9. Sınıf Edebiyat 1. Dönem ve 2. Dönem Konuları

9. Sınıf Edebiyat 1. Dönem ve 2. Dönem Konuları
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları ve müfredatında 9 Ünite olarak işlenecektir. İlk 4 ünite 1. dönemde geri kalan 5 ünite ise 2. dönemde işlenecektir. Konular ve işleyiş sürelerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat 1. Dönem Konuları

1. Ünite: İletişim ve Dil

2. Ünite: Hikaye

 • Hikaye Nedir?
 • Hikaye Türleri
 • Hikayenin Tarihsel Gelişimi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • İsim

3. Ünite: Şiir

4. Ünite: Masal/Fabl

5. Ünite: Roman

9. Sınıf Edebiyat 2. Dönem Konuları

6. Ünite: Tiyatro

7. Ünite: Biyografi / Otobiyografi

8. Ünite: Mektup / E-posta

 • Mektup Nedir?
 • Mektup Yazma
 • E-posta Nedir?
 • E-posta Yazma
 • Açık Oturum

9. Ünite: Günlük / Blog

 • Günlük Nedir?
 • Günlük Yazma
 • Blog Nedir?
 • Blog Yazma
 • İmla ve Noktalama

Not: 1. dönem ve 2. dönemde bazı konular aynıdır. Bunun nedeni konunun iki parça halinde işlenmesidir. Konu dağılımları birebir MEB ile uyumludur.

2022-2023 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI

I. DÖNEM 1. ÜNİTE: GİRİŞ, Süresi: 2 HAFTA

OKUMA.

1. Edebiyat nedir?
Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve edebiyatın farklı tanımları üzerinde durulur.
2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi
Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim üzerinde durulur, birbirlerine kaynaklık ettikleri örnekler üzerinde durulur.
3. Metinlerin sınıflandırılması
Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri üzerinde durulur, sınıflandırmadaki ölçütler açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.
Bu ünitedeki metinler, kitap yazarları tarafından da oluşturulabilir.

YAZMA

“Niçin yazıyoruz?”, “Nasıl yazmalıyız?” soruları çerçevesinde öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır. Farklı yazarların yazma gerekçeleri ve biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin yazmanın doğası üzerinde düşünmeleri sağlanır.
SÖZLÜ İLETİŞİM
İletişim ve ögeleri açıklanır, bunların işlevleri üzerinde durulur.
Dil Bilgisi Konuları:
Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur.

2. ÜNİTE: HİKÂYE , Ünite Süresi: 5 Hafta

OKUMA

1. Cumhuriyet Dönemi'nden bir olay hikâyesi
2. Cumhuriyet Dönemi'nden bir durum hikâyesi
Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı) hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir.
Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ve durum hikâyesinin (Çehov tarzı) farkları incelenen metinlerden hareketle gösterilir.
Öğrencilerin incelenen metinleri Maupassant ve Çehov'dan tarzların özelliklerine uygun şekilde seçilmiş birer hikâye ile karşılaştırmaları sağlanır.

YAZMA

Özelliklerine uygun hikâye yazma çalışmaları yapmaları sağlanır.
Hikâye yazma çalışmalarının dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalışmaları yaptırılabilir.

SÖZLÜ İLETİŞİM

Sunu hazırlamanın temel ilkeleri açıklanır.
Öğrencilerin, Türk edebiyatındaki durum ve olay hikâyeciliği ile ilgili bir sunum yapmaları sağlanır.
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

3. ÜNİTE: ŞİİR, Ünite Süresi: 5 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi'nden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir
2. Cumhuriyet Dönemi'nden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir
3. Cumhuriyet Dönemi'nden serbest tarzda yazılmış iki şiir
Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, tapşırma kavramları kısaca açıklanır.
Manzume ve şiir ayrımı, örnek metinlerden hareketle açıklanır.
Kazanım çerçevesinde, metinlerde yer alan söz sanatları kısaca açıklanır.
Şiir türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.
YAZMA
Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam ettirme gibi çalışmalar yaptırılır.
SÖZLÜ İLETİŞİM
Öğrencilerin ezberledikleri şiirlerden oluşan bir dinleti hazırlamaları sağlanır.
Dinleti hazırlama sürecinde öğrencilerin EBA'daki içerikten yararlanmaları sağlanır.
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

