Tarih dersi sene sonu zümre toplantı tutanağı

Tarih dersi sene sonu zümre toplantı tutanağı
Tarih dersi sene sonu zümre toplantı tutanağını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

   2018-2019 ÖĞRETİM YILI……………  ANADOLU LİSESİ TARİH I, TARİH II, SEÇMELİ TARİH, T.C.İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ YILSONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Karar No:3

Toplantı Tarihi; ...06.2019

Toplantı yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati:

Zümre Başkanı:

Toplantıya katılanlar;

GÜNDEM MADDELERİ

1-Yeni değişen ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin görüşülmesi

2- 1739.Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’un incelenmesi ve İlgili genelge ve yönetmeliklerin incelenmesi

3- 2017-2018 öğretim yılı birinci ve ikinci dönem zümre öğretmenler toplantı kararlarının değerlendirilmesi

4-2017-2018 öğretim yılı ikinci kanaat dönemindeki Öğrenci Başarıların değerlendirilmesi.

5- Başarısızlığın nedenleri ve başarıyı artırma konusunda alınacak tedbirlerin görüşülmesi,

6- Atatürkçülük konularının değerlendirilmesi.

7- Ders araç-gereçlerinin görüşülmesi

8-Gelecek eğitim öğretim yılında derslerin işlenme metotlarının görüşülmesi

9-  Destekleyici kursların eğitime katkısının görüşülmesi

10- YGS ve LYS Sınavlarına hazırlık

11 - Dilek ve Temenniler

   GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Zümre Başkanı Müdür Yardımcımız……. ………  toplantıyı II. Dönemin başarılı geçmesi dileğiyle açtı. Toplantıya tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı görüldü.

Orta öğretim kurumları ders geçme ve sınav yönetmeliğindeki yapılan değişiklikler tarih öğretmeni ……….  tarafından okundu. İlgili değişiklikler doğrultusunda yıl içinde birinci, ikinci dönem başı ile yılsonunda olmak üzere en az 3 zümre yapılması gerektiği, ihtiyaç duyulması durumunda bunların dışında da zümre yapılabileceği söylendi.

2- Türk Milli Eğitimi’nin amaçları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan ve 1790 sayılı Tebliğler Dergisi’nden Tarih Öğretmeni tarafından okunmuştur.

3- Birinci ve İkinci dönem zümre öğretmenler kurulu kararları incelendi… …………  Öğretmeni tarafından okunan kararlara büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

4- 2018-2019 öğretim yılı ikinci kanaat dönemi Tarih grubu dersleri başarısı değerlendirildi.

Buna göre:

Tarih-1 dersi 9*ASınıfı % 100

Tarih-2 dersi 10*ASınıfı % 100

Tarih-3 dersi 11*ASınıfı %100

TC.İnkılap T. 11*ASınıfı %100

TC.İnkılap T. 11*BSınıfı % 100

Olduğu görüldü.

Başarının tarih derslerinde iyi olduğu belirtti.

5 – Gelecek eğitim ve öğretim yılında başarının arttırılabilmesi için neler yapılabileceği görüşülerek aşağıdaki ilkeler tespit edilip karara bağlandı;

• Konularla ilgili kavramların önceden tespit edilip, sınıfta açıklanması,

• Daha çok resim, kart, harita ve atlaslardan yararlanılması,

• Öğrencilere günlük hazırlık çalışmaları verilmesi,

• Ödevlerini yapmayan öğrencilerin velileri ile görüşülmesi.

• Ders çalışma yöntemlerinin rehberlik derslerinde rehber öğretmen tarafından anlatması için iş birliği yapılması.

• Türk büyüklerinin hayatları ve başarıları ile ilgili açıklama ve bilgilerin verilmesi,

• Okul araç-gereçlerin titizlikle kullanması.

• Derse geçmeden önce önceki konun tekrar edilmesi.

• Öğrencilerin derse daha fazla aktif katılımının sağlanması,

• Diğer zümre öğretmenleri ve veliler ile işbirliğine gidilerek sorunların giderilmesine çalışılması ve öğrencilere düzenli ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması.

Ayrıca öğretim basamaklarının derslerde hayata geçirilmesi gerekir.

Bu basamaklar:

1-Bilgi basamağı (Hatırlama)

2-Kavrama basamağı (Sebep-sonuç-örnekleme)

3-Uygulama

4-Analiz (Parçalara ayırma)

5-Sentez (Bütüne gelme)

6-Değerlendirme

Çoklu Zeka Kuramı’na göre sınıflarda ders işlenmelidir.

