İHO Din Kültürü ve Meslek Dersleri sene başı zümre toplantı tutanağı

İHO Din Kültürü ve Meslek Dersleri sene başı zümre toplantı tutanağı
2019-2020 İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Meslek Dersleri sene başı zümre toplantı tutanağını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………………………………….. İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ VE MESLEK DERSLERİ SENE BAŞI ZÜMRE TUTANAĞI

Gündem Maddeleri:

1- Açılış ve yoklama

2- Öğretim programlarının incelenmesi ve yıllık plan hazırlanması

3- Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

4- Özel ihtiyacı olan öğrenciler için BEP Planlarının yapılması

5- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak olan ortak çalışmalar

6- Öğretim alanı ile bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin uygulanması

7- Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri materyallerin belirlenmesi

8- Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak olan gezi ve gözlemlerin planlanması

9- Dönem içerisinde yapılacak olan sınavların planlanması

10- Öğrenci başarısının değerlendirilmesi amacı ile sınav analizlerinin yapılması

11-Uygulamalı ve Beceri Temelli bir Ders Olarak Kur’an-ı Kerim dersinin sınavının nasıl yapılacağının, sayısının ve süresinin belirlenmesi 

12- Proje Konularının Belirlenmesi, Planlanması ve Ölçeklerinin Hazırlanması

13- Destekleme ve  Yetiştirme Kursları ile ilgili ihtiyaçların tespiti ve kurslarda verimliliğin artırılması

14- Derslerde Atatürkçülük ile ilgili konuların üzerinde durulması

15- Meslek Derslerinin işlenişi ve yapılacak olan sınav sayısının belirlenmesi

16- Dilek, Temenniler ve Kapanış

 

Alınan Kararlar:

1- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Sene Başı Zümre Toplantısı İçin  ………/ 09/ 2018 tarihinde saat 10.00’da öğretmenler odasında toplantı başladı. Zümre başkanı ………………………….. tarafından yapılan yoklamada tüm zümrelerin hazır olduğu görüldü. Başka, yeni eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı başlattı.

Toplantıda alınan kararların yazılması için ise yazman olarak …………………………………………….. seçildi.

2- Bu yıl yenilenen Talim ve Terbiye Kurulunun 19/01/2018 tarihli ve 2 Sayılı “İlkokul 4. Sınıf, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5-8. Sınıflar) Din Kültürü ve Ahlak Dersi Öğretim Programı” internet sitesinden indirilerek zümre başkanı tarafından toplantıya katılanlara genel olarak aktarıldı.

Önceki öğretim programında altı başlık halinde olan öğrenim alanlarının yeni müfredatta beş başlık altında toplandığı; sınıflar arasında bazı konuların yer değiştirildiği, önceki öğretim programında olmayan yeni konuların müfredata girdiği görüldü.

Öğretim yılı başlamadan önce hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Planların bu öğretim programındaki konulara ve eğitim-öğretim yöntemlerine göre hazırlanması kararlaştırıldı.

Eğitim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.

3- Hazırlanan yeni öğretim programı beceri temellidir. Ders işlenirken konulardaki kazanımların öğrenciler tarafından hayatına yansıtılmasına, dini ve ahlaki değerleri kazanması amaçlanır. Sürekli konuşan bir öğretmen yerine öğrencilerin düşünmesinin önünü açan, onlara yol gösteren bir öğretim tarzı benimsenmesi kararlaştırılmıştır.        

Derste başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenilmesi, basit konularda onların bilebilecekleri sorular sorularak cevaplamaları sağlanıp, derse katkılarının ve kendilerine güvenlerinin sağlanması kararlaştırıldı.

İlk hafta işlenecek derslerde 15 Temmuz Şehitlerinin Anılması, dönem içinde öğrencilere vatan sevgisi konusunda İslam ve Türk Tarihinden örnekler verilmesi kararlaştırıldı.      

Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenmesi kararlaştırıldı.

4- Hafif ve orta düzeydeki zihinsel engelli kaynaştırma öğrencileri için yakın ve uzak hedeflerinin belirtildiği özel BEP hazırlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca dönem içerisinde yapılacak olan yazılı sınavlarda BEP Öğrencilerine özel soruların hazırlanması kararlaştırıldı.

5- Türkçe’nin doğru kullanımı, öğrencilerin yazı yazma becerilerinin geliştirilmesi ve kendilerini toplum içerisinde daha iyi ifade edebilmeleri için Türkçe öğretmenleri ile;

Kültürümüzü tanıyalım ünitelerinde ve Atatürkçülük konularında Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ile

Temizlik ve evrenin yasaları konularında Fen Bilimleri öğretmenleri ile

Musikimizdeki ve kültürümüzdeki dini motifler ile ilgili konularda Müzik öğretmeni ile

Mimarimizdeki dini motifler ile ilgili konularda Görsel Sanatlar Öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde olunması kararlaştırıldı.

