Türkçe dersi sene sonu zümre toplantı tutanağı

Türkçe dersi sene sonu zümre toplantı tutanağı
Türkçe dersi sene sonu zümre toplantı tutanağını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

.......... ORTAOKULU 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ: .../06/2019
TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ: 10:00
TOPLANTIYA KATILANLAR: 

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama.
2. 2018–2019 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi, derslerde tüm konuların bitirilip bitirilmediğinin tespiti,
3. Dersin işlenişinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri,
4. Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanım eksiklerinin tespiti,
5. Başarının artırılması için alınacak tedbirler,
6. LGS ile ilgili soru ve başarı değerlendirilmesi ve gelecek yıl için yapılabileceklerin görüşülmesi,
7. Yarışmalara katılım, belirli gün ve haftalarla ilgili düşüncelerin belirtilmesi,
8. Okul dergisi ile ilgili çalışmaların ve sonucun değerlendirilmesi,
9. Okuma alışkanlığının devamı için öneriler,
10. Dilek ve temenniler, kapanış.

ALINAN KARARLAR:

1. Zümre toplantısı, Okul Müdür Yardımcısı ............ başkanlığında ve ders öğretmenlerinin katılımıyla başlamıştır.
 
2. 2018-2019 eğitim –öğretim yılı değerlendirildi:
Türkçe öğretmenleri farklı sınıf düzeylerinde derslere girdiklerinden sınıflara göre değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Bedir İnan, 6. Sınıflarda başarılı ve keyifli bir ders yılı geçirildiğini, çocukların motivasyonun sene sonuna doğru azalmasına rağmen öğrencilerin aktif olarak katıldığı etkinlikler derslerin işlendiğini, öğrenme isteğinin arttırıldığını söyledi.
8. sınıfların derslerine giren öğretmenler ........................................ LGS’den dolayı çocukların stres içinde olmalarına rağmen sınava kadar başarılı bir şekilde derslerin işlenildiğini, sınava yönelik sorular çözülerek ve yapılan deneme sınavlarıyla da motivasyonun ve başarının sağlandığını belirttiler.
.................., LGS’de çıkan soruları ili yapabilmek için “kitap okuma”nın önemini gördüklerini söyledi. Okuma-Anlama üzerinde soruların yoğunlukta olduğunu ve bunun da dikkat istediğini belirtti.
.................., 5. sınıftan itibaren başlayarak her sınıf düzeyinde çocuklara her ay ortak bir kitap okutulduğunu, bununla ilgili değerlendirme sınavları yapıldığını ve bunun da faydalı olduğunu belirtti.
.................., kitap seçiminde çocukların yaşını ve beğenisini göz önüne alarak seçim yaptığımız için çocukların kitapları severek okuduklarını ve sınıf kitaplıklarındaki kitapları da düzenli şekilde okuduklarını, birbirlerine kitap önerilerinde bulunduklarını belirtti.
Sınavlarda çocukların test sorularından ziyade yorum sorularıyla da karşılaşmalarının, düşüncelerini yazılı olarak anlatmalarının, şekil- grafik-tablo vb. farklı soru tarzlarını görmelerinin de başarıyı yakalamada etkili olduğu Hale .................. tarafından belirtildi.
Sınavlarda elde edilen sonuçlara bakıldığında başarılı bir yıl geçirildiği ve konuların müfredata uygun şekilde bitirildiği tüm öğretmenlerce dile getirildi.
 
