İHO Mesleki Arapça I.Dönem (Sene Başı) Zümre Toplantı Tutanağı

İHO Mesleki Arapça I.Dönem (Sene Başı) Zümre Toplantı Tutanağı
Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli olacaktır. İHO Mesleki Arapça I.Dönem (Sene Başı) Zümre Toplantı Tutanağını indirmek için tıklayınız.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

………….. ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ ARAPÇA DERSİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 1
Tarih/Saat :
Yer : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar :

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
 3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti.
 4. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 31.05.2016 tarih ve 32 sayili kararin, 13.10.2015 tarih ve 91 sayılı kararın ve 30.11.2016 tarih ve 82 sayılı kararın okunması
 5. İmam Hatip Ortaokul ve Lise Arapça dersinin müfredat ve amaçlarının gözden geçirilmesi.
 6. Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 Ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı’nın Vizyonu incelenmesi
 1. Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 Ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı’nın Temel Yaklaşımının Okunması
 1. Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 Ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı’nın Yapısı incelenmesi
 1. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili maddelerin incelenmesi.
 1. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Performans Çalışması, Proje ve Diğer Çalışmalarının Değerlendirilmesi maddesinin incelenmesi.
 1. Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti
 2. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama:

Açılış yapıldı. Zümre başkanı olarak ………………………………….. seçilmesine karar verildi. 2022-2023 Öğretim yılının Milli Eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması:

Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri okundu.
Bu kanuna göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:

İlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

a - Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;

b - Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak

c - Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu okundu.

4- MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 31.05.2016 tarih ve 32 sayili kararin, 13.10.2015 tarih ve 91 sayili kararin ve 30.11.2016 tarih ve 82 sayili kararin okunmasi

İlgili Kurul Kararı okundu. IHO ve IHL Arapça öğretim programlarının incelenmesi bağlamında , ders planı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 13.10.2015 tarih ve 91 sayılı karar ve 30.11.2016 tarih ve 82 sayılı kararıyla değişikliği kabul edilen İlköğretim Arapça Dersi (2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) öğretim programına göre hazırlanmalıdır. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, 31/05/2016 tarih ve 32 sayılı kararıyla kabul edilen Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı’na göre hazırlanmalıdır. Yıllık planların hazırlanırken bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.

5- Arapça Öğretiminde Yararlanılabilecek Genel Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Görüşülmesi

Arapça Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında öğrenme-öğretme süreçlerini başarılı kılmak amacıyla aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılabilir. Burada unutulmaması gereken nokta, aşağıda verilecek yöntem ve tekniklerin, ilköğretim öğrencilerinin düzeylerine uygun bir tarzda uygulamaya geçirilmesi olmalıdır. Öğrenme alanları 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda seviyeye uygun düzeyde dengeli olarak dört temel dil becerisinden ( konuşma, dinleme-anlama, okuma-anlama, yazma) oluşmaktadır. Programda temel dil becerilerinin doğal iletişim ortamlarında olduğu gibi birbiriyle etkileşim içerisinde ele alınması hedeflenmiştir. Bu etkileşim öğrencinin dili öğrenme, etkili kullanma ve bilgileri yapılandırma sürecini kolaylaştıracaktır.

Dil becerilerinin birlikte ve etkileşim içerisinde kullanılmasıyla öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Öğretim programında verilen örnek etkinlikler incelenerek bunlar ve müfredata uygun benzer etkinliklerin öğretmenler tarafından derslerde uygulanabileceği goruldu. Öğrenci merkezli eğitim gereği derslerde beyin fırtınası, film, tartışma, küçük grup oluşturma, örnek olay incelemesi, fotoğraf ve resimlerin analiz edilmesi, gözlem gezisi yöntemi, drama, altı şapkalı düşünme tekniği, problem çözme, görüş geliştirme, kavram haritaları gibi metotlara başvurulması gerektiğini ve bu metotların uygulama biçimlerinin programda açıklandığı, buna göre programda belirtilen metotların derslerde konulara göre uygulanmasına karar verildi. Derslerde konularla ilgili ayet ve hadislerin kullanılması gerektiğini, programda da bunun istendiği vurgulandı.