6- Derslerin işlenişinde teknolojik imkanlardan yararlanılmasına, akıllı tahtaların aktif olarak kullanılmasına, dersin sunu, çalışma kağıdı, etkinlik vb. şeylerle desteklenerek öğrencilerin daha aktif katılımlarının sağlanmasına, beceri temelli bir eğitim anlayışının oluşturulması kararlaştırıldı.

7- Derslerin daha iyi ve verimli bir şekilde ilenebilmesi için öğrencilerin ana kaynak olarak ders kitabını kullanmaları kararlaştırıldı. Ayrıca konularla ilgili olarak internet sitelerinde hazırlanan videoların ve çeşitli interaktif etkinliklerin de dersin son on dakikalık bölümlerinde öğrencilere gösterilmesi kararlaştırıldı. 

8. Sınıflar için sene sonu yapılacak olan Merkezi Sınavda öğrencilerin başarılı olabilmesi için www.odsgm.meb.gov.tr. adresinde yer alan Kazanım Testlerinden de faydalanılması kararlaştırıldı.

8- Okul ve öğrenci imkanlarının gözetilerek yıldan en az bir kere gezi düzenlenmesine karar verildi. Bu gezilerin öğrencilerin milli ve manevi duygularını en üst seviyeye ulaştıracak Çanakkale, Malazgirt vb yerler olması kararlaştırıldı.

Ayrıca 2. Ünitede yer alan Namaz konusunda en yakınımızda bulunan bir camiye giderek Caminin bölümlerinin öğrencilere tanıtılması kararlaştırıldı.

9- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi  2 yazılı , 2 ders etkinliklerine katılım puanı ve 1 adet de Proje Puanı ( Ödev alanlar için ) olmak üzere her öğrenciye 5 adet puan verilmesi kararlaştırıldı.

Yazılı sınavların test tekniğinde yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanabilmesi kararlaştırıldı

1. Dönem yazılı sınavların;

  • 1. Yazılı sınav: 12-16 Kasım 2019,
  • 2. Yazılı Sınav: 24-28 Aralık 2019 tarihlerinde olması

2. Dönem yazılı sınavların;

  • 1. Yazılı Sınav: 25-29 Mart 2020
  • 2. Yazılı Sınav: 20 -24 Mayıs 2020

10- Yazılı sınavlar yapıldıktan sonra öğrencilerin yazılı kağıtlarının incelenerek bir sınav analizi yapılması, öğrencilerin en çok hangi soruda zorlandıklarının tespit edilmesi, yanlış yapılan soruların tekrar sınıfta anlatılarak o kazanımı öğrencilerin daha iyi anlamalarının sağlanması kararlaştırıldı. 

 

11- Kur’an-ı Kerim Dersinin birinci ünitelerinin teorik öğretim, ikinci ünitelerinin ise uygulamalı öğretim olmasından dolayı birinci dönemde yapılacak olan sınavların yazılı şekilde olması; ikinci dönemde yapılacak olan sınavların ise uygulamalı şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Uygulamalı sınav için not dağılımının nasıl olacağını belirten bir çizelgenin hazırlanması ve öğrencilerin o çizelgeye göre değerlendirmeye tabi tutulması kararlaştırıldı.

 

12-   26.07.20014 tarih ve 29072 Sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişikliklere bağlı olarak, zümre öğretmenlerince isteyen öğrenciler için Proje ödevlerinin verilmesi ve bu ödev yapılırken öğretmenin öğrenciye rehberlik etmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca verilen proje ödevlerine uygun ölçeklerin hazırlanması kararlaştırıldı.

Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınıflara Göre Proje Konuları Şöyle Belirlenmiştir:

A) 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Konularının Belirlenmesi

a)  Allah’ın var ve bir olmasını evrendeki düzenden yola çıkarak örneklerler açıklayalım

b)  İhlas Suresi ve Anlamını kartonlara yazarak sınıfta okuyunuz.

c)  Evrende bir düzen olduğunu resim ve fotoğraflarla ispat ediniz?

d) Kuran’da adı geçen peygamber kıssalarından 1 tanesini araştırarak yazınız

e) Cami içinde ve dışında bulunan camiye ait bölümleri fotoğraflayarak albüm oluşturunuz?