Çoklu Zeka Kuramı:

1-Kinestik Zeka (Bedensel)

2-Ritmik Zeka (Müzik)

3-Matematik Zeka (Mantık)

4-Görsel Zeka (Uzamsal)

5-İçsel Zeka (Kişiye dönük)

6-Sosyal Zeka (Kişiler arası)

7-Sözel Zeka (Dil bilimi)

8-Doğa Zekası

Ülkemizin alt yapı şartları çoklu zeka kuramına uygun olmayabilir; bu sebeple öğretmene çok iş düşmektedir. Sınıfların genel yapısının çoğunluğuna göre çoklu zeka kuramını oluşturarak ders işleme tekniği bu şekilde hayata geçirilebilir. Kısacası sınıfın yapısı göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.

   …………  Öğretmeni , öğretim yöntem ve tekniklerinde: Tümden gelim, tüme varım, somuttan soyuta ilkesi, güdümlü tartışma, rol yapma, anlatım-soru-cevap, grup çalışması, örnek olay, gezi tartışması, öğrenci merkezli münazara yöntem ve tekniklerinin yanı sıra diğer teknikler de kullanılabilir. Tarih dersini eğlenceli hale getirmek için tarihi fıkralarla dersin desteklenmesi gerektiğini belirtti.Başarısı düşük öğrencilerin sınıf öğretmenleri ve velileri ile işbirliği yapılması yararlı olur. Öğrenci başarısını artırmak ve bilgilerin kalıcılığını sağlayabilmek için derslerde sık sık soru- cevap şeklindeki tekrarlara yer verilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Öğrencilere kısa notlar tutturarak derse ilgilerini çekmeye çalışıyorum. Öğrencilerin derste aktif olmaları sağlanarak başarısızlığın önü kesilecek ve başarı aratacaktır.

Ayrıca her dönemde derslerinde başarısı düşük olan öğrencilerle birebir konuşarak başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve derslere

motivasyonlarının sağlanması da başarının artmasında etkili olacaktır. Sınıflarda derslerle ilgilenmeyen öğrenciler var. Bu öğrencilerin velileriyle yapılan görüşmelerle de velinin ilgi ve desteğinin sağlayabilirsek başarının artacağını düşünüyorum dedi.

6– 2104,2433,2457,2488 Sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan Atatürk ilke ve inkılâplarının konuların incelendi.Derslerde Atatürk ilke ve inkılâpları konularının yansıtılmasına titizlik gösterilmesi kararı alındı.2488 sayılı tebliğler dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülük konularının ünitelere dağılımını okundu.

7– Tarih Öğretmeni,………… …………..  ders araç ve gereçleri bakımından okulumuzun yeterli olduğunu bazı eksiklerin olduğunu ancak bunların hazırlanan slaytlarla giderileceğini söyleyerek,derslerin elverdiği ölçüde gelecek eğitim öğretim yılında da okulumuz bilgisayar sınıfında işleneceğini belirtti.

8 - Konular işlenirken soru-cevap, diyalog, bireysel çalışma, okuma, anlatım tartışma yöntem tekniklerinin kullanılmasına, konuların yerine göre şiir, hatıra ve fıkra ile zenginleştirilmesine karar verildi. Öğrencilerin dikkatlerinin canlı tutulması, öğrenci başarısının yükseltilmesi için konuların haritalardan yer göstererek işlenmesine, gerektiğinde plan, kroki ve harita çizilmesine, ders araç-gereçlerinin yanında çeşitli basılı yayınlardan, filmlerden faydalanılmasına, soru-cevap ve tartışma tekniklerine daha fazla zaman ayrılarak öğrencilerin derse aktif katılımının arttırılmasına karar verildi. Konular işlenirken sık sık günümüzdeki benzer olaylarla bağlantı kurularak yorum yaptırılmasının faydalı olduğu bir kez daha vurgulanarak bu konuya aynı özenin gösterilmesine devam edilmesi kararı verildi.

Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler;

— Düz anlatım,

— Soru – cevap

— Tartışma tekniği

— Not tutturma

— Özetleme

9-  Destekleyici kursların eğitime katkısının görüşülmesi konusunda Tarih Öğretmeni …………. ……………… : Dershanelerin kapanması sebebiyle gelecek sene de bu sene olduğu gibi kurların devam etmesi öğrencilerin başarısını yükseltecektir. Özellikle taşımalı öğrencilere tatillerde de destek olunmalıdır. Kurslar velilerin de desteğiyle devam etmelidir, dedi. Öğretmeni ise, bu kurslara katılan öğrenciler de, devamsızlık yapmadığı ve dersleri dikkatli takip ettiği sürece, belirgin bir farklılıklar olduğu görülmüştür. Velilerin her konuda öğrencilere destek olması gerekir, sadece okulun tek başına yürüteceği bir durum değildir, dedi.