Anlatma Yöntemi: Anlatma yöntemi öğretmen merkezlidir. Öğretimde sözlü anlatıma önem verildiği için anlatmayı gerektiren derslerde “yorumlayıcı“, “açıklayıcı” ve “belirtici” özellikleriyle olumlu olarak kullanılır. Küçük grup çalışmalarında anlatılanların tartışması yaptırılabilir.

Tartışma Yöntemi: Tartışma yönteminde öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimi görülür. Öğrenciler konuyla ilgili düşüncelerini söyleyerek yorum yapabilir. Konu önce küçük gruplar içinde, sonra sınıfta topluca tartışılır ya da doğrudan sınıf ölçeğinde bir tartışma konusu açılabilir. Tartışmadan çıkan sonuç özetlenir.

Örnek Olay Yöntemi: Örnek olay yöntemi, öğrenci merkezlidir. Sınıfa bir örnek olay getirilmelidir. Bu örnek olayda bir sorun bulunmalıdır. Olay; hedefler, ilişkiler ve değerler bakımından değerlendirilmelidir. Tartışma sonunda görüş birliği sağlanan öneriler kaydedilerek bu sonuçlardan nasıl yararlanılacağı üzerinde durulmalıdır.

Gösterip Yaptırma Yöntemi: Gösterip yaptırma yönteminde, gösteri ile kazandırılacak beceriler öğretmen tarafından yapılmalı, yapma işlemi de öğrenci tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu yöntemde öğretmen, becerileri sırayla ve aşamalı olarak öğretmelidir. Tam öğrenme gerçekleşmeden bir sonraki beceriye geçilmemelidir. Yapılacak işler tahtada akış şeması ile gösterilebilir.

Problem Çözme Yöntemi: Problem çözme yöntemi, hedefe ulaşmada en etkili yön-temdir. Öğrencilerin kalıcı izli öğrenmelerini sağlar. Bu süreçte problem çözme aşamalarına uyulmalıdır. Öğrencilerden sırasıyla problemin farkına varmaları, onu tanımlamaları ve sınırlılıklarını belirlemeleri, dereceler oluşturmaları, verileri toplayarak onları yorumlamaları, dereceli test edip kabul ya da reddetmeleri ve elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunmaları beklenmelidir.

Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma yöntemi, öğrencinin kendisinin yaparak, yaşayarak öğrendiği öğrenci merkezli bir öğretim yöntemidir. Öğrenci; ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre öğrenme durumunu kendisi ayarlar. Bu yöntemi öğrenci kendi başına çalışma yapmak istediği zaman kullanır. Bireysel çalışma yöntemi kullanılırken planlama iyi yapılmalı ve zaman iyi kullanılmalıdır. Öğrenci not alarak ve özet çıkararak çalışabilir.
Yabancı dil öğretiminde öğretim yöntemlerinin yanı sıra kullanılabilecek öğretim teknikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Grupla Öğretim Teknikleri: Grup hâlinde öğretim tekniklerinin başlıcaları beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama-yaratıcı drama, benzetim, ikili ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlardır. Bu teknikler aşağıda kısaca tanıtılmıştır:

Beyin fırtınası: Bir konuya çözüm getirmek amacıyla grup üyelerinin hızla fikirlerini ifade etmesi, bunların analiz edilerek değerlendirilmesidir.

Gösteri: Çoğunlukla öğretmen tarafından gerçekleştirilir. Bazen öğrenciler kendi aralarında da gerçekleştirebilirler. Sonuçta öğrencilerin ne öğrendikleri ve öğrendiklerinin uygu-lamasının yapılıp yapılmadığı değerlendirilmelidir.

Soru-cevap: Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırmak amacıyla en yaygın olarak kullanılan tekniktir. Sınıf içinde etkileşim hem öğretmen – öğrenci hem de öğrenci – öğrenci etkileşimi şeklinde gerçekleşebilir.