f) Kuran-ı Kerimden Hz. Yunus’un yaptığı duayı bularak sınıfta paylaşınız.

g) Peygamberimizin aile soy ağacını şema halinde gösteriniz.

h) Peygamberimizin çocuklara davranışını örneklerle açıklayınız

i) Günlük olarak yapılabilecek herhangi bir duayı kendi ifadelerinizle yazınız

k) Hz. Muhammed’in çocuklarını araştırınız.

l) Oruç ile ilgili kavramlar nelerdir? Orucu bozan durumlar nelerdir?

m) Orucunu insan davranışlarını güzelleştirmesini çevremizde gördüğümüz örneklerden açıklayalım.

n) Hz. Davud’un ibadetlere olan düşkünlüğü hakkında araştırma yapalım.

o) Ramazan ayı ve kültürümüze olan etkisi ile ilgili araştırma yapalım.

p) Selamlaşma adabı hakkında araştırma yapalım.

r) Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütleri bulup, büyük kartonlara yazalım ve sınıfa asalım.

s) Peygamberimizin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e olan sevgisini araştıralım.

t) Bulunduğumuz çevredeki en tarihi camiye giderek oranın fotoğraflarını çekelim ve sınıfta tanıtalım.

u) Bulunduğumuz bölgedeki bir düğünü gözlemleyelim ve o düğündeki dinin izlerini bulup sınıfta paylaşalım.

 

B) 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Konularının Belirlenmesi

a) Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Namazın insana kazandırdıklarını açıklayınız 

b) İslam dininin ibadetlerde hasta, yolcu ve özürlülere sağladığı kolaylıklar nelerdir?

c) Zararlı alışkanlıklar nelerdir, dinimiz neden bunları yasaklar açıklar?  

d) Nafile Namazlar Hangileridir? Nasıl Kılınırlar? Araştırınız.

e) Eyyüp Peygamber Kıssasını araştırarak, bu kıssanın bizlere verdiği temel mesajın ne olduğu konusunda görüşlerinizi belirtiniz.

f)  Sürekli namaz kılan bir büyüğümüzle namazın bireye ve topluma sağladığı faydalar hakkında söyleşi yapalım.

g) Evimize en yakın caminin cemaatini gözlemleyerek, cami ve cemaatin birey ve topluma sağladığı faydalar hakkında söyleşi yapalım.

h) Cuma namazında neler yapıldığını gözlemleyerek, cuma namazının fazileti hakkında bilgi toplayınız?

i) Bayram namazında neler yapıldığını gözlemleyerek, dini bayramların kişiye topluma  kazandırdıkları davranışlar hakkında bilgi toplayınız?

k) Kuranda Adı geçen Peygamberleri bir şema halinde çizerek arkadaşlarına anlatınız.

l) Dört Büyük Kitap Hakkında Bilgi Toplayınız ve arkadaşlarınıza anlatınız.

m) Veda Hutbesindeki temel prensipler nelerdir? Araştırınız.

n) İslam Dinine Göre Zararlı Alışkanlıklar hangileridir? Ayet ve hadislerle açıklayınız.

o)  İçki ve Sigaranın zararlarını anlatan resimler bulunarak sınıfta sergileyelim.

p) Kandil Geceleri hakkında bilgi toplayıp sınıfta arkadaşlarımıza anlatalım.

C) 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Konularının Belirlenmesi

a) Melekler ve  Ahiret inancı ile ilgili kavramların araştırınız ve anlamlarını açıklayınız.

b) Ahirete imanın birey ve toplum hayatındaki önemini açıklayınız

c) İslam Düşüncesinde ki Tasavvufi Yorum Biçimleri Hangileridir? Alevilik-Bektaşilik Hakkında Bilgi Veriniz

d) İslam Düşüncesinde ki yorum biçimlerinden İnançla (İtikadi) ilgili yorumlar hakkında bilgi veriniz.

e) İslam Düşüncesinde ki yorum biçimlerinden Ameli (Fıkhi) yorumlar hakkında bilgi veriniz.

f) Cin ve Şeytan kavramlarını araştırınız?

g) Ahiret Hayatının evreleri hakkında bilgi veriniz? Şema  halinde anlatınız.

h) Hz. Muhammedin “İnsanlık İçin Bir Uyarıcı” olduğunu hayatından örneklerle anlatınız.

i) Cem ve Cemevi hakkında bilgi toplayınız.

