7. sınıf Fen Bilimleri Konuları ve Müfredatı (2023-2024)

7. sınıf Fen Bilimleri Konuları ve Müfredatı (2023-2024)
7. Sınıf Fen Bilimleri müfredatında, Güneş Sistemi ve Ötesi, Hücre ve Bölünmeler, Kuvvet ve Enerji, Saf Madde ve Karışımlar, Işığın Madde ile Etkileşimi, Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ve Elektrik Devreleri konuları anlatılacak.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan 7. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı belli oldu.

7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir. 7. sınıf Fen Bilimleri dersi 7 üniteden oluşmaktadır.

7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Konuları

1.ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
A.UZAY ARAŞTIRMALARI

 • Teknoloji ve Uzay Araştırmaları
 • Uzay Kirliliği
 • Teleskop Nedir
 • B.GÜNEŞ SİSTEMİ ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ
 • Yıldızlar
 • Yıldız Çeşitleri
 • Galaksi (Gök Ada)
 • Evren

2.ÜNİTE: HÜCRE VE BÖLÜNMELER
A.HÜCRE

 • Hücre ve Hücrenin Kısımları
 • Geçmişten Günümüze Hücrenin Yapısı
 • Hücre, Doku, Organ, Sistem, Organizma İlişkisi

B.MİTOZ

 • Mitoz ve Mitozun Canlılar İçin Önemi
 • Mitozun Evreleri

C.MAYOZ

 • Mayoz ve Mayozun Canlılar İçin Önemi
 • Mayoz Nasıl Gerçekleşir?
 • Mayoz ve Mitoz Arasındaki Farklar

3.ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ
A.KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ

 • Ağırlık Nedir

B.KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ

 • İş Nedir
 • Enerji
 • Kinetik Enerji
 • Potansiyel Enerji

C.ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

 • Enerjinin Korunumu
 • Sürtünme Kuvveti ve Enerji
 • Hava ve Su Direncinin Yaşamdaki Etkisi

4.ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR
A.MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

 • Maddenin Yapısı
 • Geçmişten Günümüze Atom Kavramı
 • Molekül Nedir?

B. SAF MADDELER

 • Saf Madde Nedir?
 • Elementler
 • Bileşikler

7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Konuları

C.KARIŞIMLAR

 • Karışımları Tanıyalım
 • Heterojen Karışım
 • Homojen Karışım
 • Çözünme Nasıl Oluyor?

Ç.KARIŞIMLARIN AYRILMASI

 • Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Bazı Yöntemler
 • Buharlaştırma
 • Damıtma
 • Yoğunluk Farkı ile Ayırma

D.EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM

 • Geri Dönüşüm
 • Atık Kontrolünün Sağlanması
 • Yeniden Kullanma

5.ÜNİTE: IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
A.IŞIĞIN SOĞURULMASI

 • Işığın Soğurulması Nasıl Gerçekleşir
 • Beyaz Işık Nasıl Oluşur
 • Cisimler Nasıl Renkli Görünür
 • Güneş Enerjisi

B.AYNALAR

 • Aynalar ve Kullanım Alanları
 • Düz Ayna, Çukur Ayna, Tümsek Ayna
 • Aynalarda Oluşan Görüntüler Nasıldır?

C.IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER

 • Işık Nasıl Kırılıyor?
 • Mercekler
 • Mercekler Nerelerde Kullanılır

6.ÜNİTE: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
A.İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

 • İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
 • Zigottan Bebeğe

B.BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

 • Bitki ve Hayvanlarda Üreme Çeşitleri
 • Eşeyli Üreme, Eşeysiz Üreme
 • Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
 • Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler

7.ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRELERİ
A.AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ

 • Seri ve Paralel Bağlama
 • Seri Bağlı Devre
 • Paralel Bağlı Devre
 • Elektrik Akımı

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

F.7.1. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren

Bu ünitede öğrencilerin; Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerini ve birbirleriyle olan ilişkileri tanımaları, teleskobun önemli bir gözlem aracı olması münasebetiyle gök bilimdeki önemini kavramaları ve teknoloji boyutu dikkate alınarak uzay araştırmalarının sağladığı katkılar hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; uzay kirliliğinin sebeplerini tartışmaları; Türk-İslam bilim insanlarının uzay araştırmalarına yaptıkları katkıları anlamaları; yıldız, yıldız çeşitleri, takımyıldızlar, galaksileri tanımaları hedeflenmektedir.