3. Türkçe öğretmenleri ortak olarak derslerin işlenişinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti.
Derslerde öğrencilerin aktif olmasına özen gösterildiğini öğrenci merkezli sisitemin kullanıldığını ve daha başarılı olunduğunu ve öğrencinin ne kadar derse katılırsa dersin o kadar zevkli ve istekli geçtiğini belirtildi. Bütün sınıflarda Türkçe dersinde öğrencilerin görev almaları sağlanarak derse olan ilgilerinin arttırılması sağlandığı ifade edildi.
Proje görevlerinin okulun bulunduğu sosyal çevre ve öğrencilerin seviyelerine uygun olarak verildiği, teknolojiyi de işin içine katarak yararlı olacak görevler verilmesinin öğrencilerin dikkatini daha çok çektiği Bedir İnan tarafından belirtildi. Konuların sadece Türkçe dersi ile ilgili olmaması gerektiğini, diğer alanlarla da ortak olabilecek konular seçilerek öğrencinin gelişimine katkıda bulunacak görevler verilmesinin yararlı olacağı belirtildi.
.................., öğrencilere sunum hazırlama görevi verdiğini belirterek her öğrenciye bir dünya ülkesi verdiğini ve bu ülkeyi sınıfta tanıtıcı bir şekilde anlatacak bir sunum hazırlamasını istediğini belirtmiştir. Bu şekilde hem dünya ülkelerini tanımış ve tanıtmış oluyorlar hem de sınıfta anlatım yaparak bu becerilerini geliştirmiş olduklarını ifade etti.
.................. da benzer bir ödevi deyimler, atasözleri için verdiğini ve öğrencilerin bu tarz görevleri severek yaptıklarını anlattı.
Tüm öğretmenler, gelecek yıl için daha yaratıcı görevler konusunda fikir alışverişinde bulunulamsı yönünde karar aldı.
 
4. Türkçe derslerinde temel olarak Bakanlığın yollamış olduğu ders kitaplarının kullanıldığı, buradaki etkinliklerin de konuların kavratılmasında ve öğrencilerin anlama ve yorum becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduğu tüm öğretmenler tarafından dile getirildi.
Ders kitabı dışında sözlük ve yazım kılavuzunun, akıllı tahtanın da etkin şekilde kullanıldığı .................. tarafından belirtildi. .................., akıllı tahtadan da izletilen videoların, çözülen etkinliklerin çok yararlı olduğunu belirtti.
.................., TDK’nin sayfasının da akıllı tahtada etkin kullanılmasın çocuklarının dikkatini çektiğini belirtti.
.................., derslerde görsel ağırlıklı malzemeler kullanarak derslerin keyifli geçtiğini ve öğrencilerin de böylece öğrenme sürecine daha fazla katıldıklarını ifade etti.
.................., çocukların da tahtaya kaldırılarak çözümler, canlandırmalar vb. etkinlikler yapmalarının derslere katılımı arttırdığını ifade etti.
Anlatılanlardan yola çıkarak gelecek senelerde derslerde öğrenmeyi arttıracak ve keyifli hale getirecek malzemelerin kullanılmasına karar verildi .

 

5. Başarının arttırılması için zümrede alınan kararların uygulandığını Türkçe öğretmeni zümre başkanı .................. belirtti. Özellikle öğrencilerin kendilerini ifade etme yeteneklerinin gelişmesi için bol bol konuşturulduğunu, onlara söz hakkı verildiği tüm öğretmenler tarafından ifade edildi.
Başarının sadece notlarla ilgili olmadığı, her öğrencide gözlemlenen her olumlu davranışın, sorumluluk artışının bir başarı olduğu konusunda ortak görüşte olunduğu dile getirildi.
Çocukların yaptıkları ödevlerin kontrol edilmesi, çalışmaların sınıf ve okul panolarında sergilenmesinin de başarıyı arttırdığı .................. tarafından belirtildi. Diğer sürme öğretmenleri de bu konuda aynı şekilde davrandıklarını dile getirdiler.
 
6. LGS Türkçe sorularının daha çok okuma anlama ve yorum üzerine olduğu, bakanlığın da ders kitaplarını buna göre düzenlediği 8. Sınıfların dersine giren öğretmenlerce belirtildi. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun 15’in üzerinde doğru soru cevapladıkları ifade edildi. Dil bilgisi konularıyla ilgili sorunların çok az ve kolay olmasından dolayı da derslerde dil bilgisi ağırlıklı bir konu anlatımı yapılmadığı, bunun da başarıyı getirdiği belirtildi.
.................. tarafından hazırlanan kitap okuma planının da okuma alışkanlığına katkı yaptığı ve 8. Sınıfların başarısını arttırdığı dile getirildi.