Rol yapma: Öğrencinin bilgi sahibi olduğu bir konuda yaratıcı düşüncesini kullanarak kendi duygu ve düşüncelerini farklı bir kişilikte ifade etmesidir. Sınıfta izleyici ve oyuncu etkileşimi kurmak gerekir.

Drama: Öğrencilerin farklı durumlar karşısında nasıl davranacaklarını yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Anlama yeteneğini, yaratıcılığı, akıcı konuşmayı ve ifade yeteneğini geliştirir. Bilgilerin etkin kullanılmasını sağlar.

Benzetim: Bu teknikte öğrencilerden bir problemi (olayı) gerçeğe uygun olarak ele almaları ve karar vermeleri için analiz, sentez ve değerlendirme yapmaları beklenir. Öğretmen, bu tekniğin uygulanmasında kendisi de rol alabilir. Öğrencilerin iletişim kurma becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

İkili çalışmalar ve grup çalışmaları: Bu teknikte sınıftaki öğrenci sayısı önemlidir. Buna göre küçük veya büyük gruplar oluşturulabilir. Bu teknikten ikili çalışma ve soru – cevap tekniği uygulanırken yararlanılabilir. Etkinlik süresinin 20 dakikayı geçmemesi uygun olur. Öğrencilerin etkinliğe eşit süreyle katılımı sağlanmalıdır. Gruplar seçkisiz olarak belirlenmelidir. Ayrıca gruplar oluşturulurken öğrencilerin ilgilerine de dikkat edilmelidir. Sunulardan sonra sorular yöneltilerek tartışma yaptırılabilir.

Eğitsel oyunlar: Bu teknikte derste konuları ilginç hâle getirmek, derse katılımı az ya da hiç olmayan öğrencileri etkinliklere katmak amacıyla öğrenilen bilgilerin pekiştirilerek oyun şeklinde bir tekrarı yaptırılabilir.

6- Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 Ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı’nın Vizyonu

Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı’nın vizyonu, Arapça öğrenmeye ilgi duyan, Arapça bilgi düzeyini sürekli geliştirmeye istekli, başkalarıyla iş birliği yaparak birlikte öğrenen ve öz güvenle günlük yaşantısında düzeyine uygun olarak Arapçayı konuşabilen, bunun yanı sıra düzeyine uygun olarak İslami kaynaklardan da istifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

7- Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 Ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı’nın Temel Yaklaşımı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı, iletişimsel yaklaşım temel alınarak hazırlanmıştır. Bu, dilin kurallarını öğretmek yerine kullanımını önemsemek anlamına gelmektedir. Zira dil, iletişimi sağlayan sosyal bir olgudur. Bu nedenle dil öğretimi, iletişimi sağlama hedefiyle tüm soruları cevaplayacak bir anlayışla kurgulanmalıdır. Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı, iletişimsel yaklaşımın yanı sıra öğrenilenlerin tekrar edilmesine ve aşamalı olarak yeni bilgilerin öğrenilenlere ilave edilmesine dayanan “sarmal yaklaşımı” da temel almaktadır. İletişimsel yaklaşımlara ek olarak programda; yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta olmak üzere öğrenci merkeze alınarak dinleme-anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerine yoğunlaşılmıştır. Ayrıca Avrupa Dil Konseyi tarafından OBM’nin uygulanması için öngördüğü Avrupa dilleri arasında Arap Dilinin yer almamasına karşın, genel geçer dil öğrenme aşamaları ve dil edinim düzeylerinin evrenselliği göz önünde bulundurularak adı geçen bağlamlar bazında Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nden (OBM) yararlanılmıştır.