F.7.1.1. Uzay Araştırmaları Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları

F.7.1.2. Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Yıldız, takımyıldız, galaksi, kara delik

F.7.2. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam

Bu ünitede öğrencilerin; hayvan ve bitki hücrelerini ayırt edebilmesi, hücre-doku-organ-sistem ve organizma ilişkisini kavraması amaçlanmaktadır. Ayrıca mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlayabilmeleri, üreme hücrelerinin oluşumunu, mitoz ve mayoz arasındaki farklılıkları kavramasına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

F.7.2.1. Hücre Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-dokuorgan-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom
F.7.2.2. Mitoz Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi
F.7.2.3. Mayoz Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, mayozu mitozdan ayıran özellikler

F.7.3. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilerin; kütle ve ağırlık kavramlarını öğrenmeleri ve aralarındaki ilişki ve farklılıkları kavramaları, yer çekiminden hareketle gök cisimleri arasındaki kütle çekiminin varlığından haberdar olmaları, fiziksel anlamda yapılan işi tanımlamaları, işi etkileyen faktörleri ve işin birimini ifade etmeleri, kuvvet-iş ve enerji arasındaki ilişkiyi fark etmeleri, enerji çeşitlerini sınıflandırmaları, sürtünme kuvvetinin enerji üzerindeki etkisini gözlemlemeleri, hava ve su direncinin etkilerine yönelik tasarımlar yapmaları, bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

F.7.3.1. Kütle ve Ağırlık İlişkisi Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Kütle, ağırlık, yer çekimi, kütle çekimi
F.7.3.2. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Fiziksel iş, kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi
F.7.3.3. Enerji Dönüşümleri Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Enerjinin korunumu, sürtünme ile kinetik enerji kaybı, hava ve su direnci

F.7.4. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası

Bu ünitede öğrencilerin atomun; proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını bilmeleri; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, karışımların ayrılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini, elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini öğrenmeleri, çözünme olayını, çözücü ve çözünen moleküllerin ilişkisiyle açıklamaları, evsel katı ve sıvı atıkların kontrol edilmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın önemini kavramaları amaçlanmaktadır.

F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül
F.7.4.2. Saf Maddeler Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik formüller
F.7.4.3. Karışımlar Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Homojen karışım, çözelti (çözünen, çözücü), heterojen karışım, çözünme, çözünme hızına etki eden faktörler
F.7.4.4. Karışımların Ayrılması Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma
F.7.4.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Evsel katı atık maddeler, evsel sıvı atık maddeler, geri dönüşüm, yeniden kullanma

F.7.5. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilerin; ayna ve mercek çeşitleri ve kullanım alanları; ışığın soğurulması, bu bağlamda cisimlerin renkli görünmeleri ve güneş enerjisinden yararlanma yolları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; ayrıca gelecekteki güneş enerjisinden yararlanma sistemlerini tasarlamaları, böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

F.7.5.1. Işığın Soğurulması Önerilen Süre: 10 ders saati Konu / Kavramlar: Işığın soğurulması, cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesi, güneş enerjisi
F.7.5.2. Aynalar Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna
F.7.5.3. Işığın Kırılması ve Mercekler Önerilen Süre: 10 ders saati Konu / Kavramlar: Işığın kırılması, mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler), odak noktası

F.7.6. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Yaşam

Bu ünitede öğrencilerin; insanın üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini açıklayabilmeleri ve ergen sağlığı için alınabilecek tedbirleri tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bitki ve hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini karşılaştırmaları, büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri keşfetmeleri ve bir bitki veya bir hayvanın bakımını üstlenmeleri ve sorumluluk kazanmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

F.7.6.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişki
F.7.6.2. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Önerilen Süre: 12 ders saati Konu / Kavramlar: Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme, büyüme ve gelişme

F.7.7. Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilerin; seri ve paralel bağlama çeşitlerini dikkate alarak devre çizmeleri ve kurmaları ve buna bağlı olarak devredeki lambanın parlaklığının değişebileceğini fark etmeleri, elektrik enerjisinin teknolojik uygulamaları da dikkate alınarak ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümü hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; ayrıca gelecekteki özgün aydınlatma sistemlerini tasarlamaları, böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

F.7.7.1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim

7. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

7.-sinif-fen-bilimleri-konulari-.jpg

132
1033
132
186
148
137
335
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
2 Yorum