Elektronik tebligat gereğince, atanan öğretmenler en son ne zaman başvurmalı?

Elektronik tebligat gereğince, atanan öğretmenler en son ne zaman başvurmalı?
7201 sayılı Tebligat Kanununda, 2011 yılında yapılan düzenlemeyle, elektronik tebligatın yasal alt yapısı düzenlenmişti. MEB, 2012/2 öğretmen atama kılavuzunda tebligatın elektronik olarak yapılacağını belirtmiştir. Peki atanan 36 bine yakın aday, ne zama

MEB, bugün 36 bin 552 öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atanan kişilere kılavuzun G.2 maddesi gereğince elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT DÜZENLEMESİ GEREĞİNCE, TEBLİGAT 5. GÜNÜN SONUNDA YAPILMIŞ SAYILACAK

7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesi şu şekildedir:

"Elektronik tebligat:
Madde 7/a - (Ek : 11/1/2011-6099/2 md.)
Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir"

Bu maddeye göre, yerleşen adayların, elektronik posta adreslerine tebligat bugün yapılmış, tebligat beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

657'E GÖRE TEBLİGATTAN İTİBAREN NE KADAR SÜRE İÇİNDE BAŞVURULMALI?

657 sayılı Kanunun 62 maddesinde ise aynı yerdeki bir kadroya atananların tebliğ gününü, başka bir yerdeki kadroya atananların ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek, izleyen iş günü içerisinde göreve başlamasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Eğer bugün yani 10 Eylül itibariyle eposta adreslerine tebligat yapılmış ise, 15 Eylül itibatiyle tebligat yapılmış sayılacaktır. Buna göre de, aynı yerdeki bir kadroya yerleşenlerin en geç 17 Eylül'e kadar, başka bir yere ataması çıkanların ise 1 Ekime kadar istenen belgeleri hazırlayarak vermiş olması ve göreve başlaması gerekmektedir.

AYNI YER VEYA BAŞKA YER NE DEMEKTİR?

Mevzuatta bu husus tanımlanmamış olup, uygulama Harcırah Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir. Buna göre, kişinin ikametgahının bulunduğu şehir veya kasabaların belediye sınırlarında bulunan mahaller ile bu mahaller dışında kalmakla birlikte belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler "aynı yer" olarak, diğer yerler ise "başka yer" olarak adlandırılmaktadır. Tanım çok net olmadığı için özellikle il içinde sorunlar yaşanmaktadır.

MEMURLAR ARASINDA UYGULAMA FARKLILIĞI OLABİLECEĞİ İÇİN NASIL HAREKET EDİLMELİ?

Ancak, elektronik tebligat kanunundaki hüküm yeni bir hüküm olduğu ve memurlar arasında kanunun uygulanmasında uygulama farklılığı olabileceği için adayların, aynı yer için yarından (11 Eylül) itibaren, başka bir yer için ise 15 gün içerisinde istenen belgeleri hazırlayarak il milli eğitim müdürlüklerine başvurması uygun olacaktır. Zaten kılavuzun G.5 bendi gereğince de, Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adaylar, 11 Eylül'den itibaren, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

YERLEŞEN ADAYLAR BELGELERİ NEREYE VERECEK

Yerleşen adaylar istenen belgeleri, yerleştikleri ilin il milli eğitim müdürlüğüne verecektir. Yani aday okula veua ilçeye değil önce il milli eğitim müdürlüğüne gidecektir.

KILAVUZDAKİ HÜKÜM

G. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

3. Tebligat yapılan sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. Sözleşme feshinin istenmesi hâlinde bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

4. Ataması yapılan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine göreve başlama talebinde bulunacaklardır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, EK-1 Atama Takviminde belirtilen göreve başlama tarihinde, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler İl Millî Müdürlüklerince değerlendirilecektir. Göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

7. Sabıka sorgulama belgesinde Adli sicil kaydı vardır ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte göreve başlama esnasında sağlık durumunun, öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşması hâlinde aday göreve başlatılmayıp adaydan yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

9. Adaylar, Bakanlığımızca 12-16 Eylül 2012 tarihleri arasında uyum eğitimine alınacaklarından bu eğitim başlamadan önce göreve başlama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir.

10. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

10.1. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;
a) Başvuru esnasında istenilen belgeler,
b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
ç) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,
d) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri
12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
e) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi
istenecektir.

11. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır.

Kaynak:Memurlar.Net

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.