 

7. Yıl içerisinde milli eğitim müdürlüklerince ve çeşitli kurumlarca yapılan şiir, hikaye, deneme, münazara vb. yarışmalara öğrencilerin katıldığı, ilçede dereceler alındığı zümre başkanı Bedir İnan tarafından belirtildi. Bu yarışmalarda derece almanın çocukları daha da isteklendirdiği görüldü.
Belirli gün ve haftalarla ilgili olarak da her iki binamızda panoların özenle hazırlandığı, törenlerin de gereken özenle yapıldığı ve öğrencilerin da bu süreçte aktif şekilde olmalarının gerekli bilinci kazandırdığı tüm öğretmenlerce belirtildi.
.................., hazırlanan dikkat çekici panolarla bu günlerin çocukların hafızalarında daha fazla yer ettiğine inandığını belirtti.
 
8. Okul dergimizin bu sene de büyük emekler sonucunda hazırlandığı belirtildi. .................. editörlüğünde, çocukların yazdıkları şiirler, öyküler, denemeler, eleştiri yazıları, yarışmalara gönderdiğimiz ve derece alan şiirlerimiz, çocukların yazdığı diğer şiirlerle beraber, görsel sanatlar dersinde ve diğer derslerde yaptıkları resimler, karikatürlerle güzel bir derginin ortaya konulduğu ve diğer zümrelerin de katkılarının olduğu, dergimizin ilçemizde de çok beğenildiği belirtildi. Gelecek sene için de benzer bir çalışmanı yapılmasının hem çocuklarımız hem de okulumuz açısından yararlı olacağı kararı alındı.
 
9. Okuma alışkanlığının, Türkçe dersinin en temel kazanımlarından olduğu .................. tarafından belirtildi ve bu alışkanlığı kazanan tüm öğrencilerin diğer derslerde de başarılı olduğunu gözlemlediğini ifade etti.
Tüm öğretmenler, girdikleri sınıflarda ortak kitap okutmanın yararlı olduğunu ve bunu gelecek senelerde de devam ettireceklerini belirttiler.
.................., seçilen kitapların çocukların ilgisini çekmesinden dolayı severek okuduklarını gözlemlediğini ve yeni kitap önerileri istediklerini belirtti.
.................. de yıl boyunca okuma saati planlamasını yaptığını, okumanın tüm yıla ve derslere yayılmasının da bu konuda bilinç yarattığını, bazı çocukların okumaya istekli olmasa da arkadaşlarından olumlu şekilde etkilendiklerini belirtti.
.................., her ay bir kitap belirlediğini ve bununla ilgili de 20-25 soruluk bir test sınavı yaptığnı, bunun da dikkatli okumaya ve okuduklarını hafızada tutma konusunda yararı olduğunu belirtti.
Her öğretmen, yaz tatili için de çocuklara okuma önerilerinde bulunduğunu, bunları veli gruplarında paylaştıklarını belirtti. Gelecek yıl içerisinde de okuma çalışmalarına devam edilmesi kararı alındı. Çünkü okuma alışkanlığı olan öğrencilerin hem sınavlarda başarılı olduğu hem de daha bilinçli davrandığı öğretmenlerce ifade edildi. Toplumumuzu gelişmesi için de okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğu .................. tarafından özellikle vurgulandı.
10. Yapılan sene sonu değerlendirmesi toplantısında başarılı ve dolu dolu bir yıl geçirildiği, okulumuzun adının hem ilçemizde hem mahallede daha çok konuşulduğu, diğer zümrelerle de ortak hareket etmenin başarıyı arttırtığı ve gelecek yıl da aynı verimlilikle çalışılması ve başarının arttırılması dileğiyle toplantı sonlandırılmıştır.
 
Türkçe Öğrt. Türkçe Öğrt. Türkçe Öğrt. Türkçe Zümre Başkanı
 
Okul Müdür Yardımcısı

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.