k) Ruh çağırma, falcılık sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini araştırarak yazınız

l) Dinimizde yeri olmayıp da yapılmakta olan batıl inanışları araştırınız

m) Şeytanın kötülüğünden korunma konusunda Kur’an’ın öğütlerini araştırarak konu ile ilgili Kur’an ayetlerinin meallerini yazınız

n) Bir Kâbe Maketi Yaparak, Mescid-i Haram Çevresinde bulunan kutsal yerleri gösteriniz.

o) Kurban ibadetini gözlemleyerek bu ibadetin ne şekilde yerine getirildiğini yapılan yanlışlıklar varsa neler olduğunu, bu yanlışlıkları gidermek için hangi tedbirlerin alınabileceğini yazınız

p) Zekât hac ve Kurban ibadeti ile ilgili kavramları araştırarak anlamlarını yazınız.

r) Çevrenizde hacca giden bir insanla röportaj yaparak bu ibadeti nasıl yaptığını, onun duygu ve düşüncelerini yazınız

s) Hac ve umrede ziyaret edilen yerlerin resimlerinin bulunarak sınıfta sergileyelim.

D) 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Konularının Belirlenmesi

a) “Ayete’l-Kürsi” ve Anlamının araştırılması ve büyük bir kartonda sınıfta sergilenmesi.

b) Zekat Nedir? Kimlere Farzdır? Hangi Mallardan Ne Kadar ve Kimlere Verilir? Araştırınız

c) Fitir Sadakası (Fitre) Hakkında Bilgi Veriniz.

d) Evrendeki düzeni gözlemleyerek kader ve kaza inancı hakkında edindiklerimizi bir karton üzerinde sınıfta sergilenmesi

e) Bir hayvanın beslenme şeklinin incelenerek Biyolojik yasalara kapsamında değerlendirilmesi

f) Teknolojik gelişmeler ile fiziksel yasalar arasında bağ kurularak telefonun icadının fiziksel yasa kapsamında değerlendirilmesi ve sınıfta sonuçlarının paylaşılması

g) İbadetlerin birey ve toplum açısından faydalarının değerlendirilmesi

h) Peygamberimizin örnek davranışları hakkında bilgi edinip sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

i) Kur’an-ı Kerim’in ana konuları hakkında bilgi sahibi olup, bunları sınıf panosuna kartonlara yazarak asalım.

13 ) Öğrencilerin okullarda yapılacak olan yetiştirme kurslarına devamının sağlanması konusunda sınıf rehber öğretmenlerinin öğrencileri takip etmesinin başarıyı artıracağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Kurslarda verimliliğin artırılması için Eba’nın ve kazanım testlerinin aktif olarak kullanılması kararlaştırıldı.

14) Atatürkçülük ile ilgili konuların sınıflar ve üniteler bazında gösterildiğini yıllık planlar yapılırken bu konuların sınıflar ve üniteler bazında planlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı.     

15) Meslek Derslerinde her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi  2 yazılı , 2 ders etkinliklerine katılım puanı ve 1 adet de Proje Puanı ( Ödev alanlar için ) olmak üzere her öğrenciye 5 adet puan verilmesi kararlaştırılmıştır.

Yazılı sınavların test tekniğinde yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanması  kararlaştırıldı.

Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin müfredatlarının bu yıl tüm kademelerde (5-8. Sınıflar) değiştiği ve yıllık planların yeni müfredata göre yapılması kararlaştırıldı.

Peygamberimizin Hayatı dersi işlenirken Peygamberimizin güzel ahlakından bol örnekler verilerek öğrencilerin hayatlarına uygulaması ve O’nu örnek alması için tavsiyelerde bulunulması kararlaştırıldı.

Peygamberimizin hicri olarak doğum gününe gelen Mevlid-i Nebi Haftasına yönelik okul içinde düzenlenecek etkinliklerin planlanarak bu haftada Hz. Muhammed sevgisinin öğrencilerde ön plana çıkarılması için gerekli programların yapılması kararlaştırıldı.

Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken EBA’da yer alan akıllı tahtaya uygun dökümanlardan yararlanılmasına ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyan kişilerin videolarının sınıf ortamında öğrencilere izletilmesine karar verildi.

Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarının yapılarak öğrencilerin ödüllendirilmesi ve seneye de bu dersi seçmeleri için teşvik edilmeleri kararlaştırıldı.         

Temel Dini Bilgiler Dersi işlenirken günümüzde yaygın olan dinimizle ilgili yanlış anlayışlar ve uygulamalardan örnekler verilmesi ve doğrunun uygulamalı olarak öğretilmesi kararlaştırıldı.

16)  Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından başkan ……………………………. toplantının ve 1. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.    

 

Zümre Başkanı              DKAB Öğretmeni

 

..  / 09 / 2019
Okul Müdürü

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.