Ortaokul İngilizce 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları

Ortaokul İngilizce 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları
2019-2020 eğitim öğretim yılı Ortaokul 5-6-7 ve 8. Sınıf İngilizce 1. Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanaklarını haberimizin devamından indirebilirsiniz.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……….. ORTAOKULU

I. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tarihi            : ... /09/2019
Toplantı Yeri ve Saati  : Öğretmenler Odası
Toplantı Karar Sayısı   : 1
Toplantıya Katılanlar   : 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.10. ve 43. Maddelerinin okunup incelenmesi.
 3. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili 32., 33., 34. ve 40. Maddelerinin,sınıf geçme ile ilgili 45., 46. ,47. , 48. ve zümre çalışmaları ile ilgili 35.maddelerinin değerlendirilmesi.
 4. 2019-2020  Öğretim yılında Ünitelendirilmiş Yıllık ders planların ,konuların işlenişinde kullanılacak yöntem,teknik ve metotların değerlendirilmesi.
 5. Ders araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı.
 6. Sınav ve Sınıf Geçme ile ilgili mevzuatların değerlendirilip ortak uygulamanın sağlanması.
 7. Proje ödevlerinin görüşülmesi ve değerlendirilme esaslarının tespiti.
 8. Ölçme ve değerlendirmenin  görüşülmesi.
 9. İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.
 10. İngilizce dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)
 11. MEB ortak  sınavları için hazırlıklar
 12. İngilizce Dersi Zümre Başkanının belirlenmesi
 13. Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINACAK KARARLAR:

1- 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı  Ekinci Atatürk Orta Okulu I. Dönemi İngilizce  Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 09/09/2019  tarihinde Öğretmenler Odasında  Okul Müdür Yardımcısı …………… başkanlığında ve İngilizce Öğretmenlerinin katılımı ile  yukarıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Toplantı, iyi dilek ve temenniler ile açıldı.

2- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel  Kanunu’ndan  Türk  Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçları okundu. Bu amaçlar doğrultusunda konuların işlenişi,öğrencilerin  gerekli seviyeye ulaştırılması hedef alındı.

3- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili 32., 33., 34. ve 40. Maddelerinin,sınıf geçme ile ilgili 45. 46. 47. 48. ve zümre çalışmaları ile ilgili 95.maddeleri Okul Müdür Yardımcısı ………….  tarafından okundu. Bu maddeler doğrultusunda ölçme ve değerlendirmenin yapılmasına karar verildi. 95.Madde göz önünde bulundurularak zümre çalışmalarının sürdürülmesine karar verildi.

4- Ünitelendirilmiş  Yıllık planları 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki konulara göre ve  müfredat programındaki amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği ve günlük plan olarak da, öğretmen kılavuz kitaplarındaki materyallerin kullanılabileceği dile getirildi.

5- Bu konuda  söz alan İngilizce öğretmeni  Esat AYDIN ; ders araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı  konusunda  her öğrencinin ders materyallerine sahip olması  gerektiğini belirtti. (Ders kitabı,çalışma kitabı, defter,sözlük …vb.) Ayrıca okul araç ve gereçlerinin daha dikkatli  kullanımı konusunda öğrencilere gereken açıklamaların  ve uyarıların yapılmasına özen gösterilmesi gerektiğini   dile getirdi.

6- Her iki kanaat döneminde İngilizce dersi  için 5 ve 6. Sınıflara 2 yazılı notu ve 1 ders içi performans notu 7 ve 8. Sınıflar için 2 yazılı notu ve 2 ders içi performans notu verilmesine karar verildi. Ayrıca yapılacak olan yazılı sınavların tarihinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulması ve bir hafta içinde sonuçların öğrencilere açıklanması kararına varıldı. 8. Sınıfların 2. Sınavları MEB tarafından ortak olarak yapılacaktır. 7 ve 8. Sınıflar için 1.yazılı sınavının Ekim ayının son haftasında  , Aralık ayının son haftasında ise 3.sınavın yapılmasına , 5 ve 6. Sınıflar için 1. Yazılı sınavının Kasım ayının ilk haftası, 2. Yazılı sınavın ise Aralık ayının ilk haftası yapılmasına karar verildi.

7- Proje ödevlerinin görüşülmesi ve değerlendirilme esaslarının tespiti.

 •  Proje ödevi; bir ders yılı için geçerlidir ve öğrencinin teslim etmiş olduğu dönem içinde değerlendirmeye tabi tutulur.Proje ödevi bireysel yada grup çalışması şeklinde de yapılabilir.
 • Herhangi bir nedenle proje ödevlerini teslim etmeyen öğrencilerin durumları  velisine bildirilir.Veli,öğrencinin bunlara katılmama veya zamanında teslim  edememe gerekçesini,en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.
 • Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ödevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları  puanla değerlendirilmez.Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dahil edilir.
 • Proje konularının  verilen sürede tamamlanması ,öğrencilere kaynaklardan yararlanmaları için yol gösterilmesi,ödevlerin hazırlanış aşamasının kontrol edilmesi kararlaştırıldı.Bu konuda söz alan İngilizce öğretmeni Halil İbrahim Duran ,öğrencilere ödev verilirken,ödev konuları öğrencinin isteği ve becerisi göz önüne alınarak  genellikle öğrencinin araştırmacı ruhunu geliştirmeye yönelik olması gerektiğini söyledi. 2.İngiliz alfabesini nesnelerle resimli poster hazırlanması

8- Ölçme ve değerlendirme  100 puan üzerinden puanlamanın yapılması ve ölçme ve değerlendirme  işleminin önemi üzerinde durularak  objektif olunması gerektiği,öğrencilerin  başarıya ulaşmasında ve istenilen davranışların ve bilgilerin kazanılıp kazanılmadığı hususunda,başarı düzeylerinin belirlenmesinde ölçme ve değerlendirmenin önemli bir yere sahip olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.İlköğretimde öğrenci,kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir.

Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri,okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin,okulun ve çevrenin durumuna göre tedbirler alınmasına karar verildi.

9- Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine ve öğrencinin algılama yeteneğine ve konuya göre  seçilmesine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi.

 • Dil öğrenmenin amacının iletişim olduğunu unutmadan, etkinlikleri ve ders işlenişini konuşmaya odaklı hale getirmesine
 • Inductive ( Tümdengelim) tekniğinin kullanılmasına
 • Dersin çoğunluklu olarak İngilizce konuşarak anlatılmasına
 • Dilin temelinin kelime olduğu fikrinden hareketle Kelime bilgisine ağırlık verilmesine
 • Jest ve mimikler mutlaka kullanılmasına
 • Derslerin Öğrenci – Merkezli olması ve Öğrencilerin bireysel öğrenimi için gereken ortamın sağlanmasına
 • Ders işlenişinde Görsel ve işitsel Materyallerden yararlanılmasına
 • Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi için gerekli aktivitelerin sağlanmasına
 • Grup çalışmalarına da ağırlık verilmesine
 • Daha ilk günden başlayarak Classroom Expressions kullanımını öğretmeye başlamaya ve bizzat kullanmaya,
 • Eğitimde çok önemli yeri olan tekrara (revision) ağırlık vermeye, her vesileyle tekrara zaman ayırmaya, derse başlarken bir önceki dersi tekrar etmeye, ilk saatlerde ve haftanın ilk günlerinde tekrara yer vermeye karar verildi.

 10- Konuların daha iyi anlaşılması için diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.. Buna göre;

· Güzel konuşma ve yazma ,söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme,dinlediklerini düzgün olarak      yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma,okuma güçlüğü gibi  vb konular için TÜRKÇE DERSİ zümre öğretmenlerinden

· Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim,koordinat,yer belirtme,istatistik,açılar,çokgenler, çember, daire,silindir,prizmalar,kümeler,...vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; GÖRSEL SANATLAR VE TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ zümre  öğretmenlerinden,

· ATATÜRKÇÜLÜK konuları ve milli bayramlar ile ilgili olarak SOSYAL BİLGİLER DERSİ zümre öğretmenlerinden yardım alma, zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı.

11- MEB merkezi  sınavları için yapılacak sınav hazırlığı için test ve soru bankalarından faydalanılmasının uygun olacağı belirtildi.Bu hazırlıkların  veli –öğrenci –öğretmen  işbirliği ile yapılmasının  faydalı olacağı belirtildi.Öğrencilere sınava hazırlık esnasında gerekli olan yardımın İngilizce öğretmenleri  tarafından sağlanmasına karar verildi. Öğretmenlerin konuları yıllık planda belirtilen zaman içerisinde işlemelerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

12- İngilizce Dersi Zümre Başkanlığına Nilsem MUTLU  seçildi.

13- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı ile ilgili iyi dileklerle toplantı sona ermiştir.

ALINAN KARARLAR:

1-Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ,çağdaş bir anlayış çerçevesinde yetiştirilmesi kararı alındı.

2-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme Maddeleri doğrultusunda değerlendirme yapılmasına karar verildi.

3-Her sınıf için 2 yazılı yapılmasına karar verildi.

4- Yapılacak olan yazılı sınavların tarihinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulması ve bir hafta içinde sonuçların öğrencilere açıklanması kararı alındı.

5- Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri,okul rehber öğretmeni,okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin,okulun ve çevrenin durumuna göre tedbirler alınmasına karar verildi.

6-DYNED’in mümkün oldukça  kullanılması kararı alındı.

7- Devamsızlıkların sıkı takibinin yapılması ve bu konuda ders öğretmenlerinin 2. derslerde devamsız öğrencilerin numaralarını idareye bildirilmesi kararı alındı.

8- Ayrıca devamsızlıkların takibinin velilere bildirilmesi için veli telefonların sınıf öğretmenleri tarafından sağlanıp idareye bildirilmesine karar verildi.

9—2019-2020 eğitim –öğretim yılında eğitim ile ilgili  yeniliklerin ve duyuruların sağlıklı bir şekilde takip edilmesi açısından öğretmenlerin takip etmesinin gerekli ve faydalı olduğu linkler aşağıdaki gibidir.İlköğretim Genel Müdürlüğü,Talim Terbiye Kurulu ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sitelerinin takip edilmesine karar verildi.

10- Bilişim Teknolojileri  odasının öğrenciler  tarafından düzenli kullanılmasının öğretmenlerce sağlanması özellikle kulaklıkların kullanılması konusunda hassas olmaları gerektiğiyle ilgili sene başı öğretmenler kurul toplantısında öğretmenlerin bilgilendirilmesi kararı alındı.

11.Bilişim teknolojileri  sınıfı için belirlenen kullanım saatleri uygulamasına uyulması ile ilgili sene başı öğretmen kurulunda öğretmenlerin bilgilendirilmesine karar verildi.

12-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

13- Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine ve öğrencinin algılama yeteneğine ve konuya göre  seçilmesine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi.

14-Sınav tarihlerinin  e-okula zamanında girilmesine karar verildi.

 

İngilizce Öğrt.            İngilizce Öğrt.            Okul Müdür Yardımcısı

  

                                            .../09/2019
                                         
           Okul Müdürü

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.