20 Mart 2016 Müdür Yardımcılığı Sınav Soru ve Cevapları

20 Mart 2016 Müdür Yardımcılığı Sınav Soru ve Cevapları
2016 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılığı sınavı 20 mart 2016 pazar günü saat 14.00 da yapıldı.

MEB Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı Soru ve Cevapları-20 Mart 2016 

20 Mart 2016 tarihinde 31 İl merkezinde saat 14:00 da başlayıp saat 15:50 de (110 dk) sona eren Müdür Başyardımcılığı/Yardımcılığı Sınavı Soru ve Cevapları henüz yayınlanmadı.Muhtemelen 21-22 Mart 2016 tarihlerinde yayınlanır.

Ancak ogretmenler.com olarak değişik forumlarda sınav sorularının cevapları ile ilgili paylaşımları burada derlemeye çalışacağız.Forumlardan alınan cevapların %100 doğru olamayacağını sanırız belirtmeye gerek yok.

FORUMLARDAN DERLENEN CEVAPLAR:(Mümkün olduğu kadar doğruluklarını ek bilgilerle teyit etmeye çalışıyoruz...)

1) Dezenflasyon - Enflasyonlu sorunun cevabı,
Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder
2) Cizye - Gayri Müslimlerden alınan vergi
3) 5 (Başbakan yardımcısı kaç tanedir?)
4) Isparta - 2015 Yılı sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının en yüksek olduğu il  (basında kısa bir süre önce yer almıştı) 
    Sinop -2015 Yılı En mutlu İl
5) Hacı Bektaşi Veli - Yeniçerilerin piri
6) Mehmet Genç - Tarih ödül sorusu
7) Mehmet Rauf - Eylül Romanı'nın Yazarı
8) ABİDE - MEB Değerlendirme projesi
ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır.
9) Belçika - Kömür birliği kurucularından...AB Kurucusu..
10) Seki - 2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
11) Abluka - 2015 Altın Kozayı alan film
12) 5 gün - Vali 5 gün aylıktan kesme cezası verir.
13) Kaymakam - İlçe belde belediye meclis üyesi soruşturma izni
14) Çalışma hayatı ve meslek onurunu etkileyen istihbari bilgi - Bilgi edinme kapsam içinde olan
(4282 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu MADDE 18.- Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.)
15) Para cezası-mahalli mülki amir
16)Veli öğrenci devamsızlığı 3 gün içinde bildirir.
Lise,5 gün - Madde 36 (7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
17) Talim Terbiye Başkanlığı - MEB'in Bilimsel danışma organıMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Madde-6 a) Bakanın en yakın bilimsel danışma ve karar organı olarak millî eğitimin amaçlarına, ilkelerine uygun bir şekilde ve çağdaş yöntemlerle millî eğitimin gerçekleştirilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak.
18) Dilekçe hakkı -Yabancılara verilen hak 30 gün
19) Max Weber -  Bürokrasi yönetimi ,Klasik yönetim anlayışından biri de, Alman sosyologu Max Weber'in öncülüğünü yaptığı bürokratik yönetim yaklaşımıdır. Max Weber (1864-1920), sosyoloji (toplum bilim), ekonomi ve felsefe gibi çeşitli disiplinlere ilgi duymuş, bürokrasi alanında yaptığı çalışmalarla örgüt ve yönetim konusuna büyük katkılarda bulunmuştur.
20) OHAL - 6 ay - Doğal afetlerde 
21) Emniyet amiri - İlçe idare kurulunda bulunmaz
22) Yönlendirme ilköğretimde baslar ortaöğretimde devam eder
23) Üst yöneticiler -müsteşar-mahalli üst yönetici-vali-belediye başkanı
24) Parağraflar arası boşluk bırakılmaz
25) Emniyet mensupları dahil değil - 657 ye
26) TÜBİTAK - yazım yanlışı - büyük yazılmalı
27) Seçerek dinleme 
Seçerek dinleme: Bu durumunda olanlar, dikkatlerini çekecek bir sözcük ya da bir cümle ortaya çıkıncaya kadar, görünüşte dinleyicidirler. Sonra dinlemeye başlarlar. İlgilerini çeken şey, para, başarı, seyahat gibi konular ya da belirli bir kişi olabilir.
28) Henry FAYOL - Bilimsel yönetime ilk değinen
1841 yılında İstanbul'da doğan Fransız Henry Fayol, Taylor gibi bilimsel yönetim üzerine çalışmalar yapmıştır. Taylor'un çağdaşı olmasına rağmen garip bir şekilde birbirlerinden haberdar olmamışlardır. Fayol'un yaptığı önemli çalışmalarda Amerika kıtası ancak yıllar sonra Fransızca olan eserlerinin çevrilmesinden sonra haberdar olmuştu.
29) Misyon -  Bir işletmenin varlığının temel amacıdır. Gelecekte olmak istediği yer, şu andaki durumu, toplumdaki imajı ve yöneticilerin dünya görüşüdür denebilir.
30) İllerde 100,ilçelerde elli üyesi bulunan sendika başkanlarına 4 saate kadar izin verilir.
31) 5 yaşını bitirdiği eylül sonu 13-14 yaşına girdiği yıl
32) Yazılarda kalın bold yazı parantez içinde yanlış
33) Paragraf arası boşluk olmaz
34) Meclis soruşturması, başkanlık sisteminde başkanın cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir yasama meclisi soruşturmasıdır.
Gensoru, milletvekillerinin başbakandan ya da bir bakandan bir sorunla ilgili olarak sözlü açıklama istemesine dayanan ve genel bir görüşmeden sonra hükümetin ya da ilgili bakanın görevden uzaklaştırılması sonucunu doğurabilen, Meclis'e ait bir denetim yetkisi.
35) Güçlü yönler
36) Burokratik süreç
37) Kınama - Borçlarını kasten ödememek
38) .......
Paragraftaki konuyla, konuya bakış açısıyla bağlantısı kopmuş ya da çok zayıflamış olan cümle, düşüncenin akışını bozar. Bu cümleler genellikle, soru düzenlenirken paragrafa katılır. Bu cümlenin önceki ve sonraki cümleyle biçimsel bağlantısı da pek yoktur ya da zayıftır. Diğer cümlelerde kullanılan ortak öge (ya da sözcük) bu cümlede yer almaz.
39) İspat hakkı - Sosyal hak değildir.
40) Bütçeye gelir kaydedilir - Bilindiği üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 10 uncu maddesinde; “Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.” hükmü yer almıştır.
41) Hediye kapsamı etik kurulu
42) İdari vesayet
43) ÇSGB - Valilik sendikadan gelen belgeyi Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına gönderir.
44) 430 sayılı
45) anayasa
46) kalkınma planı
47) 1739 sayılı
48) hepsi (okul geliştirme ekibinde)
49) Çıkar çatışmasından kaçınma
Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.
50) Fırsatlarswot (olabilir)
51) Mühim arazi ad değiştirme-içişleri bakanı cumhurbaşkanı
52) 3071 dilekçe kanunu gün 30 gün
53) Resmi yazışma 6060606/786/69696/6755 devlet teşkilat numarası -standart dosya planı kodu-belge kayıt numarası
54) Yazı tipi harf büyüklüğü-(bold) yazan şık
55) Noktalama işaretleri (,)(.)(;)(...)
56) Yaygın eğitime video bilişim malzemeleri hazırlamak yenilik ve eğitim teknolojileri nin görevidir.
57) Performans ölçütleri-strateji başkanlığı
58) Anayasa sorusu cumhuriyetin nitelikleri
59) Aile yardımı ve ölüm yardımından kesinti olmaz
60) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar

Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kursların Amaçları

Madde 5- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların amaçları Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile ilköğretiminin amaçları doğrultusunda,
a) Mecburî öğrenim çağında bulundukları halde öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte yapamamış olan çocuklara ilköğrenim vermek,
b) Gezici tarım işçileri ve göçer ailelerinin mecburî öğrenim çağındakiçocuklarına ilköğrenim vermek,
c) Çeşitli sebeplerle ilköğretime devam edemeyen, okuldan ayrılan veya ara vermiş çocuklara ilköğrenim vermek,
d) Durumları ve hayat şartları yönünden yetiştirilmeleri gerekli görülen çocukların ilköğretimden yararlanmalarını,sağlamaktır.

61) Hediye kapsamı kamu etik kurulu
62) 1 yıl - Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan
63) Engelli memurlara nöbetten sonra 1 yıl nöbet tutmama yanlış
64) Gösterişli elbise giymek
65) Amir emrini yazı ile bildirdiğinde memur yapmaz (yapar olacaktı)
66) Aslan-ceylan sorusu yöneticinin nitelikleri
67) MEB denklik yapmaz
68) Açıklayıcı nesne ilkokul öğretmenini gibi bir şeydi
69) Umutsuzluk sanatçı ve şiirin azalması
70) Milli eğitim bakanlığının amaçlarından değildir? Yükseköğretimin denkliklerini ayarlamak
71) Mesleki Teknik Eğitim - Eğitim istihdam mesleki teknik eğitimi yaygınlaştırma
72) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü - Okul ilçe il düzeyinde yapılan eğitim .....ölçme değerlendirme sonuçlarını değerlendirme ortak görevi olmayan birim?

 

SORULARIN TAMAMI YAYINLANIR YAYINLANMAZ SİTEMİZDEN DE İNDİREBİLİRSİNİZ.. 

Sınavın değerlendirilmesi nasıl yapılacak?

Sınava giren tüm adaylar için değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında; [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorular sınava giren tüm adaylar için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir.

Sınav Sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sınav sonuçları 18/04/2016 tarihinde Bakanlığımızın https://www.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Ogretmenler.Com

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.