4. ÜNİTE: MASAL/FABL, Ünite Süresi: 5 HAFTA

OKUMA
Türk halk edebiyatından bir masal örneği
Doğu edebiyatından bir masal örneği
Divan edebiyatından bir fabl örneği
Batı edebiyatından bir fabl örneği
Masal ve fabl türünün genel özellikleri açıklanır.
“Mantıku't-Tayr”, “Martı”, “Hayvan Çiftliği” ve “Küçük Prens” gibi eserlerin fabl türü ile ilişkisi üzerinde durulur.
Masal/fabl yazma çalışması yaptırılır.
Seçilen mesnevinin günümüz Türkçesiyle yeniden yazılmasına yönelik çalışmalar da yaptırılabilir.
YAZMA
Masal/fabl yazma çalışmalarının dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalışmaları yaptırılabilir.
SÖZLÜ İLETİŞİM
Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri açıklanır.
Öğrencilerin yazdıkları metinleri sınıfta sunmaları sağlanır.
Öğrencilerin çizgi film hâline getirilmiş bir fablı izlemeleri sağlanır.
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

II. DÖNEM 5. ÜNİTE: ROMAN, Ünite Süresi: 5 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki roman
Roman ve roman türleri hakkında genel bilgi verilir.
Romanın hikâyeden ayrılan yönleri üzerinde durulur.
Dünya edebiyatından bir roman örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.
YAZMA
Öğrencilerden bir romanın bir kesitini bakış açısı ve anlatıcıyı değiştirerek yazması istenir. Bakış açısı veya anlatıcı değişikliğinin romanın içeriğine ve anlatıma etkisinin değerlendirilmesi sağlanır.
SÖZLÜ İLETİŞİM
Hazırlıklı konuşmanın aşamaları kısaca açıklanır.
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki zamirleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

6. ÜNİTE: TİYATRO, Ünite Süresi: 5 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi'nden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği
Tiyatro ve tiyatro türleri hakkında genel bilgi verilir. Temel tiyatro terimleri açıklanır.
Dünya edebiyatından bir tiyatro örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.
YAZMA
Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun 3-5 dakikada
oynanabilecek kısa bir oyun yazması sağlanır.
SÖZLÜ İLETİŞİM
Öğrencilerin yazdıkları oyunları sınıfın imkânları dâhilinde sergilemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır.
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki zarfları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ, Ünite Süresi: 3 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi'nden bir biyografi
2. Cumhuriyet Dönemi'nden bir otobiyografi
3. Divan edebiyatından bir tezkire
Otobiyografi konusu işlenirken monografi, öz geçmiş/CV, hâl tercümesi ve portreden kısaca bahsedilir.
Hikâye ve romanda biyografi ve otobiyografiden yararlanıldığı üzerinde durulur.
YAZMA
Edindikleri bilgilerden hareketle öz geçmiş/CV, portre yazmaları sağlanır (İsteyen öğrencilerin çizgi portre yapabilecekleri belirtilir.).
SÖZLÜ İLETİŞİM
Öğrencilerden sınıf ortamında kendilerini ve yakından tanıdıkları birini tanıtmaları istenir. İki anlatım arasındaki farkı değerlendirmeleri sağlanır.
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

8.ÜNİTE: MEKTUP/E -POSTA, Ünite Süresi: 3 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi'nden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği
2. Divan edebiyatından bir mektup örneği
3. Tanzimat Dönemi'nden bir mektup örneği
Mektup türünün özellikleri açıklanır. Hikâye, roman ve şiir gibi türlerde mektubun bir anlatım biçimi/tekniği olarak da kullanıldığı örneklendirilir.
Mektup türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve inceledikleri metinlerle karşılaştırmaları sağlanır.
e-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenlik altına alınması gerektiği vurgulanır.
Özel mektup ile edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenen metinler üzerinden gösterilir.
YAZMA
Mektup yazma aşamalarına uygun olarak mektup / e-posta yazma çalışması yapmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilere mektup yazma geleneği üzerine düşünce ve izlenimlerini anlatan bir yazı yazdırılır.
Dilekçe ve tutanak yazmanın kuralları açıklanır, öğrencilerin örneklerden hareketle bir dilekçe ve tutanak yazmaları sağlanır.
SÖZLÜ İLETİŞİM
Açık oturumun genel özellikleri hakkında bilgi verilir.
Öğrencilerin bir açık oturumu izlemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır.
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. ÜNİTE: GÜNLÜK/BLOG, Ünite Süresi: 2 HAFTA

OKUMA
1.Cumhuriyet Dönemi'nden iki günlük örneği
2.İki blog örneği
Günlük ve blog hakkında bilgi verilir.
Günlük şeklinde düzenlenen roman, hikâye ve şiirlere örnekler verilir.
YAZMA
•Günlük yazmada gözlem ve kişisel izlenimlerin önemi vurgulanarak öğrencilerden günlük yazması istenir.
Öğrencilerin bir blog oluşturmaları ve başta günlükleri olmak üzere diğer yazılı veya görsel üretimlerini bu blogda paylaşmaları sağlanır.
SÖZLÜ İLETİŞİM
Öğrencilerin farklı günlüklerden/bloglardan seçtiği metinlerden bir sunu hazırlamaları sağlanır.
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
Konu ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

5
18
0
1
0
0
4
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.