günümüzdeki terör olayları ele alınmalıdır. Ortadoğu’nun karışık siyasi ve coğrafi yapısı içinde ülkemizin her geçen gün önem kazandığı, petrol yataklarına yakınlığı, Asya ile Avrupa arasında kültür, uygarlık ve ulaşım yönünden bir köprü teşkil ettiği açıklanmalıdır. Nüfus konusunda okuma ve yazma seferberliği, alfabenin kabulüne yer verilmelidir. Türkiye ekonomisi işlenirken Kapitülasyonlar ve Lozan anlaşmasına değinilmelidir. Şeker, dokuma, kağıt sanayisinin temellerinin atılması, İzmir İktisat Kongresi kararlarına ve millileştirme olaylarına değinilmelidir. Ülkeler coğrafyası konuları işlenirken II. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan kuruluşları konusunda “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi açıklanmalıdır. Asya ve Afrika ülkelerine değinilirken, bazı ülkelerin bağımsızlık savaşları ve ülkelerinin kalkındırılması konularında Atatürk’ü yalnız Türk milletinin değil Dünya’nın lideri olduğu açıklanmalıdır. Yurt sevgisinin okuma parçası olarak verilmesi zümremiz tarafından kararlaştırılmalıdır.
 
9. Millî Eğitim Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin incelenmesi (Son Değişiklik Dahil 16.09.2017, RG:30182 ).
 
…………………….: Millî Eğitim Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği (Son Değişiklik Dahil 16.09.2017, RG:30182 )’nin bazı maddelerinin değiştiği; yönetmelik incelendiğinde Not sisteminin yanında puan sistemi getirildiği, özellikle puan sisteminin ders geçmede öne çıktığı …………….. tarafından belirtildi. ’’Örneğin daha önce birinci dönem notu 25 puan karşılığı 1 olan öğrenci, ikinci dönem 45 puan karşılığı 2 olan notu aldığında o dersten geçerken, şimdi ise öğrencinin o dersten geçebilmesi için en az 65 puan almasının gerekeceği, bu konuda örneklerin çoğaltılabileceği’’ yine ………………….. tarafından belirtildi.’’ Bu yeni uygulamalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
 
…………………..: Bu uygulamaların bazı öğrenciler için aleyhte bir durum yaratsa da, YKS’ye çalışan öğrencinin lehine olduğu, bundan sonra puanı düşük ve yüksek olan öğrencilerin daha fazla çalışacağı’’ ………………….. tarafından belirtildi.
 
KARAR: Bu konuda öğrencilerin sık sık uyarılması ve bu konuda bilgi verilmesi KARARLAŞTIRILDI
 
Yine yönetmeliğin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlıklı 43. maddesinin b bendinde — Eğitim-öğretim sürecinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar konusunda ………………….;
 
‘’Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde/stajda alınan puanlara göre tespit edilir’’ denilmektedir. Özellikle müfredatı tamamen değiştirilen Coğrafya derslerinde bu ilkelere dikkat edilmesi, klasik anlamda değerlendirme yapılmaması gerektiğini belirtti. Bu konuda söz alan ……………………. ‘’ not defterlerinde bu konuda bölümlerin olmamasının belirsiz bir durum yarattığını belirtti. Bu konuda özellikle Proje konusunda İkinci Dönem Not defterinde bir yer ayırıp, verilecek projenin (En az iki proje ortalamasının ) puanının yazılması KARARLAŞTIRILDI.
 
10- Yıllık ödevlerin ve projelerin toplanması ve değerlendirilmesi:
 
Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarından birisi de ödevler ve projelerdir. Buna göre 2300-2348’e ek tebliğler dergilerinde yayınlanan ödev yönetmenliğinin ilgili maddeleri okundu. Öğrencilere Ekim ayı içerisinde verilen ödev konularının Nisan ayı içerisinde toplanması kararlaştırıldı. Ödevler değerlendirilirken aşağıdaki kriterlerin dikkate alınacağı belirtildi.

Ödevlerin Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Not Baremi :

Araştırma ve kaynak bulma : 20 puan
Bilgilerin yeterliliği : 20 puan
Dokümanlar : 20 puan
Tertip ve düzen : 20 puan
Sınıfa aktarma : 20 puan
Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği (Son Değişiklik Dahil 16.09.2017, RG:30182)’nin Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar 50. maddesinde yer alan konulara göre verilen projeler değerlendirilirken ekte hazırlanmış olan proje değerlendirme ölçeğinin dikkate alınarak değerlendirmelerin yapılması kararlaştırılmıştır.

11- Diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğinin sağlanması :

Özellikle matematik coğrafya konuları ( ölçekler, alan hesaplamaları vb.) işlenirken Matematik Öğretmenleriyle, bölgeler coğrafyası işlenirken Tarih Öğretmenleriyle, madencilik, enerji kaynaklarında Fizik ve Kimya Öğretmenleri ile yurt sevgisi, Türkçeyi güzel konuşma ve yazma konusunda; Edebiyat Öğretmenleri ile; turizm zenginlikleri konusunda Resim ve Sanat Tarihi Öğretmenleri ile; öğrencilerin sergilemiş oldukları olumsuz davranışların giderilmesi için Sınıf Öğretmenleri ve Rehber Öğretmeni ile işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştır.

12- Dilek ve Temenniler

Coğrafya Öğretmeni …………………., ders işlenişinde harita konusunda eksikliklerin giderildiğini, Coğrafya dersinin toplumsal olaylar ile iç içe bir ders olduğu için önemli güncel olayların derslerde yeri geldikçe vurgulanması gerektiğini ve derslerin daha işlevsel hale getirilmesi (harita bilgisinin kazandırılması, yurdumuzun daha iyi tanınmasının sağlanması, Türkiye’nin dünya üzerindeki ve önemini öğrencilere kavratılması) gerektiğini vurguladı. Zümre başkanı ……………………ise Zümre toplantısında alınan kararlara uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini, eksik olan araç ve gereçlerin temininde gerekli çalışmaların yapılacağını, yıllık ve günlük planlara gerekli hassasiyetin gösterilmesini, bu konuda bir problem yaşanması durumunda kendisinin her konuda yardımcı olacağını belirterek 2018-2019 eğitim-öğretim yılındaki başarının artması dileği ile toplantıya son verdi.
 
…………………….               ……………………
Coğrafya Öğretmeni            Coğrafya Öğretmeni
 
                     UYGUNDUR
                   …………………..
                       Okul Müdürü

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.