3.1. İletişimsel Yaklaşımın Temel Alınması İletişimsel yaklaşıma göre dilin kuralları değil, iletişimi sağlamak üzere kullanılması önemlidir. Yani dilin asıl işlevi sözlü ve yazılı iletişimi sağlamaktır. İletişimsel yaklaşıma göre öğrenciler, kalıpları ezberlemek yerine öğrendiklerini bulundukları ortamlarda kullanmaya yönlendirilir. Yani öğrenciler için iletişim; ihtiyaçların karşılanması, toplumsal hayatın oluşması ve sürdürülmesi sürecidir. İletişimsel yaklaşıma göre öğrenci iletişim esnasında dilin kullanımını keşfetmelidir. Bu da her fırsatta öğrencinin iletişim ortamında kalmasını sağlamak üzere sınıf içinde ve dışında etkinlikler yapılması anlamına gelmektedir. Bunun için, oluşturulacak alıştırmalarda konuşma, yazma, dinleme ve okuma etkinliklerine mümkün olduğunca eşit oranda yer verilmelidir.

3.2. Dinleme-Anlama, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine Odaklanma Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı ile öğrencilerin dinleme-anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanmaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin bu becerileri kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duyuşsal yönden geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca Arapça öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, gelecekte dört temel dil becerisini de dengeli bir şekilde kullanarak etkili iletişim kurmaları beklenmektedir.

Merkezlilik Öğrenci merkezli eğitim; her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesine dayalı, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini ve iş birliğine yatkın olmalarını esas alan bir yaklaşımdır. Buna göre öğretmen; öğrencilerin güncel ilgi ve ihtiyaçlarını belirleyen, farklılıklarını ortaya çıkaran, çalışmaları planlayan ve gerekli ortamı hazırlayarak süreci başlatıp yürüten ve sonuçlandırıp değerlendiren bir rehber durumundadır. Kazanımlar; dinleme-anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

8. Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 Ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı’nın Yapısı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programı 9. sınıf düzeyi için beş ünite ve her bir ünite için üç konu, 10. sınıf düzeyi için dört ünite ve her bir ünite için iki konudan oluşmaktadır. Ayrıca programda dört temel dil becerisine yönelik kazanımlar ve bu kazanımlarla ilgili açıklamalar yer almaktadır. 4.1. Genel Amaçlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı, Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin aşağıdaki öğrenme becerilerini geliştirmeleri amaçlamaktadır: · Arapça öğrenmeye istekli olmaları

· Türk kültür ve geleneklerini fark ederek Arap coğrafyası ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları

· Arap dilinde dinleme-anlama, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmeleri

· Seviyelerine uygun hareketli veya hareketsiz görselleri, işitsel ve yazılı kaynakları takip etmeleri

· Bilgi teknolojilerinden yararlanmaları 12 4.2. Programın Kapsamı Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Dersi (9 ve 10. Sınıflar) Öğretim Programı ile ulaşılması beklenen beceriler şunlardır:

· İletişim becerilerini geliştirme

· Zihinsel ve psikomotor gelişim düzeylerini belirleme · Psikomotor becerilerini geliştirme (sesli okuma, şarkı söyleme, drama, konuşma gibi zihin ve kas koordinasyonu ile ilgili beceriler)

· Duyuşsal becerilerini geliştirme (kültürler arası hoşgörülü olma, dil öğrenmeye karşı ilgi duyma vb.)

· Dengeli biçimde dört temel dil becerisini kazanma

· Arap kültürünü tanıma yetilerini geliştirmeye yönelik iş birliği yapacakları ve birlikte sorumlulukları paylaşacakları öğrenme ortamlarını oluşturma

· Kendi yeteneklerini keşfetme, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarını sağlama

· Dil becerilerini geliştirirken özellikle üretime ve yaratıcılığa dayalı beceriler aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerini kazanma

· Kendi kendine öğrenme için materyal oluşturma ve kullanma

4.3. Kazanımlar Kazanım, öğrenme-öğretme süreci sonunda ulaşılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler bütünüdür. Öğrencilerin öğrenme alanlarındaki gelişimleri, kazanımların edinilmesine bağlıdır. Kazanımların bir kez ele alınma zorunluluğu yoktur. Programda yer alan kazanımlar farklı ünitelerde birkaç kez ele alınabilir. Örneğin, 9. sınıfta ele alınan bir kazanım aynı sınıfın farklı bir ünitesinde yeniden ele alınabilir. 10. sınıf için de aynı durum geçerlidir. 9. sınıfta ele alınan bir kazanım 10. sınıfta da etkinliğin içeriği ve düzeyi değiştirilerek yeniden ele alınabilir. Kazanımların uygulamasında sıralama bağlayıcı değildir, sıralama değişebilir.

9. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili maddelerin incelenmesi

Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar 26 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” okundu: Buna göre:

- Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki

sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.

b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre

dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem

puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

d) (Ek:RG-31/1/2018-30318) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

e) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.

f) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır.

Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)(2) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

(5) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

(6) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli,öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

(3) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

(4) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-Okul sistemine “G’’(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 15 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

(2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

Buna göre her kanaat döneminde 2 yazılı puanı, 2 derse katılım puanı ve 1 adet de Proje Ödevi Puanı ( Ödev alanlar İçin ) kararlaştırılmıştır.

Yazılı Sınav Zamanları

Yazılı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

1.Yazılı

Kasım 1-2. Hafta

31 Ekim-11 Kasım 2023

1. Yazılı

27 Mart- 7 Nisan 2024

2.Yazılı

Ocak 1-2. Hafta

02-13 Ocak 2024

2. Yazılı

29 Mayıs – 9 Haziran 2024

Yıllık planlar yapılırken sınav tarihlerinin planlara yazılması gerektiği görüldü. Arapça dersinde 9. Ve 10. Sınıflarda da yukarıda belirtilen tarih ve kararların uygulanması ve 1. Dönem 2, 2. Dönem 2 olmak üzere 4 yazılı sınavı yapılması önerisi karara bağlandı. Her donem 9. Ve 10. sınıflarda bir sınavın Uygulama Sınavı şeklinde uygulanması, MEB tarafından aksi bir uygulama yayınlamadığı sürece, karara bağlandı.

10. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Performans Çalışması, Proje ve Diğer Çalışmalarının Değerlendirilmesi maddesinin incelenmesi.

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin 50 Maddesi Kapsamında Performans Çalışması, Proje ve Diğer Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin 50. Maddesi) 7 Eylül 2013 tarihinde, 28758 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ortaöğretim kurumlar yönetmeliğinin 50 maddesi okundu. Buna göre, “Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.” (Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Madde 50).

Bu yönetmelik kapsamında, öğrencilerimizden uluslararası ödül alanlara yönetmelik gereği, 100 tam puan verilmesi gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin sene başında aldıkları performans ve proje konuları, bir liste halinde, sınıf rehber öğretmeni tarafından okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hazırlanan proje performans görevlerinin, gerekli izinler alınmak şartıyla, konferans ve seminerler şeklinde düzenlenerek uygulanması sağlanabilir. Proje ödevleri ve performans çalışması puanla değerlendirilmesi gerekir.

Yukarıdaki Performans çalışması ve proje ödevleri dışında, her öğrenciye derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca en az bir performans notu daha verilmelidir.

Verilen projenin konusu ve bölümleri, projede istenilen nitelikler, projenin hangi yönlerden değerlendirileceği, projenin veriliş ve alınacağı tarih ve yararlanılacak kaynakların belirtileceği bir proje planı öğrencilere verilmesi gerektiği görüldü.

Projeler kasım ayı içinde öğrencilere verilecek ve nisan ayının ikinci haftasında toplanacaktır. Projelerin öğrencilerin not ortalamasına katkıda bulunmasına yönelik olarak hazırlık aşamasında takibi yapılacaktır.

