7. Sınıf Türkçe Konuları ve Müfredatı (2023-2024)

7. Sınıf Türkçe Konuları ve Müfredatı (2023-2024)
2023-2024 yılında 7. Sınıf Türkçe müfredatında hangi konular var konuları anlatılacak detaylar haberimizde...

2023-2024 eğitim-öğretim yılında okullarda uygulanacak olan 7. Sınıf Türkçe konuları ve müfredatı belli oldu. 1. dönem ve 2. dönemde hangi konular var.

7. Sınıf Türkçe Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir.7. sınıf Türkçe dersinde bazı konular hem 1. Dönem hem de 2. Dönem de işlenmektedir.

7. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları

FİİLLER
(Fiil Çekim Ekleri – Kip ve Kişi Ekleri – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri)
SÖZCÜKTE ANLAM
(Çok Anlamlılık (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)
CÜMLEDE ANLAM
FİİLDE YAPI – EK FİİLLER
ZARFLAR
PARÇADA ANLAM
(Ana Düşünce- Ana Duygu-Konu-Başlık-Yardımcı Düşünce)

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem Konuları

SÖZ GRUPLARINDA ANLAM
(Kalıplaşmamış Söz Grupları-Deyimler ve Atasözleri)
CÜMLEDE ANLAM
ANLATIM BOZUKLUKLARI
PARÇADA ANLAM
(Parça Oluşturma-Parça Tamamlama – Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları-Anlatıcı-Hikâye Unsurları-Metin Karşılaştırma-Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)
YAZIM KURALLARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
METİN TÜRLERİ

7. Sınıfta İşlenecek Metin Türleri

Bilgilendirici Metinler

 • Anı
 • Biyografiler, Otobiyografiler
 • Blog
 • Dilekçe
 • Efemera ve Broşür (liste, diyagram, tablo, grafik, kroki,harita, afiş vb. karma içerikli metinler)
 • e-posta
 • Günlük
 • Haber Metni, Reklam
 • Kılavuzlar (kullanım kılavuzları, tarifname, talimatnameler vb.)
 • Gezi Yazısı
 • Makale / Fıkra / Söyleşi /Deneme
 • Mektup
 • Özlü Sözler (vecize, atasözü, deyim, aforizma, duvar yazıları, motto, döviz vb.)
 • Sosyal Medya Mesajları

Hikâye Edici Metinler

 • Çizgi Roman
 • Fabl
 • Hikâye
 • Karikatür
 • Masal / Efsane / Destan
 • Mizahi Fıkra
 • Roman
 • Tiyatro

Şiir

 • Şarkı / Türkü
 • Şiir

Kazanımlar dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine göre gruplandırılarak sınıf düzeylerine göre farklı başlıklar altında verilmiştir. Bazı kazanımların gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, ilgili kazanımların altında açıklama olarak belirtilmiştir. Ayrıca sınıf düzeylerine göre sınırlılıklara da kazanım açıklamalarında yer verilmiştir.

7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

T.7.1. DİNLEME/İZLEME

T.7.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.7.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.7.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
T.7.1.10. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Medya metinlerindeki örtülü anlamı belirlemesi sağlanır.
b) Medya metinlerinin hedef kitlesi ve amacınının sorgulanması sağlanır.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.
T.7.1.14. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.7.2. Konuşma

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.7.3. Okuma

T.Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.7.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler
sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur.
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.
Anlama
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.
T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Duvar yazısı ve karikatürlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili görüş bildirilmesi sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.7.3.35. Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını karşılaştırır.
a) Hikâye, masal, fıkra gibi metinlerin; çizgi film, animasyon gibi medya sunumları ile karşılaştırması sağlanır.
b) Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönlerinden karşılaştırılması sağlanır.
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar

T.7.4. Yazma

T.7.4.1. Şiir yazar.
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyerek hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin taslağını oluşturmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları teşvik edilir.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar.
Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

7-sinif-turkce-mufredati.jpg

20
277
3
32
52
40
411
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.