9. Sınıf Fizik 1. Dönem ve 2. Dönem Konuları

9. Sınıf Fizik 1. Dönem ve 2. Dönem Konuları
9. Sınıf Fizik Müfredatında hangi konula var, 1. Ünite Fizik Bilimine Giriş, 2. Ünite Madde ve Özellikleri, 3. Ünite Hareket ve kuvvet, 4. Ünite Enerji, 5. Ünite Isı ve Sıcaklık, 6. Ünite Elektrostatik konuları var.

Liseye giden öğrenciler 9. sınıf itibarıyla fizik dersleri almaya başlar. Özellikle YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin karşına çıkan alanlardan bir tanesidir. Fizik ders konuları MEB tarafından açıklanan müfredata göre düzenlenmektedir.

9. Sınıf Fizik 1. Dönem Konuları 2022-2023

1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

 • Fizik Bilimi
 • Fiziğin Tanımı ve Önemi
 • Fiziğin Alt Dalları
 • Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
 • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
 • Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri

2. Ünite: Madde ve Özellikleri

 • Madde ve Özkütle
  • Kütle
  • Hacim
 • Dayanıklılık
 • Adezyon ve Kohezyon

3. Ünite: Hareket ve Kuvvet

 • Hareket
  • Hareket Çeşitleri
  • Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız
  • Düzgün Doğrusal Hareket
  • Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket
 • Kuvvet
 • Newton’ın Hareket Yasaları
  • Eylemsizlik Kanunu
  • Dinamiğin Temel Prensibi
  • Etki – Tepki Kanunu
 • Sürtünme Kuvveti

9. Sınıf Fizik 2. Dönem Konuları 2022-2023

4. Ünite: Enerji

 • İş, Güç, Enerji
  • İş ve Enerji
  • Güç
 • Mekanik Enerji
  • Öteleme Kinetik Enerjisi
  • Potansiyel Enerji
 • Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
 • Verim
 • Enerji Kaynakları

5. Ünite: Isı ve Sıcaklık

 • Isı ve Sıcaklık
  • Termometreler
  • Sıcaklık Ölçekleri
  • Öz Isı ve Isı Sığası
 • Hal Değişimi
 • Isıl Denge
 • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
 • Genleşme

6. Ünite: Elektrostatik

 • Elektrik Yükleri
  • Elektrik Yükü
  • Elektrikle Yüklenme Çeşitli
  • Elektroskop
  • İletken ve Yalıtkan Maddelerde Yük Dağılımı
  • Topraklama
  • Coulomb Kuvveti
  • Elektrik Alan

9. SINIF FİZİK ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

9.1. FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

9.1.1. FİZİK BİLİMİNİN ÖNEMİ

9.1.1.1. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklar.Fiziğin evren ve evrendeki olayların anlaşılması ve açıklanmasındaki rolü üzerinde durulur.

9.1.2. FİZİĞİN UYGULAMA ALANLARI

9.1.2.1. Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

9.1.3. FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.

9.1.4. BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

9.1.4.1. Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.

9.2. MADDE VE ÖZELLİKLERİ

9.2.1. MADDE VE ÖZKÜTLE

9.2.1.1.Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.
9.2.1.2. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir.Kuyumculuk, porselen yapımı, ebru yapımı gibi özkütleden faydalanılan çalışma alanlarına değinilir.

9.2.2. DAYANIKLILIK

9.2.2.1.Dayanıklılık kavramını açıklar.Düzgün geometrik şekilli cisimlerden küp, dikdörtgenler prizması, silindir ve kürenin kesit alanının hacme oranı dışında dayanıklılık kavramı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

9.2.3. YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA

9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.

9.3. HAREKET VE KUVVET

9.3.1. HAREKET

9.3.1.1. Bir cismin hareketini farklı referans noktalarına göre açıklar.Gözlemlerle hareketin göreceli olduğu çıkarımının yapılması sağlanır.
9.3.1.2.Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. Deneylerden veya simülasyonlardan yararlanarak öteleme, dönme ve titreşimhareketlerine örnekler verilmesi sağlanır.
9.3.1.3.Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.
9.3.1.4. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
9.3.1.5. Ortalama hız kavramını açıklar.Trafikte yeşil dalga sisteminin çalışma ilkesi üzerinde durulur.
9.3.1.6.İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ileilişkilendirir.

9.3.2. KUVVET

9.3.2.1.Kuvvet kavramını örneklerle açıklar.
a) Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlere örnek verilmesi sağlanır.
b) Dört temel kuvvetin hangi kuvvetler olduğu belirtilir.
c) Kütle çekim kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
ç) Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler hatırlatılır.

9.3.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI

9.3.3.1. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar.İbn-i Sina’nın hareket konusunda yaptığı çalışmalara değinilir.
9.3.3.2. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.
9.3.3.3. Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar.

9.3.4. SÜRTÜNME KUVVETİ

9.3.4.1. Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

9.4. ENERJİ

9.4.1. İŞ, ENERJİ VEGÜÇ

9.4.1.1. İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.
9.4.1.2. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar.Hareket ile aynı doğrultudaki kuvvetlerle sınırlı kalınır.

9.4.2. MEKANİK ENERJİ

9.4.2.1. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

9.4.3. ENERJİNİN KORUNUMU VE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

9.4.3.1. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.
9.4.3.2. Canlıların besinlerden kazandıkları enerji ile günlük aktiviteler için harcadıkları enerjiyi karşılaştırır. Canlıların fiziksel anlamda iş yapmadan da enerji harcayabildikleri vurgulanır.

9.4.4. VERİM

9.4.4.1. Verim kavramını açıklar. Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği arasındaki ilişki enerji kimlik belgeleri üzerinden açıklanır.
9.4.4.2. Örnek bir sistem veya tasarımın verimini artıracak öneriler geliştirir.

9.4.5. ENERJİ KAYNAKLARI

9.4.5.1.Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.

9.5. ISI VE SICAKLIK

9.5.1. ISI VE SICAKLIK

9.5.1.1. Isı,sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar.
9.5.1.2. Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırır.
9.5.1.3. Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar yapar.oC, oF, K için birim dönüşümleri yapılması sağlanır.
9.5.1.4. Öz ısı ve ısısığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir.Günlük hayattan örnekler (denizlerin karalardan geç ısınıp geç soğuması gibi) verilir.
9.5.1.5. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır.

9.5.2. HÂL DEĞİŞİMİ

9.5.2.1.Saf maddelerde hâldeğişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

9.5.3. ISIL DENGE

9.5.3.1. Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder.

9.5.4. ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI

9.5.4.1. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar.
9.5.4.2. Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder.
9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
9.5.4.4. Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın sebeplerini yorumlar.
9.5.4.5. Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere yönelik proje geliştirir.

9.5.5. GENLEŞME

9.5.5.1. Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayatta ki etkilerini yorumlar.

9.6. ELEKTROSTATİK

9.6.1. ELEKTRİK YÜKLERİ

9.6.1.1. Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar.
9.6.1.2. Elektriklenen iletken ve yalıtkanlarda yük dağılımlarını karşılaştırır.
9.6.1.3. Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar.
9.6.1.4. Elektrik alan kavramını açıklar. Elektrik alan kavramı ile elektriksel kuvvet arasındaki ilişki açıklanır ve matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez
9.-sinif-fizik-kazanim-sayisi-ve-sureleri.jpg

14
22
15
240
17
15
13
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.