5. sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı (2023-2024)

5. sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Müfredatı (2023-2024)
2023-2024 yılında 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatında, Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar, Yerler ve Çevreler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Etkin Vatandaşlık ve Küresel Bağlantılar konuları işlenecek.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir. 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi 7 üniteden oluşmaktadır.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında MEB tarafından uygulanacak olan 5. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı belli oldu! 1. dönem ve 2. dönem şeklinde ayırdığımız konulara rahatlıkla çalışabilirsiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem Konuları

1.ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

 • Haklarımız ve Sorumluluklar
 • Çocuk Hakları

2.ÜNİTE: KÜLTÜR VE MİRAS

 • Uygarlıklar
 • Çevremizdeki Güzellikler
 • Kültürümüzü Tanıyalım
 • Kültürel Zenginliğimiz

3.ÜNİTE: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

 • Yeryüzü Şekilleri
 • Nüfus Ve Yerleşme
 • Afetler Ve Çevre Sorunları
 • İklim

4.ÜNİTE: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

 • Teknoloji Ve Toplum
 • Doğru Ve Güvenilir Bilgi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Konuları

4.ÜNİTE: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

 • Sanal Ortamda Güvenlik
 • Bilim İnsanları

5.ÜNİTE: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

 • Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler
 • Ekonomi Ve Sosyal Hayat
 • Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Ağı
 • Bilinçli Tüketici

6.ÜNİTE: ETKİN VATANDAŞLIK

 • Hizmet Veren Kurumlar
 • Temel Haklarımızı Öğrenelim
 • Bayrağımız Ve İstiklal Marşı

7.ÜNİTE: KÜRESEL BAĞLANTILAR

 • Ülke Ekonomisi
 • Ekonomik İlişkilerde Teknoloji
 • Turizm Ve Uluslararası İlişkiler
 • Ortak Mirasımız

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım ve Açıklamaları

1. BİREY VE TOPLUM

Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik, aile birliğine önem verme ve sorumluluk gibi değerlerle sosyal katılım becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
SB.5.1.3. Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır. Aile, arkadaş grubu, akrabalar gibi sosyalleşmeye katkıda bulunan gruplara ve okul gibi kurumlara vurgu yapılır.
SB.5.1.4. Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir.

2. KÜLTÜR VE MİRAS

Bu öğrenme alanı işlenirken estetik ve kültürel mirasa duyarlılık gibi değerlerle Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma ile araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları ana hatlarıyla ele alınır.
SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
SB.5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.
SB.5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder.
SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. Gündelik hayatta yerleşmiş kültürel unsurların sürekliliği ve değişimi üzerinde durulur.

3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

Bu öğrenme alanı işlenirken doğal çevreye duyarlılık ve dayanışma gibi değerlerle harita okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı ve gözlem gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. Harita çizilirken belirli oranlarda küçültme yapıldığına değinilir. Ölçek türlerine ve hesaplamalarına girilmez. Fiziki haritada yer alan temel unsurlar ve bu unsurların anlamları üzerinde durulur.
SB.5.3.2.Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
SB.5.3.3. Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir. Nüfusun dağılışına etki eden faktörler üzerinde durulur. İnsanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterilir.
SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

Bu öğrenme alanı işlenirken dürüstlük, çalışkanlık ve bilim etiği gibi değerlerle öz denetim ve dijital okuryazarlık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.5.4.1. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. Medya okuryazarlığı üzerinde durulur.
SB.5.4.2. Sanal ortamı güvenli kullanmaya önem gösterir. Online alışveriş, güvenli İnternet kullanımı, kimlik hırsızlığı gibi konular ele alınır.
SB.5.4.3. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.
SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. Bilimsel düşünmenin önemine vurgu yapılır.
SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.Yapılan çalışmalarda yararlanılan kaynakları gösterme ile kaynakların aslını korumanın önemi üzerinde durulur.

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

Bu öğrenme alanı işlenirken sorumluluk değeriyle iş birliği, yenilikçilik, girişimcilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.5.5.1. Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini belirler. Ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikler ilişkilendirir.
SB.5.5.2. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.
SB.5.5.3. Kullandığı temel ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
SB.5.5.4. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir. Farklı alanlarda yeni fikirler geliştiren başarılı girişimcilerin çalışmalarından örnekler verilerek öğrenciler yeni fikirler üretmeye teşvik edilir.
SB.5.5.5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
SB.5.5.6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.

6. ETKİN VATANDAŞLIK

Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve bağımsızlık gibi değerlerle araştırma ve sosyal katılım gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.5.6.1. Çevresindeki toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. Günlük yaşantısında karşılaştığı kurumlar ele alınarak bu kurumların halka hizmet sunma sorumluluğu vurgulanır. Çevresindeki resmî kurum ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini araştırılması sağlanır
SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar.
SB.5.6.3. Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar. Temel haklardan katılım ve düşünce özgürlüğü hakkı üzerinde durulur.
SB.5.6.4. Bayrak ve İstiklâl Marşı gibi millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir.

7. KÜRESEL BAĞLANTILAR

Bu öğrenme alanı işlenirken kültürel mirasa duyarlılık değeriyle araştırma ve yaratıcılık gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.5.7.1. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde yaşadığı ilin yerini ve önemini araştırır. Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, kültür, eğitim gibi farklı ekonomik faaliyet alanlarına değinilir.
SB.5.7.2. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.
SB.5.7.3. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini açıklar. Farklı ülke toplumlarının birbirini daha yakından tanımasının, kültürel zenginliklerini görmesinin ve karşılıklı ön yargılarını fark etmesinin sağladığı kazançlar üzerinde durulacaktır.
SB.5.7.4. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras ögelerine örnekler verir. Ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden örnekler seçilerek ortak mirasın anlamı üzerinde durulur.
SB.5.7.5. Toplumun ilgi, istek ve ihtiyaçlarını araştırarak bunları karşılamaya yönelik yenilikçi fikirler önerir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler konularının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

5.-sinif-sosyal-bilgiler-kazanimlari.jpg

891
891
529
147
149
493
169
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
1 Yorum