Sınıf rehber öğretmenlerinin yaptığı dağılım sonrası birden fazla proje yapmak isteyen öğrencilere ders öğretmeni isterse proje verebilir. Öğrencilere projelerini hazırlamada düzenli rehberlik edilecek. Bu da bir çizelgeyle kayıt altına alınacak. Konular ve kaynaklar aşağıya çıkarılmıştır. Ders öğretmeni öğrencinin durumuna göre konuları daraltabilir veya genişletebilir. Konularla ilgili ilave isteklerde bulunabilir. Projenin metot ve şeklini belirleyebilir. Öğrenci seviyesine göre ek kaynaklar verebilir.

PROJE ÖDEVLERİ UYGULAMA TAKVİMİ
PERFORMANS
VERİLME ZAMANI
TOPLANMA ZAMANI
Kasım ayı içinde verilir
Kasım 1. Hafta
Nisan 4. Hafta

PERFORMANS ÇALIŞMASI UYGULAMA TAKVİMİ

PERFORMANS
VERİLME ZAMANI
TOPLANMA ZAMANI
1.Dönem Performans Çalışması
Ekim’in ilk haftası
Kasım’ın son haftası
2.Dönem Performans Çalışması
Şubat’ın 3. haftası
Nisan’ın 1. Haftası

Proje ve Performans Çalışması değerlendirilmesinin aşağıdaki ölçeklerle yapılması karar alınmıştır.

Buna göre Sözlü Performans ve Proje Çalışmalarında Aşağıdaki Ölçeklendirmenin kullanılması kararı alınmıştır.

SN
Okul No
ADI VE SOYADI
Zamanında Sunma
Ezber ve Sunu Becerisi
Öğretmenle işbirliği
Telaffuz, Diksiyon, Mahreç
TOPLAM
PUAN
10%
50%
10%
30%
100%
1

Yazılı Performans ve Proje Çalışmalarında ise aşağıdaki derecelendirme anahtarının kullanılması kararı alınmıştır.

PERFORMAN ÇALIŞMASI VE PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
ÖLÇÜTLER
PERFORMANS DÜZEYİ
Zamanında Teslim
10
Kapak Tasarımı
10
Örneklerden Yararlanma
10
İçerik Yeterliliği
20
Araştırma ve İnceleme
20
Yazım ve Noktalama
10
Tertip Düzen
10
Kaynakça
10
TOPLAM
100
GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
DERECELER
Çok iyi
İyi
Orta
Geçer
Yetersiz
5
4
3
2
1
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Projeyle ilgili ihtiyaçları belirleme
Farklı dinî kaynaklardan bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme
Projeye değişik açılardan bakabilme, danışabilme
TOPLAM
II. PROJENİN İÇERİĞİ
Türkçeyi doğru ve etkili kullanma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenleme
Kritik düşünme becerisini gösterme
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Türkçeyi doğru ve etkili konuşma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında özgüvene sahip olma
Severek sunum yapma
TOPLAM
GENEL TOPLAM

Performans çalışması ile ilgili işlemler proje ödevleriyle aynı olduğu için, proje ödevlerindeki derecelendirme anahtarları performans çalışmaları için de kullanılabilecektir. Performans çalışmaları için gerek duyulduğunda, zümre kararı alınarak farklı derecelendirme anahtarlarının kullanılması kararı alınmıştır. Ayrıca zümrede belirlenen performans çalışması konularının dışında, gerek duyulduğunda, başka konuların da öğrencilere performans çalışması olarak verilebilmesi karar alınmıştır.

Arapça 5 Proje ve Performans Çalışması Konuları

 1. Sayılar
 2. İsim tamlaması
 3. Harf-i cerler
 4. Düzenli çoğullar
 5. Mekân zarfları
 6. Emir kipi
 7. Kişi zamirleri
 8. İletişim kalıpları
 9. Bağlaçlar
 10. Zaman zarfları