10- TYT ve AYT Sınavlarına hazırlık konusunda…. Öğretmeni şunları söyledi: Özellikle 12. sınıflar TYT ve AYT Sınavlarına çok çalışmışlardır. Kurslarda da özellikle bu sınavlara yönelik çalışmalar yapılmıştır. Son sınıf olması sebebiyle konuların yığılması ve zamanın daralması sebebiyle bıkkınlık, bezginlik gibi durumlar 12. sınıflarda çok fazla görülen bir durum olmuştur. Aslında yapılması gereken 9. sınıftan itibaren konuları yığmadan sistemli bir şekilde çalışmak olmalıdır. Bu durumu her yıl yaşamaktayız.

11- Toplantıya gelecek eğitim öğretim yılının daha başarılı geçmesi dilek ve temennileri ile son verildi.

Tarih Öğretmeni                  Tarih Öğretmeni                       ( Müdür Yard.)

                                                                         Uygundur

.. /06/2019

Okul Müdürü

 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI ……….. ………….  ANADOLU LİSESİ TARİH I, TARİH II, SEÇMELİ TARİH,T.C.İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KARAR TUTANAĞI

Karar No:3

Toplantı Tarihi; … .06.2019

Toplantı yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati:

Zümre Başkanı:

Toplantıya katılanlar;

GÜNDEM MADDELERİ

1-Yeni değişen ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin görüşülmesi

2- 1739.Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’un incelenmesi ve İlgili genelge ve yönetmeliklerin incelenmesi

3- 2017-2018 öğretim yılı birinci ve ikinci dönem zümre öğretmenler toplantı kararlarının değerlendirilmesi

4-2017-2018 öğretim yılı ikinci kanaat dönemindeki Öğrenci Başarıların değerlendirilmesi.

5- Başarısızlığın nedenleri ve başarıyı artırma konusunda alınacak tedbirlerin görüşülmesi,

6- Atatürkçülük konularının değerlendirilmesi.

7- Ders araç-gereçlerinin görüşülmesi

8-Gelecek eğitim öğretim yılında derslerin işlenme metotlarının görüşülmesi

9-  Destekleyici kursların eğitime katkısının görüşülmesi

10- Dilek ve Temenniler

ALINAN KARARLAR

  1. Yeni değişen yönetmeliklere göre sınavların ve sınıf geçmelerin yapılması, performans ve proje ödevlerinin verilmesi,
  2. Ders konularının da yıllık planlara paralel olarak yürütülmesine karar verildi.

3.Okul başarısının artırılması için öğretmenlerin aşağıdaki çalışmaları yapacaktır:

Öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına, işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesi neve olaylar arası ilişkilerin kavratılmasına,

Öğrencilere çalışma ve öğrenme becerileri, problem çözme ve karar verme becerileri kazandırabilmesine,

Öğrenme durumu farklılık gösteren öğrenciler için bireysel olarak ilgilenilmesine,

Öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarının ortadan kaldırmasına ve derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmasına,

Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanmasına,

Ders işlenirken öğrencilerin haritayı ve tahtayı kullanmasının sağlanmasına,

Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmesinin gerekliliğine,

  Öğrencilerin derse olan ilgisini arttırmak için konulara göre zaman zaman bireysel anlatım not tutturma ve sınıfta tartışma yöntemlerinin kullanılmasına,

  Öğrencilere ders çalışma yöntemlerini öğretmenin ve psikolojik , duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılmasına,

Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesine karar verildi.

   4. Yazılı sınavların yeni değişen yönetmeliklere göre yapılmasına;

Yazılı sınavlarda sorulacak soruların açık, anlaşılır kısa cevaplı olacak şekilde sorulmasına,

Performans ödevlerinin Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yönetmeliklerine göre verilmesi, ödevlerin ve sınavların bir günde veya bir haftada yoğunlaşmamasına dikkat edilmesine,

5. Derslerde, Ders kitabı, Akıllı Tahta, Harita, Tarih ve coğrafya sözlüğü, Üniversiteye hazırlayıcı dergiler ve test kitabı, Yardımcı kaynaklar gibi kaynaklardan yararlanmasına karar verildi.

 6. Ders işlenirken; tartışma, düz anlatım, özet tutturma, Problem çözme, örnek olay incelemesi, rol yapma ve beyin fırtınası gibi yöntemlerin kullanılmasına karar verildi.

7. Gerekli analiz ve değerlendirmelerin yapılmasına karar verildi.

8. Üniteler bittikten sonra YGS ve LYS’ ye yönelik test, tarama gibi çalışmaların yapılmasına karar verildi.

9- Öğrencilerin YGS ve LYS Sınavlarına 9. sınıftan itibaren çalışmasına bu konuda okul idaresi, öğretmen ve velilerin öğrencileri teşvik edilmesine karar verildi. Destekleyici Eğitim Kurslarının ise devam etmesi için öğrencilerin teşvik edilmesine onlara maddi ve manevi desteğin sağlanmasına, tam adaleti sağlayabilmek için taşımalı gelen öğrencilere servis desteği sağlanmasına karar verildi.

Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni ( Müdür Yard.)

  Uygundur

… /06/2019

Okul Müdürü

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.