Arapça 6 Proje ve Performans Çalışması Konuları

 1. Sayılar (13-20 arası sıra, miktar, zaman, fiyat)
 2. İlgeçler (harf-i cerler)
 3. Sıfatlar (Basit, somut ve yer yer soyut sıfatlar)
 4. Zaman zarfları
 5. Mekân zarfları ve yer bildiren ifadeler
 6. Miktar zarfları
 7. Sayılar (13-20 arası)
 8. Emir kipi (Sınıf içi ve sınıf dışı yönergeler)
 9. İsim cümlesi (Öznenin zamir, ad veya tamlama içerdiği cümleler)
 10. İsim tamlaması (Basit, belirtili ve belirtisiz)

Arapça 7 Proje ve Performans Çalışması Konuları

1. Okulda geçirilen ilk günü anlatınız

2. Aile Bireylerim

3. Yurt dışında yaşamı anlatınız

4. Elbise dükkanında neler bulunur? Anlatınız

5. Hayvanat bahçesindeki hayvanların isimlerini yazarak özelliklerini listeleyiniz.

6. Yaz tatilinizi nasıl geçirdiğinizi yazınız

Arapça 8 Proje ve Performans Çalışması Konuları

1. Yaz tatilinizi nasıl geçirdiğinizi yazınız

2. Eğitsel Kulüp seçimi nasıl yapılır? Anlatınız.

3. Milli Kütüphane ziyaretini anlatınız.

4. Sabah kahvaltısında neler yenir anlatınız.

5. Öğle yemeğinde neler yenir anlatınız.

6. Akşam yemeğinde neler yenir anlatınız.

7. Spor niçin önemlidir?

8. Hastanede neler yaparız?

9. Hasta ziyareti nasıl olmalıdır?

10. Ulaşım araçlarının türleri hakkında bilgi veriniz

9. SINIF BELİRLENEN PROJE ÖDEVİ KONULARI

 1. İşaret isimleri
 2. Soru edatları
 3. Ayrık zamirler
 4. Nisbet yazı ve bitişik zamirler
 5. Sayılar
 6. İsim tamlaması
 7. Sıfat tamlaması
 8. İsmi taftil
 9. Sıra sayıları

9. SINIF BELİRLENEN PERFORMANS ÇALIŞMASI KONULARI

 1. Fiil çekimleri, olumsuzluk edatları
 2. İsim cümleleri
 3. Saatler
 4. Kompozisyon yazma
 5. Evin bölümlerini tanıtma
 6. Akrabalarla ilgili bilgi toplama ve Arapça yazma
 7. Günlük hayatla ilgili kompozisyon yazma
 8. Hobi ve tatille ilgili kompozisyon yazma

10. SINIF BELİRLENEN PROJE ÖDEVİ KONULARI

 1. İşaret isimleri
 2. Muttasıl ve munfasıl zamirler
 3. İsim cümleleri
 4. İsim ve sıfat tamlamaları
 5. İnne ve benzerleri
 6. Sayılar
 7. Mazi muzari, emir fiil çekimleri
 8. Kane ve benzerleri
 9. Sayılar ve temyizi
 10. Saatler
 11. Müzarinin nasbı

10. SINIF BELİRLENEN PERFORMANS ÇALIŞMASI KONULARI

 1. Fiil cümleleri
 2. Meçhul fiiler,
 3. Zaman ve mekan zarfları
 4. İsmi mevsuller
 5. Beş isim
 6. Mişli geçmiş zaman ifadeleri
 7. Yiyeceklerle ilgili bir kompozisyon yazma
 8. Boş zamanı değerlendirme ile ilgili kompozisyon yazma.
 9. Ulaşım araçları ile ilgili kompozisyon yazma
 10. Peygamberimizin hayatı ile ilgili kompozisyon yazma.

11. Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti

2089 ve 2109 sayılı tebliğler dergilerinden yıllık ve günlük planlar ile ilgili bölümleri okundu. Buna göre:

1 - Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi,

2 - Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi,

3- Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenebilmesi de karara bağlandı.

12. Dilek ve temenniler

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başarılı geçirilmesi temennisi ile toplantı sona ermiştir.

Arapça Öğretmeni

UYGUNDUR

.../09/2023

Okul Müdürü

61
30
5
4
5
8
20
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.